Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: corrupció i poder : laboral
INEM-OTG en fraude de ley. Solo CGT apoya a l@s trabajadores/as denunciantes
26 jul 2003
INEM -OTG CONTRACTEN EN FRAU DE LLEI I ELS SINDICATS DEL COMITÉ D'EMPLEATS NO DONA RECOLZAMENT A LES TREBALLDORES, NOMES CGT I CATO.
EL INEM PREFEREIX INDEMNIXZAR QUE READMETRE A LES EMPLEADES.
Motiu: Frau en la contractació a l'INEM. "En casa del herrero cuchara de palo"

Convocants: Col·lectiu del personal contractat laboral a l'estiu 2002

El 26/07/02 44 persones de la província de Barcelona subscriuen un contracte amb INEM per a desenvolupar les tasques administratives habituals (atenció al públic, tramitacions de prestacions, arxiu de documentació, preparació dels expedients de tramitació, etc.) de cada oficina. La categoria laboral és d'auxiliar administratiu i el tipus de contracte és per circumstàncies de la producció.

A finals d'octubre s'obre un procés d'interinatge per cobrir places d'auxiliar administratiu entre altres categories a l'INEM , en el qual el MAP (Ministeri d'administracions Públiques) no permet l'accés a persones que no tinguessin una antiguitat de 3 mesos a l'atur. Això provoca que les persones que ja estaven treballant no poden accedir a aquest interinatge i se'ls priva de continuar treballant dins la mateixa empresa vulnerant d'aquesta forma el dret constitucional al treball, que tot ciutadà té. Val a dir que el criteri de selecció ( clàusula de 3 mesos d'antiguitat a l'atur) mai s'ha utilitzat en un procés d'interinatge, ja que l'esmentat criteri és paralegal.

L'acomiadament es produeix el dia 25/01/03 sense haver finalitzat l'obra i servei. Els 44 treballadors esmentats ocupaven llocs de feina estructurals, però tenien contractes temporals. Per tant , no hi ha cap raó ni per fer-lis un contracte temporal, ni de bon tros per a finalitzar el seu contracte.

En tot moment, aquest col·lectiu va intentar conciliar amb la direcció de la Delegació Provincial. Però fins i tot desde el mateix comitè d'empresa el qual ens va aconseguir una audiència amb la Sra. Carolina Belles, directora provincial de l'Inem a BCN, la qual no va atendre en cap moment les nostres peticions. Posteriorment junt amb el comitè d'empresa es van negar a conciliar. Fins i tot, ens van instar a interposar una demanda judicial davant del desidi de l'administració. Amb tot això, s'interposa reclamació prèvia a l'Institut d’Empelt el dia 17/02/03 sense obtenir resposta. Per la qual cosa s'interposa denúncia al Jutjat de lo Social de Barcelona n º 21 el dia 12/03/03. La sentència falla a favor del col·lectiu i diu " el colectivo contra el Instituto Nacional de Empleo en reclamación por despido debo declarar y declaro que las demandantes ostentan el carácter de indefinidas y en consecuencia declaro la improcedencia del despido...". Al considerar- se per tant la contractació realitzada en frau de llei es condemna a l'INEM a readmetre o indemnitzar i la direcció d'aquest organisme opta per la indemnització. A més a més recorren la sentència.

En cap moment, el comitè d'empresa de l'INEM, exceptuan els membres que pertanyen al C.G.T.-CAT), ha donat recolzament a aquests treballadors. Per això és una contradicció que el dia 14/07/03 el comitè d'empresa en un escrit dirigit a l'INEM feliciti textualment al col·lectiu i manifestin que esperen una solució satisfactòria pels implicats.


Val a dir que:

A.- El Ministeri d'Administracions públiques que controla tots els contractes de l'Estat Espanyol i penalitza la contractació fraudulenta és el primer que contracta en frau de llei. Fet que queda provat amb la nostra sentència Nº 201/03 . S'adjunta sentència judicial.

I opten sembla ser per l’indemnitzacio al lloc de l’ocupació.

B.- El Instituto Nacional de Empleo encarregat de generar l'ocupació de tot l'Estat espanyol acomiada als seus treballadors i engrossa la llista dels aturats.

C.- Utilitza els diners públics de tot l'Estat per costejar els litigis que manté amb els seus treballadors.

D.- Tot això provoca el malestar del ciutadà/na a l'hora de anar a demanar una prestació per la precarietat laboral en la que es troba aquest organisme per la manca de personal.

E.- Altres col·lectius de l'Inem de l'estat espanyol es troben en la mateixa situació.

D.- En el dia d’avui novament el col·lectiu de l’Inem a intentat parlar amb la Sra. Carolina Belles Torres directora provincial del INEM a Barcelona, negant-nos una vegada mes qualsevol tracte amb nosaltres.


Per qualsevol informació us podeu adreçar al email de Carmen Riera xxxx.xxxx ARROBA xxxxxx.xx (<= anonimizat per indymedia, NO es tractava de l'adreça de carmen riera)

CASTELLANO

Motivo: Fraude en la contratación al INEM. "En casa del herrero cuchara de palo"

Convocantes: Colectivo del personal contratado laboral en verano 2002.

El 26/07/02 44 personas de la provincia de Barcelona subscriben un contrato con INEM para desarrollar las tareas administrativas habituales (atención al público, tramitaciones de prestaciones, archivo de documentación, preparación de los expedientes de tramitación, etc.) de cada oficina. La categoría laboral es de auxiliar administrativo y el tipo de contrato es por circunstancias de la producción.


A finales de octubre se abre un proceso de interino para cubrir plazas de auxiliar administrativo entre otros categorías al INEM , en el cual el *MAP (Ministerio de administraciones Públicas) no permite el acceso a personas que no tuvieran una antigüedad de 3 meses al paro. Esto provoca que las personas que ya estaban trabajando no pueden acceder a este *interinatge y se los priva de continuar trabajando dentro la misma empresa vulnerando de esta forma el derecho constitucional al trabajo, que todo ciudadano tiene. Justo es decir que el criterio de selección ( cláusula de 3 meses de antigüedad al paro) nunca se ha utilizado en un proceso de *interinatge, puesto que el mencionado criterio es *paralegal.

El despido se produce el día 25/01/03 sin haber finalizado la obra y servicio. Los 44 trabajadores mencionados ocupaban sitios de trabajo estructurales, pero tenían contratas temporales. Por lo tanto , no hay ninguna razón ni por hacer-*lis/ un contrato temporal, ni mucho menos para finalizar su contrato.

En todo momento, este colectivo intentó conciliar con la dirección de la Delegación Provincial. Pero incluso *desde el mismo comité de empresa el cual nos consiguió una audiencia con la Sra. Carolina Belles, directora provincial de la *Inem a *BCN, la cual no atendió en ningún momento nuestras peticiones. Posteriormente junto con el comité de empresa se negaron a conciliar. Incluso, nos instaron a interponer una demanda judicial delante del *desidi de la administración. Con todo esto, se interpone reclamación previa al Instituto d’Injerto el día 17/02/03 sin obtener respuesta. Por lo cual se interpone denuncia al Juzgado de *lo Social de Barcelona n º 21 el día 12/03/03. La sentencia falla a favor del colectivo y dice " el *colectivo contra el *Instituto Nacional de *Empleo en *reclamación miedo *despido *debo declarar *y declaro que *las *demandantes *ostentan lo *carácter de *indefinidas *y en *consecuencia declaro la *improcedencia del *despido...". Al considerar- se por lo tanto la contratación realizada en fraude de ley se condena al INEM a readmitir o indemnizar y la dirección de este organismo opta por la indemnización. Además recorren la sentencia.

En ningún momento, el comité de empresa del INEM, *exceptuan los miembros que pertenezcan al C.G.T.-CATO), ha dado espaldarazo a estos trabajadores. Por esto es una contradicción que el día 14/07/03 el comité de empresa en un escrito dirigido al INEM felicite textualmente al colectivo y manifiesten que esperan una solución satisfactoria por los implicados.

Justo es decir que:

A.- El Ministerio de Administraciones públicas que controla todos los contratas del Estado Español y penaliza la contratación fraudulenta es el primero que contrata en fraude de ley. Hecho que queda probado con nuestra sentencia Nº 201/03 . se adjunta sentencia judicial.

Y optan parece ser por’l *indemnitzacio al sitio de l’ocupación.

B.- El *Instituto Nacional de *Empleo encargado de generar la ocupación de todo el Estado español despide a sus trabajadores y *engrossa la lista de los desempleados.

C.- Utiliza los dineros públicos de todo el Estado por *costejar los litigios que mantiene con sus trabajadores.

D.- Todo esto provoca el malestar del ciudadano/*na a la hora de ir a pedir una prestación por la precariedad laboral en la que se encuentra este organismo por la carencia de personal.

E.- Otros colectivos del *Inem del estado español se encuentran en la misma situación.

D.- En el día’d hoy nuevamente el colectivo de l’*Inem a intentada habla con la Sra. Carolina Belles Tuestas directora provincial del INEM a Barcelona, negándonos una vez mas cualquiera trato con nosotros.
Mira també:
http://www.kaosenlared.net
http://www.kaosenlared.net

Comentaris

Re: INEM-OTG en fraude de ley. Solo CGT apoya a l@s trabajadores/as denunciantes
26 jul 2003
Perdoneu a l'anteror noticia hi ha dos errors 1. On diu INEM-OTG només ha de dir INEM. 2. La persona de contacte es Carmen Reina y la seva adreça electrónica: mailto:carmenreina6@hotmail.com
Re: INEM-OTG en fraude de ley. Solo CGT apoya a l@s trabajadores/as denunciantes
31 jul 2003
Por favor podríais quitar el nombre OTG y la dirección de correo que figura en la noticias que publicó kaosenalred en vuestras página.
Por favor!
Re: INEM-OTG en fraude de ley. Solo CGT apoya a l@s trabajadores/as denunciantes
31 jul 2003
hem tret la direcció de correu erronea, pero no el nom OTG.

nostra pólitica es canviar mai el contingut de les noticies enviades. pensem que amb un comentari com el que veu posar ja queda clar la cosa.

perdoneu haver trigat tant ...
Sindicat Terrassa