Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: educació i societat
Pla integral contra l´assetjament escolar (PICAE)
02 jun 2006
La violència escolar probablement ha existit sempre, però mai com ara les víctimes s’han sentit tan desprotegides enmig d’un entorn hostil i canviant. És obligació de les autoritats vetllar per la salut física i psicològica dels seus ciutadans, més quan els drets a la dignitat i al respecte són vulnerats i trepitjats en edifics de titularitat i responsabilitat pública, més quan el lloc o­n es produeixen les agressions és el temple del civisme o­n es gesten les societats i llurs ciutadans.
acaecat.gif
PLA INTEGRAL CONTRA LâASSETJAMENT ESCOLAR(PICAE)
Lâassetjament escolar és violència entre iguals, violència gratuïta i indiscriminada dâun o diversos alumnes que busca castigar una víctima seleccionada. Un percentatge important de nois i noies de Catalunya estan sotmesos diàriament a assetjament físic, psicològic o social.

La violència escolar probablement ha existit sempre, però mai com ara les víctimes sâhan sentit tan desprotegides enmig dâun entorn hostil i canviant. Ãs obligació de les autoritats vetllar per la salut física i psicològica dels seus ciutadans, més quan els drets a la dignitat i al respecte són vulnerats i trepitjats en edifics de titularitat i responsabilitat pública, més quan el lloc o­n es produeixen les agressions és el temple del civisme o­n es gesten les societats i llurs ciutadans.

Cap agent social o educatiu pot inhibir-se en la prevenció i persecució implacable de lâassetjament. Tampoc no ho poden fer ni els pares, ni els alumnes. Ni per descomptat les forces polítiques i les lleis dâun estat de dret.

Cal un Pla Integral que abraci tots els aspectes del problema, un paquet de mesures i projectes que condueixi al menor temps possible a lâerradicació de lâassetjament i la violència de les aules i instituts.

1 Campanyes de sensibilització Campanya de sensibilització a la societat en general:

a- Espots de televisió i falques radiofòniques.

b- Rètols informatius col·locats a les parades dels autobusos i de les estacions de trens i metros, o­n hi haurà imprès un telèfon i una direcció de correu electrònic per tal que les víctimes i els seus familiars sâhi puguin adreçar.

2 Suport dâatenció a la víctima

Creació dâun telèfon i dâuna direcció de correu electrònic o­n les víctimes dâassetjament i la seva família es podran dirigir per tal dâassessorar-se i rebre ajut psicològic per part dâespecialistes formats en aquest tema.

3 Campanya de sensibilització de la Comunitat

a-Educativaa-Pòsters, distribuïts estratègicament pel centre educatiu, o­n sâanimi a denunciar lâassetjament escolar amb el número de telèfon i un e-mail del Departament de suport dâatenció a la víctima.

b-Fulletons informatius, o­n hi hagi la mateixa informació que als pòsters i que serà repartida entre els alumnes del centre. Es podran trobar a les secretaries i a les AMPA del centres i a disposició dels qui els sol·licitin.

4-Tutories formatives als pares

a- Convocar als pares de cada aula, a una reunió de tutories al començament de curs, per parlar de la violència/Assetjament escolar. Es parlarà del Pla global del centre sobre lâassetjament escolar i la seva relació amb lâefectivitat emocional com a eix transversal. I de quin aspecte en concret es treballarà enguany a lâaula. Seria bo proposar un altra reunió a meitat de curs per valorar i comentar com va el treball i què cal millorar. < Això possibilitaria al docent un coneixement de la realitat de la seva classe i li facilitaria fer-ne el seguiment.

b- Establir els drets i deures dels pares en la participació en els diferents òrgans del centre. Als pares que seân desentenen, exigir- los-hi un major compromís.

c- Sol·licitar la seva col·laboració per a la resolució dels casos dâassetjament escolar o­n es trobin involucrats els seus fills, no solament com a víctimes sinó també com a agressors.

5- Cursos de formació als docents

Cursos de formació per als docents sobre la prevenció, detecció i actuació en casos dâassetjament escolar. Cal que sigui per a tots els professionals de la docència.

6- Responsabilitats dels docents

a- Delimitar les responsabilitats dels docents en cas dâassetjament escolar.

b- Establir per Llei, les ratios professors/alumnes en els patis, clarificar el que representaâ? les Guàrdies de patisâ? i adaptar-les als temps i situacions de cada centre.

c- Dotar als docents de més eines per a poder impartir la disciplina a la seva aula. Cal que sigui equivalent a una autoritat.

7-Mesures disciplinàries per als docents permissius amb lâassetjament escolar

a- Establiment de mesures disciplinàries per a aquells docents o Centres que manifestin una actitud permissiva en els casos dâassetjament escolar, permetent el deteriorament físic, psicològic o moral de la víctima.

b- La figura de lâinspector contra lâassetjament escolar, ha de vetllar pel compliment de la normativa en tots els centres educatius assignats, sobretot en relació a les àrees més sensibles al lâassetjament (patis,menjadors,transport escolar, canvis de classe, entrades i sortides del centre).

8-Psicopedagogia escolar

a- Els centres dâeducació han de tenir servei de psicopedagogia o psicologia pròpia, amb una formació permanent en situacions de conflicte escolar. Els seu treball lluny de limitar-se a una feina de despatx, es realitzarà també sobre el terreny, fent avaluacions periòdiques de la situació del centre i el seguiment dels casos.

b- Ha de coordinar i potenciar lâestudi per part dels docents que intervenen a lâaula, utilitzant la dinàmica de grup, els tests, les enquestes, les valoracions....amb la finalitat de conèixer molt bé lâalumnat (qui és el líder i si és negatiu o no, el tímid, el que embolica la troca...i també les relacions entre ells).

c- Per a alguns psicòlegs, la mediació terapèutica és un instrument vàlid en lâassetjament escolar. Cal que ells proposin per a cada realitat educativa solucions a lâassetjament.

9- Creació de la figura de lâinspector contra l´assetjament escolar. Especialitzat i en exclusiva per als casos dâassetjament escolar, estarà adscrit a les delegacions dâensenyament Territorial i des dâallí coordinarà els centres assignats segons el nombre establert.

Vetllarà per al compliment del PICAE en tots els centres escolars, per la tutoria dels expedients oberts per assetjament escolar, per lâ obertura de nous expedients, per a la investigació, per lâadopció de mesures de xoc i per a tutelar les mesures que cal portar a terme i si hi ha negligència professional, obrir expedients als docents i als centres, si sâescau.

10-Creació dâun nou protocol dâactuació

Aquest nou protocol ha de ser àgil i concís, que els docents el puguin utilitzar de manera ràpida i sense dubtes, és a dir molt pràctic. Deixant la Mediació pels casos de Conflicte i de Maltracte, que siguin lleus o bé que tot just comencin.

Els problemes de convivència, podran ser denunciats en el centre dâeducació, omplint formularis que disposin dâun full original pel centre i dues còpies una pels pares denunciants i una altra per lâ inspector Contra lâAssetjament Escolar.

11-Creació en els centres de juntes disciplinàries

a- Creació en els Centres Escolars de Juntes Disciplinàries que dependran directament del claustre de professors. Assumiran amb promptitud lâobertura dâexpedients a lâagressor i li imposaran mesures disciplinàries correctives i si fes falta tramitaran el trasllat de lâagressor a un altre centre.

b- Els membres de la Comunitat Educativa que trenquen la convivència
el context escolar, no poden quedar en la impunitat. En els casos més greus, seâls suspendrà immediatament de lâassistència a classe i seâls imposarà immediatament el canvi de centre.

c- Els tutors dels alumnes agressors han dâestar informats i donar les explicacions corresponents a la Direcció del centre i a la comunitat Educativa en General. Per tan aquesta junta també informarà a les AMPA dels centres.

12-Suport a les víctimes i als seus familiars

a- Suport psicològic, moral, i jurídic a les víctimes dâassetjament escolar i a les seves famílies per part del Departament dâeducació. I amb la possibilitat que el Departament treballi dâofici en les casos més greus.

b- Si no es possible que la víctima pugui continuar els seus estudis en el centre actual es facilitarà el seu trasllat amb rapidesa sense que això suposi cap despesa addicional per la família (material escolar,roba de gimnàs, uniformes, menjador, hora lectiva de més, transport escolar...)

c- En cas que la víctima menor dâedat, per tots els mals infligits durant lâassetjament, no li sigui aconsellable la seva reincorporació a cap centre, se li facilitarà amb promptitud un professor domiciliari així com se li elaborarà una adaptació curricular. En un període de poques setmanes i en cap cas superior a un mes. Aquesta adaptació ha dâestar tutelada per lâInspector Contra lâassetjament, que farà un seguiment exhaustiu de lâevolució i assessorarà al professor tutor del centre i al professor domiciliari.

13-Coordinació amb els serveis socials

Coordinació de les Delegacions Territorials amb els Serveis Socials dels Municipis afectats. Serà necessari fer un estudi i un sociograma familiar del agressor per part de lâEAP del centre i del tutor de lâaula. Es pot fer amb les reunions de tutoria.
Si la víctima necessita assistència psicològica,per les agressions o hostilitats patides, els o les agressores necessiten també ajuda per lâagressivitat que infringeixen als altres, essent necessari saber els motius dâaquesta i així poder reconduir les seves conductes per preservar el futur. Per això i si cal es derivarà la situació sol·licitant ajuda als assistents socials.

14-Programes sobre la convivència. âAlumnesâ?

Creació de Programes de Convivència i Prevenció de lâassetjament Escolar, que treballaran els propis alumnes de lâaula, sota la tutela del professor. Reafirmació dels programes amb contractes de tolerància zero, subscrits per tots els alumnes. Cal que aquests programes sâemmarquin dins lâhorari lectiu.

Es pot considerar la possibilitat dâunes tutories trimestrals sobre aquests programes i que una es situï al començament de curs i lâaltra al mig coincidint amb les tutories dels pares.

Cal abordar lâassetjament escolar des de diferent prismes:lâempatia, el respecte, la violència gratuïta, el diàleg, lâautocontrol, la comunicació, la discussió.... en totes i cadascuna dâaquestes paraules hi trobem representada de diferent manera la Comunitat Educativa, les víctimes i als seus pares, els o les agressores i la seva família, als docents, als companys de les víctimes i dels agressors o agressores. Per tant és molt important que la violència i lâassetjament escolar siguin tractats com a eixos transversals al llarg de tota lâescolarització i a tots els cursos dins lâàrea de la salut i de la convivència.

15-Registre dâassetjadors escolars

Creació dâun registre dâassetjadors Escolars a la Fiscalia de menors, amb caire confidencial. Seran els centres els que informin a lâInspector Contra lâassetjament Escolar i aquest a la Fiscalia de Menors.

16-Telefonia mòbil

a- els Règims de Disciplina Interna dels Centres han de contemplar el fet que si un alumne es objecte de gravacions, el protagonista sigui expulsat del centre i automàticament traslladat a un altra. Si en el mòbil dâun alumne es troben gravacions dâagressions a altres alumnes, se li aplicarà un Expedient de falta greu.

17-Observatori de la violència a les aules/ Assetjament escolar

A Catalunya, amb la participació dâespecialistes sobre la problemàtica, Comunitat Educativa, Psicòlegs, Sociòlegs de lâadministració, associacions que lluitin contra lâassetjament escolar en la nostra comunitat. La seva funció serà la dâestudiar la situació actualitzada de lâassetjament escolar a Catalunya, promoure actes, iniciatives, estudis, editar informació....

18-Lâassetjament escolar i les lleis

Per Llei, delimitar les responsabilitats dels pares pels actes dâassetjament escolar dels fills, incloent-hi la restitució dels perjudicis o danys efectuats amb quantitats de fins 3000 euros.

Reduir la Llei del Menor dels 14 anys als 12 anys, i ampliació de les penes per assetjament escolar, amb la finalitat de protegir la víctima i per altra banda actuar emparats per la llei, amb la part agressora, protegint-la del seu entorn i treballant la seva reinserció social, per tal dâevitar que pugui tornar a fer assetjament en el futur tant en el seu àmbit de parella com en el del treball.

Conclusions

Cal conscienciar i informar la societat del risc de lâassetjament escolar en els alumnes de les nostres escoles. La publicitat amb campanyes de sensibilització, les tutories formatives als pares,...són vies possibles per tal de que aconseguim persones formades envers aquest tema. Capaces de diferenciar entre violència escolar i assetjament, amb ganes de col·laborar per aconseguir de bell nou una educació en valors així com si calgués, cooperadores amb el centre en un cas de maltractament, fent un seguiment dâaquells pares menys predisposats a fer-ho.

La mentalitat que avui impera sobre lâassetjament escolar ha de canviar, no podem buscar possibles o determinades causes que el provoquen, perquè no hi ha resposta ni excusa a la violència.

Tampoc podem perpetuar lâassetjament escolar perquè sempre ha existit, és un acte delictiu.

No obstant, la culpabilització a la víctima es dóna des de totes les vessants de la Comunitat educativa:docents, pares, alumnes...Cal actuar amb rapidesa i contundència.
La víctima no exagera quan demana ajuda, ni tampoc intenta cridar lâatenció quan explica el que li està passant, no es xiva, sinó que explica lâ infern al qual el sotmeten els seus iguals.

La formació dels docents es fonamental per afrontar els casos que puguin aflorar. I per a poder formar als seus alumnes en la convivència i la prevenció, i així poder detectar ràpidament el maltracte.

No es pot permetre, sota cap circumstància, que cap docent tingui una actitud permissiva envers lâassetjament.

La figura dâun inspector especialitzat contra lâassetjament escolar suposaria més dedicació per aprofundir en les mesures que han dâaplicar els centres quan es detectessin casos. I es podria fer un seguiment molt més exhaustiu sobre les possibles mesures.


Les Juntes Disciplinàries en els centres escolars farien més àgil el procés de protecció a la víctima així com la resolució del cas. Fent un trasllat de centre de lâagressor i no com fins ara de la víctima.

A les víctimes dâ assetjament escolar, els cal tot el suport moral i psicològic que seâls pugui donar. A vegades també jurídic i aquesta hauria de venir de lâadministració.

Es necessari saber perquè els agressors han actuat amb agressivitat i per això si els menors tenen menys de catorze anys caldrà coordinar les actuacions amb els Serveis Socials Municipals.
Ãs molt important que els alumnes treballin a les seves aules la convivència i la prevenció i que més tard subscriguin els contractes de tolerància zero a lâassetjament escolar.

En relació a la telefonia mòbil i al fet de gravar les agressions per després passar-les dâun mòbil a lâaltra, és una nova moda al nostre país que ve de països com el Regne Unit. I que cal frenar per tal dâevitar haver de lamentar pitjors mals.


ACAECAT
600672077
acaecat ARROBA jfrauca.jazztel.es
http://www.suroexte.com/acaecat
Mira també:
http://www.el-refugioesjo.net/foro/

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa