Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Anunci :: immigració
MANIFEST PER LA REGULARITZACIÓ SENSE CONDICIONS
23 mai 2004
Hem tocat a totes les portes. Davant el silenci i la negació dels nostres drets fonamentals, perquè la ciutadania es conquereix exercint-la:

RECOLZAREM ELS TANCSMENTS QUE ES DUGUN ENDEVANT.
MANIFEST PER LA REGULARITZACIÃ SENSE CONDICIONS
DE LES I ELS IMMIGRANTS.

A lâEstat espanyol, més del 50 per cent del immigrants no disposa de papers. Som la punta visible de lâiceberg de la precarització de la vida que afecta a tots per igual.

Per lluitar contra aquesta situació ens manifestaren als carrers, ens reconeguérem amb altres iguals, construírem una plataforma de lluita, escoltaren en Assemblea Popular les lluites dels altres, reclamarem diàleg directe amb lâadministració, participarem de les cassolades les vespres de les eleccions, escoltarem de Zapatero promeses que ens afecten directament, ens entrevistarem amb la renovada Generalitatâ¦Però aquesta continua tractant-nos com âun problemaâ? i es retracta, juntament amb el govern central, de les promeses de campanya i de les declaracions a la premsa. Hem tocat a totes les portes. Davant el silenci i la negació dels nostres drets fonamentals, perquè la ciutadania es conquereix exercint-la:

RECOLZAREM ELS TANCSMENTS QUE ES DUGUN ENDEVANT.

LâAssemblea per la Regularització Sense Condicions reuneix a diverses comunitats dâimmigrants, organitzacions i ciutadans. Té com eix la lluita por el ple accés als drets civils, econòmics, socials i polítics dels immigrants en el Estat espanyol. Per la igualtat de dret al treball, a lâhabitatge, a la sanitat, a lâeducació, al voto per a tots y totes.

DEMANEM:

-Un procés de regularització per a totes las persones que resideixen a Espanya.
-Que cap persona perdi els seus drets per la ineficiència de lâAdministració.
-La anul·lació de las ordres de expulsió no executades i la fi de tota expulsió.
-La fi del setge policial.
-El tancament dels centres dâinternament.
-La derogació de la llei dâestrangeria.
-Un canvi de política migratòria.

1- La regularització de totes les persones que resideixen actualment en territori espanyol.
A España hi ha prop dâun milió de persones irregulars, sense drets, desprotegides, en apartheid jurídic. Ãs una situació humanament intolerable i inacceptable per un Estat que es diu democràtic. El nou govern del PSOE està parlant de una suposada i confusa regularització individual dâimmigrants amb oferta de treball i ha descartat qualsevol procés de regularització extraordinari. La majoria dâimmigrants no poden obtenir una oferta de treball. Les dones i els nens sofreixen una doble desigualtat. En conclusió: la via de la regularització amb oferta laboral no soluciona cap problema, es necessària una regularització general i sense condicions: nens; dones, discapacitats, explotats por las màfies en las profunditats de lâeconomia submergidaâ¦.

2- La fi de la irregularitat sobrevinguda: persones âamb papersâ? que, per responsabilitat de lâAdministració, es converteixen en âsense papersâ?.
La tardança en les tramitacions, las barrares burocràtiques i les despeses excessives inherents als tràmits deriven en la indocumentació; a condicions de vida traumàtiques, al sofriment i a la por. El departament de Estrangeria té més de 43.000 correus electrònics sense contestar y 53.000 sol·licituds de renovacions dâestança pendents de tramitar. Moltes persones han perdut ofertes de treball, no han pogut viatjar al estranger o han tingut problemes con la policia. Més de 20.000 persones han perdut ja els permisos de residència y treball o estan a punt de fer-ho, segons la pròpia Subdelegació del Govern de Barcelona. La xifra augmenta cada dia, perquè entren més sol·licituds de las que se resolen.

3- Lâanul·lació de les ordres dâexpulsió y la fi de lâexpedició de tota ordre dâexpulsió.
El Ministeri dâInterior obre expedients dâexpulsió a persones detingudes arbitràriament pels carrers. Per llei, aquestes persones ja mai més podran ser regularitzades. El resultat és que mils de persones es queden desemparades al carrer sense poder accedir a un treball, llogar un habitatge..

4- La del setge policial.
El constant control, setge i detenció de la policia provoca la por quotidiana i la sensació de persecució contínua. A més es transmet una imatge pública de la immigració com fenomen lligat a la delinqüència y al terrorisme.

5- El tancament dels centres dâinternament.
Els immigrants als qui seâls obre un expedient dâexpulsió, pel simple fet de no tenir papers, són reclosos en uns espais que no compleixen con unes mínimes garanties de dignitat. Molts dâaquests centres es troben a espais físics que foren construïdes com presons, ara amb una consideració jurídica diferent. La relatora especial de la ONU informà recentment que aquests centres estan sobreocupats i que allà els immigrants no disposen de protecció judicial o consular, ni de defensa jurídica adequada, ni dâintèrprets, ni dâinformació sobre els procediments necessaris per regular la seva situació.

6- La derogació de la Llei dâEstrangeria.
La Llei dâEstrangeria institucionalitza la desigualtat i estableix un sistema de âcastesâ? en greu apartheid jurídic: els nacionals i comunitaris, amb plenitud de drets, els extracomunitaris âregularsâ?, amb drets molt restringits, els âsense papersâ?, sense drets, que legalment no existeixen. La Llei dâEstrangeria considera als estrangers pura mercaderia: la seva âacollidaâ? sâautoritza sobre la base de criteris exclusivament productius.
Això suposa la vulneració de principis fonamentals de los Drets Humans y Constitucionals: se fa distinció entre els seus titulars per raons de raça, origen y condició. No es estrany que més dâun centenar de col·lectius, entre ells alguns partits polítics hagin sol·licitat al Defensor del Poble que interposi un recurs dâinconstitucionalitat. Fins i tot ho va fer el Parlament basc.
La darrera reforma, pactada por PP y PSOE, es el reflex de com el poder polític entén el fenomen migratori i la causa de que prop dâun milió de persones siguin considerades âil·legalsâ?

7-Un nou model de política migratòria.
Denunciem el model de política migratòria desenvolupat fins el present, restringida a una llei i a aplicar-la de la manera més dura possible, desatenent els restants camps: prestacions socials, condiciones laborals, integració, diàleg intercultural. Exigim que tota persona tingui gargaritzada la plenitud de drets (civils, polítics i socials) i deures en igualtat de condicions que els nacionals (inclòs el dret a vot). Que es reconegui el dret a immigrar, i que exercir-lo a Espanya deixi de suposar un trauma y un atemptat contra la dignitat de les persones. Reclamem lâabolició del racista Tractat de Schengen; llibertat de circulació i de residència per tots/es; el reconeixement de la ciutadania universal per tots/es; i el respecte a un autèntic dret dâasil en tots els països.

Davant dâaquesta desesperada situació aquesta Assemblea considera que totes les vies són vàlides
Inclosa la del TANCAMENT


ASAMBLEA PER LA REGULARIZACIÃ SENSE CONDICIONS
Barcelona, maig de 2004Castellano:

MANIFIESTO POR LA REGULARIZACIÃN SIN CONDICIONES
DE LAS Y LOS INMIGRANTES

En el estado Español, más del 50 por ciento de los inmigrantes se encuentran sin papeles. Somos la punta visible del iceberg de la precarización de la vida que afecta a todos por igual.

Para luchar contra esta situación, nos manifestamos en la calle, nos reconocimos con otros iguales, construimos una plataforma de lucha, escuchamos en Asamblea Popular las luchas de otros, recla-mamos diálogo directo con la administración, tocamos cacerolas la víspera de las elecciones, oímos de Zapatero promesas que nos afectan directamente, nos entrevistamos con la renovada Generalitat de Cataluña,... Pero ésta continúa tratándonos como âun problemaâ? y se retracta junto con el go-bierno central de las promesas de campaña y las declaraciones a la prensa. Hemos tocado todas las puertas. Ante el silencio y la negación de nuestros derechos fundamentales, porque la ciudadanía se conquista ejerciéndola:

SI ES NECESARIO....¡NOS ENCERRAREMOS!

La Asamblea por la Regularización Sin Condiciones reúne a diversas comunidades de inmigrantes, organizaciones y ciudadanos. Tiene como eje la lucha por el pleno acceso a los plenos derechos (civiles, económicos, sociales y políticos) y deberes de los inmigrantes en el estado español.

DEMANDAMOS:

-Un proceso de regularización para todas las personas que residen en España
-Que ninguna persona pierda sus derechos por la ineficiencia de la Administración.
-La anulación de las órdenes de expulsión no ejecutadas y el fin de toda expulsión.
-El fin del acoso policial
-Cierre de los centros de internamiento
-La derogación de la ley de extranjería
-Cambio de política migratoria.

1- La regularización de todas las personas que residen actualmente en territorio español.
En España hay cerca de un millón de personas irregulares, sin derechos, desprotegidos, en apartheid jurídico. Es una situación humanamente intolerable e inaceptable para un Estado que se dice demo-crático. El nuevo gobierno del PSOE está hablando de una supuesta y confusa regularización indi-vidual de inmigrantes con oferta de trabajo y ha descartado cualquier proceso de regularización ex-traordinario. La mayoría de inmigrantes no pueden obtener una oferta de trabajo. Las mujeres y los niños sufren una doble desigualdad. En conclusión: la vía de la regularización con oferta laboral no soluciona ningún problema, es necesaria una regularización general sin condiciones: niños; mujeres, discapacitados, explotados por las mafias en las profundidades de la economía sumergida;

2- El fin de la irregularidad sobrevenida: personas âcon papelesâ? que, debido a la responsabi-lidad de la Administración, se convierten en âsin papelesâ?.
La tardanza en las tramitaciones, las barreras burocráticas y los gastos excesivos inherentes a los trámites derivan en la indocumentación; a condiciones de vida traumáticas, al sufrimiento y al mie-do. El departamento de Extranjería tiene más de 43.000 correos electrónicos sin contestar y 53.000 solicitudes de renovaciones de estancia pendientes de tramitar. Muchas personas han perdido ofer-tas de trabajo, no han podido viajar al extranjero o han tenido problemas con la policía. Más de 20.000 personas han perdido ya sus permisos de residencia y trabajo o están a punto de hacerlo, según la propia Subdelegación del Gobierno en Barcelona. La cifra aumenta todos los días, porque entran más solicitudes de las que se resuelven.

3- La anulación de las órdenes de expulsión y el fin de expedición de toda orden de expulsión.
El Ministerio del Interior abre expedientes de expulsión a personas detenidas arbitrariamente por las calles. Por ley, estas personas jamás podrán ser regularizadas. El resultado es que miles de personas quedan desamparadas en nuestras calles sin poder acceder a un trabajo, alquilar una vivienda,â¦

4- El fin del acoso policial.
El constante control, acoso y detención de la policía provoca el miedo cotidiano y la sensación de persecución continua. Además se transmite una imagen pública de la inmigración como fenómeno ligado a la delincuencia y al terrorismo.

5- Cierre de los centros de internamiento.
Los inmigrantes con expediente de expulsión, que no es un delito sino una falta administrativa, son recluidos en unos espacios con unas condiciones denigrantes. Muchos de estos centros se encuen-tran en espacios físicos que fueron construidos como cárceles, solo que ahora con una consideración jurídica diferente. La relatora especial de la ONU informó recientemente que estos centros están sobreocupados y que allí los inmigrantes no disponen de protección judicial o consular, ni de defen-sa jurídica adecuada, ni de intérpretes, ni de información sobre los procedimientos necesarios para regular su situación.

6- La derogación de la Ley de Extranjería.
La Ley de Extranjería institucionaliza la desigualdad y establece un sistema de âcastasâ? en grave apartheid jurídico: Los nacionales y comunitarios, con plenitud de derechos, los extracomunitarios âregularesâ?, con derechos muy restringidos. los âsin papelesâ?, sin derechos, legalmente no existen. La Ley de Extranjería considera a los extranjeros pura mercancía: su âacogidaâ? se autoriza sobre la base de criterios exclusivamente productivos.
Esto supone la vulneración de principios fundamentales de los Derechos Humanos y Constituciona-les: se hace distinción entre sus titulares por razones de raza, origen y condición. No es extraño que más de un centenar de colectivos, entre ellos algunos partidos políticos hayan solicitado al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad. Incluso lo hizo el Parlamento vasco.
La última reforma, pactada por PP y PSOE, es el reflejo de cómo el poder político entiende el fe-nómeno migratorio y la causa de que cerca de un millón de personas sean consideradas âilegalesâ?

7-Un nuevo modelo de política migratoria.
Denunciamos el modelo de política migratoria desarrollado hasta el presente, restringida a una ley y a aplicarla de la forma más dura posible, desatendiendo los restantes campos: prestaciones sociales, condiciones laborales, integración, diálogo intercultural. Exigimos que toda persona tenga garanti-zada la plenitud de derechos (civiles, políticos y sociales) y deberes en igualdad de condiciones que los nacionales, incluido el derecho a voto. Que se reconozca el derecho a inmigrar, y que ejercerlo en España deje de suponer un trauma y un atentado contra la dignidad de las personas. Reclamamos la abolición del racista Tratado de Schengen; libertad de circulación y de residencia para todos; el reconocimiento de la ciudadanía universal para todos; y el respeto a un auténtico derecho de asilo en todos los países.

Ante esta desesperada situación esta asamblea considera que todas las opciones son válidas
incluso un ENCIERRO

ASAMBLEA POR LA REGULARIZACIÃN SIN CONDICIONES
Barcelona, mayo de 2004

This work is in the public domain

Comentaris

[audio] Papeles para todos y todas - Encierros en BCN
31 mai 2004
Entrevista a Norma, de "Papers per Thotom" y de la "Asamblea por la regularización sin condiciones". 2 de mayo de 2004

Audio de la entrevista. 32 minutos, 13.38 MB.
Realizada por el equipo de [[[i]]] estrecho en Barcelona, con motivo del MayDay.

Para escuchar el fragmento en el que habla del proceso de los encierros de inmigrantes desde 2001 a 2004, accede a:

http://xicnet.com/netjuke/play.php?do=play&val=1204

El audio está grabado en formato libre ogg Vorbis, y se puede escuchar con el programa VideoLan, http://www.videolan.org/vlc/
Sindicat