Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: corrupció i poder : guerra
Omar Bakri, un lider espiritual islàmic a Europa confirma que és Al-qaida l'autora
13 mar 2004
algú pot traduir aquest article al castellà o català??
La piste Al-Qaida gagne du terrain
LEMONDE.FR | 12.03.04 | 21h00
Omar Bakri, éminent chef spirituel d'un groupe radical musulman, confirme la revendication d'Al-Qaida. Selon lui, la menace est à "prendre au sérieux", et l'Italie pourrait être la prochaine cible.

La revendication des attentats de Madrid par Al-Qaida est "authentique" et l'Italie pourrait être la prochaine cible, a affirmé vendredi 12 mars à Londres le cheikh Omar Bakri, chef spirituel du groupe radical musulman Al-Mouhadjiroun et soupçonné d'être lié à Abou Qatada, chef présumé d'Al-Qaida en Europe.

"Tous les sites Internet et les forums islamistes au Moyen-Orient et en Europe se sont félicités de la grande victoire d'Al-Qaida" en Espagne, a déclaré Omar Bakri au quotidien italien La Repubblica, dans un entretien accordé à Londres, où il réside. "Je pense que la lettre (adressée au quotidien Al-Qods al-Arabi) est authentique et que les attentats sont l'œuvre d'Al-Qaida (...). C'est un message des partisans d'Al-Qaida, au nom d'Al-Qaida, adressé au monde entier", a martelé M. Bakri.

Se référant à l'intervention militaire des forces de la coalition en Irak et plus particulièrement à la présence militaire espagnole dans le pays, M. Bakri s'est dit "surpris que le gouvernement (espagnol) ne tienne pas compte du fait que les islamistes dans le monde musulman et en Europe considèrent (ces attentats) comme une grande vengeance contre les atrocités commises par l'Espagne en Irak". "Je pense qu'il s'agit d'un message fort adressé aux peuples d'Europe : tant que vous n'arrêterez pas la politique étrangère de vos gouvernements, que vous ne leur mettrez pas la pression pour qu'ils retirent leurs forces des terres musulmanes, en particulier d'Afghanistan et d'Irak, vous devez vous attendre à des attaques et à l'instabilité dans le monde entier", a-t-il prévenu.

TROIS OPÉRATIONS "DE LA MORT"

Citant le communiqué attribué au réseau terroriste reçu à Londres et publié par le quotidien Al-Qods al-Arabi, Omar Bakri a laissé entendre que l'Italie, un des alliés les plus fidèles de l'administration américaine, qui a déployé plus de 2 500 militaires en Irak, pourrait être la prochaine cible de groupes soutenant la cause d'Al-Qaida en Europe. Ce communiqué "a promis trois opérations : l'une nommée 'le train de la mort' en Espagne, l'autre 'la fumée noire de la mort' en Italie et une autre appelée 'le vent de la mort' aux Etats-Unis", a souligné M. Bakri. "Toutes ces opérations ont un nom, et je pense que nous devrions prendre la menace d'Al-Qaida au sérieux", a-t-il mis en garde.

"Al-Qaida n'est plus un seul groupe. C'est devenu un phénomène du monde musulman résistant à la grande croisade des Etats-Unis contre l'islam", a expliqué le cheikh, qui a jugé "tout à fait insensées" les suggestions selon lesquelles des liens pourraient avoir été établis entre des franges extrémistes de l'ETA, l'organisation séparatiste basque, et le réseau islamiste. "Al-Qaida ne ferait jamais alliance avec des non-musulmans", a-t-il déclaré.

Omar Bakri est l'un des fondateurs du mouvement Al-Mouhadjiroun et se définit comme juge de la cour de la charia (la loi islamique) de Grande-Bretagne. Al-Mouhadjiroun appartient au mouvement salafiste, qui prône la création d'Etats musulmans partout dans le monde, y compris au Royaume-Uni.

Avec AFP et Reuters

Comentaris

Re: Omar Bakri, un lider espiritual islàmic a Europa confirma que és Al-qaida l'autora
13 mar 2004
TRADUCIDO UTILIZANDO UNA WEB DE TRADUCCIÓN. NO ES MUY BUENA PERO CREO QUE SE ENTIENDE BASTANTE BIEN.

La pista Al-Qaida gana el terreno LEMONDE. FR | 12.03.04 | 21h00 de Omar Bakri, eminente jefe espiritual de un grupo radical musulmán,
confirma la pretensión de Al-Qaida. Según él, la amenaza debe "tomarse con seriedad", e Italia podría ser el próximo objetivo.

La pretensión de los atentados de Madrid por Al-Qaida es "auténtica" y de vincularse Italia podría ser el próximo objetivo, afirmó
viernes 12 de marzo en Londres el cheikh Omar Bakri, jefe espiritual del grupo radical musulmán Al-Mouhadjiroun y sospechó con Abou Qatada, jefe presunto de Al-Qaida en Europa.

"todos los sitios Internet y los foros islamistas en Oriente Medio y Europa se congratularon por la gran victoria de Al-Qaida" en España,declararon a Omar Bakri al diario italiano el Repubblica, en un
mantenimiento concedido en Londres, donde reside. "pienso que la carta (dirigida al diario Al-Qods al-Arabi) es auténtica y que los
atentados son obra de Al-Qaida (...). son un mensaje de los partidarios de Al-Qaida, al nombre de Al-Qaida, dirigido del mundo entero", martillaron al Sr. Bakri.

Refiriéndose a la intervención militar de las fuerzas de la coalición en Irak y más especialmente a la presencia militar
española en el país, el Sr. Bakri se dijo "sorprendido que el Gobierno (español) no tuviera en cuenta el hecho de que el islamistas
en el mundo musulmán y en Europa consideran (estos atentados) como una gran venganza contra las atrocidades cometidas por España en
Irak". "Pienso que se trata de un mensaje muy dirigido al pueblo de Europa:" tanto como no decidirán la Política Exterior de sus Gobiernos, que no les pondrán la presión para que retiran sus
fuerzas de las tierras musulmanes, en particular de Afganistán e Irak, ustedes deben esperarles a ataques y a la inestabilidad en todo el mundo ", previno."

TRES OPERACIONES "DE LA MUERTE"

Citando el comunicado asignado a la red terrorista recibida en Londres y publicada por el diario Al-Qods al-Arabi, Omar Bakri dejó entender
que Italia, uno de los aliados más fieles de la administración americana, que desplegó a más de a 2.500 militares en Irak, podría ser el próximo objetivo de grupos que apoyan la causa de Al-Qaida en Europa. Este comunicado "prometió tres operaciones:" la una nombrada ' el tren de la muerte ' en España, otro ' el humo negro de la muerte' en Italia y otro llamada ' el viento de la muerte ' en los Estados Unidos ", destacó al Sr. Bakri." "todas estas operaciones tienen un
nombre, y pienso que deberíamos tomar la amenaza de Al-Qaida a la seriedad", puse en guardia.
"Al-Qaida no es ya uno solo grupo." Se convirtió en un fenómeno del mundo musulmán resistente a la gran cruzada de Estados Unidos contra el islam ", explicó el cheikh, que juzgó" absurdas "las sugerencias según las cuales algunos vínculos podrían haber sido establecido entre franjas extremistas del ETA, la organización separatista vasca, y la red islamista." "Al-Qaida no
haría nunca alianza con no musulmanes", ha declarado.

Omar Bakri es uno de los fundadores del movimiento Al-Mouhadjiroun y se define como juez del tribunal del charia (la ley islámica) de Gran
Bretaña. Al-Mouhadjiroun pertenece al movimiento salafiste, que predica la creación de Estados musulmanes por todas partes en el mundo, incluida en el Reino Unido.

Con AFP y Reuters
Re: Omar Bakri, un lider espiritual islàmic a Europa confirma que és Al-qaida l'autora
13 mar 2004
Quem disse isso ?
Re: Omar Bakri, un lider espiritual islàmic a Europa confirma que és Al-qaida l'autora
13 mar 2004
Una traducció al català, més o menys...

La pista d'Al-Qaida guanya terreny
Le Monde, França, 12/03/04, 21h
Omar Bakri, destacat cap espiritual d'un grup radical musulmà, confirma la reivindicació d'Al-Qaida. Segons ell, l'amenaça s'ha de "prendre seriosament" i Itàlia podria ser el proper blanc.

La reivindicació dels atemptats de Madrid per part d'Al-Qaida és "autèntica" i Itàlia podria ser el proper blanc, ha afirmat el divendres 12 de març a Londres el xeic Omar Bakri, cap espiritual del grup radical musulmà Al- Mouhadjiroun i sospitós d'estar vinculat amb Abou Qatada, presumpte cap d'Al-Qaida a Europa.
"Totes les pàgines d'Internet i els fòrums islamistes de l'Orient Mitjà i d'Europa es feliciten de la gran victòria" a Espanya, ha declarat Omar Bakri al diari italià La Repubblica, en una entrevista realitzada a Londres, on resideix. "Jo penso que la carta (adreçada al diari Al-Qods al-Arabi) és autèntica i que els atemptats són obra d'Al-Qaida (...). És un missatge dels seguidors d'Al-Qaida, en nom d'Al-Qaida, adreçat al món sencer", ha insistit Bakri.
Fent referència a la intervenció militar de les forces de la coalició a l'Iraq i, particularment, a la presència militar espanyola al país, Bakri s'ha mostrat "sorprès que el govern (espanyol) no tingui en compte el fet que els islamistes, al món musulmà i a Europa, consideren (aquests atemptats) com una gran venjança contra les atrocitats comeses per Espanya a l'Iraq". "Jo penso que se'n desprèn un missatge fort adreçat als pobles d'Europa: com que no aturareu la política exterior dels vostres governs, ni fareu pressió perquè retirin les forces de les terres musulmanes, particularment de l'Afganistan i de l'Iraq, us heu d'atenir als atacs i a la inestabilitat al món sencer", ha previngut.
TRES OPERACIONS "DE LA MORT"
Citant el comunicat atribuït a la xarxa terrorista rebut a Londres i publicat pel diari Al-Qods al-Arabi, Omar Bakri ha deixat entendre que Itàlia, un dels aliats més fidels de l'administració americana, que ha desplegat més de 2.500 militars a l'Iraq, podria ser el proper blanc dels grups de suport a la causa d'Al-Qaida a Europa. Aquest comunicat "ha promès tres operacions: una, anomenada "tren de la mort", a Espanya; una altra, "el fum negre de la mort", a Itàlia; i una altra, anomenada "el vent de la mort" als Estats Units", ha subratllat Bakri."Totes aquestes operacions tenen un nom i penso que ens hauríem de prendre l'amenaça d'Al-Qaida seriosament", ha avisat.
"Al-Qaida no és pas un sol grup. Ha esdevingut un fenomen del món musulmà en resistència davant la gran croada dels Estats Units contra l'Islam", ha explicat el xeic, que ha considerat "completament insensats" els suggeriments segons els quals es podrien haver establert relacions entre sectors extremistes d'ETA, l'organització separatista basca, i la xarxa islamista. "Al-Qaida mai no faria una aliança amb no musulmans", ha declarat.
Omar Bakri és un dels fundadors del moviment Al-Mouhajiroun i es defineix com a jutge del tribunal de la sharia (la llei islàmica) de la Gran Bretanya . Al- Mouhadjiroun pertany al moviment salafista, que predica la creació d'estats musulmans arreu del món, inclosa la Gran Bretanya.
Amb AFP i Reuters
otra patatera al castellano ;)
13 mar 2004
La pista Al Qaeda gana terreno

Omar Bakri, eminente líder espiritual de un grupo radical musulmán confirma la reivindicación de Al Qaeda. Según él hay que "tomar en serio" la amenaza y Italia podría ser el siguiente blanco.

La reivindicación de los atentados de Madrid por Al Qaeda es 'auténtica' y Italia podría ser el siguiente blanco. Esto afirmó el viernes 12 de Marzo en Londres el jeque Omar Bakri, líder espiritual del grupo radical musulmán Al-Mouhadjiroun sospechoso de estar vinculado con Abou Qatada, supuesto líder de Al Qaeda en Europa.

"Todos los sitios de Internet y los forums islamistas en Oriente Medio y Europa se felicitan por la gran victoria de Al Qaeda" en España, declaró Omar Bakri al diario italiano La Repubblica, en una entrevista realizada en Londres, su lugar de residencia. "Creo que la carta (dirigida al diario Al-Quods al-Arabi) es auténtica y que los atentados son obra de Al Qaeda (...). Es un mensaje de los combatientes de Al Qaeda - en nombre de Al Qaeda - dirigido al mundo entero", expresó M. Bakri.

Refiriéndose a la intervención militar de las fuerzas de la coalición en Iraq y más concretamente a la presencia española en el país, M. Bakri se declara "sorprendido de que el gobierno (español) no tenga en cuenta el hecho de que los islamistas en el mundo musulmán y en Europa consideran (estos atentados) como una gran venganza contra las atrocidades cometidas por España en Iraq". "Creo que se trata de un mensaje importante dirigido a los pueblos de Europa: mientras no paréis la pólitica exterior de vuestros gobiernos, ejerzáis la presión para que retiren sus fuerzas de tierras musulmanas - en particular de Afganistán e Iraq - tenéis que esperar ataques e inestabilidad en el mundo entero", advierte él.

TRES OPERACIONES "DE LA MUERTE"

Citando el comunicado atribuido a la red terrorista recibido en Londres y publicado por el diario Al-Quods al-Arabi, Omar Bakri dejó entender que Italia, uno de los aliados más fieles a la administración américana, que desplegó más de 2500 militares en Iraq, podría ser el próximo blanco de grupos que apoyan la causa de Al Qaeda en Europa. Este comunicado "prometió tres operaciones: una llamada 'el tren de la muerte' en España, la otra 'el humo negro de la muerte' en Italia y otra denominada 'el viento de la muerte' en Estados Unidos, subrayó M. Bakri. "Todas estas operaciones tienen un nombre, y creo que deberíamos tomar la amenaza de Al Qaeda en serio"

"Al Qaeda no es un sólo grupo. Se trata del fenómeno del mundo musulmán resisitiendo a la gran cruzada de Estados unidos contra el islam", explicó el jeque, quien valoró como "absurdos" las afirmaciones de que podría haber una vinculo entre ramas extremistas de ETA, la organisación separatista vasca, y la red islámica. "Al Qaeda jamás entrará en alianzas con non-musulmanes", declaró.

Omar Bakri es uno de los fundadores del movimiento Al-Mouhadjiroun y se define como juez de la corte de la sharia (la ley islámica) de Gran Bretaña. Al-Mouhadjiroun pertenece al movimiento salafista, que predica la creación de estados musulmanes en todo en mundo, incluido el Reino Unido
Re: Omar Bakri, un lider espiritual islàmic a Europa confirma que és Al-qaida l'autora
31 oct 2005
salut omar
Re: Omar Bakri, un lider espiritual islàmic a Europa confirma que és Al-qaida l'autora
01 feb 2006
salut

je peux te dire que j'aime bcq la perssonlité de cheikh omar bakri parce que il donne a les croiseé un exemple de l'homme musilman
Sindicat Terrassa