Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: dones
8 Març: Plantem cara
01 mar 2004
En aquest 8 de Març de 2004 seguim plantant cara a les múltiples formes que adopten la dominació, explotació i discriminació de les dones en aquest sistema patriarcal i capitalista.
8 Març: Plantem cara


    Les dones som explotades doblement, en el treball remunerat i en el no remunerat.

    Seguim sent discriminades en l'accés, permanència i promoció en l'ocupació; estem segregades professional i ocupacionalment, és a dir, la nostra presència es concentra en els sectors on es donen unes condicions de treball més precàries -, eventualitat, jornada parcial, acomiadaments per embaràs-, en l'economia submergida i, malgrat l'esforç realitzat en formació, seguim ocupant llocs de baixa qualificació. Col·lectius que mereixen especial atenció pel seu nombre i per la falta de drets laborals són les treballadores de la llar que estan fora del Règim de la Seguretat Social i les prostitutes que no tenen dret a res.

    Ara bé, sabem que la precarietat va molt més allà del mercat laboral, que la nostra vida també es precaritza i que cada dia és més difícil tenir garantida la satisfacció de les nostres necessitats o l'exercici dels nostres drets. No podem oblidar que per a nosaltres, les dones, la precarietat es desplega sobre una situació de discriminació i desigualtat social que fa que els seus efectes s'accentuïn enormement.

    En el treball de cures no remunerades seguim sent les protagonistes gairebé en exclusiva, la incorporació de les dones al mercat laboral no ha anat acompanyat d'una corresponsabilitat per part dels homes, l'estat i l'empresariat. Així ens veiem obligades a moure'ns entre la precarietat, la pobresa i l'exclusió, com funambulistes en la corda fluixa i fent malabarismes per a conciliar l'inconciliable: una jornada laboral amb total disponibilitat per a l'empresa i tots els altres treballs necessaris per a la sostenibilitat de la vida.

    La precarietat en la vida s'agreuja per a aquelles dones que són les úniques responsables de les seves famílies, per a les vídues amb pensions que no els donen ni per a malviure, i per a les dones que tenen alguna discapacitat; elles s'enfronten a una doble discriminació i a múltiples barreres que fan impossible la consecució d'uns nivells acceptables d'autonomia i qualitat de vida. No oblidem tampoc aquesta porció extra de precarietat que pateixen les dones per la seva orientació sexual o per la seva identitat de gènere.

    En el cas de les dones immigrants, no només es veuen obligades a deixar el seu país d'origen, per l'empobriment dels seus països provocat per la voracitat del capital, sinó que arriben al nostre per a trobar-se sense papers, sense drets i en condicions d'explotació que en alguns casos gairebé freguen l'esclavitud.

    En definitiva, la posició de les dones en el mercat laboral segueix estant condicionada per la seva posició dintre del grup familiar i aquesta per la incorporació precaritzada de les dones al mercat laboral. Ambdós processos es retroalimenten mútuament en una espiral que frena l'avanç cap a la igualtat.

    Un altre problema gravíssim i que travessa totes les cultures, classes socials i ideologies és el de la violència: són milions les dones i nenes que en el món sencer pateixen maltractaments, agressions i tràfic sexual, assassinats impunes... Aquestes manifestacions de violència extrema, de vegades emmascaren altra més subtils i menys recognoscibles, la violència quotidiana, que ens agredeix cada dia: condicions precàries en l'ocupació, actituds masclistes, tracte desigual... És fonamental que la percebem com a tal i assumim que és tasca de totes i tots, dones i homes lluitar contra ella.

    Per tot això, a la CGT, considerem necessari transgredir l'ordre establert:

- Combatent els rols i estereotips sexistes que impedeixen el desenvolupament i l'autonomia de les dones.

- Lluitant contra totes les formes de violència (física, psíquica, estructural).

- Exigint que les cures que necessita la població es considerin responsabilitat social.

- Conscienciant a la societat de la importància de lluitar contra la lògica d'acumulació pròpia del capitalisme, perquè atempta contra la justícia social i és incompatible amb la sostenibilitat de la vida.

- Mobilitzant-nos contra tot tipus de discriminació per sexe, ètnia, orientació sexual, ideologia, discapacitat, edat...

- Denunciant la precarietat i la desigualtat i educant en la igualtat.

Per una vida que giri al voltant de les necessitats humanes, i no pas al voltant de la voracitat del mercat.

Plantem cara


Confederació General del Treball (CGT)

---------------------------------------------------------------------------

8 Marzo: Plantemos cara

En este 8 de Marzo de 2004 seguimos plantando cara a las múltiples formas que adoptan la dominación, explotación y discriminación de las mujeres en este sistema patriarcal y capitalista.

    Las mujeres somos explotadas doblemente, en el trabajo remunerado y en el no remunerado.

    Seguimos siendo discriminadas en el acceso, permanencia y promoción en el empleo; estamos segregadas profesional y ocupacionalmente, es decir, nuestra presencia se concentra en los sectores donde se dan unas condiciones de trabajo más precarias -, eventualidad, jornada parcial, despidos por embarazo-, en la economía sumergida y, a pesar del esfuerzo realizado en formación, seguimos ocupando puestos de baja cualificación. Colectivos que merecen especial atención por su número y por la falta de derechos laborales son las empleadas de hogar que están fuera del Régimen de la Seguridad Social y las prostitutas que no tienen derecho a nada.
Ahora bien, sabemos que la precariedad va mucho más allá del mercado laboral, que nuestra vida también se precariza y que cada día es más difícil tener garantizada la satisfacción de nuestras necesidades o el ejercicio de nuestros derechos. No podemos olvidar que para nosotras, las mujeres, la precariedad se despliega sobre una situación de discriminación y desigualdad social que hace que sus efectos se acentúen enormemente.
   
    En el trabajo de cuidados no remunerados seguimos siendo las protagonistas casi en exclusiva, la incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha ido acompañado de una corresponsabilidad por parte de los hombres, el estado y el empresariado. Así nos vemos obligadas a movernos entre la precariedad, la pobreza y la exclusión, como funambulistas en la cuerda floja y, haciendo malabarismos para conciliar lo inconciliable: una jornada laboral con total disponibilidad para la empresa y todos los otros trabajos necesarios para la sostenibilidad de la vida.
   
    La precariedad en la vida se agrava para aquellas mujeres que son las únicas responsables de sus familias, para las viudas con pensiones que no les dan ni para malvivir, y para las mujeres que tienen alguna discapacidad; ellas se enfrentan a una doble discriminación y a múltiples barreras que hacen imposible la consecución de unos niveles aceptables de autonomía y calidad de vida. No olvidemos tampoco esa porción extra de precariedad que sufren las mujeres por su orientación sexual o por su identidad de género.

    En el caso de las mujeres inmigrantes, no sólo se ven obligadas a dejar su país de origen, por el empobrecimiento de sus países provocado por la voracidad del capital, sino que llegan al nuestro para encontrarse sin papeles, sin derechos y en condiciones de explotación que en algunos casos casi rozan la esclavitud.

    En definitiva, la posición de las mujeres en el mercado laboral sigue estando condicionada por su posición dentro del grupo familiar y ésta por la incorporación precarizada de las mujeres al mercado laboral. Ambos procesos se retroalimentan mutuamente en una espiral que frena el avance hacia la igualdad.

    Otro problema gravísimo y que atraviesa todas las culturas, clases sociales e ideologías es el de la violencia: son millones las mujeres y niñas que en el mundo entero sufren malos tratos, agresiones y tráfico sexual, asesinatos impunes... Estas manifestaciones de violencia extrema, a veces enmascaran otra más sutiles y menos reconocibles, la violencia cotidiana, que nos agrede cada día: condiciones precarias en el empleo, actitudes machistas, trato desigual... Es fundamental que la percibamos como tal y asumamos que es tarea de todas y todos, mujeres y hombres luchar contra ella.

    Por todo ello, en CGT, consideramos necesario transgredir interna y externamente el des-orden establecido:

- Combatiendo los roles y estereotipos sexistas que impiden el desarrollo y la autonomía de las mujeres.

- Luchando contra todas las formas de violencia (física, psíquica, estructural).

- Exigiendo que los cuidados que necesita la población se consideren responsabilidad social.

- Concienciando a la sociedad de la importancia de luchar contra la lógica de acumulación propia del capitalismo, porque atenta contra la justicia social y es incompatible con la sostenibilidad de la vida.

- Movilizándonos contra todo tipo de discriminación por sexo, etnia, orientación sexual, ideología, discapacidad, edad...

- Denunciando la precariedad y la desigualdad y educando en igualdad

Por una vida que gire en torno a las necesidades humanas, no en torno a la voracidad del mercado.

Plantemos cara


Confederación General del Trabajo (CGT)
Sindicato Sindicat