Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: corrupció i poder
WENLEY PALACIOS, L’ADVOCAT DE FABRA EN EL CAS CARMACAS, POSSIBLEMENT IMPLICAT EN LA TRAMA
29 des 2003
WENLEY PALACIOS, LâADVOCAT DE FABRA EN EL CAS CARMACAS, POSSIBLEMENT IMPLICAT EN LA TRAMA
WENLEY PALACIOS, LâADVOCAT DE FABRA EN EL CAS CARMACAS, POSSIBLEMENT IMPLICAT EN LA TRAMA
SEGONA ENTREGA DEL TREBALL DâINVESTIGACIÃ FET PER ESQUERRA UNIDA
Si qualsevol mitjà de comunicació vol emprar aquesta informació, preguem que per ètica periodística, cite la font
CROQUIS:
VICENT VILAR , EMPRESARI DE NARANJAX,( FITOSANITARIS) AMIC DE CARLOS FABRA (PRESIDENT DE LA DIPUTACIÃ), DENÃNCIA A FABRA PER APROPIAR-SE DE LES SEUES EMPRESES, DE COBRAR PER MITJÃ DâEMPRESES TAPADERES ELS FAVORS POLÃ?TICS QUE LI FA, EMPRESES :
-CARMACAS: EMPRESA DE CARLOS FABRA PER COBRAR A EMPRESARIS PER ASSESSORAR-LOS DE CARA A LâADMINISTRACIÃ, VILAR DIU QUE ELS INFORMES NO EXISTIEN, I NOMÃS HI HAVIA PAGAMENTS A FABRA PER XANXULLOS
- ARTEMIS 2000, EMPRESA TAPADERA PER PAGAR A FABRA ELS FAVORS ( NEXE ENTRE NARANJAX I CARMACAS),

MONTSERRAT VIVES PLAJA, DONA DE VILAR, I TESTAFERRO, VILAR LâACUSA DâHAVER-LO TRAÃ?T I PARTICIPAT EN LA TRAMA PER ENTREGAR AL MATRIMONI FABRA-FERNANDEZ LES EMPRESES

Tal i com us vam avançar la setmana passada, lâempresa Artemis 2000 SL, empresa, suposada tapadora per a pagar a Fabra els favors de lâempresari Vilar, segons versió dâaquest, comença a operar el 14/10/1999, com empresa dedicada a la compravenda i arrendament de finques urbanes, amb un capital de 3.006 euros, sent administrador únic Ramon Cerdà Sanjuan , i en domicili en la carretera Alfara-Boicarent S/N dâAlfara (Alacant).
- El primer domicili és del 08-11-1999, en la citada ctr.Alfara-Bocairent, S/N dâAlfara.
- El segon domicili, segons els registres mercantils consultats, és, a partir del 28/02/2000, Z.I, Industrial, Pol 56,. Parcela 17, dâArtana, on sâubica Naranjax.
- I el tercer, en data 02/10/2003, just en el moment del trencament de dâidilâ¢li Fabra-Vilar, es canvia a Passeig Pilar Coloma 18 de Benicàssim.

    Segons les investigacions en el catastre de Benicàssim, aquest domicili està a nom de Prospecciones Patrimoniales Solariegas, SA, empresa en seu social en Alloza 109-2 de Castelló, destinada segons el seu objecte social, a la compravenda i lloguer de béns immobles, construcció general, neteja, interiors, mecanografia, taquigrafia, reproducció dâescrits, plànols,i documents, realització dâestudis de mercat, opinió, hàbits i serveis, amb CIF A1236523, i de la que és des de 20/03/2000 administrador únic Eduardo Wenely Palacios Carreras, advocat de Carlos Fabra en el cas Carmacas, el qual va oferir una roda de premsa junt a Montse Vives Plaja, dona de Vilar.
    El capital dâaquesta empresa és en lâactualitat el subscrit i desembolsat 360.607.26 euros, i comença a operar en 28/01/1994 amb 10.000.000 pessetes, ampliant el seu capital cinc mesos després a 10.000.000 pessetes, 50.000.000 en el 04/04/2000. Segons les dades econòmiques de lâany 2000 de la empresa;
PROSPECCIONES PATRIMONIALES SOLARIEGAS S.A.
Resumen Económico

ACTIVO
    2000
Inmovilizaciones Materiales     424.789,35 â¬
Activo circulante     5.974,06 â¬
Total Activo     432.770,79 â¬
PASIVO
    2000
Fondos Propios     432.770,79 â¬
Acreedores a Corto Plazo     ,00 â¬
Total Pasivo     432.770,79 â¬
CUENTA DE RESULTADOS
    2000
Importe neto de la cifra de negocios     ,00 â¬
Resultados de explotación     ,00 â¬
Resultados Financieros     ,00 â¬
Resultados de las Actividades Ordinarias     ,00 â¬
Resultados Extraordinarios     ,00 â¬
Resultados antes de Impuestos     ,00 â¬
Resultado del Ejercicio     ,
   
No té beneficis...
1ª pregunta: perquè, quan es trenca la relació Fabra-Vilar, Artemis canvia de direcció, a una propietat a nom dâun empresa de lâadvocat de Carlos Fabra?

Segons el registre mercantil, aquesta empresa, està vinculada fundacionalment amb WENLEY INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS LUISA SL, de la qual Wenley Palacios és també administrador únic, constituïda el 29/10/2003, destinada a operacions immobiliàries , en seu en Plaça Santa Clara 4, entresol, 12001 de Castelló de la Plana, (creada tres setmanes després del canvi de domicili dâArtemis 2000 a una casa propietat dâuna empresa de la qual Palacios és administrador únic). recordem que Weley Palaciós és parella de Luisa Oliver, alcaldessa pepera de Vilafamés, i que ha estat diputada provincial. Wenley Palacios figurava també com a suplent en la candidatura del PP a les eleccions municipals a Vilafamés, que encapçalava Oliver)
    Com dèiem, lâempresa (Wenley Inversiones) es crea el 29/10/2003, i el 12/12/2003 té la seua primera inscripció en el BORME (butlletí del registre mercantil, amb número 477720, en el qual es desenbolsa 1.141.000 EUROS, que esdevé tot el seu capital declarat. Coincideix tot amb la crisi Fabra-Vilar.
2ª pregunta: com una empresa immobiliària, en només un mes de funcionament, obté un ingrés de 1.141.000 â¬, quan per exemple, el bufet Wenley Palacios, en el 2000, només té un benefici net de 24.503 â¬?.

PER QUÃ ES CANVIA LA SEU SOCIAL DâARTEMIS 2000, UN COP, PRESSUMPTAMENT ARRAVATADA A VILAR, EN UN DOMICILI PROPIETAT DE PALACIOS, QUINA ÃS LA IMPLICACIÃ DE PALACIOS EN LA TRAMA?


Wenley Palacios consta també, actualment com a Conseller i Secretari del Club Deportivo Castellón S.A. D des del 14/05/2001 ( tot i que ha ocupat en diverses ocasions aquests i altres càrrecs en el aquesta societat), i ha estat conseller únic de Diseño Empresarial y Fiscal Sl, en domicili també en Alloza 109, empresa destinada a assessorament en direcció i gestió empresarial, la qual es vincula amb INTERNATIONAL SANITARY TRADING SOCIEDAD LIMITADA, empresa en seu social a C/ AGUSTIN SALES, 5. VALENCIA, constituïda en 23/11/2000, de la qual canvia contínuament de dedicació, si ara està com a empresa de fabricació de productes químics bàsics, fa poc més dâun any estava destinada a la fabricació dâequips i instruments mèdics quirúrgics i aparells ortopèdics, i en la seua creació va ser inscrita com a empresa destinada al âComercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higieneâ?
El soci únic dâINTERNATIONAL SANITARY TRADING SL és Hilario Teruel Montaner, que va ser administrador únic de Diseño Empresarial y Fiscal S.L
Aquesta empresa es constitueix en 24/01/1995, i Teruel és nomenat apoderat el 13/03/1995, i en 11/10/1995 passa a ser administrador únic, recordem que aquesta empresa, de la qual Palacios és conseller únic, té la seu seu en Alloza 109.
    Montaner i Palacios també tenen relació empresarial amb ARTHIL TRADING COMPANY SOCIEDAD LIMITADA empresa destinada a la compravenda de béns immobiliaris per conte propi, creada el 09/01/1997, en domicili Alloza 109, de la qual Teruel és administrador únic.

Alloza 109 ha estat sempre la seu de BUFETE WENLEY PALACIOS SOCIEDAD LIMITADA, fins al 13/11/2003, quan canvia de direcció a la plaça de Santa Clara, 4, entresòl.
El bufete es crea el 03/02/ 98, i és destinat en lâactualitat a activitats dâassessorament en direcció i gestió empresarial, tot i que abans estava a estudis de mercat i realització dâenquestes dâopinió pública, i en la seua creació al lloguer de vivendes.

-     Wenley Palacios era part de lâentramat quan va eixir en roda de premsa acompanyant a Montse Vives, ex-dona de Vicente Vilar, per acusar a aquest empresari i defensar a Fabra.
-     Lâentramat de Palacios és també molt complicat, i en properes entregues es dilucidarà fins on aplega en el tema que ens afecta


En el Butlletí Oficial de la Província, de data DISSABTE, 25 DâOCTUBRE DE 2003, apareixia la següent publicació :

CONSELLERIA DâECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÃ
SERV. DE TRABAJO Y SEG. LABORAL DEPOSITO DE ESTATUTOS DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES
DE CASTELLÃN
En cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto 873/77 de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo se hace público que en esta Oficina y a las 12 horas del día 16 del mes de octubre de 2003, ha sido depositados los Estatutos de la asociación TERCIARIO AVANZADO DE LA PROVINCIA DE CASTELLÃN (ATA CASTELLÃN) cuyos ámbitos territorial y profesional son:
LOCAL Y EL DE EMPRESAS CUYAS ACTIVIDADES SE INCLUYAN EN EL SECTOR DE SERVICIOS TERCIARIOS AVANZADOS A EMPRESAS Y ENTIDADES Siendo los firmantes del acta de constitución:
D. JORGE NAVARRO PÃREZ, representante de la mercantil Ecología de aire-agua S.L., D.N.I. 18.932.991 y con domicilio en C/ Peñíscola, 30-entlo. de Vila-real.
D. HILARIO TERUEL MONTANER, representante de la Mercantil Arthil Trading Company S.L. 22.493.283 y con domicilio en Plaza Huerto Sogueros 7-3º-1º de Castellón.
Castellón, a 20 de octubre de 2003.â El Jefe de Servicio de
Ecologia de aire agua està destinada a: Comercio al por menor de libros, periódicos y papelería
Un mes després
DOGV nº 4637. Martes, 25 de noviembre de 2003

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Información pública de la modificación de estatutos de la organización denominada Asociación del Terciario Avanzado de la Comunidad Valenciana. [2003/F12307]

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente sobre depósito de estatutos de asociaciones profesionales, organizaciones empresariales y sindicatos de trabajadores y funcionarios, y a los efectos previstos en la misma, se hace público que ha sido depositada ante esta oficina pública, adscrita a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, la certificación de modificación de estatutos de la organización denominada Asociación del Terciario Avanzado de la Comunidad Valenciana, modificación que fue aprobada en la reunión de la Asamblea General extraordinaria de fecha 14 de abril de 2003, consistente en cambiar la denominación social, que pasa a ser Asociación del Terciario Avanzado de Valencia (ATAV), cambio de ámbito territorial, que pasa a ser provincial, y además cambio de los artículos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 20 y denominación del título IV.
Se depositan los estatutos sociales, siendo el firmante de la certificación de modificación Mauricio Ramo Fontes, como presidente de la asociación.

Valencia, 20 de mayo de 2003.â La encargada de la Oficina de Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales: Mª Soledad Sánchez-Tarazaga Marcelino.

VALORACIÃ POLÃ?TICA DES DâEU:
- Ãs molt difícil de justificar el paper de lâadvocat de Fabra en aquest tema, cada cop el fil sembla embolicar-se més, i sâassembla més a un culebrón sicilià. Palacios ha de donar una explicació pública, i queda cada cop més en evidència el muntatge, orquestrat per Fabra, la eixida pública de Montse Vives arropada per Palacios, els quals només es van dedicar a desqualificar personalment a Vilar, demostres que Fabra està en un carreró sense eixida; no contesta a la seua implicació en la trama, i de moment és totalment evident la implicació directa de Fabra en Carmacas, i que el president de la Diputació tinga personalment eixa empresa, ja és motiu per demanar la seua dimissió.+ INFORMACIÃ
CARLES MULET: 616469869
OFICINA PARLAMENTÃRIA DâESQUERRA UNIDA


PRIMER PART DE LA INVESTIGACIÃ:

Investigació pròpia

-CAS GER:

CARLOS FABRA HA ESTAT FENT TRACTES DE FAVOR A LâEMPRESARI JESÃS GER, RELACIONADA EMPRESARIALMENT AMB LA DONA DâAQUEST


Maria Amparo Fernández Blanes, dona del president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, ha estat inscrita en el 5/11/1997, tres mesos després de la constitució de la SL com a Consellera i Secretaria de la Aparthoteles la Coma Societat Limitada, i apartada del lloc en 30/05/2001. (La Coma és lâexclusiva zona residencial de Borriol, on Carlos Fabra té el seu camp de golf, propietat heretada de la família) . Aparthoteles la Coma, ha tingut sempre la seua seu social en C/Moyano 8 baixos, és a dir, en Marina dâOr, i apareix com a administrador únic Jesús Ger, propietari de totes les marques del grup, i gran beneficiat per Carlos Fabra des de que aquest ocupa la Diputació.
    La documentació a la qual hem tingut accés, relativa a lâexercici 2000, en el qual La dona de Fabra exercia les responsabilitats, la SL va perdre 44.865 ⬠, sense saber els resultats en 2001 i posteriors (sâestà investigan en el cas) .
-     Fabra ha emprat sempre a lâadministració per a beneficiar per totes bandes a aquest empresari: que en una comparativa del beneficis declarats dels anys 1997 al 2002, veiem com es passa dâun benefici net de 180.518 Euros (uns trenta milions de pessetes, als 12770840,48 del 2002 (2.124.888.984 pessetes)
    2002     2001     2000     1999     1998     1997
Beneficis nets     12.770.840,48 ⬠    11.661.251     10.903.003,54     3.810.742,38     170.676,2     180.518,7
Ací caldria mirar també com sâhan incrementat les subvencions de lâadministració, dada que us facilitarem em breu

- Dades de la connivència de Fabra-Ger:
-     Ha impulsat des de la Diputació, la creació de lâavinguda de Barcelona, sobre lâalbufera dâOrpesa, per a unir el complexe amb el poble dâOrpesa, contra el poder judicial. (EL govern autonòmic del PP va rebutjar incloure lâalbufera en el catàleg de zones humides).
-     Fa dos anys, quan un temporal va afectar a moltes infraestructures a les comarques de Castelló, Fabra va demanar a lâexèrcit que posara un pont metàlâ¢lic sobre el riu xinxilla, perquè lâaigua sâhavia endut el pont ilâ¢legal de la urbanització, i tot i poder accedir a Orpesa o a Cabanes pel camí lâAtall, aquella va ser la prioritat de Fabra, mentre no va moure un dit quan per exemple, el mateix temporal havia deixat incomunicat i sense pont, al poble de Cervera del Maestrat.
-     Totes les inversions de regeneracions de costes del govern central de dos exercicis anteriors, es van destinar a la platja de les Amplàries, és a dir, a Marina dâOr, mentre el temporal passat havia fet desaparèixer platges consolidades (Marina dâOr mai havia tingut una platja en condicions)
-     EL colp dâestat al PP de Cabanes, perquè li aprovaren el PAI Torre la Sal a Marina dâOr, davant la negativa del PP local, Fabra va fulminar políticament a la diputada provincial Teresa Gual, i atorgant-li després al dòcil Artemio Siurana, plegat als interessos de Ger.
-     La ubicació premeditada del parc temàtic Mundo Ilusión en lâàrea dâexpansió de Marina dâOr, on lâempresa està comprant terrenys de manera bàrbara, a la carta, amb lâempar de la Diputació, el propi Fabra va eixir a la palestra fent unes declaracions en les quals deia que es podria endur el part temàtic a un altre lloc si es continuava demanant tant alts preus pels terrenys, els propietaris; i no era ell el que comprava sinó lâempresa Loger.
-     El cas del vial Cabanes-Marina dâOr: aquesta polèmica via, es es fa per lâopció Sud, en contra de qualsevol lògica que no siga la del benefici a les empreses de Loger; desenvoca a les portes de la urbanització, i travessa literalment el parc temàtic, al voltant dâaquest vial, lâempresa ha estat comprant els darrers mesos tot el terreny, per muntanyós que siga. El PP ha emprat la força bruta, saltant-se la llei, xulejant a la justícia, per fer aquest vial tot i la sentència dâoctubre del 2002, per a aconseguir,per mitjà dâuna política de fets consumats, el vial que unisca directament lâaeroport amb Marina dâOR Lâactuació policial dâahir, desmesurada, va ser producte de la presió de Fabra sobre Sánchez Peral, titella dâaquest.
-     En breu us enviarem més informació al respecte

CAS CARMACAS/ARTEMIS 2000 SL

Artemis 2000 SL

En el registre consta que aquesta empresa, suposada tapadora per a pagar a Fabra els favors de lâempresari Vilar, segons versió dâaquest comença a operar el 14/10/1999, com empresa dedicada a la compravenda i arrendament de finques urbanes, amb un capital de 3.006 euros, sent administrador unic Ramon Cerda Sanjuan , i en domicili en la carretera Alfara-Boicarent S/N dâAlfara (Alacant):
Cerdá Sanjuan, Ramón
Ramón Cerdá, nacido en Ontinyent (Valencia), en 1964, ha escrito hasta la fecha una serie de ensayos monográficos sobre temas como negociación bancaria, arrendamientos, y publicidad entre otros. Su vocación ha estado siempre dirigida hacia la novela, a pesar de que no había reiniciado esta actividad hasta el pasado año 2000, desde 1982, fecha en que escribió su ópera prima, VENDEYTA. Actualmente es Asesor Fiscal especializado en temas mercantiles, siendo su actividad principal la venta de sociedades limitadas y anónimas en 24 horas en todo el territorio nacional (www.ramoncerda.com)
Exactament en el mateix dia, 08/11/1999, lâempresa Artemis 2000 SL és inscrita en el registre mercantil de Castelló, amb adreça Paseo Pilar Coloma, 18, 12560 Benicàssim i destinada a la fabricació de productes per a lâalimentació dâanimals de granja.
- Apareix també una empresa baix el nom Nova Artemis 2000 SL, constituïda el 10 del 10 del 96, destinada al comerç a lâengròs de roba, amb domicili a C/ Robrenyo 63.69, 08014 de Barcelona
Contes dâArtemis 2000 SL
    2000     1999
Actiu circulant     4.717,95⬠    2.929,92 â¬
Total actiu     9.838,57     3.005,06 â¬
Resultat de lâexercici     -2.782.69     00
       
Per la seua banda, Carmacas SL; comptava en el 2000, primer dâany dâactivitat de 76.340 â¬, es registra el 28/04/2000 i lâadreça és C/Gasset 1, 2º 4ª, domicili personal de Carlos Fabra, i inscrita com a empresa destinada a activitats dâassessorament en direcció i gestió dâempreses
Carlos Fabra ocupa els següents càrrecs en lâactualitat.
-     PLANING Y PROMOCIONES S.L: amb domicili també en casa de Fabra, on ocupa els càrrecs de Conseller, President i Conseller Delegat; tots els càrrec de la SL, inscrita en registre des de 22/04/1993, i encara en actiu.
-     INSTITUT VALENCIA DE LâEXPORTACIÃ IVEX SA, on figura com a Conseller.
-     GOLF DEL MEDITERRENEO: Inscrita en 09/08/1999, Fabra ocupa els carrercs de Conseller, i també com a 2 vegades president segons el registre.
-     SOCIEDAD PROYECTOS TEMÃTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: On està incrit com a Conseller.
-     PROYECTO CULTURAL DEL CASTELLÃN: figura també com a conseller.
-     CARMACAS: Administrador únic, amb domicili a sa casa
-     AEROPUERTO DE CASTELLON SL:     Figura com a president
I ha ostentat els següents càrrec en empreses
- PLANINGY PROMOCIONES SL: Conseller delegat, conseller, president, i conseller delegat. -COCINA RIOJANA DE VANGUARDIA S.L, a nom de la seua dona, i on ell és administrad solidar ( 1991 i 1999). - Varios nomenaments en lâIVEX, en Gestora Urbana Municipal de Castelló, SA Golf de Mediterreno Proyecto Cultural de Castellón, Urbanización la Coma SA, Turcastellón SA, Aeropuerto de Castellón
VALORACIà : Tot i que durant els propers dies continuarem donant-vos informació sobre aquest tipus dâempreses de lâentorn de Fabra, queda ja palès alguna de les següents coses:
a)     Fabra i Ger han tingut relació empresarial per mitjà de la dona dâaquest, que ha participar de la SL que ha urbanitzat la Coma, on Fabra té interessos per tots coneguts, i això es relaciona directament en el tracte de favor de Fabra amb Ger, que ha augmentat espectacularment els seues beneficis.
b)     Nova Artemis 2000 es creada en 24 hores, ies posa a funcionar, des dâAlacant passa al registre de Castelló, i esdevé des del principi en empresa deficitària, per tant, té sentit les denúncies fetes per Vilar sobre aquesta empresa.
c)     Existeix Carmacas, donada dâalta en el domicili personal de Fabra, i que desenvolupa tasques incompatibles amb el càrrec del president de la Diputació. Aquest tema, clar, dâassessorament i estudis per a empreses privades, de cara a lâadministració, és totalment incompatible, i per tant Fabra ha estat beneficiant-se ilâ¢legalment del seu càrrec: LA DIMISSIà ÃS NECESSÃRIA.
d)     Naranjax té la seua darrera modificació en el registre mercantil el 25/11/2003, que coincideix amb la crisi dels abans amics Fabra/Vilar
e)     La manca dâexplicacions de Fabra sobre lâassumpte, dóna més ales a creure que està totalment esquitxat, no ha explicat a quines empreses ha cobrat gràcies a Carmacas, i el resultat dâeixes operacions
Sindicato Sindicat