Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
Enquesta feta per Ecologistes en Acció de Catalunya als partits polítics
10 nov 2003
Enquesta-compromís als candidats a la presidència de la Generalitat de Catalunya.

FORCES POLÃ?TIQUES CONSULTADES : CIU ERC ICV-EA PPC PSC. CONTESTEN ERC I ICV.

NOTA : LA PRIMERA RESPOSTA CORRESPON A ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) I LA SEGONA A INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (ICV). QUAN NO ES DONA RESPOSTA ES CONSIGNA AMB UNA RATLLA -

1. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua les conques internes de Catalunya recullen anualment uns 2.400 Hm3 d'aigua de pluja (2.600 Hm3/any si incloem les rieres litorals) que sostenen la coberta vegetal del territori, els cabals de rius i rieres, la recàrrega dels aqüífers i el retorn al mar. També segons aquestes dades, els sistemes d'abastament deriven cap a usos humans 1.187 Hm3 anuals. Davant d'aquestes dades, creu la vostra força política que Catalunya pateix un "dèficit hídric"?

SÃ? (ERC) ----- __ (ICV)

2. Si la vostra resposta anterior és afirmativa, seria un "dèficit hídric" de carácter estructural? (Enumeri a "observacions" quins factors l'originarien).

SÃ? (ERC) ----- NO (ICV)

3. Creu la vostra força política que els consums finals han d'augmentar a Catalunya per a cada ús (domèstic, comercial, industrial i agrícola) en els propers anys? (A "observacions" li agrairiem que indiqués quin és l'augment o la reducció que proposa, desglosada per sectors).

NO (ERC) ----- __ (ICV)

4. Reduir sensiblement les pèrdues de les xarxes d'abastament serà un de les prioritats de la seva política hídrica?

SÃ? (ERC) ----- SÃ? (ICV)

5. Les directives de la UE situen com a primer objectiu de la planificació hidrològica la preservació de l'estat ecològic dels rius de cada conca. Farà complir el manteniment constant dels cabals mínims de tots els rius catalans?

SÃ? ----- SÃ?

6. Arreu del món la nova cultura de l'aigua està deixant enrere l'època dels grans pantans. Creu la vostra força política que cal fer nous embassaments a Catalunya, o augmentar la capacitat dels existents?

__ ----- NO

7. La preservació dels aqüífers davant la contaminació difusa dels purins, l'agricultura intensiva o els abocaments industrials, serà un dels eixos prioritaris de la seva gestió de l'aigua?

__ ----- SÃ?

8. Donarà suport a un nou transvasament d'aigua de l'Ebre a les conques internes catalanes?

NO ----- NO

9. Donarà suport a un transvasament per abastir Catalunya d'aigua procedent del Roina?

NO ----- NO

10. La seva gestió hídrica, reutilitzarà els cabals sortints de les depuradores?

SÃ? ----- SÃ?

11. Creu la seva força política que cal seguir augmentant les superfícies de regadiu a Catalunya?

__ ----- NO

12. Incidirà decididament en mesures d'estalvi d'aigua tant en el consum domèstic com en l'industrial i l'agrari?

SÃ? ----- SÃ?

13. Creu la vostra força política que caldria fer durant la propera legislatura una nova llei reguladora de les tarifes dels serveis bàsics (aigua, llum, gas), basada en el principi d'espai ambiental sostenible (garantir un mínim vital assequible per a tothom, incentivar l'estalvi als consums intermedis, i penalitzar els sobreconsums insolidaris?

SÃ? ----- SÃ?

14. Pensa que cal incrementar el control públic de l'aigua atès que és un bé bàsic?

SÃ? ----- SÃ?

15. Aturarà definitivament la política de canalització de rius i rieres?

SÃ? ----- SÃ?

16. Concretarà l'anomenada estratègia catalana contra el canvi climàtic en un seguit d'objectius verificables i coneguts a nivell social?

SÃ? ----- SÃ?

17. Crearà el Consell Català del Clima amb representació dels estaments científics, sindicals, ecologistes, polítics i empresarials?

__ ----- SÃ?

18. Obrirà la recentment creada Comissió Catalana del Canvi Climàtic a la participació dels diversos estaments de la societat civil de Catalunya?

__ ----- SÃ?

19. Crearà un cos d'inspecció públic encarregat de controlar el compliment dels compromisos de reducció d'emissions i establirà un sistema de sancions per aquells casos en que no es doni aquest compliment?

SÃ? ----- SÃ?

20. Confeccionarà un inventari exhaustiu territorial i sectorial de les emissions de CO2 de Catalunya?

SÃ? ----- SÃ?

21. Elaborarà una estratègia catalana de reducció d'emissions de CO2, amb l'adopció de les corresponents mesures reductores?

SÃ? ----- SÃ?

22. Incrementarà la densitat de la xarxa d'estacions de control de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica?

SÃ? ----- SÃ?

23. Crearà una xarxa de vigilància i prevenció de la contaminació electromagnètica?

__ ----- SÃ?

24. Posarà en marxa les iniciatives necessàries que permetin donar compliment a la recomanació de la Unió Europea que fixa que el 12% de la producció d'energia primària de l'any 2010 provingui de fonts renovables?

SÃ? ----- SÃ?

25. Iniciarà un estudi territorial de les pautes de consum elèctric i els potencials de generació que permetin iniciar el camí cap a una xarxa de generació distribuïda?

SÃ? ----- SÃ?

26. Prepararà un programa de tancament ordenat de les centrals nuclears acompanyat d'un pla d'ocupació i desenvolupament de les àrees afectades laboralment pel funcionament d'aquestes centrals?

SÃ? ----- SÃ?

27. Clausurarà la central tèrmica de Cercs l'any 2007 i desenvoluparà un programa de tancament ordenat de les centrals de gasoil amb creació d'un pla d'ocupació pels seus treballadors i treballadores, i de foment econòmic de les zones afectades?

SÃ? ----- SÃ?

28. Decretarà una moratòria en la construcció de centrals tèrmiques de cicle combinat fins que es defineixi un pla d'ordenació de la demanda energètica?

SÃ? ----- SÃ?

29. Aconseguirà que l'energia eòlica assoleixi el 12% de la producció d'energia primària, respectant els criteris del Decret i Mapa de desenvolupament de l'energia eòlica i amb especial atenció a les àrees d'instal·lació condicionada?

SÃ? ----- SÃ?

30. Elaborarà un pla especial d'aprofitament de la biomassa?

SÃ? ----- SÃ?

31. Establirà una política decidida de control de la demanda que inclogui un seguit de campanyes concretes sobre mesures d'estalvi i eficiència energètiques?

SÃ? ----- SÃ?

32. Decretarà una moratòria en la construcció de noves línies d'alta tensió?

NO ----- SÃ?

33. Considerarà com a energia no renovable la que provingui de la incineració dels residus municipals?

NO ----- SÃ?

34. Estaria disposat a posar en pràctica una moratòria a la construcció de noves plantes incineradores i a tancar progressivament les que actualment funcionen, eliminant aquest mètode per a tractar els residus municipals a Catalunya abans del 2008?

SÃ? ----- SÃ?

35. A partir de les dades del 2002 es desprèn que el mètode més eficient per obtenir bones taxes de recollida selectiva és l'anomenat "porta a porta". Des de les atribucions de la Junta de Residus, potenciarà aquest sistema per extendre'l al màxim nombre de municipis?

SÃ? ----- SÃ?

36. Farà tot el possible, inclòs l'establiment de sancions, per a què tots els municipis catalans implantin la recollida de matèria orgànica a tot el seu terme abans del 2005?

SÃ? ----- __

37. Establirà tot tipus de mesures per arribar a almenys un 65% de recuperació de materials (sense comptar com a recuperació la "valorització energètica") per la totalitat dels residus municipals generats a Catalunya l'any 2006, data de finalització de l'actual PROGREMIC?

SÃ? ----- SÃ?

38. Deixarà de donar més permisos per a la instal.lació de noves granges de porcs o per ampliar-ne les existents a tot el territori

SÃ? ----- SÃ?

39. Es comprometrà a que el paper reciclat sigui el d'ús preferent i quotidià en tots els organismes depenents de la Generalitat?

SÃ? ----- SÃ?

40. Donarà suport a la construcció del nou eix viari anomenat Quart Cinturó?

NO ----- NO

41. S'oposarà a una nova ampliació de l'aeroport del Prat o a la construcció d'un aeroport nou, impulsant com a alternativa els de Reus i Girona i la seva connexió amb transport públic amb les principals ciutats del seu àmbit?

SÃ? ----- SÃ?

42. Establirà immediatament els carrils-bus ja aprovats a tots els accessos a la ciutat de Barcelona?

NHS ----- SÃ?

43. Considerarà com a prioritària la conversió de totes les línies "regionals" de RENFE en una xarxa eficient que uneixi les diferents ciutats del país, esdevenint una veritable alternativa sostenible al transport privat?

SÃ? ----- SÃ?

44. Preservarà l'espai agrari mitjançant el desenvolupament del pla sectorial corresponent previst al Pla Territorial General de Catalunya?

SÃ? ----- SÃ?

45. Impulsarà l'elaboració i aprovació urgent de tots els Plans Territorials previstos, amb l'objectiu de posar fre a la urbanització desbocada que està patint el país?

SÃ? ----- SÃ?

46. Desestimarà qualsevol demanda d'urbanització lligada a la creació o a l'existència d'un camp de golf?

SÃ? ----- SÃ?

47. Encetarà una nova política agrària que tingui com a objectiu la reconversió del màxim nombre d'explotacions a l'agricultura i ramaderia ecològiques, fent-les així competitives i sostenibles?

SÃ? ----- SÃ?

48. Autoritzarà i donarà suport a la celebració de referèndums vinculants, quan així ho demani un determinat nombre de ciutadans, i farà complir el seu resultat?

SÃ? ----- SÃ?

49. Farà obligatori que a totes les obres finançades amb fons de la Generalitat, i també en les compres fetes pels seus departaments, la fusta que s'hagi fet servir garanteixi una gestió forestal socialment i ambientalment correcta (certificada amb el segell FSC, per exemple)?

SÃ? ----- SÃ?

El candidat ha de contestar cada pregunta amb només una de les tres diferents possibilitats:
NO, SI o NO HO SAP (NHS).

A més a més, té un espai per fer les matisacions o aclariments que cregui oportú.

Cal precisar que, si no es diu el contrari, els compromisos corresponen al període 2003-2007.
Mira també:
http://www.ecologistesenacció.org

Comentaris

Re: Enquesta feta per Ecologistes en Acció de Catalunya als partits polítics
10 nov 2003
ni ecologistes en acció ni la federació d'ongd's tenen en compte als partits extraparlamentaris per fer les seve consultes... no són tant alternatius?
Re: Enquesta feta per Ecologistes en Acció de Catalunya als partits polítics
10 nov 2003
Que li tornin a preguntar a Iniciativa per Catalunya Serps lo dels aqüifers,que em sembla que els hi creix el nas. Si de debó voleu veure lo verda que és iniciativa, només heu de donar un tomb pel Delta del Llobregat.
Re: Enquesta feta per Ecologistes en Acció de Catalunya als partits polítics
11 nov 2003
Absolutament insultant, aquest joc entre ecologistes en acció i els seus nous aliats polítics d'Hipocresia-Serps. Si, realment aquests "ecologistes" han demanat el vot per IC, ja no s'en recorden de que els va passar anteriorment a "Els Verds" que van marxar de la coalició en no sustentar-se el que deien amb el que feien, IC es va inventar una "etiqueta" anomenada "Verds" conformada pels membres del seu partit perque no es notés el canvi i no els poguessin denunciar per apropiació de nom, "Els Verds" no és igual que "Verds". Ja no voleu recordar que en l'ecocidi del Delta del llobregat els d'IC tenen totes les mans posades.

Hi ha una sèrie de qüestions que fa fastic tornar a repetir i veure com es pot arribar a aquests deliris d'hipòcresia, si almenys tinguessin la decència de callar-se la boca. Hi ha una sèrie de qüestions que cal remarcar per desmuntar aquest discurs hipòcritament ecològic, el més fort és que "ecologistes en acció" avalin aquest partit després de la seva actuació amb el Delta del Llobregat al qual han fet desapareixer. El Delta no el podrem recuperar mai més, però la memòria la tenim aquí i la ràbia, pel silenci, per l'impotència, pel secretisme i la manipulació d'Hipocresia en aquest cas, com la de la resta de forces polítiques del municipi, com la de la resta d'empreses, consorcis i multinacionals que s'enriqueixen a costa del nostre territori, mentres destrossen i contaminen. El Delta desapareix i alguns continuen intentant fer veure que no és així i que els nostres ulls no veuen el que veuen, que no ens donem compte que és pel nostre bé, que això crearà llocs de treball, oportunitats, possarà al Prat al davant de les ciutats catalanes, i bla, bla, bla. Les persones com sempre en segon terme. La trista història de la desaparició del Delta del llobregat un dia ha de ser escrita i amb noms i cognoms que tothom coneix al Prat, Hipocresia te un paper protagonista absolut en aquest drama, en molts casos tragicomèdia, i el més patètic és que ara els acompanyen "ecologistes en acció" .

Com comenta el company anterior els hi creix el nas, llastima que no els hi creixés un cancer, intentaré explicar el perque de la ràbia desmuntant cadascuna de les hipocresies que s'amaguen entre aquest qüestionari de boniques paraules però falses esperances.

- Pregunta 5: Manteniment del nivell de les conques dels rius en les seves desembocadures. La construcció de la depuradora ha dessecat la part baixa del Llobregat, el cabal no és suficient i ridiculament es torna a bombar aigua cap a dalt per que no quedi absolutament sec, bona planificació, i no es poden queixar de que això ningú els va dir. L'aigua puja i baixa perque no sembli que no hi ha aigua, tot es moure-la una mica.

- Pregunta 7 sobre l'aqüífer, recordem que un dels principals aqüífers del nostre territori és el del Delta del Llobregat, dos aqüífers, un superficial a uns deu metres i l'altre a uns 70 metres sota terra, que donen aigua a la ciutat de BCN i rodalies. El primer es troba absolutament contaminat pels abocaments incontrolats i per les constants obres en el territori del Delta, el segon pateix un greu problema de salinització, perque? per les mateixes obres del Pla Delta que fan entrar aigua de mar a un aqüífer dolç, aquestes obres han estat permeses i defensades pels hipòcrites tot i la greu amenaça de quedar-nos sense aigua, però el més espectacular és que entre tots dos aqüífers hi ha filtracions constants que amenacen estendre totalment la contaminació o salinització, perque entre tots dos volen construir dues línies de metro i si s'esqueia el TAV (per sort això ha estat descartat), Imagineu dos tunels de metro i la seva construcció en un terreny inestable com la part entre dos aqüífers. La contaminació de l'aqüífer del Llobregat és un fet i la seva salinització i contaminació ha tingut uns gestors i responsables en última instància: Hipocresia-Serps.

- Pregunta 15: Aturarà la canalització de rius? Diuen que si, i que faran ara amb el Llobregat desviat dos quilometres i mig de la seva desembocadura, el deixaran corre lliure pels camps pratencs o el canalitzaran? La resposta és òbvia, canalització, és que no és un riu català o no entra en aquesta pregunta? Potser és només la claveguera en que l'han convertit i ja no és ni riu.

- En les preguntes 19-20-21-22 es parla de les emissions de CO2, a la ciutat del Prat on manen els hipòcrites aquestes emissions contaminants multipliquen per tres els nivells màxims permesos per Kyoto, des de Kyoto fins ara no s'ha fet absolutament res per reduir-los i el nivell continua igual, sembla que tot ho començaran a fer a partir d'ara quan han tingut anys per demostrar-ho. El cas no seria tan tràgic si no hi haguessin ciutadans del Prat amb problemes oculars i auditius per aquestes emissions, i si no sabessim que un nen nascut i criat al Prat té dues vegades més probabilitats de patir cancers que un nen nascut a un altre població qualsevol. El Prat està podrit a qui voleu enganyar.

- Preguntes 34-35: Parlen de les incineradores, resulta que no consideren energia renovable la provinent d'aquestes instalacions. Que estrany quan amb el Pla Delta hi havia inclosa una incineradora al terme del Prat i un dels arguments defensat per IC era que es considerava que aquesta incineradora podia servir per crear energia renovable. Les signatures dels veïns contra l'incineradora i la pressió social van aturar la seva construcció, però ara volen establir de sota mà una incineradora de fangs, que es clar no es diu incineradora.

-La pregunta 41 és la que fa més gràcia i fastic sentir, resulta que ara es declaren en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Com? I la tercera pista inaugurada aquest any que ha significat?, la tala de 20.000 pins centenaris, l'ensorrament de masies històriques, el cas més esferidors l'antiga granja de La Ricarda o Can Camins, la contaminació de les llacunes, la desaparició dels camps de conreu, en definitiva l'absoluta desaparició del paisatge deltaic per pistes, carreteres, explanades de ciment. L'expropiació de més terreny públic del Prat per donar-lo directament a aquest aeroport que s'ens menja i te més hectarees de territori en propietat que el propi municipi. Un dels barris afectats amb desapareixer per aquesta expropiació és el de Les Palmeres, actualment en terreny aeroportuari però esclar amb gent vivint, no saben ni quin serà el seu futur. Ja avisavem que amb una tercera pista no és solucionaria el problema i a la llarga quedaria petit amb el creixemnet del tràfic aeri, recordem que Madrid te vuit pistes, però tenen espai per fer-les, aquí s'ha volgut fer costés el que costés al costat de BCN, però es clar no hi tan espai i ja es comencen a pensar que no els hi arriba, Pique parla de fer dos pistes més a dins del mar, etc. La tala de 20.000 pins, les masies, les llacunes, les aus, tot haurà desaparegut per no-res.

- Pregunta 43 sobre RENFE, trobo molt sospitosa el fet de no preguntar-los en aquest tema sobre l'AVE, clar que haurien de dir, que estan en contra de l'AVE quan Tejedor defensa la seva arribada al Prat amb ungles i dents. Aquí els d'ecologistes en acció els hi heu tirat un cable als companys de partit i que una entitat ecologista no pregunti sobre aquest tema que és dels que més està afectant actualment el territori a tota Catalunya, fa repensar seriosament quina ecologia pretenen, la de tapar i no parlar. Això si el Delta de l'Ebre i el Prestige tenen tota la vostra solidaritat, però les lluites més petites com la del Llobregat o la dels afectats pel TAV no dona vots.

-Pregunta 44: Preservació de l'espai agrari: Sabeu quants camps han estat destruits al Prat per les obres del Pla Delta? quantes hectarees han desaparegut de sol agrari? sabeu quants terrenys s'han comprat com a agraris i s'han requalificat com a terreny urbà? = Especulació pura i dura, sabeu que al Prat, centenària vila pagesa, els pagesos estan en "perill d'extinció" i ara tenim l'anomenat "parc agrari" consistent en quadrícules que han quedat lliures entre carretera i carretera i que tenen la missió de convertir-se en un "zoo agrícola" sense cap productivitat i absolutament desnaturalitzat del nostre passat pagés.

- Pregunta 48: Referendums vinculants? Ah, si, en vint anys de govern no han fet ni un, i amb aquestes obres que han canviat el nostre territori els pratencs no erem suficientment madurs per opinar i menys pel nostre poble. Ni una pregunta s'ens ha fet, ni una consulta i ni tansols s'han escoltat les crítiques. "Todo por destrozar el pueblo pero sin el pueblo".

Realment els arguments per molts seran molt locals, però la passivitat de certes entitats dites "ecologistes" en demanar responsabilitats amb el cas del Llobregat fan pudor a "mercantilització del terreny i les lluites pel territori", casos de venuts no en manquen. Si ni tansols vosaltres critiqueu això qui us haurà de creure.

No voteu als hipòcrites, de fet, no crec que votant a ningú canviem res, la lluita diaria per desenmascarar-los, per deixar-los en evidència, per construir espais sense interesos partidistes ni econòmics. Senzillament lluitar perque no ens enganyin més i perque els que ens han enganyat marxin d'una punyetera vegada.

El Delta del LLobregat desapareix dia a dia, i els Hipòcrites són culpables.
Sindicat Terrassa