Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: un altre món és aquí
[24 de Abril] Concentración Dia mundial del animal presa en los laboratorios
22 abr 2015
Dia Mundial de las animales presas en los laboratorios.
Hace unos meses leiamos esta noticia donde se mostraba un video de lxs perrxs que estan presas en un famoso hospital universitario.
El Hospital de Bellvitge, donde vecinos se concentraban por el ruido de ladridos y lloros que salian de estas instalaciones; por ello queremos aprovechar el dia mundial de los animales en los laboratorios para mostrar nuestro rechazo a estas practicas en animales no humanos.

¡STOP VIVISECCIÓN!

Convocamos el Viernes 24 de Abril a las 11 en las puertas del hospital.

Noticia: http://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20150318/54429083334/pr
laboratorios-fb.png
Catalan

L'experimentació en animals no humans està documentada des de l'antiga Grècia. Es defineix com «tot ús d'un animal amb fins experimentals o altres fins científics que pugui causar-li dolor, patiment, estrès o lesions prolongades». És una activitat que l'ésser humà ha desenvolupat amb finalitats majoritàriament científiques i que es dóna en camps com els de la medicina, la biologia, la cosmètica, la higiene personal, la neteja de la llar, els herbicides i la investigació militar, que resulta doblament menyspreable per la finalitat d'aquesta indústria, que és agredir animals humans. Tot i ésser bastant desconegut, el camp militar empra quantitats ingents d'animals no humans i els experiments que realitza són extremadament cruels, en la nostra opinió. Un exemple en seria l'exposició de primats a radiacions que els fan perdre l'equilibri i quan cauen, reben una descàrrega elèctrica.
Per què s'experimenta en animals no humans? Aquesta pregunta accepta diferents respostes segons l'àmbit que tractem, però nosaltres generalitzarem en les nostres afirmacions, amb l'objectiu de donar una visió general del tema, que és el que ens interessa.
Prendrem l'exemple de la medicina humana, potser el que gaudeix de més acceptació social i en el que es creu més «necessària» l'experimentació en no humans. En aquest camp, l'experimentació en animals no humans es duu a terme amb l'objectiu d'extrapolar els resultats obtinguts en els no humans als animals humans. Això es basa en el fet que «biològicament ens assemblem». És a dir, ens basem en les nostres semblances per a experimentar amb ells, però no per a tenir-los en compte moralment. I com aquestes semblances no són igualtats, tampoc són perfectament iguals les reaccions que tenim davant d'una mateixa substància o malaltia. Això s'ha vist exemplificat durant tota la història de la medicina moderna: és el cas de l'aspirina, letal en gats, però utilitzada àmpliament en humans amb pocs efectes adversos. Per aquest motiu, les proves en no humans sempre van seguides per assajos en humans exigits per llei, per comprovar realment l'efecte d'aquella substància o tractament. Aquí arribem a la pregunta: Fins a quin punt és necessària l'experimentació en animals no humans si després sempre són exigits els assajos en humans? (si parlem de medicina).
No volem caure en fal·làcies o argumentacions pseudocientífiques: és cert que l'experimentació animal ha ajudat en els avenços científics que s'han dut a terme fins al dia d'avui. Però també s'hauria avançat encara més ràpida i eficientment si aquestes experimentacions s'haguessin realitzat en éssers humans. Tot i així, els casos d'experimentació no voluntària en humans es consideren, actualment, moralment incorrectes i no ètics, tot i que es segueixen realitzant en alguns indrets, entre ells les presons, una cara més amagada dels centres penitenciaris però existent, actual i mereixedora de ser difosa en aquest escrit. Es parla del fet que «la fi no justifica els mitjans», «de crueltat». Per què? Perquè es considera que la llibertat d'aquelles indivídues humanes sotmeses a experiments no els hauria de ser arrabassada, encara que es poguessin salvar milions de vides mitjançant aquells experiments. De nou, l'argument no s'aplica als animals no humans a causa de l'especisme, del que hem parlat anteriorment.
Per tot el que hem exposat, com a antiespecistes ens declarem en contra de l'experimentació animal i recolzem les alternatives que existeixen a l'ús d'animals en laboratoris. Aquestes són moltíssimes i distintes segons l'àmbit al qual ens referim. Desafortunadament, tot i que existeixen professionals que es dediquen a desenvolupar aquestes tècniques, aquest desenvolupament no està considerat prioritari en l'àmbit científic per diversos motius. El negoci de la cria i posterior venda dels animals per experiments és important i mou grans quantitats de diners. L'especisme també és una realitat en tots els àmbits de la ciència i les antiespecistes topem amb ell en quasi totes les disciplines i som minoria les que ens decantem per una experimentació lliure de patiment.
Per totes aquestes causes, hem triat algunes de les alternatives que s'apliquen en el camp biomèdic i que actualment ja s'utilitzen i desenvolupen:
- Cultius de cèl·lules, teixits i òrgans.
- Donacions de pacients difunts.
- Ús d'éssers vius sense sistema nerviós central com plantes, fongs, bacteris...
- Estudis en persones voluntàries (ja exigits legalment abans que un medicament surti al mercat).
- Simulació via ordinador del funcionament d'òrgans i sistemes humans.
- Simulacions 3D d'intervencions en pacients.
- Ninots amb sistemes mecànics.
------------------------------------------------------------------------------------

Castellano

La experimentación en animales no humanos está documentada desde la antigua Grecia. Se define como “toda utilización de un animal con fines experimentales u otros fines científicos que pueda causarle dolor, sufrimiento, estrés o lesión prolongados”. Es una actividad que el ser humano ha desarrollado con fines mayoritariamente científicos y que se da en campos como los de la medicina, la biología, la cosmética, la higiene personal, la limpieza del hogar, los herbicidas y la investigación militar, que resulta doblemente despreciable por el fin de esta industria, que es dañar a animales humanos. Pese a ser bastante desconocido, el campo militar emplea cantidades ingentes de animales no humanos y los experimentos que realiza son extremadamente crueles, en nuestra opinión. Un ejemplo sería la exposición de primates a radiaciones que les hacen perder el equilibrio y al caer, recibir una descarga eléctrica.
¿Porqué se experimenta con animales no humanos? Esta pregunta acepta distintas respuestas según el ámbito que tratemos, pero nosotras generalizaremos en nuestras afirmaciones, con el objetivo de dar una visión general del tema, que es lo que nos interesa.
Tomaremos el ejemplo de la medicina humana, quizá el que goza de mayor aceptación social y en el que se cree más “necesaria” la experimentación en no humanos. En este campo, la experimentación en animales no humanos se lleva a cabo con el objetivo de extrapolar los resultados obtenidos en los no humanos a los animales humanos. Esto se basa en el hecho de que “biológicamente somos parecidos”. Es decir, nos basamos en nuestras similitudes para experimentar con ellos, pero no para tenerlos en cuenta moralmente. Y como estas similitudes no son igualdades, tampoco son perfectamente iguales las reacciones que tenemos ante una misma sustancia o enfermedad. Esto se ha visto ejemplificado durante toda la historia de la medicina moderna: es el caso de la aspirina, letal en gatos, pero utilizada ámpliamente en humanos con pocos efectos adversos. Por este motivo, las pruebas en no humanos siempre van seguidas de ensayos en humanos exigidos por ley, para comprobar realmente el efecto de tal sustancia o tratamiento. Aquí llegamos a la pregunta ¿hasta qué punto es necesaria la experimentación en animales no humanos, si después siempre son exigidos los ensayos en humanos? (en cuanto a medicina se refiere).
No queremos caer en falacias o argumentaciones seudocientíficas: es cierto que la experimentación animal ha ayudado en los avances científicos que se han llevado a cabo hasta el día de hoy. Pero también se habría avanzado aún más rápida y eficientemente si estas experimentaciones se hubieran realizado en seres humanos. Sin embargo, los casos de experimentación no voluntaria en humanos se consideran en la actualidad, moralmente incorrectos y no éticos, pese a que se siguen realizando en algunos sitios, entre ellos las cárceles, faceta más escondida de los centros penitenciarios, pero existente, actual y merecedora de ser difundida en este escrito. Se habla de que “el fin no justifica los medios”, de “crueldad”. ¿Por qué? Porque se considera que la libertad de aquellas individuas humanas sometidas a esos experimentos no les debería ser arrebatada, a pesar de que se pudieran salvar millones de vida mediante estos experimentos. Nuevamente, el argumento no se aplica a los animales no humanos a causa del especismo, del que ya hemos hablado anteriormente.
Por ello, como antiespecistas nos declaramos en contra de la experimentación animal y apoyamos las alternativas que existen al uso de animales en laboratorios. Estas son muchísimas y distintas según el ámbito al que nos refiramos. Tristemente, pese a que hay profesionales que se dedican a desarrollar estas técnicas, este desarrollo no está considerado prioritario en el ámbito científico, por varios motivos. El negocio de la cría y posterior venta de los animales para experimentos es importante y mueve grandes cantidades de dinero. El especismo también es una realidad en todos los ámbitos de la ciencia y las antiespecistas topamos con él en casi todas las disciplinas, siendo minoría las que nos decantamos por una experimentación libre de sufrimiento. Por todas estas causas, hemos escogido como ejemplo algunas de las alternativas que se aplican en el campo biomédico y que actualmente ya se emplean y desarrollan:
-Cultivos de células, tejidos y órganos.
-Donaciones de pacientes fallecidos.
-Uso de seres vivos sin sistema nervioso central tales como plantas, hongos, bacterias...
-Estudios en personas voluntarias (ya exigidos por ley antes de que un medicamento salga al mercado).
-Simulación vía ordenador del funcionamiento de órganos y sistemas humanos.
-Simulaciones 3D de intervenciones en pacientes.
-Muñecos con sistemas mecánicos.

This work is in the public domain
Sindicat