Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: especulació i okupació
segon comunicat del CSO les naus [ct]
23 jul 2003
Segon comunicat del CSO Les Naus en resposta a la sentència que demana el desallotjament de la casa.

COMUNICAT DEL CSO LES NAUS

Hi ha més guerres que aquelles que es veuen per televisió? Sí, hi ha d'altres guerres. Guerres que no es lliuren en llocs llumyans, guerres en què no hi ha batalles entre tropes, ni bombardejos de l'aviació; guerres, en definitiva, que no adopten la forma clàssica d'un enfrontament militar. Ens referim a las guerres quotidianes, les guerres que lliurem cada dia en les nostres vides. No s'ha de marxar a llunyans deserts per assistir-hi. Aquesta ciutat, Barcelona, com qualsevol altra ciutat, és un camp de batalla.

La precarietat laboral, el control social, la llei d'estrangeria, les agressions a les dones, l'especulació urbanística, aquestes són les batalles de la guerra quotidiana. Una guerra que ens han declarat a tots, en què tots som l'enemic a derrotar.

Ara assistim a un nou episodi d'aquesta guerra permanent: l'intent de desallotajment del CSO Les Naus. Sembla que els centres socials formen part d'aquest enemic a exterminar. Sembla que s'ha d'acabar amb les activitats culturals, amb l'autoorganització, amb l'experimentació de formes de vida en llibertat i comunitat. Sembla que s'ha de derrotar la gent que s'uneix per combatre la seva por, la seva soledat, el seu fàstic davant aquestes vides que ens obliguen a patir.

Resulta cínic que el desallotjament d'un centre social on es desenvolupen activitats culturals serveixi d'aperitiu, un més, a las celebracions de l'any 2004, l'any de l'anomenat "Forum de les Cultures SA". Organitzat per l'ajuntament de Barcelona, aquest Fórum té per objetiu, això diuen ells, promoure el diàleg entre les cultures i reflexionar al voltant dels valors de la pau, el desenvolupament sostenible, i la diversitat cultural. Parlen de pau aquells que promouen guerres, sense anar més lluny un dels patrocinadors del forum és l'empresa de tecnologia militar Indra. Parlen de desenvolupament sostenible els que es dediquen a l'especulació i al diseny de Barcelona com una gran empresa lucrativa i no com a un lloc per viure-hi. Parlen de multiculturalitat els mateixos que persegueixen els immigrants i arriben a organitzar caceries per expulsar-los del centre de la ciutat. Parlen de diàleg entre les cultures aquels que patrocinen els desallotjaments, el desmantellament dels centres socials i la desaparició de formes de vida on experimentar noves formes de socialitat.

La guerra no s'ha acabat. La guerra es lliura cada dia. Tots som l'enemic a derrotar.

Mira també:
http://sindominio.net/lesnaus

Comentaris

Re: segon comunicat del CSO les naus [ct]
23 jul 2003
Anglès:

Are there more wars than are seen on television? Yes, there are other wars. Wars which are not read in remote places, wars in which there are no battles between troops, nor aerial bombardments; wars by definiton, that do not adopt the cvlasical form of military confrontation. We refer to the everday wars, the wars which we read every day in our lives. We do not have to travel to distant deserts to assist in these. This city of Barcelona as any other city is a battle field.


The insecurity of work, social control, the foreigner laws, the aggression against women, urban speculation, these are the battles of the Quotidien War. A war which they have decalared upon all of us, in which we all are the enemy to be destroyed.

Now we assist in a new episode of this permanent war: the intention to evict Social Occupied Centre "Les Naus". It seems that social centres form part of the that enemy which must be exterminated. It seems there is a need to end cultural activites, auto-organisation, with the experimentation of forms of liberty and community. It seems there is a need destroy us the people who know how to combat fear, solitude, disgust at the lives they have obliged us to suffer.

It is most cynical that the eviction of a social centre which has developed cultural activities shall deem to be an aperative, yet another, to the celebrations of the year 2004, the year called "Forum of the Cultures PLC". Organised by the Council of Barcelona, this forum has as objective, so they say, the promotion of dialogue between cultures, and reflection in trun of the values of Peace, of sustainable development, and Cultural diversty. They speak of peace, they who promote wars, without thinking any further than one of the sponsers of their forum, the military technology manufacturer Indra. They speak of sustainable development they who have given to Barcelona, the speculation and design of a large and lucrative business rather than as somewhere to live. They speak of multi-culturalism those same who persecute immigrants and have organised the hunt and expulsion of them from the centre of the city. They speak of dialogue between cultures they who sponser evictions, they who are dismantling the social centres, they who sponser the disappearance of ways of life where new forms of society were experimented with.


the war has not ended. the war reads on every day. We are all the enemy to be destroyed.
Re: segon comunicat del CSO les naus [ct]
23 jul 2003
mira també
http://indymedia.org.uk/en/2003/07/274732.html
Sindicat Terrassa