Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats
Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014

A través d'aquest Mani­fest volem fer una crida per a evi­tar que les elits polítiques, tant cata­la­nes com espa­nyo­les, acon­se­guei­xin invo­lu­crar ple­na­ment al poble Cata­lu­nya en el crei­xent con­flicte entre l'Estat espa­nyol i el proto-Estat català. La història ens ense­nya que els Estats es recol­zen sovint en el con­flicte i la riva­li­tat entre ells, ati­ant el naci­o­na­lisme i la bel·ligerància per així, en última instància, afer­mar la domi­nació en els seus res­pec­tius ter­ri­to­ris. En deter­mi­na­des con­jun­tu­res, si resulta con­ve­ni­ent pels interes­sos de diver­sos sec­tors del poder, aquests con­flic­tes poden aug­men­tar en inten­si­tat fins adop­tar una forma bèl·lica, tal com va suc­ceir en la ex-Yugos­la­via.

Jus­ta­ment, alguns comen­ta­ris­tes han asse­nya­lat paral·lelis­mes entre l'atmos­fera social de la Iugoslàvia prebèl·lica i l'atmos­fera que es res­pira a les nos­tres con­tra­des avui en dia: la cris­pació va en aug­ment; cada cop més ener­gia social és cana­lit­zada a través de la dis­puta naci­o­na­lista; els atacs ver­bals, les ame­na­ces i els menys­preus s'han mul­ti­pli­cat en el dar­rer lus­tre. Els mit­jans de "comu­ni­cació" han incre­men­tat pro­gres­si­va­ment l'atenció que dedi­quen a aquest assumpte, bom­bar­de­jant les consciències de la població amb els fer­vors i furors naci­o­na­lis­tes en les seves diver­ses expres­si­ons: cele­bra­ci­ons mul­ti­tu­dinàries, debats ence­sos, reso­lu­ci­ons pro­vo­ca­do­res, decla­ra­ci­ons il·lusi­o­na­do­res... I bé, cap a on ens pot por­tar aquesta esca­lada?

Arri­bat el moment en què el Par­la­ment declarés la "inde­pendència" de Cata­lu­nya, pre­su­mi­ble­ment, l'Estat espa­nyol desau­to­rit­za­ria la decisió tal com ha adver­tit. Apli­cant la legis­lació cons­ti­tu­ci­o­nal per man­te­nir la "indis­so­lu­ble uni­tat d'Espa­nya", no seria estrany que l'Estat espa­nyol emprés la força de les armes, dis­so­lent el Par­la­ment i incre­men­tant la mili­ta­rit­zació de les nos­tres con­tra­des per frus­trar la cre­ació d'un Estat català. Alguns con­fien que l'elit inter­na­ci­o­nal, amb la "bon­dat" que la carac­te­ritza, ens vin­dria a "sal­var" en un esce­nari com aquest. Però els fets indi­quen més aviat el con­trari: cap mem­bre ni òrgan de l'elit inter­na­ci­o­nal s'ha com­promès mínima­ment a emprar la força de les armes per defen­sar la sepa­ració de Cata­lu­nya, men­tre que alguns d'ells sí que han afir­mat que aquest con­flicte "és un afer intern d'Espa­nya".

Allò que es troba a les nos­tres mans i pot resul­tar deci­siu és la nos­tra actu­ació com a poble. Si el poble es deixa endur pels furors pro­mo­guts per les ide­o­lo­gies naci­o­na­lis­tes i les ins­ti­tu­ci­ons esta­tis­tes, la cris­pació social pot aug­men­tar fins a nivells inu­si­tats, aca­pa­rant una gran part de l'atenció pública i sos­ca­vant seri­o­sa­ment les pos­si­bi­li­tats d'un alli­be­ra­ment real del poble de Cata­lu­nya. Amb aques­tes parau­les volem fer doncs un toc d'alerta sobre el fac­tor con­tra­re­vo­lu­ci­o­nari que supo­sa­ria un procés de crei­xent bel·ligerància en ter­mes esta­tis­tes i naci­o­na­lis­tes. La con­tesa naci­o­nal-esta­tista actual no té cap pos­si­bi­li­tat de por­tar-nos cap a una situ­ació real­ment posi­tiva, ja que no estem par­lant d'un con­flicte en què el poble orga­nit­zat autònoma­ment i cons­ci­ent s'enfronta a totes les for­mes de domi­nació, tot cons­truint una soci­e­tat real­ment democràtica, subs­tan­ci­al­ment millor que l'actual, sinó que es tracta d'un con­flicte en què la forma de domi­nació esta­tal, una o altra, sem­pre hi sor­tirà gua­nyant i, per tant, en última instància, el poble sem­pre hi sor­tirà per­dent.

(Fragment del "Manifest pel No-Sí")

notícies relacionades:
http://www.vilaweb.cat/noticia/4172132/20140209/provocacio-guardia-civil
http://www.ecorepublicano.es/2014/01/revelan-operativo-militar-para-dete
Mira també:
http://www.grupreflexioautonomia.org/ca/manifest-pel-no-si

Comentaris

Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014
Bones, com be diu qui ha estrenat el post, això és només un fragment del "manifest pel No-Si", que vam escriure fa poc des del Grup de Reflexió per l'Autonomia.
Com a membre del GRA només volia dir que crec que aquest manifest s'ha de llegir com un tot per a entendre el missatge que vol donar, així que recomano anar a http://www.grupreflexioautonomia.org/ca/manifest-pel-no-si i llegir-se'l tot (i fins i tot llegir els comentaris) abans d'extreure'n conclusions i/o valorar-lo.

Salut!
O.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014
Extraído del punto 5 del mismo manifiesto:

"és la CUP real­ment un Cavall de Troia dels movi­ments soci­als dins del Par­la­ment o més aviat un Cavall de Troia del Par­la­ment dins dels movi­ments soci­als?"

Creo que no es muy difícil contestar a esta pregunta. La CUP legitima con su acción un sistema de partidos a todas luces contraproducente para los movimientos sociales. Un sistema, por otro lado, heredado de una transición tutelada por el franquismo. La CUP hace oídos sordos a todo el discurso crítico que planteó el 15M en su día, del "no nos representan" se pasa al "sí que os representamos, pero oye, que nosotros vamos a cambiar-ho tot". Copian parte del léxico del 15M, sólo la que les interesa y lo banalizan, lo vacían de contenido hasta convertirlo en puro ruido: sonido sin información que transmitir. Utilizan el descontento como estrategia de marketing. En cierta manera, lo que consiguen es revitalizar al propio sistema, porque saben que si se revitaliza el sistema de partidos se revitalizan ellos mismos.

Defiende al estado, en su fase inicial de proto-estado, devolviéndonos a los estados nación del s.XIX e impone la nación (catalana) como aglutinante interclasista de todas las reivindicaciones populares.... algo absolutamente falso, a parte de estratégicamente peligroso, pues tus compañeros de viaje acabarán por determinar la dirección del recorrido y tu serás un mero acompañante que esperará las migajas que caigan del plato como agua de mayo.

Saben que en esta escalada beligerante pueden sacar tajada, como la puede sacar también C's, es lógico que la promuevan con el objetivo de rentabilizar su marca, y para ello, saben que es prioritario anteponer sus propios intereses de partido a las necesidades sociales.

No es mala intención, dejadez o incapacidad, es simple necesidad de alguien que asume la lógica beligerante porque sabe que le beneficia. Es estrategia de partido, ni más ni menos.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014
Evitem "l'escalada social" de la guerra de clases per l'oposició fèrria de la PAH als desnonaments? Oi que a ningú se li passa pel cap defensar això?
Doncs no hauria de passar-li pel cap a ningú que es digui revolucionari o d'esquerres dir que la defensa fèrria del dret a l'autodeterminació i el seu exercici és una "escalada de beligerància".
Un text políticament lamentable.
I pel que fa a la CUP, quin impacte negatiu als MMSS ha tingut? Més aviat positiu, diria jo (bales de goma, CIE).
El que fa ràbia és que només l'organització i la persistència (sigui al Parlament o al carrer, com la PAH), tingui transcendència política.
La resta, l'espontaneïtat, el "que cadascú faci el que vulgui", les crides buides a la revolució s'han provat inútils, infantils i això, buides.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014
Cicle de debats "REFORMA O REVOLUCIÓ?"

22 de febrer i 1 de març (dissabtes)

La Base, Ateneu Cooperatiu

1) Sobre l'Estat de benestar
2) Reformisme: refundació o superació?
3) Pensant la revolució avui
4) El projecte "independentista" des d'una perspectiva revolucionària

Aviat es penjaran els textos dels primers dos debats.

http://www.grupreflexioautonomia.org/ca/actes/reforma-o-revolucio
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014
Una cosa és ser d'esquerres i l'altre és ser revolucionari/a

El que no es pot fer és reproduir els missatges claus del sistema, com que hi pot haver-hi "autodeterminació" popular dins una societat classista, estatal, capitalista. Parleu d'una pantomima de defensa l'ONU, que no és més que la cara amable de les elits transnacionals (de les quals sí que critiqueu l'FMI i el BM).
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014
Establecer una paralelismo entre la CUP y la PAH si es que es infantil, vacío y lamentable. A parte de demostrar una miopía política sin precedentes.

La rentabilización política de las distintas luchas sociales es rastrero, pero tristemente coherente dentro de la lógica de partidos. Transformarlas en espectáculo para su posterior rentabilización es lamentable. Y de muestra un botón:

http://estafabanca.blogspot.com.es/2013/12/flaco-favor-de-la-sandalia-de
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014
No creo que sea contraproducente a los movs. sociales la ingerencia de partidos políticos dado que los propios mov. sociales como tal no han sido mas que elementos pacificadores e integradores dentro del sistema, que funcionan como correa de transmisión entre el poder y las "bases".Creo que viene como anillo al dedo que por fin hayan encontrado un partido- caso CUP- que los lleve de la mano para que el trabajo hecho a medias por fin sea un buen trabajo.No hay que reivindicar movs. sociales autónomos porque estos nunca lo han sido.Los reclamos sociales son en sí mismos legitimación de la democracia, de la autoridad y del sentimiento de incapacidad propia de quienes no saben vivir más que como esclavos.El concepto de Libertad en Democracia es falso, el concepto de Consume,engorda al sistema en Democracia es lo único auténtico. Que alguien recuerde algún momento en el que los maravillosos movimientos sociales hayan aportado algo al fin de las cadenas.Solo se trata de reclamar necesidades que ya no están cubiertas,victimismos e indiferencia cuando lo que no está en juego es su propio culo.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014
Independència és sortir de la ue temporalment. Espanya vol dir deute elevat a rang constitucional. Tot lo demés són pollades i sentimentalisme.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014
Pues por poner ejemplos te pondría el del MOC, las asambleas de parados, la PAH, el 15M... movimientos autónomos, asamblearios y no vinculados a la casta política. Que funcionaron y funcionan, que consiguieron desde el fin del servicio militar obligatorio, pasando por cooperativas hasta viviendas dentro de su obra social. Otra cosa muy distinta es que siempre haya habido oportunistas que han visto un filón de votos en ese descontento.

Lo que tu entiendes por "su propio culo" no es más que la voluntad de los afectados por superar sus propias dificultades y, evidentemente, no las de los otros, por la sencilla razón de que esos "otros" no son afectados.

A eso se le llama empoderamiento.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
09 feb 2014
la cup, la cup... español de mierda, porque no hablas de Podemos que esos si que vienen a comerse las sobras 15 emes, pah y phos.

"manifest pel No-Si"? menuda basura pseudo revolucionaria, se podian ir a freir esparragos tanto intelectualoide junto de la "autonomia", si no abren la boca revientan.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
10 feb 2014
Que els mmss van acabar amb la mili,diu... Va ser ciu, colega, l'antimilitarisme fou interclasista.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
10 feb 2014
Hala, hala, que se pica ante la falta de argumentos la guardería indepe-posibilista-roja de turno. Espera, que vamos a hacer la revolusión desde el parlamento, como el KKE griego. Venga, va, la guarde, para clase, que se acabó el recreo.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
10 feb 2014
Paral.lelismes es poden fer el que ens surti de les parts nobles de cadascú i cadascuna. Entre la PAH i la CUP? Oi tant.
I entre l'ANC i la PAH, per exemple.
Oooooh! Anatema!! Burgesia!!!!Vade retro!!!!
El fet no és la CUP, sinó practicar el soléturisme i excloure la lluita per l'autodeterminació a Catalunya dels MMSS per no sé quina raó infusa.
Quan, de fet, és dels pocs MMSS (juntament amb la PAH, per citar-la un altre cop) que està aconseguint els seus objectius parcials.
Estudiar-la? Per què? És millor rajar-ne des del nostre Ateneu LLibertari de 16 socis que representa la veritable Catalunya Real.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
11 feb 2014
Claro, y también puedes comparar la velocidad con el tocino, eres libre, pero no pretenderás que te tomen en serio, ¿verdad?

Como tampoco te tomarán en serio cuando incluyas vuestra autodeterminación (sic) en movimientos sociales que no la han pedido, que no les sirve y, además, les interesa una puta mierda. Vuestro mantra no para desahucios, ni frena ERE's, ni devuelve los ahorros a los estafados por los bancos, ni sirve para otra cosa que apuntalar a las instituciones que han lanzado a las clases populares a la miseria. Bueno, también sirve para vender futuro, lo malo es que ya nadie cree en él.

Y por si no lo sabías, muchos de esos mmss o colectivos ya ejercitan la autodeterminación, tanto teóricamente como con sus acciones. Vamos, que no os necesitan, ¿tan difícil es esto de entender?.

Y no es rajar desde una atalaya-ateneo, es formar parte de las luchas, dar el callo y comprobar como el empoderamiento popular consigue (pequeñas) victorias, aquí y ahora. Victorias, por otro lado, imposibles desde la vía parlamentaria. No es teoría, son hechos.

¿Nos vendéis futuro cuando estamos cambiando el presente?

¿Un poco tarde, no?
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
11 feb 2014
Seguim amb el soléturisme.
La lluita per l'autodeterminació és tant MMSS com la PAH, l'Stop Pujades al Transport Públic o l'Stop Barreres Arquitectòniques.
I un MMSS prou nombrós, si puc afegir.
Una altra cosa és que tu, amb les teves contradiccions, siguis incapaç d'entendre'l així. Però això és problema teu. "Te tomen en serio" Qui?
Tu? El GRA?
Em preocupa més que la ciutadania entengui el moviment i hi participi activament. I, disculpa'm, fins ara ho està fent.
Tot el respecte a tots els moviments populars, inclosa l'ANC i el front parlamentari de l'EI, que és la CUP.
Re: Evitem l'escalada de bel·ligerància nacionalista
11 feb 2014
La ANC es tan MMSS como lo son los pro-vida.

No todo vale, ni supone ningún tipo de emancipación para la clase trabajadora, y evidentemente, las hay que perpetúan el sistema de clases, como la ANC y los pro-vida.

A eso se le llama reacción.
Sindicat Terrassa