Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: sense clasificar
comerç - just
12 mai 2011
Què és el que volem dir, quan parlem del Comerç Just?, i que estem dient en realitat. Podem incorporar en el comerç el principi de justícia, o en canvi és a l’inrevés, fem de la justícia una mercaderia més, un objecte de consum, un pretext pel comerç? Podem avançar quelcom, entre el nominalisme i la metàfora?...
comerç_just.rtf
comerç_just.rtf (51,08 KiB)
comercio_justo.rtf
comercio_justo.rtf (42,19 KiB)
Què és el que volem dir, quan parlem del Comerç Just?, i que estem dient en realitat. Podem incorporar en el comerç el principi de justícia, o en canvi és a l’inrevés, fem de la justícia una mercaderia més, un objecte de consum, un pretext pel comerç? Podem avançar quelcom, entre el nominalisme i la metàfora?...

Potser, quan anomenem el “comerç just” per a designar el peculiar intercanvi que portem a terme a l’hora de consumir, el que volem dir, el que volem introduir, és un principi de justícia en el comerç, el que empaitem son unes relacions d’intercanvi justes, el que volem, en definitiva, és realitzar allò que desitgem,. Però dit això, la qüestió que plantejo és una simple verificació: és realment possible realitzar aquest desig?, és pot introduir aquesta mateixa necessitat de justícia en el comerç?, El comerç pot satisfer aquesta necessitat, i llavors, perquè no ho fa?
La contestació fora afirmativa sempre i quan aquest concepte de justícia és pogués verificar en el doble sentit de la relació, és a dir: tenir la certitud que tant per un cantó com per l’altre, aquest intercanvi és just, i que les diferents figures que hi participen: productor, venedor, consumidor, compleixin aquesta fita. Però la nostra necessitat, com malauradament podem comprovar, en el comerç mai la podrem assolir.

Per poder satisfer les necessitats, en aquesta societat, hem de recórrer al mercat, però abans de poder consumir hem de vendre alguna cosa ¬¬–el qui la t鬖, per exemple: la força de treball... En el cas d’un productor, que no és auto suficient (doncs si fos així seria un cas aïllat), i deixant de banda les qüestions relatives a la seva producció (l’obtenció de la matèria primera i la mà d’obra), aquest productor ha de bescanviar, ha de convertir-se en venedor, li cal vendre, convertir el seu producte en una mercaderia, perquè la mercaderia que hi obté a canvi: el diner, l’hi permet esdevenir consumidor, per obtenir allò altra que precisa. De la mateixa manera, qualsevol altre consumidor, l’hi cal vendre la seva força de treball per obtenir-hi diners amb que poder consumir.
La peculiaritat d’aquest mercat capitalista, fa que les diferents figures que intervenen en l’intercanvi (productor, venedor, consumidor) no solament és desplacin regularment d’una figura a l’altre, sinó a la vegada, aquest son mercaderies bescanviades per un equivalent general, per una altra mercaderia intermediària anomenada diner. Aquests intercanvis, expressen i traslladen les relacions de dominació social, i res tenen a veure amb la nostra necessitat de justícia.
Llavors, com podem afirmar que en aquell pa ponderat del millor sègol i llevat no s’hi oculta l’escarni. Qui ens pot assegurar que aquesta mercaderia, un cop bescanviada no incorporarà l’explotació o el fruit de l’abús i la privació. Aquest propòsit és així mateix una quimera.
Que hi volem apel•lant a la justícia? Quan tractem d’acostar-nos a la justícia, per un cantó, procurem (deixant de banda d’altres consideracions) que aquesta mercaderia no incorpori aquells valors que més rebutgem i que per contra tingui aquells, altres que defensem. Però, com sostreure, a la mercaderia, de les exigències del mercat, de la rendibilitat, de la “lliure competència”, etc. Això, és força difícil, però sembla encara més difícil preservar aquest pa de ser intercanviat per un vulgar tros de paper desconegut, del que no li coneixem cap altre valor que no sigui el seu valor de canvi.

La superfície del problema és en aquesta mercaderia, en la seva tasca de valor de canvi equivalent que tant l’hi permet “representar” el valor del millor pa com el del treball més execrable, en la transformació de la seva qualitat a la d’objecte principal i finalitat de l’economia, i en la seva possessió com a màxima expressió de la riquesa social.
Tornant al cas en qüestió, ho podem verificar. Quan pretenem introduir (incloure) aquest principi de justícia per l’altre cantó de la relació, és a dir, volem allò mateix que el consumidor vol obtenir del productor també ho pugui obtenir el productor del consumidor, l’únic que podrem verificar és la impossibilitat de traslladar-hi aquest principi. Doncs allò que podem oferir-l’hi a canvi de la seva mercaderia, una fracció del nostre sou, no és res més que la manifestació de la misèria social, el fruit de la nostra despossessió i explotació. Senzillament, l’existència d’una intermediació forçosa i abstracta entre els homes i dones és completament refractaria a transportar-hi qualsevol principi de justícia, ven al contrari, en aquesta mercaderia portadora anònima tant del crim com del criminal, hi reposa la injustícia social.

Si allò que domina a l’intercanvi és precisament l’abstracció de tot allò que rebutgem i que desitgem, llavors, com podem parlar de “comerç just” quan, com a mínim, més de la meitat de la relació no pot assolir l’enunciat? Quin sentit pot tenir qualificar de just un comerç que no pot dur a terme, aquest desig de justícia? És que potser confonem el que fem amb el que volem? En qualsevol cas em fa l’afecte que aquesta metàfora no ens és útil per denominar les peculiars relacions d’intercanvi a les que estem sotmesos, ni pot representar la nostra necessitat de justícia. Per tant, us proposo, fent costat d'altres organitzacions que també lluitant per establir unes relacions justes, a fi d’abolir mercaders i mercaderies, un abandó d’aquesta nomenclatura, que sense ser una solució, si més no, no ens confongui i com a mínim ens allunyí de falses metàfores i esperances.

karai¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de Comercio Justo? y qué estamos diciendo en realidad. ¿Podemos incorporar al comercio el principio de justicia, o en cambio es al revés, hacemos de la justicia una mercancía más, un objeto de consumo, un pretexto para el comercio? ¿Podemos avanzar algo más, entre el nominalismo i la metáfora?…

Posiblemente, cuando decimos “comercio justo” para designar el peculiar intercambio que llevamos a cabo a la hora de consumir, lo que queremos decir, lo que queremos introducir, es un principio de justicia en el comercio, lo que buscamos son una relaciones de intercambio justas, lo que pretendemos, en definitiva, es realizar aquello que deseamos. Pero dicho esto, la cuestión que planteo es una simple verificación: ¿es realmente posible realizar este deseo?, ¿se puede introducir esta misma necesidad de justicia en el comercio?, ¿puede el comercio satisfacer esta necesidad, y sí es así entonces porqué no lo hace?
La respuesta sería afirmativa siempre y cuando este concepto de justicia se pudiera verificar en el doble sentido de la relación, es decir: teniendo la certeza que tanto por un lado como por el otro, este intercambio es justo, y que las diferentes figuras que participan: productor, vendedor, consumidor, cumplen ese mismo objetivo. Pero nuestra necesidad, tal y como podemos comprobar, en el comercio nunca la podremos realizar.

Para poder satisfacer nuestras necesidades, en esta sociedad, hemos de recurrir al mercado, pero antes de poder consumir hemos de vender alguna cosa –el que puede–, por ejemplo: la fuerza de trabajo… En el caso de un productor, que no es autosuficiente (pues si así fuera sería un caso aislado), y desestimando las cuestiones relativas a su producción (la obtención de materia prima y mano de obra), este productor debe intercambiar, ha de convertirse en vendedor, le es preciso vender, convertir su producto en una mercancía, porqué la mercancía que obtiene a cambio: el dinero, le permite convertirse en consumidor, y adquirir aquello que necesita. De la misma manera que cualquier otro consumidor precisa vender su fuerza de trabajo para obtener dinero con el que poder consumir.
Lo peculiar de este mercado capitalista, hace que las diferentes figuras que intervienen en el intercambio (productor, vendedor, consumidor), no sólo se desplacen necesariamente de una figura a otra, sino que a su vez sean mercancías intercambiadas por un equivalente general, por otra mercancía intermediaria llamada dinero. Estos intercambios, expresan y trasladan las relaciones de dominación social, y nada tienen que ver con nuestra necesidad de justicia.
Entonces, cómo podemos asegurarnos que en ese pan ponderado del mejor salvado y levadura, no se oculta el escarnio. Quién nos puede asegurar que esa mercancía, una vez intercambiada, no incorporará la explotación o el fruto del abuso y la privación. Esta tarea es en sí misma una quimera.
¿Qué sentido tiene apelar a la justicia? Cuando tratamos de ser justos, por un lado quiere decir que procuramos (dejando aparte otras consideraciones) que esa mercancía no incorpore aquellos valores que rechazamos y que por el contrario, contenga aquellos que defendemos. Pero, cómo sustraer a la mercancía de las exigencias del mercado, de la rentabilidad, de la “libre competencia”, etc. Eso parece muy difícil, pero aún parece más difícil preservar a ese pan de ser intercambiado por esa otra mercancía, ese vulgar trozo de papel, del que desconocemos incorpore cualquier valor que no sea el de su valor de cambio.

La superficie del problema reside en esa otra mercancía, en su función de valor de cambio equivalente que tanto le permite “representar” el valor del mejor pan como el del trabajo más execrable, en la transformación de su cualidad en la de objeto principal y finalidad de la economía, y en su posesión como la máxima expresión de la riqueza social.
Volviendo al caso que nos ocupa, lo podemos verificar. Cuando pretendemos introducir (incluir) este principio de justicia por el otro lado de la relación, es decir, queremos que aquello mismo que el consumidor quiere del productor lo pueda obtener también el productor del consumidor, lo único que podemos verificar es la imposibilidad de trasladarle ese mismo principio. Pues aquello que podemos ofrecerle a cambio de su mercancía, una porción de nuestro salario, no es más que la manifestación de nuestra miseria social, el fruto de nuestra desposesión y explotación. Sencillamente la existencia de una intermediación forzosa y abstracta entre los hombres y mujeres es completamente refractaria a incorporar cualquier principio de justicia, bien al contrario, en esta mercancía, portadora anónima del crimen y el criminal, reposa la injusticia social.

Si aquello que domina el intercambio es precisamente la abstracción de todo aquello que no aceptamos y que deseamos, entonces ¿cómo podemos hablar de comercio justo cuando, como mínimo, más de la mitad de la relación no puede realizar el enunciado? ¿Qué sentido puede tener el cualificar de justo un comercio que no puede llevar a cabo este deseo de justicia? ¿Es que quizás, confundimos lo que hacemos con lo que queremos? En cualquier caso, me parece que esta metáfora ni nos es útil para nombrar las peculiares relaciones de intercambio a las que estamos sometidos, ni puede representar nuestra necesidad de justicia. Por lo tanto, os propongo, junto a otras organizaciones que también luchan para establecer unas relaciones justas, a fin de abolir mercaderes y mercancías, un abandono de esta nomenclatura, que sin ser una solución, por lo menos no nos confunda y nos aleje de falsas metáforas y esperanzas.

karai
Sindicat