Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: laboral
CNT Sabadell convoca manifestació contra la reforma laboral al 19 de setembre a les 19h a la Plaça Marcet
10 set 2010
29 de Setembre, Vaga General!

La CNT de Sabadell anima a tots/es els treballadors i treballadores
(independentment de la seva ideologia, exceptuant feixistes) de la ciutat,
en actiu o a l'atur, a sumar-se a la concentració en contra de la reforma
laboral que hem convocat pel dia 19 setembre a les 19h a la Plaça Marcet i
a la Vaga General per al dia 29 de setembre.

La Reforma (com les reformes laborals anteriors) afavoreix els interessos
d'aquells/es que s'han omplert les butxaques abans de la crisi i que amb
la seva especulació van contribuir i contribueixen a crear-la i
agreujar-la. Beneficia a aquells/es que més tenen i perjudica als que
vivim o intentem viure del nostre treball|, amb uns nivells d'atur cada
vegada majors.

Rebutgem aquestes mesures ja que constitueixen un gravíssim atac contra
les conquestes durament aconseguides al llarg de dècades de lluita:
tendeixen a dividir-nos, a trencar els llaços solidaris entre els
treballadors/es i aprofundir en una cultura individualista i de la por;, a
la subocupació i la precarietat, a facilitar i abaratir l'acomiadament, a
dificultar l'organització sindical i la negociació col·lectiva; a
augmentar, en definitiva, el poder de la patronal i de la banca i reduir
la capacitat dels i les treballadors/es per fer front a la seva voracitat.

El 29 de setembre no pot ser el punt final de les mobilitzacions, sinó el
punt de partida d'una ofensiva per recuperar la nostra veu. Per a això és
necessari que els treballadors/es ens organitzem, perquè en l'associació
rau la nostra força i només la patronal s'aprofita de la nostra divisió.
Insistim en la nostra voluntat de continuar forjant la unitat de tots/es
els treballadors/es des de baix, mitjançant mecanismes a través dels quals
puguem expressar la nostra veu, entre iguals i sense que ningú decideixi
per nosaltres.

CNT-AIT Sabadell
vaga-general.jpg
MOTIUS PER ANAR A LA VAGA GENERAL EL 29 DE SETEMBRE.

Què es pretén amb aquesta reforma laboral?

-Bàsicament, l’abaratiment de l’acomiadament, la descentralització de la
negociació col·lectiva, la flexibilització de les maneres de contractació
i la disminució de costos laborals com els associats a les cotitzacions
socials.

Quines son les mesures que ens afecten de manera més preocupant?

Contractes temporals:

-El govern planteja que els contractes d’obra i servei tinguin una durada
màxima de 3 anys, ampliables altres 12 mesos si així es recull en el
conveni col·lectiu del sector. L’empresa ha
de fer constar en què consisteix específicament el servei. Transcorreguts
aquests terminis, ja sigui en la mateixa empresa o en una del mateix grup
o a través d’una Empresa de Treball Temporal (ETT), els treballadors
adquiriran la condició de
treballadors fixos.

És palpable la intencionalitat enganyosa d’aquest últim paràgraf, ja que
simplement està posant sobre el text de l’Estatut dels Treballadors
quelcom que ja s’estava aconseguint per la via judicial si s’encadenaven
diversos contractes per un període superior a dos anys sense 20 dies entre
contracte i contracte. Amb aquest tipus de contracte l’única cosa que es
fomentarà serà la temporalitat encara més, sobretot en aquells llocs de
treball on no es requereix un llarg període de formació per als nous
treballadors/es.
Contractes eventuals:
Tindran una durada màxima de sis mesos dintre d’un període de 12 mesos des
de l’inici de la relació laboral. El conveni col·lectiu ha de fixar les
activitats per a les quals es pot realitzar aquests contractes i el seu
volum total sobre la plantilla.

Les indemnitzacions dels contractes temporals:

-S’amplia dels 8 dies per any a 12 de forma progressiva. De 10 dies per
als quals se signin al llarg de 2012 i 2013. De 12 dies per als quals se
celebrin a partir del 1 de gener de 2014.
També s’augmenta en dos punts les cotitzacions a la Seguretat Social dels
contractes d’obra i servei.

Encara que s’imposin límits a aquests contractes, el fet que es mantinguin
una àmplia diversitat de models per a contractar permetrà a les empreses
seguir amb la seva política de no arriscar-se a integrar en el seu equip
al personal permanentment, encara que les seves necessitats siguin
permanents.
Causes objectives d’acomiadament:

A l’espera del que pugui acordar el Govern durant la seva negociació amb
la resta de grups, on podria fixar un període mínim de sis mesos (a
diferència de l’anterior document, el presentat pel consell de ministres
no s’hi ha fixat un termini mínim de pèrdues perquè una empresa pugui
acollir-se a causes objectives -econòmiques, tècniques o organitzatives)
en pèrdues continuades per a una empresa, el text reconeix que concorren
causes econòmiques que justifiquen una reducció de plantilla “quan els
resultats de l’empresa llancin pèrdues econòmiques no merament
conjunturals”. “A aquests efectes, l’empresa haurà d’acreditar objectiva i
documentalment els resultats al·legats i justificar que dels mateixos es
dedueix mínimament la raonabilitat de la decisió extintiva”, afegeix el
document.

Els acomiadaments procedents tenen una indemnització de 20 dies per any
treballat per a tot tipus de contractes. L’ampliació dels supòsits perquè
les empreses puguin acollir-se a causes econòmiques, amb la consegüent
retallada dels diners a pagar per acomiadar, afectarà tant als indefinits
comuns com als de foment de l’ocupació.

Si fins ara ja ha estat fàcil l’acomiadament (per molt que diguessin que
era car recordem que ja ens apropem als 5 milions d’aturats…), ara ja ens
podem anar calçant!

A més, això és un Expedient de Regulació d’Ocupació amb extinció de
contractes per la via ràpida, ja que és la quantitat econòmica que es
venia cobrant en els ERO fins abans de l’entrada en vigor de la nova
Reforma.

Contracte de foment de la contractació indefinida:

-Aquest tipus de contracte, ja en vigor menys per als homes d’entre 31 a
45 anys però molt poc utilitzat, s’estén a tots els treballadors que
duguin més de tres mesos a l’atur. A la pràctica s’ha extés a tots, donat
que al que no se li pugui aplicar, se li farà un d’obra i servei i llavors
ja no podrà tenir un contracte amb indemnització de 45 dies. Solament
podran realitzar aquest tipus de contractes les empreses que no hagin
reduït ocupació de forma improcedent en els 6 mesos anteriors previ a la
signatura del mateix. En cas d’acomiadament improcedent la indemnització
és de 33 dies fins a un màxim de 24 mensualitats.

No afecta als indefinits ja signats, que segueixen mantenint la seva
indemnització de 45 dies per any treballat en cas d’acomiadament
improcedent.

Un fons per a pagar les indemnitzacions (model austríac):

-Es dissenyarà un fons de capitalització mitjançant un projecte de llei en
el termini d’un any, i que no suposarà l’elevació de les cotitzacions
empresarials a la Seguretat Social, per a abonar part de les
indemnitzacions pels acomiadaments de qui signin un contracte de foment de
l’ocupació des d’aquest moment (no està concretada la data d’entrada en
vigor).

Els diners a aportar a aquest fons, que es perllongarà al llarg de la vida
laboral del treballador independentment de l’empresa, serà igual a un
determinat nombre de dies per any treballat a concretar. El fons es
nodrirà amb aportacions empresarials i es podrà fer efectiu en cas
d’acomiadament, reduint una part del que han de pagar les empreses,
mobilitat geogràfica o per al desenvolupament d’activitats de formació. La
part que no s’empri passarà a cobrar-se a la jubilació.

Evidentment, si és pagat per les empreses acabarem cobrant menys quan es
pactin els salaris als convenis i si acabem reservant les quantitats per
la jubilació ens podem trobar que quan ens volguem jubilar, vist com van
les coses, ens trobem sense aquesta possibilitat (recordem que no fa
gaires mesos el govern pretenia modificar l’edat de jubilació dels 65 als
67).

Fins a la constitució del fons, les extincions dels contractes de foment
de l’ocupació, amb una indemnització de 33 dies per any treballat fins a
un màxim de 24 mensualitats, es dividirà entre l’empresa i el Fons de
Garantia Salarial, de caràcter públic, ja siguin justificats o no.
L’empresa abonarà 22 dies i el Fogasa, els restants 8.
Els de 20 dias també seran abonats pel FOGASA 8 dies. Els que son
indefinits abans de la reforma, si surten amb 45 dies per any treballat
per improcedència, 8 els paga FOGASA.

Es sufragaran acomiadaments improcedents amb diners públics des d’un fons
on la patronal, a diferència dels treballadors/es, no hi aporta res des de
la reforma laboral del 2006. Resumint, ens pagarem l’acomiadament
nosaltres mateixos.

El model alemany. “Flexibilitat” interna i clàusules per desentendres del
conveni col.lectiu.

Es facilita que les empreses puguin modificar les condicions laborals
(horari, jornada, sistema de remuneració, mobilitat funcional i
geogràfica), tant de caràcter individual com col·lectiu. S’estableix un
procediment arbitral (si aixi ho possibilita el conveni) per als casos de
desacord (les consultes només podran durar quinze dies improrrogables),
que el seu laude serà vinculant i immediatament executiu.

Clàusula de inaplicació salarial:

-Quan els convenis col·lectius d’àmbit superior a l’empresa estableixin
revisions salarials que poguessin danyar la situació i l’estabilitat de
l’empresa, afectant a les possibilitats de manteniment de l’ocupació en la
mateixa, podrien no aplicar-se aquestes revisions. També en aquest cas
podrà anar-se a l’acord o a l’arbitratge (En cas que es debati la
inaplicació salarial -és a dir, la no aplicació de la pujada pactada-, o
la seva modificació per causes geogràfiques, organitzatives o funcionals i
no s’arribi a acord, el recurs a l’àrbitre no serà obligatori), excepte
que el conveni de l’empresa reculli el contrari. Si intervé aquesta nova
figura, el seu laude serà d’obligat compliment. La mesura no podrà durar
més temps que el període pel qual s’ha signat el conveni o com a màxim 3
anys. No està clar si es cobraran endarreriments un cop passat aquest
plaç.

Aquest punt és molt ambigu i apart de carregar-se la negociació
col.lectiva, ja que una de les parts signants es pot desentendre de
l’acord mentre que l’altra està obligada a complirlo, tots sabem què passa
especialment a les petites i mitjanes empreses (el 90% de les d’aquest
Estat) amb la doble comptabilitat.

Suspensió de contractes:

-Per altra banda, les empreses podran reduir les jornades laborals dels
seus treballadors o suspendre els seus contractes “per causes econòmiques
de força major qualsevol que sigui el nombre de treballadors de
l’empresa”.
Segons el text, s’entén com a reducció de jornada la disminució temporal
d’entre un 10% i un 70% de la jornada de treball computada sobre la base
d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Limita a un any la
suspensió dels contractes de treball i la reducció de jornada.

Les empreses que apliquin aquestes mesures podran beneficiar-se de
bonificacions de fins al 80% en les seves quotes a la Seguretat Social si
realitzen accions formatives per als treballadors afectats. La bonificació
actual és del 50%.
Això no és més que un Expedient de Regulació Temporal per la via ràpida i
amb premi per l’empresari tan econòmic com pel fet de poder-lo dur a terme
unilateralment.

Inclusió de les ETT:

-Es liberalitzen els serveis d’ocupació donant entrada a les Empreses de
Treball Temporal en tots els sectors. Les ETT hauran de garantir que els
seus usuaris entren en igualtat de condicions a les empreses. És a dir,
tindran el mateix sou que els seus companys i gaudiran dels mateixos drets
i condicions: durada de la jornada, hores extraordinàries, descansos,
treball nocturn, vacances i festius. També haurien de tenir els mateixos
beneficis en qüestions socials com lactància, guarderia o permisos de
maternitat.

Evidentment, les ETT són una lacra que fomenta la temporalitat i la
precarietat i que hauria de desaparèixer. Està per veure si aquesta
legislació podrà controlar-les. El 92% dels contractes que es signen cada
mes són temporals. De veritat algú creu que amb aquestes mesures es
frenarà això? Actualment estem al 30% de temporalitat. La mateixa que el
1999 tot i les successives reformes laborals (la del 2010 és la setena.
Totes per facilitar l’a contractació i el treball estable…)

Conclusions:

-Per finalitzar, volem remarcar que aquesta reforma laboral no fomenta la
contractació indefinida tal com diu el govern. Aquesta reforma laboral, es
ni més ni menys que la desaparició del contracte indefinit i l’enfortiment
del temporal, acostant-nos cada cop més a l’acomiadament lliure i gratuït
(el “model americà” en poden dir…).
Tal com diuen els nostres companys de l’ICEA: “Argumenten també, que
aquesta reforma es per flexibilitzar el mercat de treball.“Flexibilitzar”,
en tot cas, per a separar millor. Doncs no una altra és l’estratègia
dissenyada: un procés de segmentació i separació forçosa del col·lectiu de
treballadors/es, de manera que es torni inhàbil per a defensar els seus
propis interessos, fragmentats en una infinitat de situacions formalment
diferents.”

Hem de tenir clar que els empresaris no contractaran ocupació si no tenen
expectatives d’obtenir beneficis i això dependrà principalment del seu
volum de vendes, de les condicions imperants en el mercat i de la seva
estructura general de costos que generalment té més que veure amb factors
relatius a l’entorn general de l’empresa que amb el muntant particular
dels seus costos laborals.

No fa falta una reforma laboral perquè la creació d’ocupació no depèn
simplement de les condicions de l’oferta i la demanda en el mercat de
treball sinó del que passi en el mercat de béns.

Un cop més es fa palès que tot i les grans declaracions dels polítics
(entre ells el famós Obama) de reformar el model de gestió econòmic i
establir noves normatives per contrarrestar l’especulació per part de les
entitats bancaries i borsàries, s’acaba transformant en reformes laborals
i retallades socials que afecten negativament a la classe treballadora,
perquè els poderosos de sempre puguin seguir campant lliurement i
rapinyant a gust.

Cada dia queda més clar qui dirigeix aquest món, i està clar que no són
els polítics…


Prenem la iniciativa. Organitza’t i lluita!
Mira també:
http://cnt.cat
http://sabadell.cnt.es

This work is in the public domain
Sindicato Sindicat