Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia : mitjans i manipulació
L'error és plantar transgènics
18 jul 2010
Català / Castellano (abajo) / Français (plus bas) / English (below)

L'ERROR ÉS PLANTAR TRANSGÈNICS

El camp de blat de moro situat a Torroella de Montgrí que va ser destruit el passat 12 de juliol era transgènic, segons ha reconegut en declaracions a la premsa el mateix propietari. Independentment de si es tractava d'un camp experimental, de demostració o comercial, el sol fet que es tractés d'un camp de cultius modificats genèticament (MG), justifica i legitima la seva destrucció ; més encara, quan estava al costat d'una reserva natural i d'altres camps de cultius no MG.

L'agricultura transgènica, encara que es realitzi amb varietats aprovades, té associats gravíssims impactes socials, ambientals i sobre la salut humana. Les desenes de casos de contaminació genètica de la producció ecològica i convencional que s'han produit a Catalunya i a l'Estat des de que van iniciar-se els cultius i les importacions d'OMG, demostren que la coexistència entre cultius MG i no MG és totalment impossible. Això impossibilita el desenvolupament de producció, consum i de societat alternatius al dominant, corporatiu i industrial i generador de greus crisi ecològiques, climàtiques i socials.

El tractament mediàtic que ha rebut l'acció del 12 de juliol demostra que, una vegada més, els mitjans de comunicació silencien les crítiques i obvien el debat real i profund sobre què implica l'agricultura transgènica.

Els mitjans de comunicacio també haurien d'assumir la seva responsabilitat, la seva falta de rigor i el fet de no contrastar les informacions que reben abans de publicar-les en forma de notícia. Més enllà de l'allau d'informacions aparegudes en premsa a partir del dia 15 (tres dies després de l'acció) que asseguren que els « ecologistes radicals » van cometre un error al destruir un camp que no era experimental, nombrosos indicis mostren que tot plegat podria tractar-se d'un muntatge de la Fundació Antama, el lobby biotecnològic espanyol, Syngenta i el propi propietari del camp. De fet, aquesta tàctica de mentir i negar que es tracti de camps d'experimentació busca confondre l'opinió pública, desacreditar l'acció i els seus promotors i desviar el debat. Aquesta tàctica ja ha estat emprada en diverses ocasions en d'altres països com ara Regne Unit i França.

Alhora, existeixen evidències que indiquen que el camp de transgènics destruit el dia 12 no era comercial: en el mes de maig, es va comprovar que els diversos grups de fileres de blat de moro sembrats havien estat identificades i distingides entre elles per mitjà de cartellets blancs numerats, una pràctica que s'empra sistemàticament en camps experimentals i de demostració, però en cap cas en camps comercials. Posteriorment, just després que el Diari de Girona informés de la ubicació exacta del camp experimental de Torroella, els cartells blancs amb les indentificacions numèriques havien estat puntualment retirades. Intentaven amagar les proves que allí s'estava experimentant o conreant transgènics per a fer una demostració ?

En aquest sentit, cal assenyalar les nombroses contradiccions que han aparegut als mitjans en relació a qui, quan i perquè no va es autoritzar la realització de l'experiment. Alguns diaris, han assegurat que va ser Syngenta qui hi va renunciar ; altres han dit que va ser el propi agricultor qui es va enrera, i per últim, publicacions com ara El País han afirmat, sense citar les fonts, que va ser la Generalitat qui no va autoritzar l'experiment perquè el camp es trobava molt aprop d'una àrea protegida.

Tot plegat posa de manifest la manca d'informació pública i fiable sobre la ubicació dels camps experimentals així com la manca de control i de seguiment de l'agricultura MG i els seus impactes per part de les diverses administracions competents. D'acord amb un mandat explícit de la CE, i després d'haver-se negat a fer-ho durant anys, aquest any per primera vegada el MARM va facilitar la informació i les característiques dels camps experimentals a Amigos de la Tierra arrel que aquesta organització realitzés una petició formal d'informació ambiental. Cal denunciar que la informació que el Gobierno del Estado estava obligat a fer pública era la relativa als camps experimentals autoritzats, no la relacionada amb les peticions d'autorització. Això indica que tampoc aquest any l'Estat ha complert amb la legislació europea vigent pel que fa al dret públic a la informació ambiental sobre la ubicació i les característiques dels camps experimentals de transgènics, de la mateixa manera que ni l'Estat ni la Generalitat compleixen ni la legislació sobre l'etiquetatge dels aliments que contenen OMG, ni informen els agricultors sobre els camps comercials sembrats amb OMG en la seva àrea, ni realitzen els plans de seguiment i control dels impactes associats a l'agricultura transgènica.

Per últim, en resposta a les peticions de que es faci justícia efectuades per representants d'alguns sindicats agraris notòriament reaccionaris com ara JARC, cal dir que l'incompliment sistemàtic per part de les administracions de nombrosos articles que la Llei que regula l'alliberament voluntari d'OMG (mesures que les institucions competents han de desenvolupar previament a l'autorització de la sembra d'OMG a cel obert, així com les que han de dur a terme després de que siguin sembrats), posa de manifest que tots els camps comercials, experimentals i de demostració transgènics sembrats actualment da Catalunya i a l'Estat incompleixen la Llei. Alhora, cal insistir en que l'esmentada legislació ha estat desenvolupada per unes institucions « públiques » que duen treballant 12 anys colze a colze amb les multinacions biotecnològiques per tal d'imposar els OMG en l'agricultura i en l'alimentació. Conseqüentment, reivindiquem la legitimitat i la necessitat de destruir tots els camps MG, també en l'hipotètic cas que aquests complíssin la legislació. Així, hem d'insistir en que la coexistència entre l'agricultura MG i la no MG és totalment impossible, que l'expansió de cultius transgènics a Catalunya ha suposat que entre els anys 2002 i 2008 el conreu de blat de moro ecològic s'hagi reduit un 95%, així com l'extinció per sempre de com a mínim dues varietats catalanes de blat de moro tradicional úniques al món, a més de desenes de casos de contaminació genètica. També cal assenyalar que nombrosos estudis evidencien des de fa anys que els cultius i els aliments MG duen asosciats importants impactes socials, ecològics i sanitaris ; estudis en què s'han basat 11 països europeus per prohibir el seu conreu.EL ERROR ES PLANTAR TRANSGÉNICOS

El campo de maíz situado en Torroella de Montgrí que fue destruido el pasado 12 de julio era transgénico, según ha reconocido en declaraciones a la prensa el mismo propietario. Independientemente de si se trataba de un campo experimental, de demostración o comercial, el solo hecho de que se tratara de un campo de cultivos modificados genéticamente (MG), justifica y legitima su destrucción; más aún, cuando estaba al lado de una reserva natural y de otros campos de cultivos no MG.

La agricultura transgénica, aunque se realice con variedades aprobadas, tiene asociados gravísimos impactos sociales, ambientales y sobre la salud humana. Las decenas de casos de contaminación genética de la producción ecológica y convencional que se han producido en Cataluña y en el Estado des de que se iniciaron los cultivos y las importaciones de OMG, demuestran que la coexistencia entre cultivos MG y no MG es totalmente imposible. Esto impide el desarrollo de producción, consumo y de sociedad alternativos al dominante, corporativo, industrial y generador de graves crisis ecológicas, climáticas y sociales.

El tratamiento mediático que ha recibido la acción del 12 de julio demuestra que, una vez más, los medios de comunicación silencian las críticas y obvian el debate real y profundo sobre qué implica la agricultura transgénica.

Los medios de comunicación también deberían asumir su responsabilidad, su falta de rigor y el hecho de no contrastar las informaciones que reciben antes de publicar-las en forma de noticia. Más allá del alud de informaciones aparecidas en la prensa a partir del día 15 (tres días después de la acción), que aseguran que los « ecologistas radicales » cometieron un error al destruir un campo que no era experimental, numerosos indicios muestran que todo ello podría tratar-se de un montaje de la Fundación Antama, el lobby biotecnológico español, Syngenta y el propio propietario del campo. De hecho, esta táctica de mentir y negar que se trate de campos de experimentación busca confundir la opinión pública, desacreditar la acción y sus promotores y desviar el debate. Esta táctica ja ha sido utilizada en diversas ocasiones en otros países como en el Reino Unido y Francia.

A su vez, existen evidencias que indican que el campo de transgénicos destruido el día 12 no era comercial: en el mes de mayo, se comprobó que los varios grupos de hileras de maíz sembrados habían estado identificados y distinguidos entre ellos por medio de cartelitos blancos numerados, una práctica que se utiliza sistemáticamente en campos experimentales y de demostración, pero en ningún caso en campos comerciales. Posteriormente, justo después que el Diari de Girona informara de la ubicación exacta del campo experimental de Torroella, los carteles blancos con las identificaciones numéricas habían estado puntualmente retiradas. Intentaban esconder las pruebas de que allí se estaba experimentando o cultivando transgénicos para hacer una demostración?

En este sentido, hace falta señalar las numerosas contradicciones que han aparecido en los medios en relación a quién, cuando y porqué no se autorizó la realización del experimento. Algunos diarios, han asegurado que fue Syngenta quien renunció al experimento; otros han dicho que fue el propio agricultor quien se hizo atrás, y por último, publicaciones como El País han afirmado, sin citar las fuentes, que fue la Generalitat quien no autorizó el experimento porque el campo se encontraba muy cerca de una área protegida.

Todo ello pone de manifiesto la falta de información pública y fiable sobre la ubicación de los campos experimentales así como la falta de control y de seguimiento de la agricultura MG y sus impactos por parte de las diversas administraciones competentes. De acuerdo con un mandato explícito de la CE, y después de haber-se negado a hacerlo durante años, este año por primera vez el MARM facilitó la información y las características de los campos experimentales a Amigos de la Tierra a raíz de que esta organización realizara una petición formal de información ambiental. Es necesario denunciar que la información que el Gobierno del Estado estaba obligado a hacer pública era la relativa a los campos experimentales autorizados, no la relacionada con las peticiones de autorización. Esto indica que tampoco este año el Estado ha cumplido con la legislación europea vigente por lo que respeta al derecho público a la información ambiental sobre la ubicación y las características de los campos experimentales de transgénicos, de la misma manera que ni el Estado ni la Generalitat cumplen ni la legislación sobre el etiquetado de los alimentos que contienen OMG, ni informan los agricultores sobre los campos comerciales sembrados con OMG en su área, ni realizan sus planes de seguimiento y control de sus impactos asociados a la agricultura transgénica.

Por último, en respuesta a las peticiones de que se haga justicia efectuadas por representantes de algunos sindicatos agrarios notoriamente reaccionarios como JARC, cabe decir que el incumplimiento sistemático por parte de las administraciones de numerosos artículos de la Ley que regula la liberación voluntaria de OMG (medidas que las instituciones competentes deben desarrollar previamente a la autorización de la siembra de OMG a cielo abierto, así como las que deben llevarse a cabo después de que sean sembradas), pone de manifiesto que todos los campos comerciales, experimentales y de demostración transgénicos sembrados actualmente en Cataluña y en el Estado incumplen la Ley. A su vez, tenemos que insistir en que la mencionada legislación ha estado desarrollada por unas instituciones «públicas» que llevan trabajando 12 años codo con codo con las multinacionales biotecnológicas para imponer los OMG en la agricultura y la alimentación. Consecuentemente, reivindicamos la legitimidad y la necesidad de destruir todos los campos MG, también en el hipotético caso que estos cumplieran la legislación. Así, reiteramos que la coexistencia entre la agricultura MG y la no MG es totalmente imposible, que la expansión de cultivos transgénicos en Cataluña ha supuesto que entre los años 2002 y 2008 el cultivo del maíz ecológico se haya reducido un 95%, así como la extinción para siempre de como mínimo dos variedades catalanas de maíz tradicional únicas en el mundo, además de decenas de casos de contaminación genética. No es en vano que numerosos estudios evidencian desde hace años que los cultivos y los alimentos MG llevan asociados importantes impactos sociales, ecológicos y sanitarios; estudios en los que se han basado 11 países europeos para prohibir su cultivo.L'ERREUR C'EST DE PLANTER DES OGM

Le maïs détruit le 12 juillet dans le champ situé à Torroella de Montgrí était génétiquement modifié comme l'ont reconnu la presse et le propriétaire. Le seul fait qu'il s'agisse d'un champ de culture OGM justifie et légitime sa destruction, qu'il ait été, expérimental, de démonstration ou commercial ; de plus, il se trouvait à côté d'une réserve naturelle et d'autres champs de culture non OGM.

L'agriculture OGM, même si elle est pratiquée avec des variétés approuvées, comprend de graves impacts sociaux, environnementaux et sur la santé humaine. Les dizaines de cas de contamination génétique de la production biologique et conventionnelle, en Catalogne et dans toute l'Espagne, depuis le début des cultures et des importations d'OGM démontrent que la coexistence entre cultures OGM et non OGM est totalement impossible. Elle rend en effet impossible le développement de production, de consommation et de société alternatives au modèle dominant, corporatif et industriel qui génère des graves crises écologiques, climatiques et sociales.

Le traitement médiatique de l'action du 12 juillet démontre que les médias passent de nouveau sous silence les critiques et contournent le débat réel et profond sur l'implication de l'agriculture OGM.

Les médias devraient assumer également leur responsabilité, leur manque de rigueur et la non-vérification des informations qu'ils reçoivent avant de les publier. Au-delà de l'avalanche d'informations apparues dans la presse à partir du 15 juillet (trois jours après l'action) qui assurent que les « écologistes radicaux » ont commis une erreur en détruisant un champ non-expérimental, de nombreux indices montrent qu'il pourrait s'agir d'un montage de la fondation Antama, du lobby bio-technologique espagnol, de Syngenta et du propriétaire du champ. D'ailleurs cette tactique, qui consiste à mentir et à nier qu'il s'agisse de champs expérimentaux, cherche à dérouter l'opinion publique, à discréditer l'action et ses instigateurs et à détourner le débat. Cette tactique a déjà été utilisée à plusieurs reprises dans d'autres pays comme le Royaume Uni et la France.

En même temps, il y a des preuves indiquant que le champ d'OGM détruit le 12 juillet n'était pas commercial : Au mois de mai, on a pu vérifier que les différents groupes de rangées de maïs plantés avaient été identifiées et distinguées entre elles au moyen de pancartes blanches numérotées, une pratique systématique dans les champs expérimentaux et de démonstration, mais certainement pas dans des champs commerciaux. Ultérieurement, juste après que le journal de Girone a informé du lieu exact du champ expérimental de Torroella, les pancartes blanches portant les identifications numériques ont été retirées. A-t-on tenté de dissimuler les preuves qui montraient que dans ce champ des OGM étaient plantés ou testés pour faire une démonstration ?

En ce sens, il nous faut signaler les nombreuses contradictions apparues dans les médias : Qui n'a pas autorisé la réalisation de l'expérimentation quand et pourquoi ? Certains journaux on assuré que c'est Syngenta qui y avait renoncé et d'autres que c'est l'agriculteur lui-même qui avait abandonné l'expérimentation. Enfin d'autres médias comme El País ont affirmé, sans citer de source, que c'est le gouvernement autonome de Catalogne qui n'a pas autorisé l'expérimentation parce que le champ se trouvait très près d'une zone protégée.

En fin de compte, le manque d'information publique et fiable sur l'emplacement des champs expérimentaux, ainsi que le manque de contrôle et de suivi de l'agriculture OGM et de ses impacts, est manifeste de la part des administrations compétentes. Conformément à un mandat explicite de la Communauté Européenne et alors qu'il s'était refusé à le faire durant des années, cette année pour la première fois, le MARM (ministère de l'environnement, du monde rural et marin) a fourni l'information et les caractéristiques des champs expérimentaux à Amis de la Terre, parce que cette organisation avait réalisé une demande formelle d'information environnementale. Il faut dénoncer que l'information que le gouvernement était obligé à rendre publique concernait les champs expérimentaux autorisés et non les demandes d'autorisation. Ceci indique que cette année encore, l'État n'a pas respecté la législation européenne en vigueur sur le droit public à l'information environnementale sur l'emplacement et les caractéristiques des champs expérimentaux d'OGM. Ainsi l'État et le gouvernement autonome de Catalogne ne respectent pas la législation sur l'étiquetage des aliments qui contiennent des OGM, et n'informent pas les agriculteurs sur les champs commerciaux d'OGM dans leur propre zone et n'effectuent pas non plus les plans de suivi et de contrôle des impacts associés à l'agriculture OGM.

Enfin, en réponse aux exigences de justice revendiquées par des représentants de certains syndicats agraires, célèbres pour être réactionnaires comme maintenant la JARC (association de jeunes agriculteurs et éleveurs de Catalogne), il faut avouer que le non-respect systématique de l'administration pour de nombreux articles de la loi qui régule la libération volontaire d'OGM (mesures que les institutions compétentes doivent développer avant l'autorisation de semailles d'OGM à ciel ouvert, tout comme celles qui doivent être menées à terme une fois semées) démontre clairement que tous les champs commerciaux, expérimentaux et de démonstration d'OGM semés actuellement en Catalogne et en Espagne ne respectent pas la loi. Il faut également insister sur le fait que la législation sus-citée a été développée par des institutions « publiques » qui travaillent depuis 12 ans coude à coude avec les multinationales bio-technologiques afin d'imposer les OGM dans l'agriculture et dans l'alimentation. Par conséquent, nous revendiquons la légitimité et la nécessité de détruire tous les champs d'OGM, même dans le cas hypothétique où ils respecteraient la législation. Nous devons ainsi insister sur le fait que la coexistence entre l'agriculture OGM et non-OGM est totalement impossible et que l'expansion des cultures OGM en Catalogne a supposé une réduction de 95 % de la culture de maïs écologique entre 2002 et 2008, ainsi que l'extinction définitive d'au moins deux variétés catalanes uniques au monde de maïs traditionnel, et ceci sans compter les dizaines de cas de contamination génétique. Il faut également signaler que, depuis des années, de nombreuses études mettent en évidence d'importants impacts sociaux, écologiques et sanitaires des cultures et des aliments OGM ; ces études ont été prises en compte par 11 pays européens pour interdire ces cultures.

THE REAL MISTAKE IS PLANTING GM

The field of maize located at Torroella de Montgrí, destroyed on the 12th July, was GM. The owner of the land has himself recognised the fact in his statements to the press. Regardless of whether it was an experimental trial, a demonstration or a commercial field, the very fact that it was a Genetically Modified (GM) crop, justifies and legitimises its destruction - particularly as it was located next to a nature reserve and other non-GM crops.

Genetically modified agriculture, even using approved varieties, has been associated with serious social and environmental impacts and damage to human health. The dozens of cases of genetic cross-contamination of organic and conventional agriculture that have come to light in Catalonia and the Spanish State since GM crops were first planted and imported here, demonstrate that coexistence between GM and non-GM crops is not viable, rendering impossible the development of different modes of production, consumption and social models that offer alternatives to the dominant, corporate and industrial model, which is generating such serious ecological, climatic and social crises.

The media coverage of the action on 12th July demonstrates once again that the press silences criticism and ignores the real and important debates that exist around the impacts of genetically modified agriculture.

The media must take responsibility for their lack of rigorous reporting and their failure to corroborate the information they receive before publishing it as news. On 15th July (three days after the action) there began an avalanche of reports stating that the « radical ecologists » had made a mistake and destroyed a non-experimental field. There are many indications to suggest that this may be a cover-up ploy by the Fundació Antama, the Spanish bio-tech lobby, Syngenta and the landowner himself. In fact, the tactic of lying and denying that fields are experimental has been used on a number of occasions in other countries such as the United Kingdom and France. It aims to confuse public opinion, discredit the action and those who promote it, and divert the debate.

There is considerable evidence that the field destroyed on the 12th was not a commercial field: in May, it was confirmed that the different rows of maize sown were identified and distinguished with white, numbered signs, a practice systematically applied to experimental and demonstration fields, but never used in commercial fields. Later, just after the Diari de Girona published the exact location of the Torroella experimental trial, the white numbered signs had been removed. Were they trying to get rid of the evidence that they were experimenting or cultivating GMOs for demonstration purposes?

It is worth noting the numerous contradictions that have appeared in the media on the question of who, when and why the experiment was not authorised. Some newspapers assure us that Syngenta abandoned the experiment; others say that it was the farmer himself who backed off; finally, publications such as El País claim, without citing sources, that it was the Generalitat (Catalan Local Government) which withdrew authorisation for the experiment, because the field was sited very near to a protected area.

What this demonstrates is the lamentable lack of reliable public information about the locations of experimental fields and the lack of control and monitoring of GM agriculture and its impacts, by the competent authorities. In accordance with an explicit EC mandate - after having refused to do it for years - this year for the first time, the Ministry for Agriculture (MARM) provided Friends of the Earth with information about existing experimental trials, in response to a formal petition made by the organization requesting environmental information. Nevertheless, we condemn the fact that the information provided relates only to the experimental trials authorised, and not to requests for authorisation. This means that even now the Spanish State is failing to comply with European legislation which states that access to information about the location and characteristics of experimental GM fields is a public right. Similarly, neither the Spanish State nor the Generalitat meet the legal requirements for the labelling of foods containing GMOs, or informing farmers about GM crops sown in their area. They also fail to apply the plans for monitoring and control of the impacts associated with genetically modified agriculture.

To the calls for justice made by some of the notoriously reactionary farmers' unions such as the JARC, we answer that the administrations have systematically failed to apply the many articles of the Law regulating the release of GMOs into the environment. These include the failure to develop the necessary measures prior to the sowing of open-air GM trials, and to carry out sufficient monitoring once the crop has been sown. It is quite clear that the commercial fields, experimental trials and demonstrations of genetically modified crops currently being cultivated in Catalonia and the Spanish State, are breaking the law. Furthermore, the above-mentioned legislation was developed by « public » institutions that have been working for 12 years hand in hand with the bio-tech multinationals to impose GMOs on our agriculture and food. We therefore defend the legitimacy and the necessity of destroying all fields of GM crops, even in the hypothetical case that they did comply with the legislation in force.

We repeat, that the coexistence of GM and non-GM agriculture is totally impossible. The expansion of GM crops in Catalonia has, between 2002 and 2008, caused a reduction of 95% in the sowing of organic maize, and led to the permanent extinction of at least two traditional Catalan varieties of maize that were unique in the world, as well as dozens of known cases of genetic contamination. Many studies show that for years GM crops and GM foods have been linked to significant social and ecological impacts and damage to health; studies that have led 11 European countries to ban their cultivation.

This work is in the public domain

Comentaris

Re: L'error és plantar transgènics
18 jul 2010
http://salvemcanricart.blogspot.com/2010/07/la-caverna-mediatica-catalan
Re: L'error és plantar transgènics
19 jul 2010
Toooooooooooooooooooooooma ya resposta!!

Mentiders i estafadors tots els mass media!
Sindicat Terrassa