Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494
Notícies :: corrupció i poder
60.000 euros l'any per tota la vida !
10 abr 2008
Si et presentes a president de la Generalitat de Catalunya, tens moltes possibilitats de guanyar! Envia un SMS amb la paraula VOTAME al 696969 i guanya més de 100.000 Euros x 4 anys, i després més de 60.000 euros per tota la vida!! Cotxes de luxe i assistentes a dit t'estan esperant sense oposicions!
=========================================

LLEI 6/2003, de 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat.

el President de la Generalitat de catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Catalunya no disposa d'una normativa que, amb caràcter general, reguli els drets i l'estatut dels presidents de la Generalitat que deixen d'exercir les funcions pròpies de llur càrrec, per bé que la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, estableix l'estatut dels presidents del Parlament que deixen el càrrec. Aquesta Llei té per objecte garantir que els presidents de la Generalitat, un cop hagin cessat, puguin atendre llurs necessitats personals i polítiques amb la dignitat i el decòrum que corresponen a les altes funcions exercides, i per tal d'establir també, en el cas que se'n produeixi el traspàs, unes mesures de protecció dels familiars més propers.

Article 1

Reconeixement, atenció i suport

Els expresidents de la Generalitat gaudeixen, a partir de llur cessament, del reconeixement, l'atenció i el suport deguts, d'acord amb les funcions i les responsabilitats exercides.

Article 2

Assignació mensual

Les persones que han exercit el càrrec de president o presidenta de la Generalitat tenen dret a percebre, per un període equivalent a la meitat del temps que han estat en el càrrec i, com a mínim, per una legislatura, una assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president o presidenta de la Generalitat.

Article 3

Pensió vitalícia

Els expresidents de la Generalitat, quan arriben a l'edat de seixanta-cinc anys, tenen dret a percebre una pensió de jubilació vitalícia consistent en una assignació mensual igual al 60% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president o presidenta de la Generalitat. Aquesta pensió és incompatible amb l'assignació establerta per l'article 2.

Article 4

Incompatibilitats

La percepció de l'assignació i de la pensió vitalícia establertes per aquesta Llei és incompatible amb la percepció d'ingressos resultants de l'exercici de qualsevol mandat parlamentari, de la condició de membre del Govern o alt càrrec, tant de l'Administració de l'Estat com de la Generalitat, i de l'exercici de qualsevol altre càrrec públic o de lliure designació remunerat. En aquests casos, correspon a la persona interessada d'exercir el dret d'opció.

Article 5

Pensió de viduïtat

El cònjuge vidu no separat legalment o l'altre membre de la parella, en el cas d'unions estables de parella, d'un expresident o expresidenta de la Generalitat amb dret a pensió vitalícia, d'acord amb l'article 3, té dret, mentre romangui en aquesta situació, a percebre una pensió vitalícia equivalent al 50% de la pensió que estableix l'article 3. En el cas de mort del cònjuge vidu, la pensió ha de beneficiar en la mateixa quantia els fills menors fins que arribin a la majoria d'edat.

Article 6

Regulació del règim estatutari

Correspon al Govern de regular el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat, determinar els mitjans personals i materials que s'han de posar a llur disposició, establir el règim de precedències que corresponguin en els actes públics a què assisteixin i adoptar els serveis de seguretat que es considerin necessaris.

Article 7

Oficina

El Govern ha de facilitar als expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina adequada a les responsabilitats i a les funcions exercides, i la dotació pressupostària per al funcionament ordinari d'aquesta oficina i per a les atencions de caràcter social i protocol·lari que corresponguin.

Disposicions addicionals

Primera

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el límit temporal establert per l'article 2 s'ha d'aplicar també als casos especificats per l'article 1 de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars.

Segona

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el percentatge fixat per l'article 3 s'ha d'aplicar també als casos especificats per l'article 2 de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 22 d'abril de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

=========================================

DECRET 195/2003, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat de Catalunya.

La Llei 6/2003, de 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat, publicada al DOGC núm. 3879, de 8 de maig de 2003, estableix un mandat al Govern per tal que reguli el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat, determini els mitjans personals i materials que s'hagin de posar a la seva disposició, estableixi el règim de precedències que corresponguin en els actes públics als que assisteixin i adopti els serveis de seguretat que es considerin necessaris.

Per això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller en cap i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte la regulació del règim estatutari aplicable als expresidents de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Efectes

Els presidents de la Generalitat de Catalunya gaudiran, a partir del moment del seu cessament, de la consideració, l'atenció i el suport corresponent a qui ha ocupat aquest càrrec.

Article 3

Tractament

Els expresidents de la Generalitat de Catalunya gaudiran del tractament de "Molt Honorable Senyor" i ocuparan el lloc protocol·lari que oficialment els correspongui d'acord amb el Decret 189/1981, de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de protocol i cerimonial en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Mitjans i prerrogatives

Els expresidents de la Generalitat de Catalunya disposaran dels recursos humans i materials, i de les prerrogatives que s'indiquen a continuació:

4.1 Tres llocs de treball adscrits al seu servei, amb dedicació especial, assimilats respectivament a efectes retributius a un nivell 30 i dos nivells 22, que seran proveïts, a proposta seva, mitjançant el sistema de lliure nomenament.

El personal que ocupi aquests llocs tindrà la consideració de personal eventual i, si fos funcionari, passarà a la situació de serveis especials, sempre que no optin per continuar en actiu.

Aquests llocs de treball s'inclouran dins la relació de llocs de treball de personal eventual del Departament de la Presidència.

4.2 Una dotació pressupostària per a despeses d'oficina, atencions de caràcter social i, si s'escau, despeses per al lloguer d'immobles, en la quantia que estableixi anualment la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

4.3 Un automòbil de representació amb xofer, proporcionats pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

4.4 Els serveis de seguretat necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 5

Assignacions temporals i pensions

Les persones que hagin ocupat el càrrec de president de la Generalitat de Catalunya tindran dret, a partir del seu cessament, a percebre una assignació mensual i una pensió vitalícia en els termes previstos als articles 2 i 3 de la Llei 6/2003, de 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions finals

.1 El Departament d'Economia i Finances efectuarà les modificacions pressupostàries que siguin necessàries per a l'execució d'aquest Decret.

.2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 d'agost de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap
Mira també:
http://www.gencat.net/dogc/
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008040200_6_256988__Catalunya-Generalitat-aprova-sous-1430-alcaldes-po

This work is in the public domain
Sindicato Sindicat