Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: educació i societat
[AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes rebutgem fermament les bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) ja que entenem que representen una greu agressió a un servei públic fonamental, com és l’educació, alhora que menyspreen la comunitat educativa i, en general, la societat obviant la seva participació. Considerem que la primera llei d’educació d’un país ha de ser quelcom molt més ambiciós, amb molta més perspectiva i amb una clara voluntat de progrés i millora per construir, dia rere dia, una societat més igualitària i justa. Apostem per una educació veritablement pública i de qualitat, laica i transformadora que permeti i asseguri el màxim desenvolupament personal dels infants i joves, que els converteixi en veritables persones lliures, conscients i responsables.

Per tot plegat, ens sumem a les reivindicacions i crítiques fetes a la llei pel conjunt de la comunitat educativa i els sindicats de treballadors i treballadores de l’ensenyament, i recolzem la vaga i la manifestació del personal docent previstes per al 14 de febrer. A més a més fem una crida a l’alumnat de secundària, en concret, i a tot els estudiants, en general, per a què participin a les mobilitzacions, tot animant al conjunt de la societat a manifestar la seva opinió respecte a aquest tema cabdal. Sense educació no hi ha país. Els i les estudiantes tampoc no volem aquesta llei!
Posicionament de l\'AEP davant les bases de la LEC.pdf
nens.jpg
LâAEP-Associació dâEstudiants Progressistes volem manifestar el nostre rebuig davant les Bases per a la Llei dâEducació de Catalunya presentades per part del Departament dâEducació de la Generalitat de Catalunya i cínicament subtitulades âUna llei de paísâ?, ja que per a la seva elaboració cap dels agents de la societat educativa no hem estat consultats, i creiem que no es correspon ni a una anàlisi encertada de la situació actual del sistema educatiu català ni, encara menys, a les necessàries millores que des de fa anys sâestan demanant a la Conselleria dâEducació.
El procés dâelaboració de la Llei

Considerem que les Bases presentades tan sols pretenen fomentar un fals debat en base a una concepció molt administrativa i pragmàtica del fenomen educatiu; debat que, a més, resulta absolutament estèril en el moment en què el Departament dâEducació té una Llei ja redactada que es nega a fer pública. La seva redacció sâha fet dâesquenes als professionals i als usuaris de lâescola pública, sense donar lloc a un procés participatiu, democràtic i obert a les opinions i aportacions dels agents socials implicats en lâeducació primària i secundària, en un flagrant comportament dâocultació sistemàtica de la informació per part de la Conselleria que considerem una mostra de supèrbia i mal govern que difícilment pot conduir-nos a una proposta seriosa, integradora i de consens.

La rotunda negativa a rectificar i a posar les bases dâun nou redactat que no compti només amb la participació de la Conselleria, exemplificada en les paraules del Conseller Ernest Maragall en referir-se a no voler negociar amb els sindicats de treballadors i treballadores de lâensenyament, condiciona la necessitat de donar una resposta encara més rotunda, però sobretot plural, perquè no pot fer-se una llei de país sense la participació i la prèvia consulta als sectors de la societat que en seran els principals afectats.

A més, ens afegim a les reiterades denúncies que ja ha rebut el document, referides al desacord manifest entre aquestes Bases i el Pacte Nacional per a lâEducació (PNE). El text presentat per la Conselleria entra en profunda contradicció amb les línies mestres del PNE, signat per múltiples representats del sector educatiu i que pretenia posar els fonaments per al futur desenvolupament de lâensenyament a Catalunya. Considerem un insult a la intel·ligència la frustrada maniobra del Conseller Maragall en proposar un acord plural i de consens a la comunitat educativa, per a posteriorment elaborar de forma unilateral una Llei dâEducació que no respecta els punts aprovats en el PNE ni es compromet amb la defensa dâalgunes qüestions acordades en aquest. Finalment, en aquest sentit també considerem que es fa una proposta de reforma únicament administrativa, no pedagògica, demostrant la manca dâinterés dâanar més enllà dâuna única âmillora en la gestióâ? tal com sâesmenta a la pròpia llei:

âEls objectius són, doncs, més de naturalesa estructural que pedagògica i es focalitzen bàsicament en els centres educatius (...)â? (Bases, pàgina 10)
La situació actual del sistema educatiu

El Pacte Nacional per a lâEducació suposava una esperança per a una possible via de millora del sistema educatiu català, el qual considerem que actualment viu una crisi a causa del model de dues xarxes paral·leles (pública i privada-concertada), que han generat una fractura social de conseqüències importants per al país. Els anys del pujolisme i de govern conservador van assentar de forma consolidada aquesta doble realitat que fonamenta la desigualtat classista i repercuteix clarament en les famílies i segments més humils, ja que dels recursos totals destinats a lâeducació per part de tota la societat, només una part -els dirigits a la xarxa pública- reverteix de forma equitativa en el conjunt de la població.

La persistència dâaquest sistema dual, amb les contradiccions que suposa la introducció del model dâescola concertada (co-finançada amb fons públics i, per tant, subjecta a unes determinades condicions, però al capdavall de propietat privada), és el que ha permès que durant anys no sâabordessin dâuna forma global i decidida algunes de les mancances estructurals de lâensenyament català, ja que sovint els equilibris entre pública i concertada servien per anar solucionant petits problemes, deixant al marge el debat de fons sobre quin és el model dâescolarització -en quant a servei públic, sentit pedagògic, etcètera- i anant trampejant per a mantenir una realitat desigual fonamentada en el poder adquisitiu de les famílies.

Tot plegat ha conduït a una situació de polítiques deficients de programació i planificació escolar, a un model territorial molt lluny de lâequilibri i que sovint no contempla la correcta coordinació entre centres i serveis educatius de lâadministració local, i al creixement dels problemes endèmics dâadmissió de lâalumnat. Referit a aquest darrer punt, considerem que les Bases del Conseller Maragall no articulen respostes ambicioses i progressistes enfront els nous reptes dels fenòmens migratoris i les noves necessitats orientades a una política real dâintegració, que converteixi lâescola en una potent eina de cohesió social que faci desaparèixer les desigualtats motivades per causes dâorigen, culturals o econòmiques.

També denotem una completa manca dâinterès per a donar solucions a alguns dels segments del procés educatiu que tradicionalment han estat més desatesos per part del Departament, com és el període dâescolarització de 0-3 anys, que restarà un cop més sense la deguda regularització i sense el necessari impuls que hauria de rebre per part de lâAdministració pública, camí de la seva universalització. Es reafirma una utilització totalment mercantilista del cicle postobligatori, i no fa esment de tot el sector dedicat a lâeducació no formal (associacionisme, participació) ni a les activitats extraescolars, silenciant de nou un gruix que sâha demostrat essencial per a la realitat educativa catalana i que havia manifestat esperances de cara a un merescut reconeixement després de lâaprovació del PNE.

Finalment, creiem que el professorat és un sector professional de destacada importància i amb unes problemàtiques concretes que no sembla que la Conselleria estigui interessada en solucionar, ans al contrari, realitza una sèrie de propostes camí de la seva desregularització sota lâexcusa de lâautonomia del personal docent i dels centres, que afecten tant a llurs condicions laborals com a les relacions de responsabilitat i deure del Departament envers les escoles.
Les solucions que proposa la LEC

Davant totes aquestes problemàtiques, reals i contrastades durant anys per la comunitat educativa, la Conselleria dâErnest Maragall fa un gir, obviant el consens del Pacte Nacional per a lâEducació i afirmant que âcal una Llei dâEducació pròpia amb urgència per a donar el salt a lâexcel·lència que el país demanaâ?. Al marge del fet que considerem que una llei mai no pot fer-se amb urgència, i menys si té vocació de marc fonamental de regulació dâun sector estratègic, des de lâAEP ens preguntem què és el que el Conseller entén per excel·lència, mot ja cèlebre que està servint per a justificar les profundament negatives reformes en el sistema universitari i que sembla que la Conselleria dâEducació també ha pres com a comodí discursiu.

Fonamentalment, aquestes Bases introdueixen una visió desregularitzadora en pro de âlâautonomia dels centresâ?, suposem que sota lâexcusa dâarribar a un model basat en els sagrats axiomes de la fleixibilitat i competitivitat, ara també dâexcel·lència. En el fons, és una argumentació fal·laç que, sota el nom de lâautonomia, el que permet és un desenvolupament desigual i desequilibrat de la xarxa educativa, ja que no posa les bases per a una projecció de país, sinó que simplement reglamenta -o millor dit, desreglamenta- algunes qüestions que fins ara revestien lâedifici de lâensenyament públic català, deixant-les lliures de âlâintervencionismeâ? de lâAdministració i apostant per un model competitiu en què cadascú provi de solucionar millor els seus problemes al marge de la resta.

Així, creiem que les propostes contingudes al document de Bases podrien tenir repercussions molt negatives en els àmbits següents:

1) Model de gestió privada als centres

La futura LEC sembla que valora com a molt positiva la gestió pròpia de lâescola concertada, i pretén fer aquest model extensiu també a la xarxa pública. Concretament, proposa âla possibilitat de gestió de centres de titularitat pública a entitats cooperatives i sense ànim de lucre o a equips de professionals que, amb un projecte de centre definit, vulguin i puguin posar-lo a la pràctica assumint la responsabilitat de gestió dâun patrimoni públicâ? (Bases, pàgina 16). Això es tradueix en obrir la possibilitat a empreses i entitats privades, camuflades sota una suposada base cooperativa, en lâadministració i gestió dels centres públics.

A més, lâanhelada âautonomiaâ? permet que, a més, cada centre provi de tenir uns mecanismes dâadquisició de recursos propis i fins una capacitat de decisió sobre la contractació de serveis educatius o logístics externalitzats, que el Departament prefereix deixar en mans de lâempresa privada, en lloc de garantir-ne lâexistència dins el sector públic: âEn relació amb lâautonomia econòmica, la Llei possibilitarà que els centres disposin de recursos econòmics per poder posar en pràctica iniciatives que reculli el projecte educatiu, així com de la facultat de contractar els serveis necessaris i més adequats per als objectius que sâhagin marcat.â? (Bases, pàgina 18)

Finalment, sâestableixen uns criteris en funció de lâacompliment dâobjectius que puguin condicionar el finançament rebut per un centre, fent perillar lâequilibri de la xarxa pública i promocionant un cercle viciós que condueix a un model de centres de primera categoria, amb bon professorat i millors infraestrucrures, i centres relegats a una manca dâinversions per part del Departament:

âA més dels factors estrictament educatius i dels factors socials que sâhan analitzat ï¬?ns ara, cal considerar lâefecte del nivell educatiu global en la competitivitat de la nostra economia, especialment en un moment en què ha esdevingut una prioritat canviar les bases de la nostra prosperitat.â? (Bases, pàgina 5)

Des de lâAEP ens mostrem completament contraris a la introducció de la competitivitat com a paràmetre regulador de la inversió pública, ja que fonamenta un model desigual i elitista que defuig la definició de lâensenyament com a servei públic i universal.

2) Aposta per lâescola concertada

Però la proposta reflectida en les Bases va més enllà, i davant lâevident necessitat dâampliar la xarxa educativa, proposa establir âmecanismes dâestímulâ? per al foment i el recolzament de lâescola concertada. Considerem que la voluntat dâaugmentar la concertació de centres és radicalment contrària a la necessària aposta en pro dâun únic model de titularitat pública, que resopon a una clara intenció de reduir els recursos destinats a lâescolarització. La deriva en la percepció de la Conselleria, disposada a aprofundir encara més la fractura provocada pel model de dues xarxes educatives, està determinada per la conjuntura socioeconòmica actual i sâha dâencabir dins la línia de pensament neoliberal imperant, obstinat a reduir costos i despeses, així com les atribucions i responsabilitats de lâEstat, caminant cap a una societat sense prestacions públiques que garanteixin els serveis mínims a la població.

A més, des de lâAEP considerem que lâescola concertada, assumint que actualment encara juga un paper important en determinats llocs on la xarxa pública és feble a causa de la insuficient destinació de pressupost a Educació, ha de respondre a les mateixes exigències i ha de compartit la mateixa responsabilitat social davant la societat i lâAdministració, estant sotmesa a idèntics drets i deures a lâhora dâafrontar els reptes socials i educatius de la societat catalana. En definitiva, i mentre no sigui possible un model únicament públic, cal avançar a fer âmés pública la privadaâ?, en comptes dâintroduir paràmetres de gestió privada en la xarxa pública.

3) Professionalització de les direccions dels centres

Davant el problema de contrastada importància referent als equips directors dels centres educatius, que requereixen més suport i formació per part del Departament i unes condicions laborals que els permetin desenvolupar les tasques pròpies de lâadministració dels centres sense oblidar la seva condició de docents i educadors, la Conselleria decideix obviar un cop més les solucions no traumàtiques i apostar per la professionalització de la direcció dels centres, amb personal que no formi part del seu conjunt de mestres: â(...) en el marc de la funció pública docent i en el de lâautonomia dels centres, la Llei caracteritzarà la funció directiva en un sentit professionalitzador i amb unes condicions de treball pròpies i clarament diferenciades de la resta de personal docent.â? (Bases, pàgina 20)

Com resulta evident, les problemàtiques existents en el sistema dâadministració dels centres no requereix la introduccció dâuna casta burocràtica de âprofessionals de direccióâ? que restin al marge del projecte educatiu i de les funcions educadores que hauria de tenir tota persona responsable. Considerem que és necessari replantejar aquesta qüestió, donant la veu i escoltant lâopinió del conjunt de professors i professores, i trobant els mecanismes adients per a solventar les deficiències actuals.

A més, tenint en compte que tot plegat va acompanyat dâun increment gairebé sense control de âlâautonomia dels centresâ?, i que sâobre la possibilitat que aquests siguin gestionats per entitats privades, creiem que lâestabliment de direccions que no mantinguin relació amb el personal docent de lâescola és un pas en fals que pot tenir repercussions molt negatives en el desenvolupament dels projectes educatius i en lâassoliment dels objectius marcats per aquests.

Així, rebutgem fermament aquesta llei ja que entenem que representa una greu agressió a un servei públic fonamental, com és lâeducació, alhora que menysprea la comunitat educativa i, en general, la societat obviant la seva participació. Considerem que la primera llei dâeducació dâun país ha de ser quelcom molt més ambiciós, amb molta més perspectiva i amb una clara voluntat de progrés i millora per construir, dia rere dia, una societat més igualitària i justa. Apostem per una educació veritablement pública i de qualitat, laica i transformadora que permeti i asseguri el màxim desenvolupament personal dels infants i joves, que els converteixi en veritables persones lliures, conscients i responsables.

Per tot plegat, ens sumem a les reivindicacions i crítiques fetes a la llei pel conjunt de la comunitat educativa i els sindicats de treballadors i treballadores de lâensenyament, i recolzem la vaga i la manifestació del personal docent previstes per al 14 de febrer. A més a més fem una crida a lâalumnat de secundària, en concret, i a tot els estudiants, en general, per a què participin a les mobilitzacions, tot animant al conjunt de la societat a manifestar la seva opinió respecte a aquest tema cabdal. Sense educació no hi ha país. Els i les estudiantes tampoc no volem aquesta llei!

Barcelona, 14 de gener de 2007

AEP-Associació dâEstudiants Progressistes

www.aep.cat
Mira també:
http://www.aep.cat/spip.php?article173

This work is in the public domain

Comentaris

Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Però si vosaltres no teniu secundaria, com podeu ser tant hipòcrites?

Amunt el SEPC
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Sou unes rates, com diu el de dalt, no entenc com podeu ser tant hipòcrites, aneu pel mateix camí que el Sindicato de Estudiantes, GROCS!
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Sou unes rates, com diu el de dalt, no entenc com podeu ser tant hipòcrites, aneu pel mateix camí que el Sindicato de Estudiantes, GROCS!
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Els 2 d'aquí dalt, no teniu res millor a dir d'un posicionament de 5 pàgines? Ah clar! És que ni tan sols l'heu llegit! Heu anat directament a afegir un comentari per rajar. Ara sí, com rates, com feu alguns habitualment
Va, aneu a emprenyar a un altre lloc.
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Si Lenin aixequés el cap i veiés que un que se'n fa dir vota a Saura... Quina pena que em fas xaval.

Doncs no, no me l'he llegit, sé que a nivell discursiu pot ser correcte, denuncio la vostra hipocresia de treure un comunicat de la LEC quan no sou un sindicat amb presència a secundaria.
El SEPC no treurem cap comunicat respecte una llei que afecti als pastissers, però vaja, sou hipòcrites, sense noticies al front!

Apa, a fer la mà, ves a xupar poltrona i deixe'ns a la resta en pau.

Amunt el SEPC
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Mira, me parece cuanto menos vergonzoso que hables en nombre del SEPC diciendo semejantes barbaridades.

Saura aqui no tiene nada que ver, este documento es el fruto de mucho trabajo, compresión y análisis que pretende ayudar en el proceso que se abre (y de que manera) al respecto de la LEC. Una ley que nos va a afectar a tod@s y de forma concreta en el sector estudiantil. AEP ha tenido sector de secundaria durante muchos años, aunque si nos ponemos a lo tonto, el SEPC no es que "monopolice" que digamos la mobilización en secundaria, asi que menos lobos.

Y te delatas a ti mismo, insultando y faltando al respeto de compañer@s de viaje del AEP, sin siquiera haber tenido la decendia mínima de leerte el comunicado y las conclusiones que este expone.

Menos mal que no todo el mundo en SEPC piensan como tú.

Salut i Bon Treball !

Força a l'AEP !
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Hombre... Un tio que parla en castellà i signa "Salut i Bon Treball"

Ladies and Gentlemen: Si aqui tenim el Jorge, un altre pallasset de l'AEP.

Apa nanu, tallat el cabell i crema la tricolor.
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Si senyor, per fi m'entero de que va tot el royo aquest de la LEC. Merci!

I per cert, jo no se xq us esforceu a intentar debatre amb elements com el rigorós... no perdeu més el temps
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Ostres! em fas sentir important i tot, ja que et dediques a buscar-ne info de la meva persona i a més, sembla que em coneixes!

De totes formes, els insults (ja que em coneixes) m'els dius a la cara i un lloc on podem parlar-ne. Si et sembla be, es clar.

Rigorosament covard, sense cap mena de dubte.
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Pel upf, doncs si noi, sort d'això eh... perquè tu creus que amb els documents de la USTEC, el SEPC i la CGT (els millorets) no n'hi havia prou?
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
El que dice que Saura no tiene nada que ver, vosotros sois el sindicato de los comunistas y de iniciativa así que si que tiene que ver esta ley, que está elaborada por el tripartit del cual formais parte.

Es triste ser comunista y votar a ICV, no?
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
14 gen 2008
Hi ha qui fa treball seriós i qui es dedica al macarrisme. I el pitjor és que alguns confonguin el segon amb el ser revolucionaris.

En fi, està clar que el "macho ibérico español" és una espècie que a Catalunya té força exemplars i paradoxalment els té en qui es defineix independentista i d'esquerres.

A mi no em sembla massa afortunat apostar per treballar en marcs unitaris com la PMDUP, i alhora callar quan pressumptes militants del SEPC es dediquen a insultar i calumniar els companys d'aquests marcs unitaris. No és acceptable treballar en una direcció i passar per alt als qui treballen, de facto, en una direcció oposada.

Per part meva, tinc les idees clares. Amunt el SEPC, amunt l'AEP,amunt les assemblees, amunt la PMDUP i entre tots i totes a construir un altre model d'ensenyament. I els qui posin pals a les rodes no els vull de companys de viatge, però n'hi ha que encara els riuen les gràcies i mentrestant a la cua d'Europa en finançament i Bolonya segueix avançant...
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
Jo crec que tot i que document està força bé, l'AEP si realment vol ser coherent amb el que diu, hauria de desmarcar-se totalment d'ICV; ja que aquest ja són uns venuts com qualsevol altre avui dia.

Que la prudencia no ens fassi traïdors!!!!!!!
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
A veure si us queda clar d'una vegada, perque ja cansa repetir el mateix a cada noticia. AEP és un sindicat independent d'esquerres on hi tenen cabuda totes aquelles persones que assumeixin i es comprometin a defensar el seu programa. Davant d'aquesta situació hi ha certes organitzacions polítiques juvenils que tenen AEP com a sindicat de refència i per tant els seus militants hi participen en major o menor mesura. A diferència dels altres "sindicats", que no són més que una estructura vertical Partit - Sindicat, on no es qüestiona res i on la independència sindical és totalment nul·la.

Podeu seguir associant AEP a ICV, però per sort la gent ja us comença a conèixer i a no creure's una paraula del que diueu, simplement perque SEMPRE parleu pel propi interés sectari, no pas pel del moviment estudiantil.

Apa, salut!
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
Si, aquestes organitzacions són JEV (ICV), CJotas JotaCes (PSUC, EUiA i tota aquella merda)
La penya ja us ha calat, per molt que intenteu enganyar-la.

L'únic sindicat independent i d'esquerres és el SEPC.

Salut!
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
Ei Astallon, doncs el SEPC no mobilitza secundària, és cert. Mobilitzen el que poden. Tot i que segurament deus tenir una visió esviaixada barcelonina.

Estaràs d'acord amb mi però que mobilitza més el SEPC amb gairebé 100 nuclis arreu dels Països Catalans, que tota la resta junts i sinó estàs d'acord amb mi esque tens una vena als ulls.
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
SEPC independent i d'esquerres! Encara més, SEPC sindicat!!! jajaja, quin humor més curiós.

Va, aneu a un altre lloc a contaminar.
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
Si, caminem per tot arreu, no com vosaltres que esteu acabats.

Som d'esquerres, molt més que vosaltres, és el que té no ser governamentals.

I independents, a qui estem lligats sinó?
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
Suposo que dius aquestes tonteries més per innocència que perque ho hagis raonat tu sola. Si us plau, formeu-vos, llegiu, estudieu, debatiu, i així potser deixeu de dir bestieses d'aquest calibre.
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
"Cal unitat per canviar la història"
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
1) L'aep, a més és cert, té algun peu posat a ICV, de la mateixa manera que les joventuts de ICV fan la seva militància estudiantil a l'AEP. Per tant està lluny de ser una formació revolucionària i més a prop de postures reformistes.
2) l'AEP no és un sindicat independentista català, tot i que si que defensa postures federalistes està lluny de ser indp.
3) segurament i per la quantitat de material que han escrit i pel peu que calcen el text anterior segurament és força encertat.
4) la qual cosa no treu que si no existeixen nuclis de l'aep a batxillerat, l'aep no hauria d'intentar influir en les mogudes polítiques de batxillerat.
5) El Sepc tot i ser un sindicat d'estudiants indp, de casa nostre, tampoc és una organització revolucionària, cal recordar que està ple de maulets que acabaràn a ERC. Apart l'estratégia frontpopulista tampoc permet mantenir alguns postulats revolucionaris.
6) txavals amb lo joves que sou tots els que esteu en formacions estuadiantils, no creieu que sou una mica joves per anar amb mogudetes així politiqueres txorres?. Com us agrada als jovenets el politiquerisme (que no és el mateix que fer política) millor calleu la boca tots plegats i apa a currar que falta molt encara si algú vol canviar la universitat o secundària.
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
al company/a "Tortosa"

Jo no he negat en cap moment que SEPC mobilitzi més o menys a la seva gent de secundaria. simplement era un comentari per possar a cadascú al seu lloc, davant el comentari mal intencionat que s'havia fet.

El cas es que podem tindre diferencies, més o menys acussades respectes segons quins temes, però que no haurien de ser impediment per a realitzar una bona feina al nivell que ens toca: estudiantil.

Respecte la teva segona part del missatge ... bueno, son coses que ho hauriem de veure, en segons quina situació, qui mobilitza més o menys. Ja que per desgràcia la AJEC, SE i d'altres poden mobilitzar-ne bastant més (parlo a secundària).

Salut
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
1 - Repeteixo el que s'ha dit mil cops. L'AEP no té cap peu amb cap partit. Sí és així, que algú ho demostri. Em sembla una falta molt greu de respecte a tots els militants indendents (majoria) i els d'altres organitzacions que treballen a l'AEP. L'estratègia revolucionària d'un sindicat no es mesura en funció de qui hi participa, sinó de l'anàlisi i pràctica que regeixen la seva activitat.
2 - AEP no és independentista, de la mateixa manera que no es federalista, simplement perquè és plural i el tema del model d'estat no afecta directament al model d'educació. En tot cas, és el sistema de classes qui el condiciona, i aqui està el pla de paller de la nostra activitat
3 - Que no existeix gent de batxillerat a l'AEP és una cosa que us heu tret de la màniga alguns. De totes maneres, suposant que fos així, em sembla totalment incongruent dir que no pot expresar la seva opinió i cridar a la mobilització davant d'una reforma educativa, ja que és el seu àmbit d'actuació.
4 - Estic bastant d'acord amb l'últim punt. Hi ha molta gent que es pensa que la militància no és més que jugar a fer la revolució. Per sort, aquestes persones no estan a l'AEP. Nosaltres fem la nostra feina i no ens dediquem sistemàticament a crear divisió i confrontació, ans al contrari. Tenim clar qui és l'enemic, i en cap cas és una altra organització que, a la seva manera, lluita per canviar les coses.
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
peró que cony foteu colla de nens malcriats!!!

feu el favor d'anar a militar i a estudiar en comptes de tirar-vos els plats pel cap!!!
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
es demana al club de fans del SEPC que vagin a currar-s'ho i deixin de fer el panoli per internet que sou 30 vegades més forts i no feu 30 vegades més soroll.

que es noti la vostra força. :P
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
això, això, amb els que som podriem estar cremant cares del rei simultàniament arreu del PPCC.

Amunt el vertader sindicalisme estudiantil!
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
Baralles de partits i sindicats de banda, sembla que queda clar una cosa: AQUESTA LLEI PRETÉN ACABAR AMB L'EDUCACIÓ COM A SERVEI PÚBLIC DE QUALITAT - El document de l'AEP, com el d'altres organitzacions, USTEC, CGT..., que s'han penjat per aquí, són força reveladors- I QUE AQUESTA OPERACIÓ LA FARÀ UN GOVERN QUE ES DIU D'ESQUERRES -que cadascú analitzi si això no és contradictori amb els seus posicionaments...

El poder sap que ha d'aconseguir que els fills de la classe obrera tinguin una cultura com menys crítica i pobre possible. Potser perquè els obrers continuïn funcionen amb quatre tòpics i continuïn votant cada quatre anys als seus partits d'esquerres, i tolerant totes les retallades socials que facin els governs d'esquerres.
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
AEP SINDICAT ESPANYOL!

AMUNT EL SEPC AMUNT ELS PAÃ?SOS CATALANS!
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
en veure el comentari de sepc només ha sorgit una reacció en mi, riure.

Has tornat a enfonsar tota la feina que ha fet el company @ per aixecar un debat sobre una llei amb la que, si no he llegit malament a la web del SEPC, se suposa també hi estàs en contra, amb un comentari tan sectari com és el que has escrit. Per escriure aquests comentaris no cal que et despertis al matí, reflexiona mentre ets al llit sobre l'educació que ens donen i si com molt bé diu @ "els fills de la classe obrera tinguin una cultura com menys crítica i pobre possible.Potser perquè els obrers continuïn funcionen amb quatre tòpics", ja que crec que aquests tòpics i la falta d'esperit critic també et manquen a tu. És molt fàcil fer critica als altres, però i fer-se auto critica?
Doncs company sepc ja saps, demà al matí llevat i reflexiona sobre el que diem.

com a primer ésser humà a l'espai estaré vigilant des de l'orbita que reflexionis...
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
Pelea de gallos contrarevolucionaris mentre, com han dit, el capitalislisme avança i les assamblees d'estudiants es destrueixen per culpa vostra.

Ni tots els estudiants serem independentistes neohippies ni tots progres alternatius, pero el que si que serem tots és estudiants que volem canviar les coses. Ni la SEPC ni la AEP fan res per canviar això, per tant, no poden anar de representants pel moviment estudiantil...

AEP=ICV

SEPC=ERC

LA MATEIXA MERDA BLA BLA BLA

Abajo las sectas! Menys infantilisme d'esquerres i més acció!
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
15 gen 2008
Com diu Yuri i d'altres: estem tots contra la llei o no? La resta de batalletes sectàries em sembla que estan de sobra. És que, realment, no tenen sentit. Tots tenim moltes contradiccions, perquè no hi ha ningú pur que visqui en un món ideal, però es tracta ara que tots els qui creiem en l'ensenyament públic empenyem en una direcció perquè no l'acabin anorreant.

De veritat, aquestes polèmiques de tan poc calat sobren
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
16 gen 2008
sepc=erc, jajajajajajajajaja. digue'ls-ho als de estudiants en acció això, jajajajaja

nano, compra't unes ulleres
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
16 gen 2008
Tu espera't uns anyets xaval ;)
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
17 gen 2008
Dir tonteries i parla en nom d'organitzacions és molt fàcil. Fer hores, reflexionar, debatre.. i teixir moviment estudiantil no ho és gens.

Sóc "l'Artur Mas" per si no ho havíeu notat.

Endavant amb el SEPC; felicitats pel bon document AEP!.
Re: [AEP] Posicionament davant les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
04 feb 2008
sou tots uns petaos, deixeu d discutir i curreusu una mica més k ni el sepc ni aep no heu futut res, ni xerrades als instituts, ni pancartes, ni cartells... vinga q de boqueta tots en sabem

l'aep el sindicat del govern

i sepc els sectaris del cagar

no ralleu anda, k teniu tant uns com els altres una mala reputació..... no fardeu tant de la frça en el moviment estudiantil xk jo tmb em sé inventar nuclis on hi ha 2 persones... en fi


en serio, queda 1 setmana x la vaga, aviam si comenceu a fer algo a part de convocar i ompliuse la boca amb paruales maques
Sindicato Sindicat