Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Calendari
«Juliol»
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

No hi ha accions per a avui

afegeix una acció


Media Centers
This site
made manifest by
dadaIMC software

Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article
Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats
Esquerra Republicana de Catalunya al congrés del Front Polisario (Sàhara)
25 des 2007
Una delegació d'Esquerra encapçalada per Eduard López, secretari de Política Municipal dâEsquerra, ha assistit al XII Congrés del Front Polisario, celebrat a la localitat de Tifariti entre el 14 i el 18 de desembre. Esquerra ha estat lâúnica força política catalana present al Congrés. López va prendre la paraula davant el plenari del congrés per manifestar la solidaritat del poble català amb la lluita per la independència nacional del poble sahrauí, acte que va coincidir amb les expressions de la resta de delegacions internacionals procedents bàsicament d'Europa, Ãfrica i Amèrica Llatina. Durant la seva intervenció, López va subratllar âl'especial afinitat i la complicitat d'Esquerra en relació al paper polític que ha desenvolupat històricament el Front Polisarioâ?.
Esquerra Republicana ha subscrit, conjuntament amb la resta de delegacions internacionals presents al congrés, una declaració política en defensa del dret del poble sahrauí a decidir lliurement el seu futur.

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Esquerra Republicana de Catalunya al congrés del Front Polisario (Sàhara)
25 des 2007
رئÙس اÙدÙÙØ© ÙؤÙد: "Ù٠اÙصحراÙÙÙÙ ÙرÙدÙ٠استئÙاÙ? اÙÙÙ?اح اÙÙسÙØ­"


اÙتÙ?ارÙت٠(اÙأراض٠اÙÙحررة)23/12/2007(Ùاص) Ø£Ùد رئÙس اÙدÙÙØ© اÙØ£ÙÙ٠اÙعا٠ÙÙجبÙØ© اÙشعبÙØ©Ø Ø§ÙسÙد ÙØ­Ùد عبد اÙعزÙز اÙجÙعة باÙتÙ?ارÙت٠اÙÙحررة Ø£Ù "Ù٠اÙصحراÙÙÙÙ ÙرÙدÙ٠استئÙاÙ? اÙÙÙ?اح اÙÙسÙØ­" غÙر أ٠اÙجبÙØ© اÙشعبÙØ© "Ùا زاÙت تÙ?ض٠اÙØ®Ùار اÙدبÙÙÙاسÙ".
Ù Ù?٠حدÙØ« ÙÙÙاÙØ© اÙØ£Ùباء Ø£ÙجزائرÙØ© (Ùاج) اÙØ£Ù٠بعد تÙصÙب٠ÙعÙدة جدÙدة صرح اÙسÙد ÙØ­Ùد عبد اÙعزÙز Ø£Ù "اÙØ£ÙÙÙÙØ© تتÙØ«Ù Ù?٠اÙح٠اÙسÙÙ٠٠اÙÙÙ?اÙضات Ø¥Ùا Ø£Ù Ùذ٠اÙأخÙرة ÙÙبغ٠أ٠تÙÙÙ ÙحدÙدة Ù?٠اÙزÙÙ".
Ù Ùد أد٠رئÙس اÙدÙÙØ© تذÙر اÙÙÙاÙØ© اÙÙÙÙ٠اÙجÙعة باÙتÙ?ارÙت٠Ùد٠اختتا٠اÙÙؤتÙر اÙ12 ÙجبÙØ© اÙبÙÙÙسارÙ٠اÙذ٠أعاد اÙتخاب٠أÙÙÙا عاÙا ÙÙا.
Ùحسب اÙدستÙر اÙصحراÙÙ Ù?إ٠اÙØ£ÙÙ٠اÙعا٠اÙÙÙتخب ÙÙ Ùب٠ÙؤتÙر جبÙØ© اÙبÙÙÙسارÙÙ Ùصبح Ø¢ÙÙا رئÙسا ÙÙجÙÙÙرÙØ© اÙعربÙØ© اÙصحراÙÙØ© اÙدÙÙÙراطÙØ© Ù Ø°Ù٠إÙ٠غاÙØ© اÙÙؤتÙر اÙÙÙاÙÙ.
٠أضاÙ? اÙسÙد ÙØ­Ùد عبد اÙعزÙز ÙÙÙاÙØ© اÙØ£Ùباء اÙجزائرÙØ© ÙÙÙÙ "إ٠تÙسÙÙا بحÙÙÙÙا Ù?٠اÙحرÙØ© ٠اÙاستÙÙا٠Ùا ÙضاÙÙ٠سÙ٠استعدادÙا ÙÙتضحÙØ© بÙÙ Ø´ÙØ¡ ÙبÙÙغ Ø£ÙداÙ?Ùا Ù Ø°ÙÙ ÙÙ Ø®Ùا٠اÙسÙÙ ÙاÙÙÙ?اÙضات أ٠اÙاÙتÙ?اضة Ù?٠اÙأراض٠اÙÙحتÙØ© أ٠اÙÙÙ?اح اÙÙسÙØ­".
٠ردا عÙ٠سؤا٠حÙÙ Ùا إذا ÙاÙت جبÙØ© اÙبÙÙÙسارÙÙ Ùد حددت تارÙخا ÙاستئÙاÙ? اÙÙÙ?اح اÙÙسÙØ­ أشار اÙرئÙس Ø¥Ù٠أ٠"عدة ÙÙدÙبÙÙ Ù?٠اÙÙؤتÙر Ø£ÙدÙا بأ٠اÙاÙتظار ÙÙدة Ø£Ùثر Ù٠سÙØ© دÙ٠تسجÙ٠تÙد٠حÙÙÙÙ Ù?٠اÙÙÙ?اÙضات Ø£Ùر غÙر ÙÙبÙÙ".
٠استطرد ÙائÙا "سÙستأÙÙ? اÙÙÙ?اح اÙÙسÙØ­ عÙدÙا سÙÙÙ٠عÙÙ ÙÙÙÙ Ù٠أ٠اÙØ£ÙÙر Ù٠تتÙد٠Ùا٠اÙÙغرب Ùا ÙرÙد Ø­Ùا سÙÙÙا ٠أ٠ÙÙظÙØ© اÙØ£Ù٠اÙÙتحدة Ùد Ù?Ø´Ùت Ù?٠إÙجاح Ùسار تصÙ?ÙØ© اÙاستعÙار Ù?٠اÙصحراء اÙغربÙØ©".
ÙأضاÙ? اÙسÙد ÙØ­Ùد عبد اÙعزÙز" بعد اÙجÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© ÙÙÙÙ?اÙضات اÙÙÙررة ÙÙ7 Ø¥ÙÙ 9 ÙÙاÙر اÙÙÙب٠بÙÙÙاست Ùرب ÙÙÙÙÙر٠سÙجر٠تÙÙÙÙا ÙÙسار اÙسÙ٠٠سÙتخذ Ø­ÙÙÙا اÙÙرارات اÙÙاجب اتخاذÙا".

٠أÙد رئÙس اÙدÙÙØ© Ù?٠حدÙØ«Ù ÙÙÙÙاÙØ© أ٠اÙصحراÙÙÙÙ âÙستعدÙÙ Ùحرب Ø·ÙÙÙØ© اÙØ£Ùد غÙر ÙحصÙرة زÙÙÙا Ù Ùا ÙÙ Ø­ÙØ« عدد اÙÙعارÙ".
Ù Ùا٠Ù?Ù Ùذا اÙسÙا٠"ÙدÙÙا تجربة 16 سÙØ© Ù٠اÙÙÙ?اح اÙÙسÙØ­ (1973-1989) ٠سÙستغÙÙا".
Ù Ù?ÙÙا ÙتعÙ٠بجÙÙØ© اÙÙÙ?اÙضات اÙÙÙبÙØ© أعرب ع٠"ÙÙØ© تÙ?اؤÙ٠بتغÙر ÙÙÙÙ? اÙÙغرب باÙÙظر Ø¥Ù٠تجربة اÙصحراÙÙÙÙ Ùع اÙÙغرب ٠إÙÙ ÙÙاÙÙ?٠اÙÙعÙÙØ© ÙÙ Ùب٠ÙسؤÙÙÙØ© اÙØ°ÙÙ Ùا ÙرÙدÙ٠اÙحدÙØ« سÙ٠ع٠اÙØ­Ù٠اÙذات٠ÙÙ٠اÙØ£Ùر اÙØ°Ù Ùا ÙÙبÙÙ".
Ù Ø°Ùر بأ٠اÙÙغرب "ÙÙتÙ٠اÙشرعÙØ© اÙدÙÙÙØ© Ù ÙÙائح اÙØ£Ù٠اÙÙتحدة اÙخاصة بح٠اÙصحراÙÙÙÙ Ù?٠تÙرÙر اÙÙصÙر ÙÙا Ø£Ù٠تراجع ع٠اÙتزاÙات٠اÙسابÙØ© بÙبÙ٠تÙظÙ٠اÙاستÙ?تاء".
٠أضاÙ? ÙائÙا "ÙØ·Ùب Ù٠اÙØ£Ù٠اÙÙتحدة أ٠تضغط عÙ٠اÙÙغرب ÙتحÙÙ٠إÙ٠احترا٠ÙÙائحÙا".
٠استطرد "ÙÙÙا Ø«ÙØ© بأ٠اÙÙغرب سÙرغ٠Ù?Ù ÙÙÙ Ùا عÙ٠احترا٠اÙشرعÙØ© اÙدÙÙÙØ© Ù?٠اÙصحراء اÙغربÙØ© ÙØ£Ù ÙÙت اÙاستعÙار Ùد ÙÙÙ Ù?٠اÙعاÙÙ Ùاطبة".
زاÙد Ø£ÙÙ "عاجÙا أ٠آجÙا سÙÙتزع اÙشعب اÙصحراÙ٠حرÙتÙ" ÙضÙÙ?ا Ø£ÙÙ (اÙشعب اÙصحراÙÙ) "عاز٠عÙ٠بذ٠Ù٠اÙجÙÙد ٠تÙدÙÙ Ù٠اÙتضحÙات اÙÙازÙØ© ÙتحÙÙÙ Ø°ÙÙ".
٠دعا اÙÙغرب Ø¥ÙÙ "Ùراجعة ÙÙÙÙ?Ù ÙÙÙ ÙبÙÙ Ùع٠٠بÙعÙØ© اÙبÙدا٠اÙÙجاÙرة اÙأخر٠Ùغربا عربÙا سÙÙÙا Ù ÙزدÙرا ÙتحÙÙ Ù?Ù٠رÙ?ا٠اÙجÙÙع".
Ù٠جÙØ© أخر٠أÙد اÙرئÙس Ø£Ù "اÙاÙتÙ?اضة Ù٠أج٠اÙاستÙÙاÙ" اÙت٠اÙدÙعت Ù?Ù Ùا٠2005 باÙأراض٠اÙÙحتÙØ© "ستتعزز" ÙÙضحا Ø£Ù Ø°Ù٠سÙت٠ÙÙ Ø®Ùا٠"Ùسر اÙحصار اÙÙÙ?رÙض ÙÙ Ùب٠اÙسÙطات اÙÙغربÙØ© باÙأراض٠اÙÙحتÙØ© Ø­ÙØ« ÙÙبغ٠أ٠تتدخ٠اÙØ£Ù٠اÙÙتحدة ÙÙ?رض احترا٠حÙÙ٠اÙØ¥ÙساÙ".
ÙÙا أعÙ٠ع٠Ùرار جبÙØ© اÙبÙÙÙسارÙ٠ب"إعادة أعÙار اÙأراض٠اÙÙحررة ÙÙ Ø®Ùا٠تÙÙ?Ùر اÙشرÙØ· اÙضرÙرÙØ© ÙØ¥ÙاÙØ© اÙسÙاÙ".
Ù Ù?Ù Ùذا اÙصدد Ùا٠اÙرئÙس ÙØ­Ùد عبد اÙعزÙز تبرز اÙÙÙاÙØ© بصÙ?Ø© رÙزÙØ© بÙضع اÙحجر اÙØ£ÙÙ ÙتشÙÙد Ùسجد بتÙÙ?ارÙت٠اÙت٠تبعد Ø­ÙاÙÙ (370 ÙÙ٠شر٠اÙعÙÙ٠اÙعاصÙØ© اÙÙحتÙØ© ÙÙصحراء اÙغربÙØ©) ÙØ­ÙØ« ÙÙجد ÙستشÙ?٠أÙضا.(Ùاص)
081/090/700/23100دÙسÙبر07Ùاص
Re: Esquerra Republicana de Catalunya al congrés del Front Polisario (Sàhara)
25 des 2007
SADR/CONGRESS

Mohamed Abdelaziz: ''All Saharawis want to resume armed struggle''Tifariti (liberated territories), 23/12/2007 (SPS) The Saharawis "want to resume armed struggle" but POLISARIO Front "continue to privilege the diplomatic option for the moment", affirmed the President of the Republic, Mohamed Abdelaziz, in the liberated zone of Western Sahara, Tifariti.

"The priority is to the peaceful solution and to the negotiations, but these talks must be limited in time", Mr. Abdelaziz declared in a statement to the Algerian Press Service, after his re-election for a new mandate as Secretary General of POLISARIO Front and President of the Saharawi Republic.

According to the Saharawi constitution, the Secretary General of POLISARIO Front, elected by the congress, is automatically President of the Saharawi Republic, until the next congress.

"Our attachment to our rights, to freedom and to independence can only be compared to our readiness to sacrifice everything to reach our objectives, through peace and negotiations, through the uprising in the occupied territories or through the armed struggle", he added.

Asked if POLISARIO Front has appointed a specific date to resume armed struggle, the Saharawi President noted that "many delegates to the congress affirmed that waiting more than one year without a real progress in the negotiations is unacceptable".

"We will resume the armed struggle once we are convinced that there is no progress, that Morocco doesn't want a peaceful solution and that the UN failed to succeed the decolonisation process in Western Sahara", he stressed.

After the next round f talks in Manhasset, near New York, planned for January the 7th to the 9th 2008, "we will evaluate the peace process and take the necessary decisions", he indicated.

Mr. Mohamed Abdelaziz affirmed that Saharawis are "ready for a long term war, unlimited in time or in the numbers of battles". "We have an experience of 16 years in armed struggle (1973-1989) and we will take profit of this experience", he said.

Concerning the future round of negotiations, he declared that he is not "optimist concerning a change in the position of Morocco as far as the Saharawi experience is concerned and if we consider the positions expressed by its officials, who want to talk only about autonomy, which is unacceptable".

Morocco "violates the international legality and the UN's resolutions on the Saharawi people's right to self-determination and dishonored its engagements regarding the holding of a referendum", he recalled.

"We ask the UN, thus, to exercise pressures on Morocco to compel it implement the UN's resolutions", he stressed.

"We are confident that one day, Morocco will be forced to respect the international legality, because the age of colonialism is finished in the entire world", the Head of the Saharawi State said.

He asserted that the Saharawi peaceful uprising will be reinforced.

This will be done "via breaking the siege the Moroccan colonial authorities are maintaining on the occupied territories, where the UN must get more involved to impose the respect of the human rights".

He also recalled the decision of the POLISARIO Front to "re-build the liberated territories of Western Sahara by providing the necessary conditions to establish settlement for the populations".

In this framework, the Saharawi President inaugurated a new mosque in Tifariti, the liberated region where the congress was held (370 km east the occupied capital of the Saharawi Republic, El-Aaiun), and where there is already a small hospital, a school and the foundation of the seat of the Saharawi Parliament. (SPS)

010/090/7000 231704 DEC 07 SPS
Re: Esquerra Republicana de Catalunya al congrés del Front Polisario (Sàhara)
25 des 2007
NEW!!! SAHARA-INFO ARABE
http://groups.google.ae/group/sahra_info_arabi
===========================================================


1. CONGRÈS FRONT POLISARIO

1.1. PRESSE SAHRAOUIE-DÉCLARATIONS ET TRAVAUX
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=477

Les hostilités risquent de ''reprendre'' en cas d'échec des
négociations, averti le Polisario


Tifariti (territoires libérés), 20/12/2007 (SPS) Le Polisario annonce
qu'il prendra part au troisième round des négociations directes qui
auront lieu du 07 au 09 janvier prochain à Manhasset, mais avertit
qu'en cas d'échec de ces pourparlers "les hostilités risquent de
reprendre", formulant le souhait que le Maroc "ne laissera pas passer
cette précieuse occasion pour une paix juste et définitive".

Les négociations "ne peuvent s'éterniser et constituer une fin en soi
au service de desseins coloniaux que les sahraouis ne sauraient
accepter", selon la déclaration finale du XII ème congrès du
Polisario, clôturé vendredi à Tifariti.

A cet égard, le congrès appelé la nouvelle direction à procéder à
une "évaluation exhaustive" de ces négociations, d'en tirer les
conclusions qui s'imposent et de prendre "les mesures et décisions
appropriées en défense des droits légitimes de notre peuple à
l'indépendance".

Les 1750 congressistes réunis depuis jeudi dernier dans cette
localité libérée en mars 1979 par les forces armées sahraouies,
l'existence d'un Etat sahraoui "contribuera à l'avènement de la paix
et ne manquera pas de consolider un dialogue équilibré et une
coopération solidaire entre les deux peuples frères, sahraoui et
marocain".

Les Nations Unies et le Conseil de sécurité ont été interpellé par
les Sahraouis pour jouer pleinement leur rôle et d'assumer leur
responsabilité en exerçant les "pressions" et en appliquant "les
sanctions" qui s'imposent sur le Maroc pour "mettre fin à son
intransigeance, à ses multiples provocations et à ses vaines
tentatives, visant à imposer des pseudo solution en totale
contradiction avec le droit international".

Considérant que le Maroc "continue à réprimer et à s'acharner contre
les populations civiles dans les territoires occupés et au sud du
Maroc" et y imposer "un siège permanent et un blocus militaire et
médiatique", la déclaration a appelé à l'arrêt de ces violations
systématiques des droits humains" (…) "du pillage et bradage des
ressources naturelles sahraouies, la libération de tous les
prisonniers politiques sahraouis, et de faire toute la lumière sur le
sort de plus de 500 civils disparus et 151 prisonniers de guerre
sahraouis aux mains du Maroc".

Il en outre condamné "l'inertie" de la MINURSO "face aux violations
systématiques des droits humains par le Maroc dans les territoires
sahraouis occupés".

Le Congrès a rappelé à l'Espagne "ses responsabilités" historique,
morale et juridique vis à vis de la décolonisation du Sahara
Occidental et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et
lui lance un appel pour "les assumer pleinement".

Pour sa part, le France est appelée à jouer un "rôle plus
constructif "à même de contribuer à une solution juste et définitive
du Sahara Occidental, "plutôt que d'encourager le Maroc dans sa
politique de fuite en avant et de rébellion contre le droit
international",

Le XIIème Congrès du Front Polisario lance un appel à tous les
sahraouis pour consolider l'unité nationale, amplifier la lutte pour
déjouer tous les complots, faire preuve de responsabilité et se tenir
fin prêts, aujourd'hui plus que par le passé, à affronter les défis
et dangers, tout en étant prêt à toutes les éventualités.

Les travaux du Congrès ont été sanctionnés par l'adoption d'un
règlement intérieur du Front POLISARIO, d'un programme d'action
national qui définit la stratégie et les axes du travail à accomplir
dans le futur, notamment dans les domaines militaire, politique et
autres, en accordant la priorité à l'armée de libération populaire
sahraouie, au renforcement des structures politiques, au soutien de
l'Intifada de l'indépendance, et la reconstruction des territoires
sahraouis libérés, la solution des déficiences et insuffisances en
plus de la consolidation du travail diplomatique, de l'information et
la consolidation des institutions de l'Etat sahraoui.

Outre l'adoption de plusieurs recommandations, le Congrès a adressé
plusieurs lettres à des chefs d'Etat et de Gouvernement, à des forces
politiques et des organisations internationales à travers le monde.
(SPS)


010/TFR/000 211103 DEC 07 SPS

------------->
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=481

Clôture vendredi du 12è congrès du Front Polisario à Tifariti

(Envoyés spéciaux)


Tifariti (territoires sahraouis libérés), 21/12/2007 (SPS) Le 12è
congrès du Front Polisario à Tifariti, dans les territoires sahraouis
libérés, apris fin vendredi, après huit jours de travaux, par
l'adoption d'une déclaration finale et l'installation d'une nouvelle
direction du mouvement de libération sahraoui.

Un plan d'action national et une série de résolutions ont été
également entérinés par les 1.725 congressistes, réunis depuis le 14
décembre.

Jeudi soir, M. Mohamed Abdelaziz a été réélu, à une large majorité,
secrétaire général du Front Polisario, obtenant 85% des 1.403
bulletins de vote validés, d'après les résultats annoncés en
plénière.

Les congressistes ont également élu 25 des 41 membres du Secrétariat
national, en deux tours. L'opération de vote et le dépouillement des
bulletins ont duré jusqu'à tard dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les seize membres du Secrétariat national à compléter compte douze
représentants des territoires occupés, les dirigeants des trois
organisations de masse sahraouies (jeunesse, femmes et travailleurs)
et le secrétaire général du Front.

Le 12è congrès du Front populaire de libération de la Seguia el Hamra
et Rio de Oro (Polisario) à Tifariti (370 km à l'est d'El-Aaiun,
capitale occupée du Sahara occidental) a vu la participation de plus
de 250 invités étrangers des quatre coins du monde, qui ont réitéré
leur soutien ferme à la lutte du peuple sahraoui pour sa liberté.
(SPS)


010/TFR/000 211306 DEC 07 SPS

------------>
http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=479

Le congrès élit les 25 membres du Secrétariat national

(Envoyés spéciaux)


Tifariti (territoires libérés), 21/12/2007 (SPS) Le XIIème congrès du
Polisario a élu jeudi, tard dans la soirée, les 25 membres du
Secrétariat national, la plus haute instance politique dirigeante
entre deux congrès.

Cinq nouveaux membres ont été élus au cours de ce scrutin de deux
tours, entamé mercredi soir simultanément avec le poste de Secrétaire
général de l'organisation.

Voici à présent la liste de membres de ce nouveau Secrétariat
national :

-Hama Salama
-Mhamed Khadad
-Mahfoud Ali Beiba
-Brahim Ghali
-Bechir Moustafa Sayed
-Abdelkader Taleb Oumar
-Brahim Ahmed Mahmoud
-Boukhari Ahmed
-Abdallahi Lehbib
-Khatri Addouh
-Mohamed Lamine Bouhali
-Hamdi Begay
-Mohamed Salem Ould Salek
-Salem Lebsir
-Mansour Oumar
-Mohamed Lamine Ahmed
-Bouchraya beyoun
-Mohamed Sidati
-Khadija Hamdi (nouveau)
-Taleb Ami Deh (nouveau)
-Khalil Sid Mhamed (nouveau)
-Moustapha Mohamed Ali Bechir (nouveau)
-Aliyen Kentaoui
-Mohamed Lamine Dedi (nouveau)
-Hamma Malou (nouveau)


(SPS)

010/TFR/000 211155 DEC 07 SPS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.2. PRESSE MAROCAINE-FANTAISIES DU MAKHZEN-NOUVELLE MÉNACE
D'INVASSION

LE JOURNAL HEBDO

22-XII-2007

Entretien avec Khadija Mohsen-Finan, chercheur a' l'IFRI et
enseignant a Sciences-Po a' Paris: la menace de Abdelaziz révèle la
rhétorique et le conflit du Sahara occidental est dans une situation
de 'ni vainqueur ni vaincu


Q - Pourquoi le POLISARIO tient il médiatiser la tenue de son congres
a' Tifariti?
R - Pour le Front POLISARIO la tenue de son congre annuel est
traditionnelle. Elle lui permet de montrer a' la communauté'
internationale que ce mouvement reste un acteur des relations
internationales qui n'a pas capitula' et qui n'est pas disparu de la
scène internationale. Cela est d'autant plus nécessaire aujourd'hui
que tous les discours tenus sur ce conflit portent sur l'<autonomie>
du Sahara comme si le Maroc était le vainqueur de cette guerre et
qu'il avait réussi a' éliminer son adversaire le Front POLISARIO, ce
qui est inexact.

Q – Pourquoi a' Tifariti?
R – Tifariti est un lieu tout a' fait symbolique car le Front
POLISARIO considère qu'il a libéré ce territoire, tout comme Bir
Lahlou, deux point d'eau qu'il contrôle et qui constituaient le début
de la libération de l'ensemble du territoire. Le mouvement s'inscrit
ici, a' son tour, dans une logique de victoire, tout comme le Maroc
lorsqu'il parle de la mise en place de l'<autonomie> comme si cela
était un fait acquis. La difficulté a' mettre un terme a ce conflit
a' mettre un terme a' ce conflit réside bien dans le fait qu'au terme
de plus de trois décennies, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. La visée
finale de la guerre comme dit Clausewitz n'est pas de détruire
physiquement un adversaire mais briser sa volonté politique. Dans le
cas du Sahara les deux volontés antagonistes sont bien présentes,
d'où la surenchère de chacun de acteurs a' faire croire qu'il est
dans un début de victoire.

Q - Pourquoi le Marocains contestent-il la tenue par le POLISARIO de
son congres a' Tifariti?
R - Pour le Marocains, la mise en avant de Tifariti n'a pas le même
sens. Depuis quelques années, alors que Washington considère la bande
Sahelienne qui va de l'Atlantique jusqu'au Tchad constitue une bande
arrière pour des éléments d'Al Qaeda, Rabat abonde dans ce sens en
mettant en avant les connexions entre trafiquant, jihadistes et
Saharouis du Front POLISARIO dans un espace qui n'est pas contrôle
par les Etats de la région et qui peut inclure les points d'eau de
Tifariti et Bir Lahlou.

Q- Ces connexions sont-elles fondées?
R- En réalité, si les connexions ne sont pas a' exclure, le caractère
politique qu'on leur prête n'est pas toujours vérifié. Ces derniers
mois, enquête et démantèlement de réseaux ont pu mettre a' jour des
liens pouvant exister entre ces group et notamment l'implication de
Saharaouis dans le contrebande de tabacs, en revanche, les liens
entre Saharouis et Jihadistes ne sont pas avérés. Au surplus, en se
référent a' Tifariti, le Front POLISARIO montre qu'il y un autre
Sahara que celui contrôle par le Maroc et qui pourrait constituer une
autonomie sous souveraineté marocaine. Un Sahara ou' il se déploie a'
sa guise, comme durant les cinq premières années du conflit (1975-
1980) ou' malgré la disproportion des forces militaires, la Front
POLISARIO a tout de même inflige des revers important a' la
Mauritanie, alors impliquée dans le conflit et aux FAR. Il tirait
alors sa supériorité de sa maitrise du terrain.

Q- Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
R- Aujourd'hui il n'est pas tout dans le même posture. Il a un
problème de territorialité, n'a pas de projet politique a' offrir en
dehors de l'autodétermination et n'a plus le monopole de la
représentativité de Saharaouis. Ce qui brulent les drapeaux marocains
à El Aaiun et qui revendiquent l'autodétermination ne vont pas
grossir ses rangs. Par ailleurs, la menace de Mohammed Abdelaziz de
reprendre les armes révèle a' mon sens de la rhétorique, car il n'a
aucunement le moyen de conduire une guerre. D' une part, il lui faut
l'aval d'Alger qui n'est probablement dispose a' engager une
guerre 'a son voisin et d'autre part on peut se demander sur quel
territoire pourrait être conduite cette guerre. Depuis la
construction des 6 murs de défense par le Maroc dans le années 1980,
la guérilla chère au Front POLISARIO n'est plus possible. Il peut
ouvrir des brèches mais cela n'est pas très médiatique. L'option
militaire n'est donc plus possible, le conflit qui perdure depuis
plus de trente ans ne peut que se dérouler sur le terrain
politique.

Q - Et sur le plan politique, quels sont les atouts dont dispose
aujourd'hui le POLISARIO?
R- Sur ce terrain, le Front POLISARIO a pue de ressources a' offrir
pour séduire ses sympathisants et la communauté internationale. Sans
compter que ces dix dernières années, les Marocains ont fait un
travail de lobbying considérable aux Etats-Unis. Pour autant, il n'a
pas disparu en tant que acteur de ce conflit, malgré la disproportion
des forces et continue de bénéficier de l'appui d'Alger. Il bénéficie
aussi d'une large sympathie de l'opinion publique espagnole. On voit
donc que s'il continue d'exister, il a perdu une grande partie de son
influence et ne constitue pas une force de proposition quant a' une
sortie de la crise.

Q- Le CORCAS est plus que jamais inutile, A quoi cela est-il du?
R- Le CORCAS avait pour objet de montrer que les Saharauis, tous les
Saharaouis étaient impliques dans une recherche de sortie du conflit
dans la réflexion sur le type d'<autonomie>à proposer aux Nations
Unies. Toutefois, il ne prenait en compte l'identité politique des
Sarahouis. Il se referait plutôt au Sahara comme espace géographique.
En outre, il faisait coexister des éléments de l'ancienne élite dans
la quelle les jeunes ne se reconnaissent plus. Ce mélange des genres
dans la définition du Saharaoui, entre anciennes élites et jeunes
ayant foi dans la mise en place de cette autonomie, n'a visiblement
pas fonctionné. Dans le cas de la mise en place d'une autonomie, les
élites qui auront a' négocier le pouvoir local avec Rabat restent a'
définir. Leur rôle est naturellement fondamental car c'est avec eux
que la monarchie va redéfinir le pacte national, en prenant en compte
des identités plurielles.

----------------->
ASM
(21-XII-2007)

Lettre de félicitation à Mohamed Abdelaziz


El Aaiun 21 décembre 2007

A l'aimable attention de notre frère et compatriote
Mohamed Abdelaziz
Secrétaire Général dudit "Front Polisario"

Objet : "Félicitation"

Cher compatriote,

Suite à votre réélection 'sans surprise' au poste de Secrétaire
Général dudit mouvement 'séparatiste' Front Polisario, un 'prétendu'
poste que vous occupez depuis 1976 'grâce au régime militaire
algérien', vos frères de l'Association le Sahara 'Marocain' vous
présentent quand même leurs félicitations 'les plus sincères' et
prient Dieu le tout puissant qu'il vous ramène à la raison vous et
vos amis de la direction de ce mouvement.

L'Association le Sahara Marocain vous souhaite ainsi qu'à votre
mouvement l'échec politique sur tout les plans et prie une autre fois
Dieu le tout puissant qu'il aide les sahraouis 'marocains', sahraouis
algériens, sahraouis mauritaniens et sahraouis maliens à se 'libérer'
de la 'séquestration' dont ils sont victimes dans les camps de
Tindouf en Algérie afin qu'ils puissent 'regagner' leurs pays et
vivre paisiblement au sein des leurs.

L'ASM et avec elle surement tout le peuple marocain vous sont
reconnaissants pour la mosquée que vous souhaitez bâtir au
sahara 'marocain' à Tifarity et pour laquelle vous avez 'soi-disant'
posé la première pierre aujourd'hui. Nous saisissons cette occasion
pour vous informer que l'ASM a décidé de prendre en charge la
construction et l'aménagement de cette mosquée qu'elle nommera
aussitôt finie et après autorisation du souverain du Maroc, Mosquée
Mohammed VI.

Nous vous informons que l'ASM organisera une 'marche populaire' vers
Tifarity à partir du 27 janvier prochain et dans l'espoir de pouvoir
vous y inviter un jour faire la prière du vendredi à la Mosquée
Mohamed VI aussitôt que nous ayant fini sa construction, veuillez
agréer, Cher compatriote et Secrétaire Général dudit Front Polisario,
l'expression de nos respects les plus modestes.


Signé : Les membres de l'ASM

--------------->
http://www.telquel-online.com/303/semaine_maroc_303.shtml

Réda Taoujni. Tifariti, bis repetita

Le président de l'Association le Sahara 'marocain' (ASM) prévoit à
nouveau de marcher sur Tifariti, le 27 janvier prochain. Réda Taoujni
n'en est jamais qu'à sa troisième tentative, après deux marches
reportées "à la demande de l'ambassade des Etats-Unis à Rabat", selon
lui. "Cette fois-ci rien ne nous fera changer d'avis. D'ailleurs, les
autorités marocaines se disent même prêtes à nous faciliter la
tâche", nous a expliqué Réda Taoujni. Une fois sur place, ce sera
camping pour tout le monde : "Nous allons installer des campements
permanents pour les populations locales et tous les 'Marocains' qui
souhaiteront s'y rendre".

---------------------->
http://www.maroc-
hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_771/html_771/edito.html

Bons baisers de Tifariti

L'ÉDITORIAL de Mohamed Selhami


En fait, chacun sait que le va-t-en guerre du Polisario est un bluff
diplomatique. C'est en somme la marionnette-Polisario actionnée par
Alger qui veut se faire épouvantail.

'Alger' nous nargue, encore une fois. Ses gouvernants 'organisent' le
Congrès du Polisario, du 14 au 18 décembre 2007, sur 'notre'
territoire, à Tifariti, au pied du mur de 'sécurisation' du
Sahara 'marocain'. Cette manœuvre 'algérienne' est doublement
dangereuse aussi bien dans son essence que dans son timing. Les deux
facteurs se rejoignent, d'ailleurs, dans la distorsion du temps d'un
conflit prémédité qui perdure. Le calendrier d'abord. Ce congrès
arrive à quelques semaines du troisième round de négociations entre
le Maroc et le Polisario, fixé au 7, 8 et 9 janvier 2008, toujours à
Manhasset, aux États Unis, en présence d'une 'tutelle algérienne'
beaucoup trop intéressée. Cette proximité de date ne peut pas
échapper aux moins regardants des observateurs. Il s'agit bel et bien
d'un travail de forcing pour peser sur le dialogue en cours sous
l'égide de l'ONU.
Le Polisario, <sous l'impulsion de l'Algérie>, entend donner une
consistance à son absence d'existence. Une manière de dire à Monsieur
Ban Ki-moon, "nous voilà tels que nous sommes en congrès,
gesticulants, vociférants et même menaçants". Le Polisario, via
Alger, compte bien que le message de Tifariti parviendra à New York.
La poste restante algérienne au siège de l'ONU transmettra. Les
diplomates étrangers associés aux négociations de Manhasset
apprécieront, en leur âme et conscience… et leur sens diplomatique de
discernement.
À Tifariti, le Polisario algérien veut être plus convaincant pour
paraître plus existant. Il brandit, une fois de plus, le retour à la
lutte armée. Dieu soit loué; nous voilà sous l'emprise d'une
déclaration de guerre dans 'nos provinces du Sud' et peut-être même
sur l'ensemble de 'notre' territoire national.
C'est à croire que le Maroc tremble sur ses pieds séculaires de
Tanger à La Güera. On ne serait pas loin, suite à cette annonce
belliqueuse, d'un état d'exception; d'un état de siège et de
mobilisation générale. S'il en était ainsi, les chancelleries qui ont
pignon sur rue et sur toutes les informations en auront passé un mot
à leurs hiérarchies et à leurs touristes.
En fait, chacun sait que le va-t-en guerre du Polisario est un bluff
diplomatique.
C'est en somme la 'marionnette-Polisario' actionnée par Alger qui
veut se faire épouvantail; à l'image de la grenouille veut se faire
se fait plus grosse que le bœuf, comme dans la fable de Jean de la
Fontaine. Le mardi 11 décembre 2007, Alger-la-blanche était maculée
de sang de victimes innocentes, suite à des attentats terroristes. La
nation algérienne est en deuil. "Le monde civilisé", sans frontières
et sans connotation rétrospectivement péjorative, a manifesté sa
condamnation de cet acte 'odieux'. Le Maroc n'a pas manqué à l'appel
de cet élan de solidarité humain, d'abord, politique, ensuite.
Le Maroc n'a pas pour autant compris la 'fixation' d'Alger 'à son
égard', au point de vouloir <l'amputer> du tiers de <son> territoire.
Telle une réponse du berger à la bergère, les deux chambres du
Parlement marocain, réunis en congrès, le mercredi 12 décembre 2007,
n'ont pas fait qu'un effet de manche diplomatique. Elles ont
explicitement qualifié de 'sabotage' <programmé par l'Algérie> des
prochaines négociations de Manhasset.
En substance, et pour tout dire, le Maroc en appelle à ce que le
baril de pétrole à 100 dollars profite, d'abord, au peuple algérien;
et, pourquoi pas, à une intégration économique maghrébine, aux
intérêts mutuels bien compris. C'est uniquement dans cet espace
régional que la fausse affaire du Sahara sera soluble.

----------------->
http://www.lavieeco.com/Edito/petites-victoires-grands-espoirs

Petites victoires, grands espoirs


Plutôt qu'un signe de force, il faut voir dans les 'provocations'
et 'gesticulations' du Polisario un 'désarroi manifeste'. Il est en
train de perdre du terrain et ne sait pas comment renverser la vapeur.

Après avoir tenu un Congrès à Tifariti, en plein
territoire 'marocain', sous le regard plutôt passif de l'Onu, voilà
que le Polisario se met en tête de déplacer ses camps de Tindouf vers
cette région. Voilà encore le Polisario qui 'menace' de prendre à
nouveau les armes en 2009. Voilà encore le Polisario qui s'agite et
crie fort. Dans l'esprit du citoyen marocain lambda, les questions
fusent. Que fait le Maroc ? Pourquoi cette inertie ?

Pour bien comprendre cette attitude, il faut lire
les 'gesticulations' du mouvement 'séparatiste' autrement. Si le
Polisario se démène autant, c'est qu'il est en train de 'perdre du
terrain'. La fougue de ses «cavaliers» s'est émoussée, la belle unité
de ses dirigeants 'se fissure' et les malheureux
citoyens «polisariens» de Tindouf, qui vivent dans une 'misère sans
nom', sont fatigués d'entendre les mêmes promesses, les mêmes
litanies à propos d'un Etat 'virtuel', 'artificiellement' soutenu,
qui n'a ni raison d'être ni avenir, et dont le passé relève plus
d'un 'accident' de l'histoire que de l'histoire 'elle-même'. Il est
navrant de constater que ce mouvement, qui ne rate pas une occasion
de crier au manque de démocratie au Maroc, a 'tenté' de s'en prendre
à un 'journaliste' de la chaîne Al Jazeera - pourtant peu tendre avec
le Maroc - parce qu'il avait osé parler de la probabilité
d'un «effritement du Polisario». Ça ne vole pas très haut tout ça, ce
sont des méthodes de 'voyous'.

Les explications à cette 'fébrilité' et à ces 'gestes de provocation'
sont à chercher dans trois causes.
L'une conjoncturelle, liée à l'approche des négociations avec le
Maroc, qui se tiendront début janvier: des tentatives de
déstabilisation morale qui ne trompent plus personne.
Les deux autres sont structurelles et très importantes. La première
est celle de la 'défection' d'un 'nombre important' de militants qui
tournent le dos à la 'chimère' saharienne, et l'une des craintes du
Polisario est que ce mouvement ne fasse boule-de-neige. La seconde
est que, depuis quelques mois, le Maroc a abandonné sa passivité. Il
rend coup pour coup, accusations contre accusations, procès contre
procès, intox contre intox. Il use des mêmes armes et réussit mieux
que son adversaire. Le Polisario était habitué à occuper largement le
terrain de la diplomatie. Il se retrouve aujourd'hui malmené en
interne et décrédibilisé en externe. Pour le Maroc, cela ne fait pas
forcément gagner une guerre sur le court terme, mais plusieurs
petites batailles arrachées sont un gage de succès sur le long terme


Fadel agoumi
Publié le : 21/12/2007

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.3. PRESSE ALGÉRIENNE
http://www.horizons-dz.com/rubriques/monde.htm#1

A quoi joue le Maroc?
Le Maroc qui ne sait plus camoufler les camouflets qu'il subit au
Sahara Occidental, risque d'ensabler tout le Grand Maghreb


Fort de la complicité «calculée» de certaines puissances membres du
Conseil de sécurité, guidées par leurs marchands d'armes, le Royaume
affiche clairement à l'approche du 7 janvier, date du début du
troisième round des négociations à Manhasset, près de New York,
conformément à la résolution 1754 du Conseil de sécurité de l'Onu,
adoptée en avril dernier, avec le Front Polisario, ses intentions.
Aidé par un apport financier saoudien, il continue à se surarmer.
Dans un rapport soumis mardi dernier au Congrès, le Pentagone fait
part de la volonté du Palais royal d'acquérir 24 avions de chasse de
type F-16, des équipements et des services associés pour une valeur
totale de 2,4 milliards de dollars. Comme pour ne pas irriter les
autres capitales de la région, l'Agence américaine de coopération en
matière de défense et de sécurité (Defence Security Cooperation
Agency, DSCA), habille cette transaction du sceau de la lutte contre
… le terrorisme et du besoin du Maroc en matière d'auto-défense !
Rabat, qui a habitué depuis 1975 les Marocains et maghrébins dans ses
fuites en avant et autres volte-face, ne semble pas prendre au
sérieux la menace du Polisario de reprendre les armes dès l'été
prochain si les négociations échouent.

Khalid Naciri, le ministre de la Communication, qualifie même cette
éventualité d'«irresponsable». «Cette menace irresponsable ne
changera rien au cours des choses car la communauté internationale a
déjà pris position en faveur du projet marocain d'une large autonomie
dans les provinces du sud du royaume», dit-il sans préciser
l'identité de cette communauté internationale.

«La menace de guerre est une déclaration démagogique», croit savoir
Khelli Henna Ould Errachid, le président du Conseil royal consultatif
des affaires sahariennes (Corcas), une instance regroupant des
notables sahraouis pro-marocains. Autant de propos qui sonnent comme
une fin de non recevoir à la détermination des Sahraouis exprimée par
le premier d'entre eux, M. Mohamed Abdelaziz, à l'issue du 12e
congrès qui s'est tenu à Tifariti, en Territoire libéré. «Le
Polisario est prêt à une guerre de longue durée», prévient-il.

L'Organisation des Nations unies, notamment le Conseil de sécurité
qui a produit une myriade de résolutions, rappelant toutes le fait
colonial et le droit des Sahraouis à l'exercice de leur droit à
l'autodétermination, auront-elles le bon réflexe pour désamorcer à
temps une reprise des combats entre les deux belligérants, après 16
ans de cessez-le-feu et obliger Rabat à accepter un référendum?
Tout prête à croire que non. Les «15» ont même jugé la semaine
passée «inopportun» le rajout d'un paragraphe dans la résolution 1754
de l'Onu sur la «protection et la défense des droits de l'homme» dans
les territoires sahraouis occupés, proposé par l'Espagne. Deux pays
au moins portent en partie la responsabilité de cette «poudrière»
selon les Sahraouis, l'Espagne et la France.

Madrid, ancienne puissance coloniale au Sahara Occidental, a «une
responsabilité historique, morale et juridique vis-à-vis de la
décolonisation du Sahara Occidental et du droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination».

Paris fait fi de la légalité internationale. En fournissant un
soutien inconditionnel à l'aventure coloniale marocaine au Sahara
Occidental, elle encourage Rabat dans sa politique de fuite en avant
et de rébellion contre le droit international.

Le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH),
Mme Louise Arbour, qui a pensé dépêcher une mission d'enquête au
Sahara Occidental, dans les prochains jours, estime dans son dernier
rapport que l'autodétermination est un "droit fondamental" du peuple
sahraoui et que "toutes les violations des droits humains du peuple
du Sahara Occidental (...) découlent de la non-application de ce
droit humain fondamental".


Djamel B.

---------------->
http://www.elwatan.com/spip.php?page=article&id_article=83122

Lutter pour exister


Le 12e congrès du Front Polisario a pris fin avec la réaffirmation
d'une ligne de conduite qui justifie sa propre existence. Ni plus ni
moins. Bien entendu, son parcours plaide pour lui. Il témoigne de sa
constance, de ses sacrifices, de la lutte armée et aussi des moyens
qu'il envisage pour faire aboutir le combat de tout un peuple. Comme
le fait de souscrire à un plan de paix de l'ONU et que l'occupant
marocain applique à sa convenance depuis son entrée en vigueur en
1991. Et encore faut-il le rappeler, seul le cessez-le-feu est
appliqué. Cette étape, ne cesse-t-on de rappeler, n'est pas une fin
en soi, et elle n'est pas non plus immuable. Autrement dit, rien
n'est acquis et le Front Polisario doit maintenant faire face à cette
population née dans la guerre, et qui ne connaît d'autre vie que
celle des camps de réfugiés, avec ce que cela implique comme
privations et autres formes de dépendance. Il en est ainsi dans ce
monde qui déclare combattre l'injustice, mais qui, en fin de compte,
ne fait que l'entretenir. Comme celle qui est faite au peuple
sahraoui. Ce congrès s'achève alors que l'ONU fidèle à sa doctrine
continue à traiter le conflit sahraoui sous l'angle de la
décolonisation. On sait ce que cela implique en termes de droits,
comme celui de recourir à tous les moyens – y compris donc la lutte
armée – pour y mettre un terme. C'est justement cette perspective que
l'ONU appréhende, cherchant à tout prix à l'éviter. C'est là
d'ailleurs où intervient l'appel de son secrétaire général pour des
négociations directes entre les deux parties, avec cette précision
qu'il s'agit d'œuvrer à une solution en vue de l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental. Le Maroc, comme toujours, n'a pris que
ce qui l'intéresse, c'est-à-dire la solution politique, avec cette
précision toute marocaine que cela doit se faire dans le cadre de
sa 'souveraineté', ou encore de son 'intégrité territoriale'. Encore
qu'il faille dire laquelle, puisqu'aucun pays, jusque parmi ses plus
proches alliés, n'a reconnu le fait accompli colonial. Un débat que
le Maroc se garde d'engager. Un débat perdu d'avance, puisqu'il lui
sera répondu que ses frontières internationalement reconnues ne sont
en aucun cas menacées. L'Amérique, à titre d'exemple, a refusé
l'intégration des territoires sahraouis dans le traité de libre-
échange conclu avec le Maroc. Un camouflet. L'ONU, quant à elle, a
refusé de reconnaître au Maroc le statut de puissance administrante.
Un échec. Dans ce cas-là, la voie de la paix est toute tracée. Pour
ceux qui veulent l'emprunter.


T. Hocine

------------------->
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2007/12/22/article.php?
sid=62336&cid=2

LA REPRISE DE LA LUTTE ARMÉE SERA TRANCHÉE DANS SIX MOIS
Le Front Polisario donne une nouvelle chance à une solution négociée


Le 12e Congrès du Front Polisario s'est achevé hier à Tifariti,
localité des territoires sahraouis libérés. Dans une déclaration
adoptée au terme de ce congrès, les 1750 délégués ont décidé de
donner la priorité à une solution négociée. Un ultimatum de six mois
a été accordé au Maroc avant la reprise des armes.

Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -


Les six prochains mois seront décisifs, autant pour le gouvernement
sahraoui que pour le Maroc. Le 12e Congrès du Front Polisario, qui a
pris fin hier à Tifariti, a renouvelé son attachement à une solution
négociée devant permettre l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occidental. Il a également confirmé la
participation de la délégation sahraouie au troisième round de
négociations qui aura lieu du 7 au 9 janvier prochain à Manhasset,
aux Etats-Unis. Mais les 1750 congressistes ont décidé d'imposer une
condition : la lutte armée reprendra si les pourparlers échouent. «Le
gouvernement marocain assumera pleinement les conséquences qui
découleraient de l'échec du processus de négociations et notamment la
reprise des hostilités militaires», a averti le Front Polisario. Un
congrès extraordinaire devrait se tenir au mois de juin 2008 pour
trancher cette question. «La reprise ou non de la lutte armée
dépendra de la volonté du Maroc à mener à terme le processus de
négociations.

Si ce processus échoue, la reprise des armes sera définitivement
tranchée lors d'un congrès extraordinaire qui se tiendra dans six
mois», a souligné, hier, Mohamed Yeslem Baïssat, ambassadeur de la
RASD à Alger. La nouvelle direction du Front Polisario — conduite par
Mohamed Abdelaziz, réélu lors du 12e Congrès — aura fort à faire
d'ici là. En plus de mener les négociations, les membres du
secrétariat national auront à renforcer les capacités des forces
armées sahraouies. Dans une résolution adoptée par le congrès, le
Front Polisario recommande de «mettre en priorité des priorités de
l'Armée populaire de libération sahraouie (ALPS), de façon à lui
fournir tout ce dont elle a besoin, moralement et matériellement, et
d'augmenter ses capacités combatives». Un programme de recrutement
devrait être lancé dans les prochaines semaines. Le Congrès du Front
Polisario a également mis les Nations Unies et le Conseil de sécurité
face à leurs responsabilités. «Le congrès demande aux Nations Unies
et au Conseil de sécurité de jouer pleinement leur rôle et d'assumer
leurs responsabilités en exerçant les pressions et en appliquant les
sanctions qui s'imposent sur le Maroc pour mettre fin à son
intransigeance, à ses multiples provocations et à ses vaines
tentatives, visant à imposer des pseudo-solutions (plan d'autonomie)
en totale contradiction avec le droit international», précise la
déclaration finale du 12e Congrès.


T. H.

---------------->
http://www.elwatan.com/spip.php?page=article&id_article=83106

À l'issue de son 12e congrès tenu en territoires libres
Le Polisario menace de reprendre la guerre


C'était prévisible, le peuple sahraoui, las d'attendre, veut
reprendre les armes pour arracher son indépendance. S'il est vrai que
le Front Polisario privilégie encore l'option diplomatique, il n'en
demeure pas moins que la reprise de la guerre n'est pas à écarter si
les futures négociations viennent à échouer.

Telle est la décision qui a été prise hier par le Front Polisario à
la clôture de son 12e congrès qui s'est tenu depuis le 14 décembre à
Tifariti (territoire libéré du Sahara occidental), en menaçant de
reprendre « les hostilités militaires » contre le Maroc en cas
d'échec des négociations en cours sous l'égide de l'ONU. La priorité
est à la solution pacifique et aux négociations, mais celles-ci
doivent être limitées dans le temps », a déclaré M. Abdelaziz dans un
entretien à l'APS, désormais SG pour un 9e mandat du Front Polisario.
Cette option (la reprise de la lutte armée) devrait être prise par le
Front Polisario lors d'un congrès extraordinaire prévu dans six mois,
selon une source sahraouie. Le président sahraoui a relevé pour sa
part que « de nombreux délégués au congrès ont affirmé qu'attendre
plus d'une année encore sans avancée réelle dans les négociations
serait inacceptable ». « Nous reprendrons la lutte armée une fois que
nous aurons la conviction que les choses n'avanceront pas, que le
Maroc ne veut pas d'une solution pacifique et que l'Onu aura échoué à
faire aboutir le processus de décolonisation du Sahara occidental »,
a-t-il précisé. C'est dire que le prochain round des négociations à
Manhasset, près de New York, prévues du 7 au 9 janvier 2008,
s'annonce décisif quant au processus de paix au Sahara occidental.
Deux rounds de négociations se sont déjà déroulés dans la même ville
new-yorkaise sans qu'aucune avancée papable ait été enregistrée. Le
Maroc fait capoter à chaque fois ces négociations en mettant en avant
sa proposition d'autonomie pour le Sahara occidental sous la
souveraineté marocaine. Cela étant, cette fuite en avant marocaine
n'est pas pour faire fléchir le Front Polisario qui a décidé de
prendre part à ce troisième round des négociations directes à
Manhasset en émettant le « vœu sincère que le Maroc ne laissera pas
passer cette précieuse occasion pour une paix juste et définitive »,
indique la déclaration finale du congrès de Tifariti. Dans ce cadre,
le Front Polisario n'omet pas d'avertir que « dans le cas contraire,
le gouvernement marocain assumera pleinement les conséquences qui
découleraient de l'échec du processus de négociations, notamment la
reprise des hostilités militaires ». Un consensus est semble-t-il
dégagé entre les 1725 congressistes ayant pris part au 12e congrès
quant à l'option de la reprise de la guerre dans le cas où le Maroc
camperait encore sur son intransigeance et son refus d'organiser un
référendum d'autodétermination. En ce sens, ce n'est pas par hasard
que dans la résolution adoptée par le congrès, le Front Polisario a
recommandé à toutes ses parties prenantes de « mettre en priorité des
priorités l'Armée populaire de libération sahraouie (ALPS), de façon
à lui fournir tout ce dont elle a besoin, moralement et
matériellement, et d'augmenter ses capacités combatives ». Le congrès
a aussi instruit « la nouvelle direction » du Polisario à « procéder
à une évaluation exhaustive des négociations en cours, en tirer les
conclusions qui s'imposent et prendre les mesures et décisions
appropriées en défense des droits légitimes du peuple (sahraoui) à
l'indépendance ». Le Front Polisario dénonce « l'attitude de
l'Organisation des Nations unies qui, en dépit de seize ans de
présence sur le terrain, n'est pas parvenue à s'acquitter de ses
obligations et à assumer ses responsabilités dans l'organisation d'un
référendum d'autodétermination au Sahara occidental ». Le référendum
était prévu dans le plan de règlement de l'ONU, accepté par le Front
Polisario et le Maroc en 1991. En abordant, à travers l'examen et
l'analyse, la mise en application du plan de règlement, le congrès a
souligné qu'« en dépit de la coopération dont a fait montre le
Polisario et des concessions majeures, le Maroc a poursuivi sa
politique d'intransigeance, de tergiversation et de fuite en avant,
aidé en cela par des forces étrangères », est-il souligné dans la
déclaration finale. Le Maroc « a renié et rejeté les accords qu'il
avait acceptés et signés avec la partie sahraouie sous l'égide des
Nations unies, refusant par la même occasion la tenue du référendum
d'autodétermination », a dénoncé le Polisario. Le congrès a demandé
aux Nations unies et au Conseil de sécurité de « jouer pleinement
leur rôle et d'assumer leurs responsabilités en exerçant les
pressions et en appliquant les sanctions qui s'imposent sur le Maroc
pour mettre fin à son intransigeance, à ses multiples provocations et
à ses vaines tentatives visant à imposer des pseudo solutions
(d'autonomie) en totale contradiction avec le droit international ».
En attendant, le Maroc continue à réprimer et à s'acharner contre les
populations civiles dans les territoires occupés du Sahara
occidental.


Rabah Beldjenna

------------------->
http://www.elmoudjahid.com/stories.php?story=07/12/21/7776589

Clôture, hier, des travaux du 12e congrès du Front Polisario
Le Polisario décide la "reprise des hostilités militaires" en cas
d'échec des négociations

Par : EL MOUDJAHID
Le : vendredi 21 décembre 2007


Le Front Polisario a décidé hier au terme de son 12e congrès à
Tifariti, dans les territoires sahraouis libérés, de reprendre
les "hostilités militaires" contre le Maroc en cas d'échec des
négociations en cours sous l'égide de l'Onu.
Ces négociations, dont deux rounds se sont tenus en juin puis août à
Manhasset, près de New York, doivent reprendre le 7 janvier, pour un
troisième round de trois jours. Le Front Polisario "prendra part au
troisième round des négociations directes à Manhasset" en émettant
le "vœu sincère que le Maroc ne laissera pas passer cette précieuse
occasion pour une paix juste et définitive", indique la déclaration
finale du congrès de Tifariti.
"Dans le cas contraire, le gouvernement marocain assumera pleinement
les conséquences qui découleraient de l'échec du processus de
négociations et notamment la reprise des hostilités militaires", a
averti le Polisario.
Dans une résolution adoptée par le congrès, le Front Polisario a
recommandé à toutes ses parties prenantes de "mettre en priorité des
priorités l'Armée populaire de libération sahraouie (ALPS), de façon
à lui fournir tout ce dont elle a besoin, moralement et
matériellement, et d'augmenter ses capacités combatives". Le congrès
a aussi instruit, dans sa déclaration finale, "la nouvelle direction"
élue du Polisario de "procéder à une évaluation exhaustive des
négociations en cours, en tirer les conclusions qui s'imposent et
prendre les mesures et décisions appropriées en défense des droits
légitimes du peuple (sahraoui) à l'indépendance". Le contexte
actuel "est marqué par les préoccupations profondes du peuple
sahraoui vis-à-vis de l'attitude de l'Organisation des Nations unies
qui, en dépit de seize ans de présence sur le terrain, n'est pas
parvenue à s'acquitter de ses obligations et à assumer ses
responsabilités dans l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occidental", a relevé le texte. Le
référendum était prévu dans le Plan de règlement de l'Onu, accepté
par le Front Polisario et le Maroc en 1991.
En abordant, à travers l'examen et l'analyse, la mise en application
du Plan de règlement, le congrès a souligné qu'"en dépit de la
coopération dont a fait montre le Polisario et des concessions
majeures, le Maroc a poursuivi sa politique d'intransigeance, de
tergiversation et de fuite en avant, aidé en cela par des forces
étrangères", a souligné la déclaration finale.
Le Maroc "a renié et rejeté les accords qu'il avait acceptés et
signés avec la partie sahraouie sous l'égide des Nations unies,
refusant par la même occasion la tenue du référendum
d'autodétermination", a dénoncé le Polisario. Le congrès a demandé
aux Nations unies et au Conseil de sécurité de "jouer pleinement leur
rôle et d'assumer leur responsabilité en exerçant les pressions et en
appliquant les sanctions qui s'imposent sur le Maroc pour mettre fin
à son intransigeance, à ses multiples provocations et à ses vaines
tentatives visant à imposer des pseudo- solutions (d'autonomie) en
totale contradiction avec le droit international". "Parallèlement au
blocage des différents plans de paix, le Maroc continue à réprimer et
à s'acharner, avec une rare violence, contre les populations civiles
dans les territoires occupés (à) tout en maintenant le territoire
sahraoui sous un siège permanent et un blocus militaire et
médiatique", a ajouté la même source. Le peuple sahraoui est "déçu
par l'inertie dont fait preuve" la Mission des Nations unies pour
l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) "face
aux violations systématiques des droits humains par le Maroc dans les
territoires sahraouis occupés", a ajouté la déclaration finale.
Le congrès a lancé un "appel pour l'arrêt des violations
systématiques des droits humains dans les territoires sous occupation
marocaine et du pillage et bradage des ressources naturelles"
sahraouies. Il a appelle également à la "libération de tous les
prisonniers politiques sahraouis, et pour que la lumière soit faite
sur le sort de plus de 500 civils disparus et 151 prisonniers de
guerre sahraouis aux mains du Maroc".
Le Front Polisario a, d'autre part, rappelé à l'Espagne "ses
responsabilités historique, morale et juridique vis à vis de la
décolonisation du Sahara occidental et du droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination" et lui a lancé un appel pour "les assumer
pleinement". Il a aussi exhorté la France à "jouer un rôle plus
constructif à même de contribuer à une solution juste et définitive
au Sahara occidental, plutôt que d'encourager le Maroc dans sa
politique de fuite en avant et de rébellion contre le droit
international". Il a insisté sur le fait que "l'existence d'un Etat
sahraoui sur une base démocratique en stricte conformité avec le
droit international, contribuera à l'avènement de la paix et ne
manquera pas de permettre des relations de coopération et de
coexistence entre les deux peuples frères, sahraoui et marocain, et
partant ouvrira la voie devant l'édification d'un Maghreb arabe
démocratique et prospère".

---------------->
http://www.lejourdalgerie.com/Editions/221207/Rubriques/evenement.htm#
9

Reprise des actions armées en cas d'échec des négociations


Le ton est déjà hostile à l'approche du 3e round des négociations
entre le Maroc et le Front Polisario, prévu du 7 au 9 janvier
prochain à New york. En effet, dans une déclaration faite vendredi à
l'issue de la clôture de son 12e congrès, le front Polisario a
déclaré être prêt à «reprendre les hostilités militaires» contre le
Maroc en cas d'échec des négociations en cours sous l'égide de
l'Onu. La partie sahraouie, comme le cite l'APS, se dit toutefois
prête «à participer au troisième round des négociations directes à
Manhasset, avec le voeu sincère que le Maroc ne laissera pas passer
cette précieuse occasion pour une paix juste et définitive». Cela
en avertissant ouvertement à travers la déclaration finale du
congrès de Tifariti que dans le cas contraire «le gouvernement
marocain assumera pleinement les conséquences qui découleraient de
l'échec du processus de négociations et notamment la reprise des
hostilités militaires».

Le Front Polisario a par ailleurs, et toujours à travers sa
résolution finale, recommandé à toutes les parties prenantes
de «mettre en priorité des priorités l'Armée populaire de libération
sahraouie (ALPS), de façon à lui fournir tout ce dont elle a besoin,
moralement et matériellement, et d'augmenter ses capacités
combatives». La déclaration finale porte aussi l'instruction à «la
nouvelle direction élue du Polisario de procéder à une évaluation
exhaustive des négociations en cours, en tirer les conclusions qui
s'imposent et prendre les mesures et décisions appropriées en défense
des droits légitimes du peuple (sahraoui) à l'indépendance». Tout en
dénonçant les manœuvres marocaines pour faire échouer tout
processus de paix et de résolution du conflit, le Congrès a appelé
les Nations unies et le Conseil de sécurité à «jouer pleinement leur
rôle et assumer leur responsabilité en exerçant les pressions et en
appliquant les sanctions qui s'imposent sur le Maroc pour mettre fin
à son intransigeance, à ses multiples provocations et à ses vaines
tentatives visant à imposer des pseudo solutions (d'autonomie) en
totale contradiction avec le droit international». L'Onu est
sollicitée une fois encore à «s'acquitter de ses obligations et à
assumer ses responsabilités dans l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occidental». La résolution finale a
aussi trait aux violations des droits de l'homme qu'exerce
quotidiennement le Maroc «contre les populations civiles dans les
territoires occupés tout en maintenant ces derniers sous un siège
permanent et un blocus militaire et médiatique». Cela en notant par
la même occasion la déception du peuple sahraoui de «l'inertie dont
fait preuve la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un
référendum au Sahara occidental (Minurso)». Un appel a été lancé
pour mettre fin «aux violations systématiques des droits humains par
le Maroc dans les territoires sahraouis occupés», ainsi que la
libération de tous les prisonniers politiques sahraouis, afin que la
lumière soit faite sur le sort de plus de 500 civils disparus et 151
prisonniers de guerre sahraouis aux mains du Maroc.


Par Habiba Ghrib

---------------->
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?
news=5096144&archive_date=2007-12-22

En cas d'échec des négociations
Les Sahraouis prêts à la guerre

par Salah C.


Le 12ème congrès du Polisario a pris fin hier à Tifariti, une ville
située en territoires sahraouis libérés. Durant huit jours et en
présence de pas moins de 250 invités, les 1.725 congressistes ont
passé en revue plusieurs questions relatives à la situation des
populations sahraouies dans les territoires sous occupation marocaine
et des perspectives de solution du conflit qui les oppose au royaume
chérifien depuis 1975. Au plan organique, il est à relever que
Mohamed Abdelaziz a été reconduit en tant que secrétaire général du
Front Polisario tout en assumant la présidence de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD). M. Abdelaziz, qui a obtenu 85% des
1.403 bulletins de vote validés, sera à la tête du secrétariat
national, dont 21 membres des 41 qui le composent ont été élus en
deux tours.

Dans la déclaration finale qui a sanctionné les travaux de ce 12ème
congrès du Polisario, l'accent a été notamment mis sur les
perspectives de décolonisation des territoires encore sous
l'occupation marocaine. Sur ce plan, les congressistes ont annoncé
que si le 3ème round des négociations directes entre le Polisario et
le Maroc, prévu durant trois jours et ce à partir du 7 janvier
prochain à Manhasset, dans la banlieue de New York, n'aboutissaient
pas à des prémisses de solution pacifique, la reprise des hostilités
contre l'armée marocaine reste la seule voie pour les combattants
sahraouis pour le recouvrement de l'indépendance de leur pays.
Cependant, les congressistes ont émis le « voeu sincère que le Maroc
ne laissera pas passer cette précieuse occasion pour une paix juste
et définitive ». En cas d'échec de cette 3ème partie des contacts
directs entre les deux parties du conflit, les congressistes
rappellent que c'est « au gouvernement marocain d'assumer pleinement
les conséquences qui en découleraient et de la reprise des hostilités
militaires ». Sur ce registre, le Front Polisario a recommandé de «
mettre en priorité des priorités l'Armée populaire de libération
sahraouie (ALPS), de façon à lui fournir tout ce dont elle a besoin,
moralement et matériellement, et d'augmenter ses capacités
combatives ».

Abordant la situation dans les territoires occupés, les congressistes
ont relevé que « parallèlement au blocage des différents plans de
paix, le Maroc continue à réprimer et à s'acharner, avec une rare
violence, contre les populations civiles dans les territoires occupés
tout en maintenant le territoire sahraoui sous un siège permanent et
un blocus militaire et médiatique ». Dans ce contexte, le congrès a
lancé un « appel pour l'arrêt des violations systématiques des droits
humains dans les territoires sous occupation marocaine et du pillage
et bradage des ressources naturelles sahraouies », comme il a exigé
la « libération de tous les prisonniers politiques sahraouis, et pour
que la lumière soit faite sur le sort de plus de 500 civils disparus
et 151 prisonniers de guerre sahraouis aux mains du Maroc ».

Le document consacre également de larges passages à la responsabilité
de la communauté internationale, représentée par l'Organisation des
Nations unies et le Conseil de sécurité, dans l'oeuvre de
décolonisation du Sahara Occidental. Ainsi, les congressistes du
Polisario mettent en exergue « les préoccupations profondes du peuple
sahraoui vis-à-vis de l'attitude de l'Organisation des Nations unies
qui, en dépit de seize ans de présence sur le terrain, n'est pas
parvenue à s'acquitter de ses obligations et à assumer ses
responsabilités dans l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara Occidental, pourtant prévu dans le Plan
de règlement de l'Onu, accepté par le Front Polisario et le Maroc en
1991 ».

Sur les facteurs de blocage de ce plan, le congrès a souligné « qu'en
dépit de la coopération dont a fait montre le Polisario et des
concessions majeures, le Maroc a poursuivi sa politique
d'intransigeance, de tergiversation et de fuite en avant, aidé en
cela par des forces étrangères. Le royaume marocain est allé même
jusqu'à renier et rejeter les accords qu'il avait acceptés et signés
avec la partie sahraouie sous l'égide des Nations unies, refusant par
la même occasion la tenue du référendum d'autodétermination ».

Par ailleurs, l'Espagne a été une nouvelle fois interpellée en tant
qu'ancienne puissance coloniale pour qu'elle « assume pleinement ses
responsabilités historique, morale et juridique vis-à-vis de la
décolonisation du Sahara Occidental et du droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination ». Enfin et à l'adresse de Paris, le Front
Polisario a aussi exhorté le gouvernement français à « jouer un rôle
plus constructif à même de contribuer à une solution juste et
définitive au Sahara Occidental, plutôt que d'encourager le Maroc
dans sa politique de fuite en avant et de rébellion contre le droit
international ».

---------------->
http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=87705&titre=";Reprise%20de%
20la%20lutte%20armée%20en%20cas%20d'échec%20des%20négociations"

Le Front Polisario décide à la fin de son douzième congrès
"Reprise de la lutte armée en cas d'échec des négociations"

Par : R. I./Agences


Le Front Polisario a décidé, hier au terme de son 12e congrès à
Tifariti, dans les territoires sahraouis libérés, de reprendre
les "hostilités militaires" contre le Maroc en cas d'échec des
négociations en cours sous l'égide de l'Onu. Ces négociations, dont
deux rounds se sont tenus en juin puis août à Manhasset, près de New
York, doivent reprendre le 7 janvier 2008, pour un troisième round de
trois jours. Le Front Polisario "prendra part au troisième round des
négociations directes à Manhasset" en émettant le "vœu sincère que le
Maroc ne laissera pas passer cette précieuse occasion pour une paix
juste et définitive", indique la déclaration finale du congrès de
Tifariti. "Dans le cas contraire, le gouvernement marocain assumera
pleinement les conséquences qui découleraient de l'échec du processus
de négociations et notamment la reprise des hostilités militaires", a
averti le Polisario. Dans une résolution adoptée par le congrès, le
Front Polisario a recommandé à toutes ses parties prenantes
de "mettre en priorité des priorités l'Armée populaire de libération
sahraouie (ALPS), de façon à lui fournir tout ce dont elle a besoin,
moralement et matériellement, et d'augmenter ses capacités
combatives". Le congrès a aussi instruit, dans sa déclaration
finale, "la nouvelle direction" élue du Polisario de "procéder à une
évaluation exhaustive des négociations en cours, en tirer les
conclusions qui s'imposent et prendre les mesures et décisions
appropriées en défense des droits légitimes du peuple (sahraoui) à
l'indépendance". Le contexte actuel "est marqué par les
préoccupations profondes du peuple sahraoui vis-à-vis de l'attitude
de l'Organisation des Nations unies qui, en dépit de seize ans de
présence sur le terrain, n'est pas parvenue à s'acquitter de ses
obligations et à assumer ses responsabilités dans l'organisation d'un
référendum d'autodétermination au Sahara occidental", a relevé le
texte. En abordant, à travers l'examen et l'analyse, la mise en
application du Plan de règlement, le congrès a souligné qu'"en dépit
de la coopération dont a fait montre le Polisario et des concessions
majeures, le Maroc a poursuivi sa politique d'intransigeance, de
tergiversation et de fuite en avant, aidé en cela par des forces
étrangères", a souligné la déclaration finale. Le Maroc "a renié et
rejeté les accords qu'il avait acceptés et signés avec la partie
sahraouie sous l'égide des Nations unies, refusant par la même
occasion la tenue du référendum d'autodétermination", a dénoncé le
Polisario. Par ailleurs, le 12e congrès du Front Polisario a élu une
nouvelle direction avec à sa tête M. Mohamed Abdelaziz, largement
réélu jeudi secrétaire général du Front, obtenant 85% des 1 403
bulletins de vote validés. Les congressistes ont également élu 25 des
41 membres du secrétariat national, en deux tours. L'opération de
vote et le dépouillement des bulletins ont duré jusqu'à tard dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les seize membres du secrétariat national à
compléter comptent douze représentants des territoires occupés, les
dirigeants des trois organisations de masse sahraouies, jeunesse,
femmes et travailleurs, et le secrétaire général du Front. Le 12e
congrès du Front populaire de libération de la Seguia El Hamra et Rio
de Oro (Polisario) à Tifariti a vu la participation de plus de 250
invités étrangers des quatre coins du monde, qui ont réitéré leur
soutien ferme à la lutte du peuple sahraoui pour sa liberté.

---------------->
http://www.jeune-independant.com/article.php?articleId=35526

Le XIIe congrès reconduit Mohamed Abdelaziz à la tête du Polisario:
La balle renvoyée dans le camp marocain

par M. Z.


Le XIIe congrès du Front Polisario a averti hier qu'il ne pouvait
patienter indéfiniment et qu'une reprise des armes n'était pas à
écarter en cas d'échec des pourparlers maroco-sahraouis dont la 3e
série est prévue du 7 au 9 janvier prochain à Manhasset, dans la
banlieue new-yorkais.

A l'issue de ses assises de huit jours, à Tifarity, localité du
Sahara occidental sous son contrôle, le Polisario a souhaité que le
Maroc «ne laissera pas passer cette précieuse occasion pour une paix
juste et définitive», mais avertit qu'en cas d'échec «les hostilités
risquent de reprendre».

Les négociations «ne peuvent s'éterniser et constituer une fin en soi
au service de desseins coloniaux que les Sahraouis ne sauraient
accepter», affirme la déclaration finale du XIIe congrès. A cet
égard, le congrès a invité la nouvelle direction à procéder à
une «évaluation exhaustive» de ces négociations, d'en tirer les
conclusions qui s'imposent et de prendre «les mesures et décisions
appropriées pour la défense des droits légitimes de notre peuple à
l'indépendance».

Les congressistes avaient reconduit dans la nuit de jeudi à vendredi
M. Mohamed Abdelaziz à la tête du Polisario par 85 % des voix sur les
1 403 validées. Ils ont procédé à l'élection des 25 membres du
secrétariat national, la plus haute instance politique du mouvement
entre deux congrès.

La déclaration finale estime par ailleurs que l'existence d'un Etat
sahraoui «contribuera à l'avènement de la paix et ne manquera pas de
consolider un dialogue équilibré et une coopération solidaire entre
les deux peuples frères, sahraoui et marocain».

Les congressistes ont lancé un appel aux Nations unies et au Conseil
de sécurité, les exhortant à jouer pleinement leur rôle et à assumer
leurs responsabilités en exerçant les «pressions» et «les sanctions»
qui s'imposent contre le Maroc afin de «mettre fin à son
intransigeance, à ses multiples provocations et à ses vaines
tentatives, visant à imposer des pseudo-solutions en totale
contradiction avec le droit international».

Car le Maroc «continue à réprimer et à s'acharner contre les
populations civiles dans les territoires occupés et au sud du Maroc»
où il impose «un siège permanent et un blocus militaire et
médiatique». Aussi, la déclaration appelle-t-elle à «l'arrêt de ces
violations systématiques des droits humains» Le texte demande aussi
la fin du «pillage et du bradage des ressources naturelles
sahraouies, la libération de tous les prisonniers politiques
sahraouis, et de faire toute la lumière sur le sort de plus de 500
civils disparus et de 151 prisonniers de guerre sahraouis aux mains
du Maroc».

Le congrès a dit son désaccord sur «l'inertie» de la MINURSO «face
aux violations systématiques des droits humains par le Maroc dans les
territoires sahraouis occupés». A l'Espagne, il a rappelé «sa
responsabilité» historique, morale et juridique vis-à-vis de la
décolonisation au Sahara occidental et du droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et l'appelle à «l'assumer pleinement».

De son côté, la France a été engagée à jouer un «rôle plus
constructif» à même de contribuer à une solution juste et définitive
au Sahara occidental, «plutôt que d'encourager le Maroc dans sa
politique de fuite en avant et de rébellion contre le droit
international».

Enfin, le XIIe congrès du Front Polisario lance un appel à l'ensemble
des Sahraouis pour consolider l'unité nationale, amplifier la lutte
pour déjouer tous les complots et faire preuve de responsabilité. Les
Sahraouis se doivent de se tenir prêts, aujourd'hui plus que par le
passé, à affronter les défis et dangers, et à toutes les
éventualités.

Au cours de son congrès, le Polisario a adopté un règlement intérieur
et s'est doté d'un programme d'action national définissant la
stratégie et les axes de l'œuvre à accomplir dans le futur, notamment
dans les domaines militaire et politique, en accordant la priorité à
l'Armée de libération populaire sahraouie, au renforcement des
structures politiques, au soutien de l'Intifada de l'indépendance, et
à la reconstruction des territoires sahraouis libérés.

Il faudra aussi solutionner les déficiences et les insuffisances en
œuvrant à la consolidation du travail diplomatique, de l'information
et à celle des institutions de l'Etat sahraoui. Plusieurs
recommandations ont été adoptées par le congrès qui a adressé
plusieurs lettres à des chefs d'Etat et de gouvernement, à des forces
politiques et autres organisations internationales.

---------------->
http://www.lejourdalgerie.com/Editions/221207/Rubriques/evenement.htm#
10

Mohamed Abdelaziz reconduit


Comme attendu, Mohamed Abdelaziz, président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire Général du Front
Polisario a été réélu pour la 9e fois à son poste à la tête du parti.
La réélection de Mohamed Abdelaziz a eu lieu dans la soirée de jeudi
avec une large majorité de votants, soit 85% des 1 403 bulletins de
vote validés. Signalons par ailleurs que le 12e Congrès du Front
Polisario à Tifariti, dans les territoires sahraouis libérés, s'est
clôturé après huit jours de travaux par l'adoption d'une déclaration
finale et par l'installation d'une nouvelle direction du mouvement de
libération sahraoui. Un plan d'action national et une série de
résolutions doivent également être entérinés par les 1 725
congressistes réunis depuis le 14 décembre. Comme cité par l'APS, les
congressistes ont également élu 25 des 41 membres du Secrétariat
national, en deux tours. Les seize membres du Secrétariat national à
compléter sont de douze représentants des territoires occupés, les
dirigeants des trois organisations de masse sahraouies (jeunesse,
femmes et travailleurs) et le secrétaire général du Front. Rappelons
que le 12e congrès du Front populaire de libération de la Seguia el
Hamra et Rio de Oro (Polisario) à Tifariti (370 km à l'est d'el-
Ayoun, capitale occupée du Sahara occidental) a vu la participation
de plus de 250 invités étrangers des quatre coins du monde, qui ont
réitéré leur soutien ferme à la lutte du peuple sahraoui pour sa
liberté, à travers une résolution commune.


H.G.

---------------->
http://www.latribune-online.com/2212/monde.htm

Le Polisario reconduit Abdelaziz et envisage l'option militaire

Samedi 22 Décembre 2007

Par Mohamed Khaled Drareni


Les tergiversations, sous-entendus et autres spéculations n'ont
finalement pas eu une grande place au congrès du Polisario.
Après huit jours de débats houleux, les membres du Front populaire de
libération de la Saguia El Hamra et du Rio de Oro ont accepté par une
écrasante majorité de reconduire Mohamed Abdelaziz au poste de
secrétaire général.
Une décision qui peut être qualifiée de tout sauf de surprenante.
Nul ne pensait à Tifariti que le numéro 1 du Polisario pouvait perdre
sa place ou permettre l'alternance que beaucoup souhaitaient parmi
les militants de base du front.
Avec près de 85% des suffrages exprimés, Mohamed Abdelaziz, également
président de la République arabe sahraouie démocratique, a donc
remporté la confiance de ses camarades, mais pour combien de temps ?
Une tentative de démocratisation a même été proposée un moment par le
vainqueur, avant qu'elle soit subitement freinée par les
congressistes.
Le secrétaire général du Polisario avait soumis à la base un
amendement du texte régissant la fonction et le mandat du chef du
parti.
Un mandat unique et non renouvelable, mais les 1 725 vis-à-vis de
Mohamed Abdelaziz n'ont pas jugé utile d'adopter cette suggestion.
Ils ont par contre élu laborieusement les 25 nouveaux membres du
secrétariat national du Polisario. Mais c'est incontestablement le
volet militaire qui a prévalu sur cette grand-messe sahraouie. Tous
les indicateurs montraient que l'option de la reprise des armes
devenait de plus en plus plausible. Tenus à huis clos, les travaux du
congrès ont à cet effet vu un affrontement politique
Re: Esquerra Republicana de Catalunya al congrés del Front Polisario (Sàhara)
25 des 2007
ERC? com les cuces, a tot arreu emprenyant...
Re: Esquerra Republicana de Catalunya al congrés del Front Polisario (Sàhara)
25 des 2007
Home, atès que els d'Esquerra són els qui sostenen el govern del PSOE constantment a Madrid, i atès que el PSOE té clarament oblidada la causa saharaui, doncs en comptes de fer-vos fotos i fer el paperina, podríeu fer quelcom més d'efectiu: pressionar al PSOE tal volta perquè canviï la seva política?
Re: Esquerra Republicana de Catalunya al congrés del Front Polisario (Sàhara)
25 des 2007
"demagogs" no els hi demanis tan que ja tenen prou en intentar aguantar la seva poltrona xD
Re: Esquerra Republicana de Catalunya al congrés del Front Polisario (Sàhara)
26 des 2007
I perkè no van convidar ningú de l´esquerra revoucionàri catalana?
El k hauriem d fer és criticar menys erc i fer més autocrítica amb nosaltres mateixes, ja k no som capaços de verterar un moviment com pk els companys i companyes d´altres pobles en lluita ni tan sols es recordin de k als Països Catalans a l´esquerra d´erc hi ha un moviment polític d alliberament social i nacional no es rendeix.

VISCA TERRA LLIURE!!!
Re: Esquerra Republicana de Catalunya al congrés del Front Polisario (Sàhara)
27 des 2007
Primer dubto que ells hi vagin convidats i no com a autoproposta i tot i així, la capacitat de difusió que tenen és immensament superior a nosaltres. Tot i així estic orgullòs que amb tan pocs recursos CAJEI (per exemple) sigui coneguda pel PKK (els kurds), pels irlandesos, pels companys de Segi i Batasuna, per la Forza Galega, etc. L'autocrítica és necessària però críticar menys a ERC i a les JERC? hi ha un molt bon dit d'uns companys nostres que diu: Al company espanyol, adoctrinal o marginal. Jo també faig bulling a les JERC!

Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.
Ya no se pueden añadir comentarios a este artículo.
Comments can not be added to this article any more