Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
[Declaració del Vallès] Per una nova cultura del territori: sostenibilitat i decreixement
28 mar 2007
http://www.adenc.org/activitats/2007/07_03_23_Trobades_paisoscatalans.ht
Constatem que els Països Catalans són un territori privilegiat pels seus valors paisatgístics, naturals i culturals que cal conservar i gestionar per assegurar la nostra qualitat de vida, la de les generacions futures i la memòria històrica.


Tanmateix, el model socioeconòmic imperant segueix comportant un greu desgavell territorial, econòmic, ambiental, cultural i social. Continuen les agressions generalitzades a causa de l’especulació i la planificació inadequada del territori.


Constatem amb preocupació l’augment del discurs i de les referències retòriques al desenvolupament sostenible per part dels governs i les administracions públiques, sense que l’acció integral dels governs s’orienti cap a les opcions del decreixement sostenible.

Constatem amb preocupació la voracitat especuladora amb la qual són tractats el territori i la resta dels recursos naturals al País Valencià i exigim la immediata substitució de la llei d’urbanisme actual per una altra, respectuosa amb la utilització racional del territori, sota estrictes controls públics, amb criteris transparents, participatius i democràtics. Demanem una MORATÒRIA urbanística i la retirada dels centenars de projectes urbanístics fets amb reclassificacions al marge dels Plans Generals d’Ordenació Urbanística (PGOU).

Demanem la retirada del transvasament Xúquer-Vinalopó per ser incompatible amb la Nova Cultura de l’Aigua, la redacció participada del Pla de recuperació del Xúquer segons la Directiva Marc de l’Aigua i la revisió del pla de conca que afecta a tots els rius valencians.

Igualment denunciem la situació de les Illes, especialment Mallorca, que pateixen una greu transformació a mans de les empreses urbanitzadores i constructores encoratjades pel govern del PP. Exigim la retirada del pla de carreteres que esquartera el territori en benefici de les noves urbanitzacions.

A la Catalunya Nord, donem suport a les lluites per un desenvolupament ecològic, en particular contra la línia de molt alta tensió (MAT) i demanem que es respecti la voluntat popular que s’ha posicionat majoritàriament en contra del projecte. També rebutgem la gestió actual dels residus que ocasiona forts impactes deguts a la incineradora i els abocadors. Manifestem el rebuig a la introducció de productes transgènics.

A la Franja de Ponent, demanem la coordinació entre administracions competents i que s’afrontin els greus dèficits en la gestió ambiental d’aquest territori.

Els i les participants i membres de les entitats i plataformes que ens hem reunit a Cerdanyola del Vallès els dies 23, 24 i 25 de març de 2007, en la 20a. Trobada Ecologista i de Plataformes de Defensa del Territori dels Països Catalans, reconeixem com a pròpies les diferents lluites i volem reclamar de manera conjunta:

1. És necessària l’aplicació de la legislació vigent sobre espais naturals per assegurar la seva conservació i l’establiment de les connexions ecològiques que en garanteixin la biodiversitat. Reclamem l’aprovació inicial immediata del Pla Territorial Sectorial de Connexions Biològiques i Paisatgístiques i l’aplicació de mesures cautelars que impedeixin la destrucció d’aquests espais, en compliment del Pacte de l’Entesa de Progrés del govern de la Generalitat de Catalunya.

Cal seguir fent el seguiment del procés d’implementació de la XN2000 en l’àmbit de la Unió Europea. Desenvolupar-la establint els plans de gestió necessaris per a cada espai i dotant-los del finançament adequat i específic.

Cal afavorir la participació de tots els actors implicats en els conflictes relacionats amb la planificació o gestió del territori mitjançant l’establiment de processos participatius amb normes de joc transparents i consensuades entre aquests, tant pel que respecte a les entitats d’estudi i defensa de la natura com de l’estament científic en general, garantint en tot moment l’eficàcia de les aportacions efectuades i l’eficiència del procés.

2. La planificació territorial supramunicipal ha d’incorporar sense excepcions el càlcul previ de la capacitat de càrrega del territori segons els balanços d’aigua, energia i residus. La redacció i elaboració dels planejaments territorials ha de considerar la petjada ecològica i anar acompanyada de l’adopció de mesures cautelars abans de la seva execució.

3. Exigim la redacció i aprovació d’una llei integral del litoral coordinada entre els Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient i Habitatge que garanteixi la protecció d’aquesta franja litoral. Demanem també que es desenvolupin mesures per a la protecció de la franja prelitoral.

4. Instem el govern de la Generalitat de Catalunya a redactar i aprovar el Pla Territorial Sectorial Agrari.

5. Cal definir una política forestal que garanteixi la funcionalitat ecològica dels boscos i el seu aprofitament.

6. Considerem la valoració i conservació del paisatge com a element clau de la nostra identitat col·lectiva, aplicant el Conveni Europeu del Paisatge.

7. Demanem el compliment dels processos de participació i consulta pública real i efectiva en el planejament urbanístic i territorial.

8. Reclamem dels governs la posada en marxa d’una política d’habitatge que el faci accessible i que contribueixi a un decreixement sostenible.

9. Cal introduir en la definició de la política econòmica criteris derivats de l’ús racional i sostenible dels recursos.

10. Cal agilitzar la implantació de la Nova Cultura de l’Aigua basada en l’eficiència, l’estalvi i la reutilització, i en assegurar la recuperació dels nostres rius i aqüífers. Denunciem l’ús il·legítim de l’aigua en camps de golf i parcs temàtics.

11. Constatem un fracàs global del model de gestió de residus, el qual no n’ha frenat l’augment de la generació i no ha complert els objectius proposats de recuperació.

Demanem un canvi en el model de gestió de residus del Departament de Medi Ambient, ja que continua els errors dels anteriors governs de la Generalitat. Demanem una moratòria a la construcció de nous Ecoparcs que operen com a grans instal·lacions de transferència de residus no seleccionats i ocasionen greus conflictes territorials. Denunciem la irresponsabilitat del DMAH en promoure la crema de residus com a substitut de combustibles convencionals en els forns de les cimenteres i tèrmiques, i el rebliment de les pedreres i activitats extractives per mitjà de les bales de residus procedents dels Ecoparcs.

Demanem una política de prevenció i recuperació dels recursos, i que es garanteixi el compliment la Llei Reguladora de Residus pe part dels ajuntaments. Proposem l’aprovació d’una Llei de Prevenció de Residus.

12. Demanem un model energètic eficient i equilibrador del territori, basat en l’estalvi i l’aplicació de les energies renovables i que respecti els espais naturals, culturals i paisatgístics. Rebuig a les previsions del Pla de l’Energia 2006-2015 de Catalunya.

Demanem un programa de tancament de les centrals nuclears. Denunciem la intenció de revifar l’opció de l’energia nuclear amb l’argument d’evitar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Rebutgem els intents d’ubicar el cementiri de residus nuclears de l’estat espanyol a les Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona.

En matèria de planificació territorial, cal acostar els centres de producció d’energia als llocs de consum.

Les administracions públiques han de garantir que els serveis energètics siguin gestionats per organismes o entitats amb criteris de servei als ciutadans i no segons els interessos neoliberals dels poders econòmics i amb total transparència. Cal impulsar procediments i consultes que possibilitin la participació directa de la ciutadania en la presa de decisions.

3. L’alternativa sostenible que proposem a l’actual model elèctric centralitzat passa per:

-Aplicar polítiques efectives de gestió de la demanda que portin a una reducció mesurable del consum

- Millora de l’eficiència en tota la cadena energètica

- Implementar al màxim nivell possible el model basat en la generació distribuïda a partir de fonts renovables i no agressives amb el medi.

14. Tenir en compte en la normativa reguladora d’infraestructures elèctriques i d’altres que ocasionen camps electromagnètics, les distàncies necessàries per tal de prevenir efectes perjudicials per a la salut de les persones i el medi. Qualificació dels aparells elèctrics i telèfons mòbils segons el seu nivell d’emissió de radiacions.

15. Demanem la definició d’un model de mobilitat que garanteixi la màxima eficiència energètica i que minimitzi l’ocupació del territori tot fomentant el transport públic i el transport de mercaderies per ferrocarril.

Reclamem que les administracions despleguin una lectura sostenibilista de la legislació actual, per això rebutgem l’actual Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya.

Demanem una millora substancial de la interconnexió entre les territoris dels Països Catalans.

La mobilitat ha de respondre a les necessitats de les persones que viuen al territori i promoure l’equitat social.

Calen actuacions fermes i decidides per identificar els dèficits del transport públic, especialment en les xarxes de ferrocarrils de rodalies i regionals. Així mateix cal una gestió conjunta de les xarxes de transport públic i transport privat, tenint en compte la dualitat territorial (urbà/rural o metropolità/interior).

16. Que s’apliqui el Principi de Precaució en la política industrial, tot incentivant l’aplicació de les Millors Tècniques Disponibles. Cal una major prevenció, eficàcia i rigor en el control de les emissions de contaminants. Exigim una major qualitat i freqüència de la inspecció pública i rigor en les sancions.

17. La retirada immediata del projecte de Decret de Coexistència entre conreus transgènics i no transgènics, que els Països Catalans es declarin lliures de transgènics i que segueixin les recomanacions europees de no comercialització.

La potenciació del consum responsable, promovent les espècies autòctones i les espècies locals, amb una transparència total en l’etiquetatge pel que fa al contingut de transgènics.

La creació d’un banc de terres agrícoles que eviti l’especulació immobiliària a les zones dedicades a l’agricultura i que permeti la fixació de la pagesia al territori i l’entrada de la gent Jove en el món rural.

18. La política de compres de l’administració pública hauria de prioritzar l’adquisició de béns i serveis produïts sota criteris sostenibles (CPAC). Demanem que les administracions promoguin aquests criteris en empreses i particulars.

19. Un canvi urgent en el sistema de finançament dels ajuntaments que elimini la dependència excessiva dels ingressos derivats de la construcció, de les reclassificacions i del consum del territori.

20. La creació de jutjats especialitzats en matèria ambiental. Potenciar les fiscalies de medi ambient. Exigim la defensa dels valors i drets mediambientals dels ciutadans i ciutadanes d’acord amb el mandat constitucional.

21. Que es garanteixi la participació ciutadana, tant en la planificació com en la presa de decisions que afecten el territori, si es vol avançar realment cap a un model realment democràtic. Considerar l’aplicació de mecanismes reals i efectius de democràcia participativa respecte les polítiques europees que impliquen un fort impacte territorial.

22. Finalment, denunciem les contínues pressions i amenaces que pateixen algunes persones activistes mediambientals que s’oposen als projectes agressius envers el territori i que són una vulneració dels drets democràtics més elementals.

Els participants en les trobades, motivats per problemes territorials diversos, alhora tenim molt clar que participem en la mateixa lluita i constatem que, malgrat els canvis polítics aparents i malgrat el notable increment de les referències al desenvolupament sostenible, l’assetjament al territori i les polítiques de creixement insostenible continuen segons els criteris d’interessos econòmics gens transparents. Per tot això, ens comprometem a:

- Seguir treballant de forma local per tal de conservar i millorar el territori i la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats, mitjançant una lluita pacífica i el foment d’informació i conscienciació social. Demanem a les administracions pertinents el compliment i l’adequació de la legislació vigent, la creació de mecanismes de participació social, que tinguin en compte les moltes inquietuds que manifesta la societat civil i que desvinculin el progrés dels interessos especulatius i del clientelisme polític.

- Reforçar les xarxes de comunicació, debat i suport entre les entitats i persones assistents per fer palès la problemàtica global i per consolidar la unitat d’acció d’àmbit nacional. Per tal de fomentar l’autoformació i l’intercanvi d’experiències es continuaran organitzant noves trobades en el futur.

- Seguir proposant alternatives a l’actual model imposat.

- Treballar per tal que la societat prengui consciència de la situació social i ambiental actual i s’impliqui en les diverses reivindicacions.


Qui lluita pot perdre, qui no lluita ja ha perdut (B.Brecht)

La XX Trobada d'Entitats i Plataformes en Defensa del territori per la sostenibilitat i decreixement

Cerdanyola del Vallès, 23, 24 i 25 de març de 2007
Mira també:
http://www.adenc.org

This work is in the public domain
Sindicato Sindicat