Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
Nota de premsa en motiu del dia mundial de l'aigua
25 mar 2007
*NOTA DE PREMSA***

* *

*En motiu del dia mundial de l'aigua, Ecologistes en Acció
es pronuncia sobre el procés de descontaminació del pantà de Flix*

* *

*/Ecologistes en Acció es mostra favorable a la solució
adoptada "alternativa ex-situ" però reclama que ERCROS i empreses afins
se'n fàcin càrrec dels costos i insta lâAdministració a exigir millores
i canvis en el sistema productiu per salvaguardar l'estat ecològic del
tram final de l'Ebre/*

Ecologistes en Acció ha adreçat una carta a ACUAMED, SA,
empresa estatal dependent del Ministeri de Medi Ambient, la qual ha
estat lâencarregada de redactar el Projectes Informatiu i Constructiu
per a lâeliminació química de lâembassament de Flix, sol·licitant que es
tiri endavant lâesmentat projecte.

Tot just fa un any des dâEcologistes emetíem un escrit on Ecologistes en
Acció feia tot un seguit dâal·legacions i sugeriments sobre el Projecte
Informatiu, en relació a les diferents línies mestres dâactuació.

Un cop analitzat el Projecte Constructiu, durant el termini dâexposició
pública, Ecologistes en Acció *es mostra favorable a la
solució adoptada per la Comissió Tècnica i ratificada per la Comissió de
Seguiment, anomenada âalternativa ex-situâ?, *un cop que aquesta ha estat
confirmada com solució idònia després de la realització de la prova
pilot. Així reiterem el que des dâun inici, quan es van donar a conèixer
lâestudi realitzat pel CSIC sobre lâembassament de Flix, vam manifestar:
que entre les diferents alternatives proposades la més raonable passava
per lâextracció dels residus, tractament i deposició en un abocador
controlat, donat que els principals problemes de mobilitat dels metalls
pesants, partícules organoclorades i radionuclids es poden donar en
estat dâinundació dels sediments, i dâaquí facilitar la seva
incorporació en la cadena tròfica. Ara només cal que es redacti el Pla
dâEmergència així com el Pla de Vigilància Ambiental, imprescindibles
per a que el projecte sâexecuti amb el menor impacte cap a la salut de
les persones i el medi.

La remediació de lâembassament de Flix és al nostre parer una acció
prioritària i urgent, abastament reivindicada des dâEcologistes en Acció
de Catalunya, tal i com hem manifestat en diferents àmbits públics i
institucionals, la qual creiem que ha de desenvolupar-se dins dâuna
dinàmica de progrés, en el sentit de lâanomenada Nova Cultura de
lâAigua, política que persegueix el manteniment dels ecosistemes
aquàtics en el millor estat de qualitat físic, químic i biològic, així
com per lâús racional i eficient de lâaigua i la prevenció del seu
deteriorament. Aquest projecte és dâuna importància cabdal, no tan sols
per que ha de permetre la recuperació dâun punt de contaminació
extremadament crític, sinó perquè ha de servir com a model de referència
per a la recuperació dâaltres ecosistemes aquàtics afectats per
contaminació química i radioàctiva.

Tot i creure en la bona voluntat que desperta aquest projecte,
representaria una gran decepció que al darrera *sâhi amagués qualsevol
estratègia que permetés una millor capitalització de lâaigua del riu
Ebre, per afavorir-ne un ús irracional de la mateixa, com els
transvassaments.*

Tot i que Ecologistes en Acció hem participat en la Comissió de
Seguiment *hem quedat força descontents en el seu funcionament,* que ens
ha limitat al paper de ratificar les propostes fetes per la Comissió
Tècnica, ja que la informació que seâns ha tramitat ha estat escassa, i
sense aquesta no es pot donar un veritable debat, de participació
crítica. No obstant, creiem necessari que la Comissió Tècnica continuï
en funcionament, com ha estat la seva voluntat, i per tant, *sol·licitem
la millora del funcionament de la Comissió de Seguiment.*

*Reiterem que els costos dels estudis i actuacions de recuperació han de
ser satisfets en la seva integritat per lâempresa Ercros Industrial, SA
i empreses afiliades*, com a autors materials dels vessaments
contaminants i deutors morals, en seguiment estricte del principi âqui
contamina, pagaâ?, i no a càrrec de lâerari públic. No obstant, i amb
independència dâaixò dit, considerem necessari la intervenció de la
pròpia Administració, per a que dirigeixi i supervisi tot el projecte.
En aquest sentit, cal recordar que lâAudiència Provincial de Tarragona
ha confirmat que Ercros haurà de pagar pels vessaments efectuats per
lâempresa tant al riu com a lâatmosfera entre els anys 1998 i 2003.
Segons la sentència, i que ratifica els preceptes continguts en
sentències anteriors, Ercros haurà dâabonar un percentatge que
oscil·laria al voltant del 5% del cost total de recuperació de
lâembassament, del tot insuficient al nostre parer, ja que aquesta va
incomplir âun gran nombre de preceptes legals, ha contaminat greument el
medi ambient pels productes abocats tant al riu Ebre com a lâatmosfera,
així com per les defiecients condicions dâemmagatzemament de productes
tòxics, i ha ocasionat un important perill per a la salut humana i per a
la vida animal i vegetal, tant pel seu efecte directe a les immediacions
com per la ingesta i risc amb aigua contaminadaâ?.

Així mateix, denunciem la hipocresia de lâempresa quan els directius
dâaquesta afirmen que el procés de recuperació no els és aliè, quan
dâaltra banda, lâempresa es nega a contribuir el més mínim amb el
sufragi de les despeses. Aquesta actitud de passivitat i indiferència
contrasta amb el moviment econòmic generat per lâempresa en els darrers
anys, en que els exercicis sâhan saldat a lâalça i lâempresa ha procedit
a lâadquisició de diferents empreses químiques, amb lâobjectiu de
millorar la seva posició en el mercat de la química, guanyar en
competitivitat i constituir-se com un dels grups empresarials químics
més forts. Si lâempresa disposa de recursos per a promoure les
actuacions empresarials esmentades, aquests han de ser emprats, davant
de tot, per acomplir amb les seves responsabilitats penals. *El no
acompliment de la sentència, no tan sols atorgaria impunitat als autors
dâun gravíssim delicte ecològic sinó que causaria una gran pèrdua de
credibilitat en la Justícia com en lâAdministració*.

No obstant, els episodis de contaminació en el tram baix del riu Ebre
sâhan repetit en els darrers anys, quan en les instal·lacions de fàbrica
sâhan produït diferents fuites de clor a lâatmosfera, cas del 26 de
gener de 1996, o un episodi de contaminació que va causar la mortaldat
de un nombrosa quantitat de peixos al desembre de 2002. Encara que les
autoritats afirmin que es desconeixen les causes que va portar a aquest
desastre, la Confederació Hidrogràfica de lâEbre havia detectat
diferents irregularitats en el funcionament de la planta.Tanmateix, en
el propi Projecte Informatiu sâespecificava que aquesta planta té
assignada una autorització de vessaments de mercuri de 0â03 mg/l dâaigua
retornada a la llera fluvial, amb un valor màxim de 275 g/dia. Aquesta
autorització, que data de 29 de novembre de 2002, permet el vessament de
mercuri de més de 72 kg/any.

Com es pot comprovar la fàbrica de Flix representa, i a pesar del procés
de renovació que va tenir lloc el 1997, un important focus dâemissió de
mercuri tant a lâatmosfera com a lâaigua. Segons un informe de la
Comissió OSPAR, de 2005, sobre pèrdues de mercuri en la indústria del
clor-alcalí, les pèrdues produïdes a la planta de Flix entre els anys
1999 i 2003 sumen 825 kg que sâescapen a través de lâaire, lâaigua i els
productesfabricats, que en quantitats anuals superen els límits permesos.

El sistema de producció de clor-sosa mitjançant piles de mercuri, que és
el que sâempra a la fàbrica dâErcros de Flix, es troba en procés
dâabandonament arreu del món, a favor del sistema de piles de membrana,
com recull el document BREF de la Unió Europea, sobre Millors
Tecnologies Disponibles per al sector clor-alcalí, de desembre de 2001.
Així mateix la Comissió OSPAR recomana el cessament de definitiu de
descarregues, emissions i pèrdues de mercuri per aquest sector per a
lâany 2020, i sâabandoni definitivament el seu ús.

Amb aquests antecedents, *Ecologistes en Acció de Catalunya considera
inadmissible que la fàbrica dâErcros de Flix segueixi funcionant mentre
no canviï la seva tecnologia, si menys no, fins a adequar-se a la Millor
Tecnologia Disponible*. *Conseqüentment, lâautorització de vessaments
concedida per al mercuri ha de ser retirada. *

* *

No obstant i independentment de la tecnologia emprada la indústria del
clor-alcali és un dels sectors industrials més contaminants, ja que el
clor actua com un potent agent químic reactiu que pot generar
substàncies organoclorades, inexistents en la naturalesa i que són
altament tòxiques i persistents. Per aquesta raó*, cal que lâempresa
desenvolupi un pla progressiu dâabandonament de la producció de clor, i
que vist els fets, inclogui el fosfat bicàlcic. *

* *

*Per tant, el present Projecte ha de servir, també, a lâAdministració
per a exigir millores i canvis en el sistema productiu dâErcros, i
fer-les extensibles al conjunt del sector*. El contrari seria atorgar
llicència per a seguir contaminant impunement i, per tant, quedarien
qüestionades els principis que motiven el present projecte.Més informació:

Miquel Llop 977 421112

Eli Forés 669.36.15.57

This work is in the public domain
Sindicat