Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
Assumpte: Al.legacions a l´estudi informatiu Línia Barcelona-Portbou.Variant de Figueres
19 feb 2007
MINISTERI DE FOMENT-DIRECCIÓ GENERAL DE FERROCARRILS


En/Na , amb DNI núm. ,
amb domicili a .al municipi de , codi postal
EXPOSA
Que amb data 29 de desembre de 2006, sâha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat un anunci en el qual sâexposa al públic el projecte de âLínea Barcelona-Portbou. Variant de Figueresâ?
Per lâexposat en aquest tràmit dâinformació pública COMPAREC, EXPOSO i formulo les següents
ALâ¢LEGACIONS:

Primer. Que treure l'estació actual i traslladar-la a Vilafant comportarà la construcció d'una
barrera-anella ferroviària a l'entorn de Figueres, amb un impacte territorial greu. Factor que es veurà agreujat per la concentració dâinfraestructures de gran magnitud (desdoblament de l'A2, desdoblament de lâA26, tercer carril de l'autopista, línies d'alta tensió, etc..) projectades en aquesta zona. Ãs evident el perill de formació de zones marginals.

Segon. Que la ubicació de l'estació actual -que s'ha consolidat al llarg de la seva història en els usos i costums de la ciutat i població de la comarca- està situada al centre poblacional, geogràfic, comercial i turístic de la ciutat, i facilita l'accés a peu a l'estació a una gran quantitat dâusuaris, turistes i vilatans que, a més, reforça la posició del petit i mitjà comerç tradicional existent. En aquest punt cal considerar que el vigent pla urbanístic de Figueres preveu els principals creixements
i el nou palau firal en zones properes a l'estació actual.

Tercer. Que el principals problemes que generen els passos a nivell del tren actual són els
relacionats amb el trànsit de vehicles i el pas de persones, en definitiva, la permeabilitat de la ciutat, sâhan resolt o es proposa resoldre en dâaltres ciutats com Vic i Girona, amb el soterrament de les xarxes ferroviàries en els seus traçats històrics i, a la vista dels resultats, es considera que és la millor opció pels usuaris i la ciutat de Figueres. La centralitat de lâestació actual amb la proximitat
als llocs dâinterès turístic, administratiu i comercial comporta un ús molt superior dels trens de rodalies ja que l'accés a l'estació suposa una part molt important del temps de viatge total.

Quart. Que el traçat proposat en lâestudi informatiu presenta grans dificultats tècniques,
econòmiques i dâimpacte territorial en el seu traçat nord, fent inviable la seva execució i, per tant, posant en perill el servei de rodalies en el tram Figueres-Portbou.

Cinquè. Reclamem un millor servei de rodalies i les inversions necessàries pel manteniment de
la línia convencional. Considerem que la inversió en la línia d'alta velocitat no ha d'anar en detriment de la línia de tren convencional, ni en la qualitat, ni en el preu ni en el manteniment del servei.
Sisè. La documentació de lâestudi informatiu de la variant de Figueres de la línia Renfe, incompleix la Llei 9/2006, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, ja que no inclou el preceptiu anàlisi dâalternatives raonables per a la resolució del tema plantejat. Cal fer notar que la supressió de la barrera urbanística que actualment representa la línia fèrria es pot resoldre sense el desplaçament a lâexterior de la ciutat de lâestació i aquesta alternativa ha de ser considerada en el document.


Per tot això DEMANO,

1. La retirada del projecte en la seva totalitat per les raons exposades a les alâ¢legacions.

2. Que s'estudiï l'alternativa prevista durant dos anys consecutius en els pressupostos de l'Estat del soterrament de les línies ferroviàries en el traçat actual de la línia convencional.

3.Que sâadmetin a tràmit les següents alâ¢legacions i que sigui considerat com a part interessada en la tramitació dâaquest expedient.


A ....................., ......... de ............... de 2007.

Signat,
Retornar les alâ¢legacions signades
a Salvem lâEmpordà (c/ Sant Vicenç, 30 1r pis -Figueres)

This work is in the public domain
Sindicat