Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: laboral
Comunicat de la Secció Sindical de CNT a Codex SCCL i del Comité de Vaga
10 nov 2006

Comunicat de la secció sindical de CNT a Codex i del Comitè de Vaga

Barcelona, 9 novembre de 2006

Davant la posició presa per l’empresa d’arqueologia Codex SCCL davant el conflicte laboral que manté enfront als seus treballadors, i que es plasma en las diverses manifestacions realitzades per l’equip gestor de l’empresa a diferents mitjans de comunicació i un comunicat públic i intern emes el dia 30 d’octubre de 2006; la secció sindical de CNT-AIT a la empresa i el Comitè de Vaga volen manifestar:

· Lamentem i rebutgem que s’utilitzi la amenaça de tancament com a forma de coacció als treballadors, utilitzant les mobilitzacions i l’exigència del compliment de la legislació laboral com coartada per a una possible liquidació de la societat que respondria, exclusivament, a motius empresarials.

A aquest respecte cal senyalar que:

 • és una llàstima, i molt clarificador, que Codex preferís permetre l’enfonsament de l’empresa que iniciar un procés de negociació amb els seus propis treballadors.
 • Ja fa temps que l’amenaça de tancament planeja sobre l’empresa. Codex no pot sobreviure a un conveni en procés de negociació que suposarà una reestructuració de la seva forma jurídica, en el millor dels casos, si no l’acomiadament massiu dels treballadors i un reinici de les seves activitats complint la nova normativa. Fer net i començar de nou.
 • No és estrany, per tant, que Codex s’assenti còmoda amb el retràs (de ja més d’un any) en l’aprovació d’un conveni col·lectiu de sector on participa junt a altres empreses, i on la patronal ha aplicat una tàctica de desgast i relentiment ja denunciada per la part social negociadora que va portar a mobilitzacions generals al sector durant el juliol passat.
  Efectivament, Codex negocia un conveni de sector amb els delegats de CCOO d’una empresa de la competència, desconeguts als que reconeix capacitat per a negociar en nom dels seus treballadors, mentre a ells els nega la seva pròpia capacitat representativa.
 • A més, també són conegudes les desavinences entre els propis socis de l’empresa, tant amb el model de gestió de la política laboral com amb l’actitud desenvolupada davant el conflicte, i que arriben en ocasions a prendre forma d’enfrontaments personals amb postures irreconciliables. S’han estat aguantant per comoditat però cap esperar que la reconversió suposi a la vegada l’escissió. ¿Potser ha arribat definitivament el moment de perdre’s de vista?.

En relació a tot això voldríem llançar una reflexió. Si el negoci no és sostenible complint els drets laborals vigents, ¿no serà que alguna cosa va malament a l’empresa i el sector?

Per altra banda CNT també lamenta les diverses declaracions realitzades per part de la gerència de Codex a alguns mitjans de comunicació, on menteix conscientment:

 • Les realitzades a la Agencia Catalana de Noticies i publicades per alguns mitjans com el Diari de Tarragona el dia 31 d’octubre de 2006, on es negava l’ús fraudulent dels contractes per obra i servei. Aquest fet, ben conegut pels treballadors de l’empresa, havia estat reconegut per l’empresa al Jutjat del Social nº 2 de Tarragona aquell mateix matí.
 • Les publicades pel Diari de Tarragona el dia 4 de novembre de 2006, realitzades per la gerent Cristina Benet, on negava la inexistència d’un conveni col·lectiu d’aplicació. Esperem que ho desmenteixi públicament o ens indiqui qual és per a fer-lo complir.
 • I en general a la actitud mantinguda per l’empresa enfront als seus treballadors, els mitjans i el públic en general, pretenent desviar l’atenció del problema a una qüestió de retràs i representativitat a la negociació del conveni col·lectiu, quan coneix perfectament que el problema ve provocat des del seu origen per l’alt grau de precarietat laboral i vulneració dels drets legals dels treballadors.

Representació d’aquesta política de llançar pilotes fora és el comunicat emes per l’empresa el dia 30 d’octubre de 2006, el dia anterior al començament de la vaga, i que ha estat exposat a tots els centres de treball que l’empresa manté.

Per tot això, demanem que l’equip gestor de l’empresa deixi de mentir als treballadors i a l’opinió pública, utilitzant als mitjans de comunicació per a allò.

· Finalment, i com icona de les reivindicacions dels vaguistes, el local que l’empresa manté a la ciutat de Barcelona (C/. Lluís Sagnier 57, local C) ha estat denunciat davant la Inspecció de Treball pel greu perjudici que suposa per a la salut dels treballadors i el greu risc per a la seva seguretat.

Codex ha al·ludit freqüentment als seus assessors a l’hora de justificar les seves postures davant tot aquest conflicte: Es va assessorar amb un advocat que els va dir que no podien fer fixos als treballadors, i finalment van tenir que fer-ho. Es va assessorar fora de casa al voltant de la nostra representativitat i capacitat negociadora i ara es troba amb el conflicte al seu si.
No sabem qui els està assessorant ara, però sembla que fins el moment els consells rebuts no han estat més que perjudicials per als interessos de l’empresa. Potser és hora de que Codex accepti la seva responsabilitat, agafi el problema per les banyes i negoci una solució amb els seus propis treballadors.
Mentre tant la secció sindical de CNT a Codex mantindrà la convocatòria d’aturades als centres de Barcelona.


Comunicado de la sección sindical de CNT en Codex y del Comité de Huelga

Barcelona, 9 noviembre de 2006

Ante la posición adquirida por la empresa de arqueología Codex SCCL ante el conflicto laboral que mantiene frente a sus trabajadores, y que se plasma en las diversas manifestaciones realizadas por el equipo gestor de la empresa ante diferentes medios de comunicación y un comunicado público e interno emitido el día 30 de octubre de 2006; la sección sindical de CNT-AIT en la empresa y el Comité de Huelga quieren manifestar:

· Lamentamos y rechazamos que se utilice la amenaza de cierre como forma de coacción a los trabajadores, utilizando las movilizaciones y la exigencia del cumplimiento de la legislación laboral como coartada para una posible liquidación de la sociedad que respondería, exclusivamente, a motivos empresariales.

A este respecto cabe señalar que:

 • es una lástima, y muy clarificador, que Codex prefiera permitir el hundimiento de la empresa que entablar un proceso de negociación con sus propios trabajadores.
 • Hace tiempo que la amenaza de cierre planea sobre la empresa. Codex no puede sobrevivir a un convenio en proceso de negociación que deberá suponer una reestructuración de su forma jurídica, en el mejor de los casos, si no el despido masivo de los trabajadores y un reinicio de sus actividades cumpliendo la nueva normativa. Un borrón y cuenta nueva.
 • No es extraño, por tanto, que Codex se sienta cómoda en el retraso (por ya más de un año) en la aprobación de un convenio colectivo de sector donde participa junto a otras empresas, y donde la patronal ha aplicado una táctica de desgaste y ralentización ya denunciada por la parte social negociadora que llevó a movilizaciones generales en el sector durante el julio pasado. Efectivamente, Codex negocia un convenio de sector con los delegados de CCOO de una empresa de la competencia, desconocidos a los que reconoce capacidad para negociar en nombre de sus trabajadores, mientras a ellos les niega su propia capacidad representativa.
 • Además, también son conocidas las desavenencias entre los propios socios de la empresa, tanto en el modelo de gestión de la política laboral como en la actitud desarrollada ante el conflicto, y que llegan en ocasiones a tomar forma de enfrentamientos personales con posicionamientos irreconciliables. Se han estado aguantando por comodidad pero cabe esperar que la reconversión suponga a la vez la escisión. ¿Quizás haya llegado definitivamente el momento de perderse de vista?

En relación a todo esto quisiéramos lanzar una reflexión. Si el negocio no es sostenible cumpliendo los derechos laborales vigentes, ¿no será que algo va mal en la empresa y el sector?

· Por otra parte CNT también lamenta las diversas declaraciones realizadas por parte de la gerencia de Codex a algunos medios de comunicación, donde miente conscientemente:

 • Las realizadas a la Agencia Catalana de Noticias y publicadas por algunos medios como el Diari de Tarragona el día 31 de octubre de 2006, donde se negaba el uso fraudulento de los contratos por obra y servicio. Este hecho, bien conocido por los trabajadores de la empresa, había sido reconocido por la empresa en el Juzgado de lo Social nº 2 de Tarragona esa misma mañana.
 • Las publicadas por el Diari de Tarragona el día 4 de noviembre de 2006, realizadas por la gerente Cristina Benet, donde negaba la inexistencia de un convenio colectivo de aplicación. Esperamos que lo desmienta públicamente o nos indique cual es para hacerlo cumplir.
 • Y en general a la actitud mantenida por la empresa frente sus trabajadores, los medios y el público en general, pretendiendo desviar la atención del problema a una cuestión de retraso y representatividad en la negociación del convenio colectivo, cuando conoce sobradamente que el problema viene provocado desde su origen por el alto grado de precariedad laboral y vulneración de los derechos legales de los trabajadores.

Representación de esta política de echar balones fuera es el comunicado emitido por la empresa el día 30 de octubre de 2006, el día anterior al inicio de la huelga, y que ha sido expuesto en todos los centros de trabajo que la empresa mantiene.

Por todo esto, pedimos que el equipo gestor de la empresa deje de mentir a los trabajadores y a la opinión publica, utilizando a los medios de comunicación para ello.

· Finalmente, y como icono de las reivindicaciones de los huelguistas, el local que la empresa mantiene en la ciudad de Barcelona (C/. Lluís Sagnier 57, local C) ha sido denunciado ante la Inspección de Trabajo por el grave perjuicio que supone para la salud de los trabajadores y el grave riesgo para su seguridad.

Codex ha aludido frecuentemente a sus asesores a la hora de justificar sus posicionamientos en todo este conflicto:
Se asesoró con un abogado que les dijo que no podían hacer fijos a los trabajadores, y finalmente tuvieron que hacerlo.
Se asesoró fuera de casa acerca de nuestra representatividad y capacidad negociadora y ahora se encuentra con el conflicto en su seno.
No sabemos quien le está asesorando ahora, pero parece que hasta el momento los consejos recibidos no han sido más que perjudiciales para la empresa. Quizás es hora de que Codex acepte su responsabilidad, coja el problema por los cuernos y negocie una solución con sus propios trabajadores.
Mientras tanto la sección sindical de CNT en Codex mantendrá la convocatoria de paros en los centros de Barcelona.

Mira també:
http://barcelona.cnt.es

This work licensed under a
Creative Commons license

Comentaris

Re: Comunicat de la Secció Sindical de CNT a Codex SCCL i del Comité de Vaga
10 nov 2006
Un consell: com a arqueòlegs i gent de lletres s'hauria d'intentar no publicar comunicats amb tantes faltes ortogràfiques... perdem credibilitat... (en el text en català, el castellà ni l'he mirat)
Re: Comunicat de la Secció Sindical de CNT a Codex SCCL i del Comité de Vaga
10 nov 2006
si que n'hi ha de faltes (en el text en català, el castellà no l'he mirat per economia de temps), però no són pas tantes.

i la llengua també es fa en el dia a dia, si gent de lletres (O.T. classificació=divisió) fan faltes ortogràfiques, potser el que indica és que hem de replantejar l'ortografia.

per altra banda, em nego a admetre la superioritat de cap Institut sobre el comú dels mortals, tan sols accepto un mínim de regles ortogràfiques i gramaticals que ens permetin escriure i parlar de manera entenidora pels que ens envolten (escrivim i parlem per a ells i no per a cap Institut).

l'abús de normativa que fa el famós Institut va justament en contra de la pròpia normativa, al fer-la inaplicable.

i si el patrimoni de ningú s'ha de limitar a peces de museu, aquest ningú culturalment està mort.
Re: Comunicat de la Secció Sindical de CNT a Codex SCCL i del Comité de Vaga
10 nov 2006
Curiós que algú posi en dubte les regles de l'Institut de la llengua que precisament està més cascada i els seus parlants desconeixen més la normativa. Les llengües lliures són molt boniques però en un context de conflicte lingüístivc això només portaria a una situació de diglòssia i ja sabem tot quina seria la llengua que a la llarga ho pagaria amb la substitutció, perquè aquí no hi veig cap opinió en el sentit de no acceptar les normes de la Real Academia, que per altra banda han aconseguit que els parlants d'espanyol interioritzem de forma que a alguns els semblen fins i tot "naturals".
Re: Comunicat de la Secció Sindical de CNT a Codex SCCL i del Comité de Vaga
11 nov 2006
Dons a mi el q em sembla es q son ganes de tocar els collons. Si la CNT ho fa en castellà, perque no ho fa en català. Si ho fa en català, perque te faltes.
Re: Comunicat de la Secció Sindical de CNT a Codex SCCL i del Comité de Vaga
13 nov 2006
hem de recolçar als treballadors/treballadpres que lluiten per algo just (és a dir, per algo que no sigui nomès rebre 4 duros per perdre el puesto de feina) siguin d'on siguin...

en aquest cas son de la CNT... donçs TOT EL MEU RECOLÇAMENT A LA CNT.
Sindicato Sindicat