Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Anàlisi :: corrupció i poder : laboral
La Revolucia Sindikatismo
29 nov 2005
Enkonduko al la batalo inter klasoj.
Per tiu Äi artikolo oni intencas klare enkonduki la signifon de la esprimo Revolucia Sindikatismo, kaj ankaÅ­ klarigi kial Ä?i havas tute kontraÅ­an signifon al la sindikatismo nuntempe uzata de la mezgrandaj âlaboristajâ? organizaĵoj.

Por komenci jenas mallonga difino: La revolucia sindikatismo estas la komuna batalado de la laboristoj kontraÅ­ kapitalismon, kaj la Ä?enerala defendado de la ekonomiaj interesoj de la laborista klaso.

Klasa movado

Ni konstatu, ke temas pri komunaj interesoj kaj batalado de la laboristoj. Do, ni priparolas movadon de konkreta socia klaso, la laborista. Pro tio, ni ankaÅ­ devus aldoni al tiu Äi revolucia movado la studentojn kaj la senlaborulojn, Äar malgraÅ­ tio ke ili ne vivtenas sin rekte per sia laboro, ili suferas similajn viv-kondiÄojn kaj dependas de iu laboristo aÅ­ Å?tata helpo.

Konstruado de nova socio

Jam estas dirite, ke la klara celo de la revolucia sindikatismo estas la defendo de la ekonomiaj interesoj de la laborista klaso. Sekve, kvankam Ä?i ne preterlasas la okazon peti pli bonan situacion en la kontraÅ­-salajra laboro kaj la kapitalisma konsumado, la Äefa strebo de la sindikatismo estas la abolo de la laborado kontraÅ­ salajro kaj de la privata propietado. Tial, Äar Ä?i opinias la salajron kaj la propietadon la Äefa fonto de la ekonomia malegalegco kaj maljusteco en nia socio. Tiu forigado de la salajro kaj la propietado postulas konstruadon de nova socio bazita je solidareco. En tiu Äi estonta socio, Äiu individuo devos kontribui laÅ­ siaj kapabloj kaj ricevi laÅ­ siaj bezonoj. Tiun Äi socion, kiun devas krei la liberiÄ?intaj laboristoj, oni nomas Libereca Komunismo aÅ­ Anarki-komunismo.

La sindikatoj

EvidentiÄ?as, ke la revolucia sindikatismo, unue serÄas estigi komunan konsciencon en la proletaro, kaj asocieman spiriton inter la laboristoj. Tiu Äi asociemo kaj bezono asocii manifestiÄ?as en la apero de grupoj kaj societoj de rezistado kantraÅ­ la kapitalismon, kiuj ekde de la komenco de la 20-a jarcento nomiÄ?as sindikatoj.

Necesas nepre konstati la diferencon inter sindikatisma amasorganizaĵo, eksemple U.G.T., kaj loka asocio kuniganta laboristojn en la sama urbo aÅ­ vilaÄ?o. Pro tio ni klarigas, ke C.N.T. fakte ne estas sindikato, sed estas federalisma organizaĵo, kie kuniÄ?as multaj sindikatoj.
La sindikatoj estas solidaraj asocioj de laboristoj laborantaj en sama ekonomia sektoro kaj en la sama urbo aÅ­ vilaÄ?o. Tial oni kutime nomas ilin Unikaj Sektoraj Sindikatoj (eksemple: Unika Sindikato de la Transportado de Barcelono). Per tiuj asocioj eblas defendi kiun ajn kunulon de la sindikato en lia laborloko. La Äefa flanko de la sindikatismo esta Ä?uste tiu Äi, ke la problemo de unu el la membroj de la asocio fariÄ?as problemo de Äiuj samsindikatanoj, kaj ke Äiuj batalas kune kaj helpas sin reciporke. Necesas ne pensi ke la maldungo de unu el ni estas lia problemo nur. Oni devas konscii, ke la venontan fojon la maldungito povas esti vi mem.

Ni jam vidis la gravecon de la asocioj kaj la solidareco. Nun ni pritraktos las ilojn uzatajn dum la defendado de la sindikatoj kaj la interesoj de ties membraro.

Rekta Agado

Ekde 1910, jaro de la fondo de la organizaĵo Confederació Nacional del Treball, en Äiu kongreso, Ä?i agnoskis la rektan agadon, kiel la plej bonan manieron kontraÅ­stari la kapitalisman sistemon. Necesas klarigi kion Ä?i signifas kaj malproksimigi tiun koncepton de la terorisma aÅ­ perforta agado, Äar esence ili estas malsamaj.
Rektan agadon konsistigas organizita agado sen utiligo de Å?tatorganoj. Tio estas, sen utiligo de balodatoj, aÅ­ juÄ?aj procesoj. Tiel, la sukceso de la batalado dependas nur de la forto de la laborista organizaĵo. La sukceso neniam devas dependi de la volo aÅ­ sindonemo de la juÄ?istoj kaj la poltikistoj, Äar kompreneble ni dubas pri la homaj kvalitoj de tiuj Äi personoj. Rimarkindas, ke tiel la revoluciema movado gardas sin kontraÅ­ reformismo kaj mildiÄ?o. La uzado de la rekta agado celas ankaÅ­ instigi la laboristaron partopreni la bataladon, sin defendi kaj lerni solvi siajn proprajn prolemojn atendante nur solidarecon de la samklasanoj, kaj neniam kredante je la utileco de la Å?tataj institucioj. Striko estas bona ekzemplo de rekta agado, kaj Äenerala Revolucia Striko estas Ä?ia plej granda esprimo.

Krome, rimarkindas, ke rekta agado ebligas postuli rajtojn eÄ se ili ne estas agnoskataj de la leÄ?oj. Koncerne la laboristojn, leÄ?oj agnoskantaj rajtojn aperis nur danke al longaj bataloj kaj postuloj de la laborisma klaso. Do, ni ne povas taksi leÄ?ojn kiel limon al niaj postuloj. Kompreneblas, ke leÄ?oj favoris al la laboristoj nur kiam ili havis fortojn por postuli justecon. Pro Äio Äi, rekta agado estas ilo por aboli Äiujn leÄ?ojn rilate la dungadon, Äar Ä?i celas ankaÅ­ aboli la dungadon mem. Tio estas la fino de la salajroj kaj la komenco de la anarkiisma komunismo.

Memmastrumado

La sindikatoj, dum ilia strebo resti sendependaj de la kapitalismo kaj la politikaj partioj, uzas financajn rimedojn, kiuj ebligas al ili agi surbaze de iliaj propraj eblecoj. Tiun financan metodon, oni nomas memmastrumado, kaj Ä?i signifas, ke la batalado nur apogas mone la membraro de la organizo laÅ­ iliaj eblecoj.

Sekve, tio postulas ne akcepti subvenciojn de la Å?tato aÅ­ kiu ajn alia politika organizaĵo. Pro tio, sindikatoj nur akceptas kotizojn de la membraro kaj donacojn de personoj, grupoj aÅ­ organizaĵoj nepolitikaj, fratece ligitaj al la sindikatoj (ekzemple anarkiismaj federacioj).
Tiamaniere sindikatoj sukcesas resti sendependaj de la Å?tato, Äar se ekzistus tia dependo, se la Å?tato sentus sin sub minaco, Ä?i povus Äesi la subvenciojn kaj do ankaÅ­ la minacon. Neniu hundo mordas tiun, kiu al Ä?i donas viandon.

Federalismo

Äis nun ni priparolis sindikatojn kiel societojn el laboristoj apartenantaj al sama ekonomia sektoro en konkreta vilaÄ?o aÅ­ urbo, sed ankaÅ­ estas dirite, ke la revolucia sindikatismo estas ampleksa movado de la proletaro. Nun Äi-sube ni enkondukos la koncepton federalismo.

Äar sindikatismo estas klasa movado kiu havas komunan celon por la proletaro, la sindikatoj, kiuj estas la bazo de la Äiutaga milito kontraÅ­ la mastra subpremo, kontaktiÄ?as, organiziÄ?as por kune defendi siajn komunajn celojn.

Tiu Äi unuiÄ?o, kiu estas konsekvenco de la komuneco de celoj kaj revoj de la diversaj laboristaj organizaĵoj, baziÄ?as sur la solidareco kaj la reciproka subteno. Tiamaniere, same kiel Äiu problemo de Äiu unuopa membro de la asocio estiÄ?as problemo de la asocio, Äiu problemo de kiu ajn sindikato fariÄ?as problemo solvenda de la tuta federalisma organizaĵo.
Estas dirite, ke la unuiÄ?o de la sindikatoj nomiÄ?as federalisma organizaĵo (federacio), kaj ankaÅ­, ke la kialo de la kunlaborado estas la kunhavo de celoj. Tio signifas, ke la rilatoj inter la federacieroj neniam devas baziÄ?i sur aÅ­toritato aÅ­ regado de unuj partoj de la organizaĵo super la aliaj. La federalismon konsistigas ideo pri llibera asocia pakto, kio signifas la volonta akceptado de komunajn principojn, batal-metodojn kaj revoluciajn celojn.

Tiamaniere, kaj sub la principoj de libera asocia pakto, la diversaj sindikatoj de la laboristoj de diversaj ekonomiaj kampoj en sama urbo aÅ­ vilaÄ?o, fondas Lokan Federacion de Unikaj Sindikatoj. Sekve, la diversaj lokaj organizaĵoj de certa regiono konsistigas Regionan Konfederacion, kio estas federacio de lokaj federacioj. Sekve Äiu Äiam pli vasta federacio, organiziÄ?as kun la najbaraj federacioj de la apudaj regionoj. Fine, la unuiÄ?o de revoluciaj asocioj de defendado de la ekonomiaj interesoj de la laboristaro en la tuta mondo, fariÄ?as la Internacia Laborista Asocio.

La federalisma organiziÄ?o estas bona instrumento de batalado kontaÅ­ Äiam pli mondskala kapitalismo, Äar Ä?i permesas aldoni vastecon al la lukto de la proletoj. Sed, malgraÅ­ tio, ke la milito estas io mondskala kaj ampleksa, la federalismo postulas kontraÅ­staron de la centralismo, kaj Ä?i celas Å?anÄ?i la socion per la liberaj iniciatoj de la federacieroj.

Anarkiisma Socia Revolucio

Kvankam Ä?is nun oni priparolis la organiziÄ?on de la laboristaro por la defendado de siaj ekonomiaj rajtoj, estas vero, ke sindikatismo apartenas al pli ampleksa movado kaj havas rilaton al difinita humanisma pensmaniero.

Ni bone povas konstati, ke laboristo fariÄ?as laboristo, aÅ­ pli bone salajrulo, ne volonte, sed Äar la homa socio presentas dividon inter klasoj. MalgraÅ­ tio, ke tiu Äi divido kaj la ekonomia malegaleco estas bazo de la plimulto de la nuntempaj maljustecoj, ankaÅ­ rimarkendas, ke Äiuj ni estas homoj kaj ne nur minacas nin la manko de ekonomiaj ridemoj. La homa socio havas multajn kampojn en kiuj disvolviÄ?as diversaj maljustecoj, por kiuj ni ankaÅ­ devas trovi solvojn.

Pro tio, ni povas konsideri la revolucian sindikatosmon kiel bazan instrumenton de batalado kontraÅ­ la maljusteco, sed ne kiel ununuarn solvon al Äiu problemo de la socio. Ekzemple, ja necesas aboli la povon kaj la altrudiÄ?ion de unuj homoj al la aliaj, kaj por tion atingi necesas disvastigi la anarkiisman pensmanieron. AnkaÅ­ fariÄ?as evidenta problemo la deturado de la natura medio en kiu disvolviÄ?as la vivaĵoj. Pro tio necesas disvastigi la gravecon de la defendado de la naturo.

Pro Äio Äi, la membroj de la organizoj de dedenfado en la ekonomia kampo ankaÅ­ devas organiziÄ?i alie por lukti kontraÅ­ Äiu socia problemo. Tiamaniere, per tiuj diversaj liberecaj kaj nepolitikaj organizaĵoj (anarkiismaj, ekologismaj, esperantismaj ktp) ni devas vigligi liberecan socian revolucion, kiu devas Å?anÄ?i la socion en Äiu sfero kaj konstrui, per granda komuna peno, nian revatan estontecon.

Carles Verdugo Rojano

membro de la Sindikato de diversaj okupoj de Mataró (Barcelona).

This work is in the public domain
Sindicat