Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
Al.legacions contra la MAT
24 nov 2005
Adjunto el text que des de la Plataforma No a la MAT es proposa per a presentar com a al.legació al projecte.

Les al.legacions es poden presentar tant individualment com per entitats convenientment registrades. Per a aquestes caldria modificar el text posant quelcom com:
En tal i tal amb domicili a tal i en representació de l'entitat tal de numero de registre tal, en tant que secretari, president o el què convingui. I afegir al final el segell de l'entitat, clar.

Les al.legacions es poden presentar fins al 3 de desembre a qualsevol delegació del Departament de Treball i Energia. Podeu fer-ho a través de Correus amb un Certificat Administratiu, per al què heu de presentar-vos amb dues còpies que us segelleran. Aquest certificat serveix directament com a entrada al registre del Departament. Si ho envieu a Girona l'adreça de la Delegació de Girona és c/Migdia, 50-52. El Codi Postal ja us el donaran a Correus. I apa, això és tot. S'agraïrà que informeu a noalamat_premsa ARROBA yahoo.es de les al.legacions presentades.

--------------------------------------------------------------------------------
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDUSTRIA
GENERALITAT DE CATALUNYA


En ........... amb NIF ........... , nascut el ........... de ........... de ........... i domiciliat al carrer ........... de ...........

EXPOSA

Que la Sala Segona del Tribunal Suprem, en sentència dictada el 30 de novembre de 1990, en vista el recurs del sumari 12/85 de la Secció Tercera de la Audiència Provincial de Barcelona, reconegué el dret a gaudir del medi ambient com a dret fonamental dels ciutadans espanyols.

Que La Llei 2/2002, de 14 de març, dâurbanisme en el Preàmbul, II, diu literalment: âel primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de lâexigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament sostenible, de manera que es tradueixin en la utilització racional del territori; en la lluita contra la pobresa mitjançant aquest recurs, amb la política dâhabitatge social; en la qualitat de vida a assumir en tots els assentaments humans, tant els existents com els nous; en lâincrement de la conscienciació de la societat pel que fa al medi ambient; en la gestió correcta i proporcionada dels altres recursos naturals, des de la perspectiva urbana, i en la des residus generats, i també en una utilització progressiva de les energies renovables i en una política eficient dâestalvi energètic en general.â?

Que havent consultat la documentació de lâexpedient 02/15713 sobre la sol·licitud de declaració dâutilitat pública i aprovació de projecte dâexecució de la instal·lació elèctrica âNova alimentació elèctrica a Girona a 400 Kvâ?; el qual està sotmès a termini d'informació pública complementària, segons sâanuncia al DOGC nº 4502 de data 3 de novembre de 2005, i vol manifestar, per si escau dâinterès per al bé públic, les següents

AL.LEGACIONS
1.Entenc que la declaració dâutilitat pública per aquesta infrastructura ha de ser justificada per la necessitat imprescindible i per la finalitat exclusiva de satisfer lâinterès general. Per aquesta raó resulta primordial que les finalitats exposades al projecte siguin reals i versemblants. Lâanàlisi dâaquestes finalitats una per una em demostra que no es reuneixen aquestes condicions,

a.âMillora molt important de lâalimentació elèctrica a la ciutat de Girona i a les comarques que lâenvoltenâ?.En primer lloc cal determinar en base a les dades de consum real en aquesta zona i a les previsions futures quines millores en línies de transport calen i quines són les més convenients. Si per âmilloraâ?, la companyia promotora entén lâaugment de la qualitat de subministrament, és imprescindible tenir molt clara la diferència que existeix entre la xarxa de distribució ( a mitja i baixa tensió) i la de transport (a alta i molta alta tensió), i cal saber també que la mala qualitat del subministrament a les comarques gironines es deu a la deficient xarxa de distribució i no a la necessitat de noves línies de transport. (Veure Informe dâoctubre del 2004 La Situació Energètica a Catalunya i Girona de la Conselleria de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.) Si per millora, Red Eléctrica de España, S.A. entén lâaugment quantitatiu del subministrament, és necessari saber que hi ha alternatives per a lâaugment del subministrament a la ciutat de Girona i a les comarques gironines que passen per modernitzar les línies ja existents amb la qual cosa no sâoriginaria un nou impacte o per instal·lar generació elèctrica a les pròpies comarques.

b.âMillora del mallat de la xarxa de 400 Kv a Catalunyaâ?. Aquesta línia no suposarà en absolut una millora del mallat ja que en el seu tram entre Vic i Bescanó quedarà en antena; és a dir no es creuarà amb cap altra. Si es milloressin les capacitats de transport de les línies ja existents a 220 Kv, tal com consta a lâinforme annex, sí que disposaríem dâun mallat eficaç.

c.âMillora de la fiabilitat dâinterconnexió amb França i increment de la capacitat dâintercanvi dâenergia amb aquest paísâ?. Ãs aquesta una finalitat hipotètica per dues qüestions: en primer lloc és més que dubtosa lâaportació a lâinterès general de les interconnexions i en segon lloc ni el traçat ni la necessitat de la interconnexió han estat decidits pel Govern de lâEstat Espanyol per la qual cosa és aquesta una finalitat que no es basa en fets reals sinó en hipòtesis.

d.âAlimentació del TAV en el tram Barcelona - Frontera francesaâ?. Ja és sabut que el TAV no precisa dâun voltatge tant elevat, segons les següents informacions:

i.La RTE (Reseau de Transport Ãlectrique) de França reconeix obertament que no és imprescindible una línia de 400kv per a subministrar el tren dâalta velocitat, que amb una de 225kv nâhi ha prou.

ii.El CESI (Centre Electrotechnique Sperimental Italien) va elaborar un informe, encarregat per la Prefectura dels Pirineus Orientals, sobre la necessitat dâaquesta infraestructura a França, on diu que no és necessària una línia de 400kv per a subministrar el tren dâalta velocitat.

iii. LâAVE Madrid-Sevilla és subministrat en tot el seu recorregut per línies de 220kv i el TAV Madrid-Saragossa-Lleida en part del seu recorregut també és subministrat per línies de 220kv.

e. âMillora de la incidència social de lâactual línia Pierola-Vic en allunyar-se dels nuclis de poblacióâ?i âMillora de lâimpacte ambiental i la incidència social en la zona, ja que es desmuntarà la línia a 220 Kv entre Vic i Becsanó i es compactarà lâactual línia de 110 Kv Vic-Sau-Sant Hilari-Susqueda-Girona amb la nova línia de les Guilleries, de manera que un cop acabat el projecte, a aquesta zona només hi haurà una línia amb suports de quàdruple circuit, en lloc de dues de dobleâ?. El desplaçament dâaquestes línies ja existents no només no precisa de la construcció dâuna nova línia, sinó que és una obligació de lâempresa explotadora tenint en compte les afectacions mediambientals i els riscos per a la salut inherents a aquests tipus dâinstal·lació. Val a dir, per altre part, que lâallunyament dels nuclis urbans proposada és només una solució temporal ja que la frenètica expansió dels sòls urbanitzables farà que en un futur immediat aquesta línia sigui una barrera que condicioni el creixement dâaquestes poblacions.

Ãs evident per tant, que aquesta línia no és necessària ni molt menys imprescindible per motius que tinguin a veure amb lâinterès general raó per la qual demano que no es declari aquest projecte com dâutilitat pública. I que aquesta denegació es faci extensiva a qualsevol interconnexió que es pugui tramitar ara o en el futur i a qualsevol possible traçat.


2.El sobre-dimensionament de la seva capacitat de transport, uns 4000 MW, que ultrapassa amb escreix les necessitats presents i futures, incloent el consum del TAV, de les comarques gironines, fa pensar que la única finalitat, de les exposades al projecte, que és creïble és lâaugment de la capacitat dâinterconnexió. Resultaria, doncs, delirant que sâautoritzés aquest projecte executiu i que se li atorgués la declaració dâutilitat pública, quan encara lâadministració amb competència sobre línies de transport no sâha pronunciat sobre el futur de la interconnexió ni sobre el seu traçat. En coherència doncs, és necessari deixar en suspens lâaprovació del projecte executiu fins que la resta del traçat fins a Baixas hagi passat `per totes les fases de tramitació.


3.Lâestudi dâimpacte ambiental aportat no reuneix, especialment en lâàmbit de les repercussions per a la salut prou credibilitat ja que les informacions esmentades tenen més de 4 anys dâantiguitat i durant els darrers anys la investigació científica ha aportat noves dades que confirmen el potencial danyí dâaquestes línies en relació amb la leucèmia infantil, tal com es demostra a lâarticle publicat a la prestigiosa revista mèdica British Medical Journal el 4 de juny del 2005 amb el títol âLEUCÃMIA: EVITEU DE VIURE PROP DE LINIES DâALT VOLTATGEâ? dels autors Draper,Vincent, Kroll i Swanson. Per altra part, no es parla en cap moment dels adversos efectes de concentracions tòxiques dâozò ni tampoc de la relació dâaquestes línies amb pertorbacions auditives, ambdues suficientment confirmades. Ãs imprescindible, doncs, en virtut de lâaplicació del principi de precaució, àmpliament reconegut per diferents rangs de normatives comunitàries, declarar la nul·litat de lâautorització administrativa atorgada en base a un estudi dâimpacte obsolet en una qüestió tant important com la salut.


4.Lâesmentat estudi dâimpacte ambiental minimitza també els riscos mediambientals derivats de lâorigen dâincendis forestals i de les conseqüències ecològiques que una barrera dâaquest tipus originaria, especialment a en afectar-se el PEIN âGuilleries-Sabassonaâ? . Aquesta circumstàncies fa que les mesures correctores presentades a lâestudi dâimpacte ambiental siguin clarament insuficients. Caldria, per tant, anul·lar la resolució en que sâautoritzava el projecte dâaquesta línia.


Per tot lâexposat,

SOL·LICITO
1. Que siguin recollides les meves al·legacions expressades als punts anteriors

2. Que com a persona sigui considerada com a interessada i, dâacord amb el que disposa lâarticle 35,a) de la llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, la llei 55/1999, de 29 de desembre, (dâincorporació de la Directiva 90/313/CEE a lâordenament intern espanyol) també sol·licito que seâm notifiqui qualsevol acte o resolució adoptat en la tramitació dâaquest expedient.

A ..........., el ........... de ........... de 2005

Signat,...........................
D.N.I. :

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Al.legacions contra la MAT
24 nov 2005
Eu!
No es podrien presentar les al·legacions a qualsevol departament de la generalitat?

Tinc entes que el q es necessari es presentar les al·legacions a algun lloc oficial on tinguin registre. Per exemple si es porta a una Oficina Comarcal del DARP (agricultura), ells ja ho enviaran al lloc corresponent.
Res, que des de les terres de ponent ho pasarem a l DARP i ells ja ho enviaran al Departament de Treball i Industria.

Salut i amunt les forques!!!

Assemblea Pagesa
Re: Al.legacions contra la MAT
25 nov 2005
Sincerament, no ho sé... Però és possible. Si podeu confirmar-ho estaria de conya...
De totes formes, la opció fàcil era passar-ho per correus..., o aprofitar quan vingui el Sindic de Greujes al Poble, com van fer a Sta. Coloma de Farners, que el van tenir força estona entretingut presentant-li un a un les al.legacions.
Sindicat Terrassa