Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: laboral
L'article 24 de l'Estatut no dóna la talla (Cat / Cast)
31 jul 2005
Ara que els dirigents polítics discuteixen sobre coses suposadament més importants...
(enfront de reivindicacions nostres)

L'article 24 del projecte actual (i provisional) de nou Estatut d'Autonomia és el que regularia els drets laborals dels treballadors i treballadores catalans.

Fa algun temps, a EUiA del Guinardó vam elaborar un text sobre drets socials. El motiu va ser participar en el projecte de Carta Europea de Drets Socials, que aleshores es planejava. (Aquest projecte, desgraciadament, va ser arraconat per la maleïda Constitució europea. Ara, doncs, s'hauria de tornar a reactivar.)

Tot seguit, el text elaborat al Guinardó va ser presentat a la «Plataforma Horta-Carmel-Guinardó / Un altre món és possible», amb la mateixa finalitat de fer-lo arribar als promotors de la Carta. La Plataforma va retocar i afegir alguna cosa, però l'esperit de l'escrit era si fa no fa.

Temps després, en plantejar-se l'elaboració d'un nou Estatut de Catalunya, i demanar-se la participació popular, a EUiA del Guinardó vam optar per tornar a presentar, aquesta vegada a la Conselleria de Relacions Institucionals i Participació, el mateix text que ja teníem de l'altra vegada, ja que la finalitat era similar.

Ara, vist el text (provisional) de l'article 24 del projecte d'Estatut, proposo comparar-lo amb l'apartat del nostre text que es referia a «Dret al treball».


Tenim, primer, el text del projecte d'article 24:
Article 24. Drets en lâàmbit laboral

1. Els treballadors tenen dret a desenvolupar-se professionalment i a accedir de forma gratuïta als serveis públics dâocupació.

2. Les persones excloses del mercat de treball per no haver pogut accedir-hi o reinserir-sâhi i que no disposen de mitjans de subsistència propis tenen dret a percebre prestacions i recursos no contributius de caràcter pal·liatiu en els termes establerts per la llei.

3. Tots els treballadors tenen dret a desenvolupar les tasques laborals i professionals en condicions de garantia per a la salut, la seguretat i la dignitat de les persones.

4. Els treballadors, o llurs representants, tenen dret a la informació, la consulta i la participació en les empreses.

5. Les organitzacions sindicals i empresarials tenen dret a complir llurs funcions en els àmbits de la concertació social, la participació i la col·laboració social.
________________________

A continuació, vegem el text proposat per EUiA del Guinardó:
DRET AL TREBALL

Els poders públics tenen l'obligació de garantir el dret al treball de totes les persones que vulguin treballar. Aquesta és una de les seves obligacions prioritàries, i l'han de complir, bé a través d'una adequada política econòmica, o bé, si cal, directament, creant llocs de treball per a tasques socials útils.

El dret al treball de totes les persones que vulguin treballar s'ha d'entendre a la mateixa localitat on viu la persona, o com més a prop millor i amb bones condicions de transport públic, o privat a càrrec de l'empresa.

Els contractes de treball han de ser fixos, no han de comportar cap discriminació ni en la forma del contracte ni en el lloc de treball per raons de sexe o de raça, i han de tenir ingressos estables i segurs i jornada de treball limitada. Ãnicament hi pot haver contractes temporals per a les oscil·lacions de feina ocasionals o estacionals, i per a la substitució de persones que estiguin amb un permís o una excedència, o per a persones que ho necessitin per situacions personals o per afavorir la reinserció.

L'acomiadament només pot ser per causa justificada. I el servei públic d'ocupació ha d'ajudar el treballador acomiadat a trobar nova feina.

En la mesura que sigui possible, els horaris de treball cal que s'adaptin a la necessària conciliació entre la vida professional i la personal, ja que totes dues són igual d'importants.

Els treballadors i treballadores tenen dret a associar-se sindicalment i a contractar col·lectivament les condicions de treball. Serà delicte discriminar un treballador o treballadora per motius sindicals.

L'edat mínima per treballar ha de ser la fixada per la llei, a partir de 16 anys, i és il·legal donar feina a un menor d'aquesta edat.

Les persones que facin el treball domèstic a la pròpia llar han de tenir un salari per aquesta feina.
_________________________


Com a principal redactor del text de Guinardó-Plataforma, reconec que hi ha alguns elements, com ara el punt 3 de l'article 24 (salut i seguretat en la feina), que se'ns van escapar i que recull la Ponència de l'Estatut. Però, en moltes coses, la Ponència s'ha quedat molt curta.

Que cada lector o lectora en tregui les seves deduccions.

Antoni Ferret

_________________________________________


EL ARTÃ?CULO 24 DEL ESTATUTO NO DA LA TALLA
(frente a reivindicaciones nuestras)

El artículo 24 del proyecto actual (y provisional) de nuevo Estatuto de Autonomía es el que regularía los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras catalanes.

Hace algún tiempo, en EUiA del Guinardó [barrio de Barcelona] elaboramos un texto sobre derechos sociales. El motivo fue participar en el proyecto de Carta Europea de Derechos Sociales, que entonces se planeaba. (Este proyecto, desgraciadamente, fue arrinconado por la maldita Constitución europea. Ahora, pues, se debería volver a reactivar.)

Acto seguido, el texto elaborado en el Guinardó fue presentado en la «Plataforma Horta-Carmel-Guinardó / Otro mundo es posible» [corresponde a un distrito municipal de Barcelona], con la misma finalidad de hacerlo llegar a los promotores de la Carta. La Plataforma retocó y añadió algo, pero el espíritu del escrito quedó poco más o menos el mismo.

Tiempo después, en plantearse la elaboración de un nuevo Estatuto de Catalunya, y pedirse la participación popular, en EUiA del Guinardó optamos por volver a presentar, esta vez a la Consejería de Relaciones Institucionales y Participación, el mismo texto que ya teníamos de la otra vez, puesto que la finalidad era similar.

Ahora, visto el texto (provisional) del artículo 24 del proyecto de Estatuto, propongo compararlo con el apartado de nuestro texto que se refería a «Derecho al trabajo».


Tenemos, primero, el texto del proyecto de artículo 24:

Artículo 24. Derechos en el ámbito laboral

1. Los trabajadores tienen derecho a desarrollarse profesionalmente y a acceder de forma gratuita a los servicios públicos de ocupación.

2. Las personas excluidas del mercado de trabajo por no haber podido acceder a él o reinsertarse y que no disponen de medios de subsistencia propios tienen derecho a percibir prestaciones y recursos no contributivos de carácter paliativo en los términos establecidos por la ley.

3. Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar las tareas laborales y profesionales en condiciones de garantía para la salud, la seguridad y la dignidad de las personas.

4. Los trabajadores, o sus representantes, tienen derecho a la información, la consulta y la participación en las empresas.

5. Las organizaciones sindicales y empresariales tienen derecho a cumplir sus funciones en los ámbitos de la concertación social, la participación y la colaboración social.
_____________________________________

A continuación, veamos el texto propuesto por EUiA del Guinardó:

DERECHO AL TRABAJO

Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el derecho al trabajo de todas las personas que quieran trabajar. Ãsta es una de sus obligaciones prioritarias, y la deben cumplir, bien a través de una adecuada política económica, o bien, si es necesario, directamente, creando puestos de trabajo para tareas sociales útiles.

El derecho al trabajo de todas las personas que quieran trabajar se ha de entender en la misma localidad donde vive la persona, o cuanto más cerca mejor y con buenas condiciones de transporte público, o privado con cargo a la empresa.

Los contratos de trabajo tienen que ser fijos, no tienen que comportar ninguna discriminación ni en la forma del contrato ni en el puesto de trabajo por razones de sexo o de raza, y tienen que tener ingresos estables y seguros y jornada de trabajo limitada. Ãnicamente puede haber contratos temporales para las oscilaciones de trabajo ocasionales o estacionales, y para la sustitución de personas que estén con un permiso o una excedencia, o para personas que lo necesiten por situaciones personales o para favorecer la reinserción.

El despido sólo puede ser por causa justificada. Y el servicio público de ocupación ha de ayudar al trabajador despedido a encontrar un nuevo trabajo.

En la medida que sea posible, los horarios de trabajo han de adaptarse a la necesaria conciliación entre la vida profesional y la personal, puesto que las dos son igualmente importantes.

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a asociarse sindicalmente y a contratar colectivamente las condiciones de trabajo. Será delito discriminar a un trabajador o una trabajadora por motivos sindicales.

La edad mínima para trabajar tiene que ser la fijada por la ley, a partir de los 16 años, y es ilegal dar trabajo a un menor de esta edad.

Las personas que realicen el trabajo doméstico en el propio hogar deben tener un salario por este trabajo.
_____________________________________


Como principal redactor del texto de Guinardó-Plataforma, reconozco que hay algunos elementos, como por ejemplo el punto 3 del artículo 24 (salud y seguridad en el trabajo), que se nos escaparon y que recoge la Ponencia del Estatuto. Pero, en muchas cosas, la Ponencia se ha quedado muy corta.

Que cada lector o lectora saque sus deducciones.

Antoni Ferret

This work is in the public domain

Comentaris

Re: L'article 24 de l'Estatut no dóna la talla (Cat / Cast)
02 ago 2005
ara que hi resideixen a la nostra terra tants ciutadans d'origen arab em semblaria just que es faci cooficial aquest idioma.
Moltes veus ho revocarien, pero em sembla que seria 1 postura de feixista
Re: L'article 24 de l'Estatut no dóna la talla (Cat / Cast)
03 ago 2005
si el castellà és cooficial pq l'arab no? CATALÀ UNICA LLENGUA OFICIAL JA!!
Sindicat