Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Anàlisi :: dones
El treball d'homes i dones (Cat / Cart)
25 jun 2005
(Article inspirat pel seminari «Els treballs de les dones i la sostenibilitat de la vida», del FSMed. Organitzacions convocants: Dones i Treballs, Ca la Dona, Fòrum Ciutadà: Dona i Sabadell. Ponents: Cristina Carrasco, M. Inés Amorós, Montse Roset, Neus Moreno.)
Com és sabut, i no cal detallar, tradicionalment —i encara avui moltíssimes vegades—, els homes han fet el treball extern, de producció, i les dones s'han esmerçat en el treball de casa, de cura de les persones, també anomenat «de reproducció», o fins i tot «de reproducció de la força de treball». També és prou sabut i constatable que això està canviant, perquè estan canviant l'actitud i el paper de la dona.

La novetat —no del tot, és clar— i el debat comencen en dir que la situació està canviant només a mitges. Perquè «només» la dona està canviant, i la dona està canviant perquè intenta «ser com l'home»: treballar fora de casa, tenir un contracte de treball, no estar lligada a la feina de casa... I que això és una solució no sostenible. Què vol dir «no sostenible»? Vol dir que, si això ho fes tothom, no podria ser. Es produiria un col·lapse en la cura de les persones. És a dir: es produiria un col·lapse en la vida de la societat.

De la mateixa manera que es diu que, si tota la població mundial consumís tant com ho fa una gran part del món occidental, el món es col·lapsaria: mancarien terrenys de conreu, fonts d'energia, boscos, la contaminació planetària pujaria en un grau impossible d'aguantar, etc. Doncs, es conclou: si no pot ser per a tothom, no hauria de ser per a ningú. Si no pot ser generalitzable, no és sostenible, i, doncs, no és acceptable.

Igualment, doncs, si totes les persones (homes i dones) es dediquessin només a la producció de béns i serveis, la cura de les persones faria fallida i la vida es faria impossible. Si, doncs, no podria fer-ho tothom, tampoc seria bo que ho fes ningú.

Ara es podrà pensar en les reivindicacions de serveis socials, i sobretot en l'esperada llei de protecció de la dependència. Però aquestes solucions valen per a una part, molt important, de situacions, però no totes. Què passa el dia que un nen està malalt? Mentre hi hagi àvies, encara, però, i el dia que no n'hi haurà? O que també treballaran? Però no és aquest el problema pitjor. Imaginem que un fill s'ha d'operar, i que, després, ha de passar quinze dies de repòs a casa. O altres coses equivalents.

La clau està a pensar que aquestes dedicacions de cara a les persones no són, com tant s'ha pensat, tasques secundàries, inconvenients, que destorben la vida, «de dones», sinó que són, justament, «el treball per excel·lència», el més important, l'únic del qual no es pot prescindir ni un sol dia, aquell, doncs, que és més necessari, i en conseqüència més honorable.

El més honorable... I per tant, la qüestió està a saber veure, o voler veure, que les dones (moltes dones) han fet o estan fent el «seu» canvi. Ara falta el canvi dels homes...

Tampoc és cap novetat. Es diu moltes vegades, tant en el discurs feminista com en el discurs general. Però cal, segurament, fer un canvi «total» de mentalitat, de concepció de la vida, per part de tots. Als homes se'ls demana que «facin coses», que col·laborin en algunes coses. I moltes vegades s'accepta... i es fa un mínim. Sovint, tot plegat, no gaire.

El que cal dir als homes —i que s'ho vulguin creure— és que han viscut enganyats durant segles per un miratge. Que el que han fet i fan no és la tasca més important, sinó una de secundària. Que si un dia no es fa, no passa res greu. De vegades tampoc si no es fa durant dies. Que la feina més important, la que té més mèrit, la més excel·lent, és la que han fet i fan les dones, ves per on... Que han de canviar el xip de la vida. Que si volen ser «homes» han d'assumir-la amb orgull cada vegada que calgui. I que, si les empreses no ho entenen, cal reivindicar-ho.

Solament així, pensant tots i totes d'una manera diferent, i intentant viure d'una manera diferent —igual com en el cas del consum de béns—, seria possible una major autorealització personal de tots i totes. No fent concessions ni canviant petites coses, sinó canviant la manera d'entendre la vida i la manera de viure-la.

Però encara que l'article està enfocat en la comparació del treball de dones i homes, cal dir que la problemàtica de la valoració de les feines (cura de les persones i producció) depassa aquest tema, i es dóna també entre dona i dona. Vejam: qui cobra més (i molt més!), una dependenta que vengui roba o una auxiliar de geriatria que cuidi persones grans?

Acabaria dient que en el seminari en qüestió hi havia una assistència de no més, o no gaire més, d'unes 20 persones. Considerant que al FSMed n'hi havia més de 3.000 —encara que no necessàriament totes en aquell moment— i que s'estaven fent simultàniament 25 seminaris (amb una mitjana teòrica hipotètica de més de 100 persones per seminari), era una assistència pobra. I, sobretot, en la vintena de persones, només érem 2 homes.

Antoni Ferret

http://llengcat.com/aferret
_________

EL TRABAJO DE HOMBRES Y MUJERES

(Artículo inspirado por el seminario «Els treballs de les dones i la sostenibilitat de la vida», del FSMed. Organizaciones convocantes: Dones i Treballs, Ca la Dona, Fòrum Ciutadà: Dona i Sabadell. Ponentes: Cristina Carrasco, M. Inés Amorós, Montse Roset, Neus Moreno.)

Como es sabido, y no hace falta detallar, tradicionalmente —y aún hoy muchísimas veces—, los hombres han hecho el trabajo externo, de producción, y las mujeres se han dedicado al trabajo de casa, del cuidado de las personas, también denominado «de reproducción», o incluso «de reproducción de la fuerza de trabajo». También es harto sabido y constatable que esto está cambiando, porque están cambiando la actitud y el papel de la mujer.

La novedad —no del todo, claro está— y el debate empiezan al decir que la situación está cambiando sólo a medias. Porque «sólo» la mujer está cambiando, y la mujer está cambiando porque intenta «ser como el hombre»: trabajar fuera de casa, tener un contrato de trabajo, no estar atada a sus labores... Y que esto es una solución no sostenible. ¿Qué quiere decir «no sostenible»? Quiere decir que, si esto lo hiciera todo el mundo, no podría ser. Se produciría un colapso en el cuidado de las personas. Es decir: se produciría un colapso en la vida de la sociedad.

Del mismo modo que decimos que, si toda la población mundial consumiera tanto como lo hace una gran parte del mundo occidental, el mundo se colapsaría: faltarían terrenos de cultivo, fuentes de energía, bosques, la contaminación planetaria subiría hasta un grado imposible de aguantar, etc. Se concluye, pues: si no puede ser para todo el mundo, no tendría que ser para nadie. Si no puede ser generalizable, no es sostenible, y, pues, no es aceptable.

Igualmente, si todas las personas (hombres y mujeres) se dedicaran sólo a la producción de bienes y servicios, el cuidado de las personas se hundiría y la vida se haría imposible. Si, pues, no podría hacerlo todo el mundo, tampoco sería bueno que lo hiciera nadie.

Ahora se podrá pensar en las reivindicaciones sobre servicios sociales, y sobre todo en la esperada ley de protección de la dependencia. Pero estas soluciones valen para una parte, muy importante, de situaciones, pero no todas. ¿Qué passa el día que un niño está enfermo? Mientras haya abuelas, aún vale, pero, ¿y el día que no habrá? ¿O que también trabajarán? Pero no es este el peor problema. Imaginemos que un hijo se tiene que operar, y que, después, tiene que estar quince días de reposo en casa. U otras cosas equivalentes.

La clave está en el hecho de pensar que estas dedicaciones de cara a las personas no son, como tanto se ha pensado, tareas secundarias, inconvenientes, que estorban la vida, «de mujeres», sino que son, justamente, «el trabajo por excelencia», el más importante, el único del cual no se puede prescindir ni un solo día, aquel, pues, que es más necesario, y en consecuencia más honorable.

El más honorable... Y por lo tanto, la cuestión está en saber ver, o querer ver, que las mujeres (muchas mujeres) han hecho o están haciendo «su» cambio. Ahora falta el cambio de los hombres...

Tampoco es ninguna novedad. Se dice muchas veces, tanto en el discurso feminista como en el discurso general. Pero hace falta, seguramente, hacer un cambio «total» de mentalidad, de concepción de la vida, por parte de todos. A los hombres se les pide que «hagan algo», que colaboren en algunas cosas. Y muchas veces se acepta... y se hace un mínimo. A menudo, al fin y al cabo, bien poco.

Lo que hay que decir a los hombres —y que se lo quieran creer— es que han vivido engañados durante siglos por un espejismo. Que lo que han hecho y hacen no es la tarea más importante, sino una tarea secundaria. Que si un día no se hace, no pasa nada grave. A veces tampoco si no se hace durante días. Que el trabajo más importante, aquel que tiene más mérito, el más excelente, es el que han hecho y hacen las mujeres, mira por donde... Que tienen que cambiar el chip de la vida. Que si quieren ser «hombres» han de asumirlo con orgullo cada vez que haga falta. Y que, si las empresas no lo entienden, hay que reivindicarlo.

Solamente así, pensando todos y todas de una manera diferente, e intentando vivir de una manera diferente —como en el caso del consumo de bienes—, sería posible una mayor autorrealización personal de todos y todas. No haciendo concesiones ni cambiando pequeñas cosas, sino cambiando la manera de entender la vida y la manera de vivirla.

Pero aunque el artículo está enfocado en la comparación del trabajo de mujeres y hombres, hay que decir que la problemática de la valoración de los trabajos (cuidado de las personas y producción) rebasa este tema, y se da también entre mujer y mujer. Veamos: ¿quien cobra más (¡y mucho más!), una dependienta que venda ropa o una auxiliar de geriatría que cuide personas mayores?

Acabaría diciendo que en el seminario en cuestión había una asistencia de no más, o no mucho más, de unas 20 personas. Considerando que en el FSMed había más de 3.000 —aunque no necesariamente todas en aquel momento— y que se estaban haciendo simultáneamente 25 seminarios (con una media teórica hipotética de más de 100 personas por seminario), era una asistencia pobre. Y, sobre todo, en la veintena de personas, sólo éramos 2 hombres.

Antoni Ferret

http://llengcat.com/aferret

This work is in the public domain
Sindicat