Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: criminalització i repressió : pobles i cultures vs poder i estats
Concentració solidaritat Tamassint
25 mai 2005
Concentració solidària amb Tamassint davant del consolat del Marroc a Barcelona
tamassint 1.jpg
tamassint 2.jpg
Ahir,dimarts 24 de maig, a les 12 del migdia es va fer una concentració davant del Consolat del Marroc a Barcelona, per tal de mostrar el rebuig a la situació creada per les forces militars a Tamassint (El Rif-Marroc) arran de la brutal repressió sobre les persones que protestaven per la insuficiència dels ajuts del Govern marroquí per a la reconstrucció de les cases derruïdes per terratrèmol.

Dos representants dels concentrats van entrevistar-se amb el Cònsol, lliurant-li un document de protesta per aquesta situació i expressant la preocupació de les persones rifenyes que viuen a Catalunya pel que està passant.

Al document lliurat es demana la llibertat dels detinguts, la retirada de l’exèrcit de Tamassint, el càstig pels culpables de la brutal repressió de la manifestació del dia 19 i la recerca responsable d’una solució pels centenars de famílies que encara viuen en tendes de campanya després del terratrèmol de Febrer de 2004.

El Cònsol, es va comprometre a demanar informació sobre els fets i a donar una resposta

Pel proper diumenge 29 de maig es prepara una manifestació a Barcelona, que s’efectuarà de forma simultània a diferents ciutats d’Europa convocada per les Associacions de suport al poble Rifeny.
Mira també:
http://mataroviu.blogspot.com

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Concentració solidaritat Tamassint
31 mai 2005
بÙا٠Ù٠اÙسج٠اÙÙØ­Ù٠باÙÙاظÙر
Ù٠اÙÙختطÙ? اÙغÙبزÙر٠ÙعتصÙ
Ø£ÙتÙا اÙجÙاÙÙر اÙشعبÙØ© اÙÙÙÙÙبة ÙاÙصاÙدة بتÙاسÙÙت
تحÙØ© اÙÙضا٠ÙاÙصÙÙد ÙÙÙ ÙÙÙÙب ÙÙÙÙب
تحÙØ© ÙضاÙÙØ© ÙÙ٠اÙÙÙئات اÙسÙاسÙØ© ÙاÙØ­ÙÙÙÙØ© ÙاÙÙدÙÙØ© ÙاÙجÙعÙÙØ© اÙÙؤازرة ÙÙÙÙÙÙبÙÙ....
ÙÙد تعرضت Ø£ÙÙا اÙإخÙØ© ÙÙ٠اÙأربعاء 11ÙاÙÙ 2005 عÙ٠اÙساعة 10h15صباحا ÙÙاختطاÙ? ÙÙ ÙÙÙ٠بتÙاسÙÙت أشرÙ? عÙÙÙ Ùائد اÙدر٠اÙÙÙÙ٠باÙÙÙØ·ÙØ© رÙ?ÙØ© ÙعاÙÙÙ٠بسÙارة " صطاÙ?ÙØ· اÙدرÙ" Ø­ÙØ« ÙاÙت اÙÙؤاÙرة ÙحبÙÙØ© بإتÙØ§Ù Ø Ø¥Ø° Ø£ÙÙÙ? Ùائد اÙدر٠اÙÙÙÙ٠سÙارت٠اÙعادÙØ© " Ù?Ùاط" عÙد باب اÙÙÙÙÙ ÙÙاد٠عÙÙ ÙÙا إ٠تÙدÙت Ø¥ÙÙÙ Ùجدت ÙÙ?س٠ÙبخÙ?Ø© ÙØ­ÙÙØ© داخ٠"صطاÙ?ÙØ· اÙدر٠" ÙعÙ٠اÙÙ?Ùر تحرÙت بسرعة Ùح٠اÙحسÙÙØ© .
Ø£ÙتÙا اÙجÙاÙÙر اÙشعبÙØ© اÙÙÙÙÙبة ÙاÙصاÙدة ..
Ø£ÙÙا اÙإخÙØ© Ù?٠اÙÙÙئات اÙسÙاسÙØ© ÙاÙجÙعÙÙØ© ÙاÙÙدÙÙØ© ÙاÙØ­ÙÙÙÙØ© ..Ùا داع٠ÙÙتÙ?صÙ٠أÙثر Ù?Ù ÙÙابسات اختطاÙ?ÙØ Ùأ٠اÙÙؤاÙرة ÙÙØ´ÙÙ?Ø© ÙÙÙ?ضÙحة تستÙدÙ? أساسا إحباط اÙعزÙÙØ© اÙÙضاÙÙØ© Ùد٠اÙجÙاÙÙر اÙÙÙÙÙبة ÙاÙصاÙدة ÙØ¥Ù?شا٠إرادتÙ٠اÙاحتجاجÙØ© ÙØ«ÙÙÙ٠ع٠اÙÙطاÙبة بحÙÙÙÙ٠اÙعادÙØ© ÙاÙÙشرÙعة ÙاÙÙتÙØ«ÙØ© أساسا Ù?٠اÙعرÙضة اÙÙØ·ÙبÙØ© اÙÙÙÙعة Ù٠طرÙ? 2000 ÙÙÙÙب ÙÙÙÙÙبة ÙاÙÙتضÙÙØ© Ø£ÙÙا : Ùساعدات ÙاÙ?ÙØ© ÙبÙاء ÙÙاز٠اÙأسر اÙÙÙÙÙبة أ٠تحÙ٠اÙدÙÙØ© ÙسؤÙÙÙتÙا Ù?٠إعادة بÙاء Ùا دÙر٠زÙزا٠24 Ù?براÙر 2004.
ÙÙا ÙØ®Ù?٠عÙ٠أحد اÙÙضع اÙÙأساÙ٠جدا ÙÙآت اÙعائÙات اÙÙشردة Ù?٠اÙØ®ÙÙ ÙÙØ° 13 Ø´Ùرا Ùع تÙاÙÙ ÙساÙØ© اÙبرÙدة Ù?٠اÙØ®ÙÙ Ùحرارة اÙصÙÙ? Ùخطر اÙزÙاحÙ? ÙاÙحشرات اÙساÙØ© Ø Ø¥ÙÙ Ùضع اجتÙاع٠ÙÙذر بÙارثة Ø¥ÙساÙÙØ© خطÙرة Ùا تحÙد تبعاتÙا ..
Ø£ÙتÙا اÙجÙاÙÙر اÙشعبÙØ© اÙÙÙÙÙبة ÙاÙصاÙدة بتÙاسÙÙت ...تحÙØ© ÙضاÙÙØ© عاÙÙØ©
ÙÙد تعرضت٠ÙÙ٠اÙØ®ÙÙس اÙأسÙد 19 ÙاÙÙ2005 ÙÙجÙÙ ÙÙع٠داÙÙ ÙخطÙر باÙÙراÙات ÙاÙÙÙاب٠اÙÙسÙÙØ© ÙÙدÙÙع ÙاÙرصاص اÙÙطاطÙ... ÙاÙخطر Ù?Ù Ùذا اÙÙجÙ٠بطائرة " ÙÙÙÙÙÙبتر" ÙÙÙÙØ© ÙÙ Ù?Ù٠رؤÙس اÙÙÙÙÙبÙ٠اÙأبرÙاء: أطÙ?اÙا ÙÙساء ÙØ´ÙÙخا باÙÙÙاب٠اÙÙسÙÙØ© ÙÙدÙÙع Ùع اعتÙا٠اÙعدÙد Ù٠اÙÙÙÙÙبÙ٠اÙÙ?Ùراء ÙÙÙ ÙختÙÙ? اÙجÙاعات ÙاÙÙÙاط٠Ùجرح اÙعشرات ÙإغÙاءات ÙØ«Ùرة Ù?٠صÙ?ÙÙ? اÙÙÙÙÙبÙÙ ÙÙÙ ÙختÙÙ? اÙأعÙار ..ÙÙ ÙØ°Ø§Ø Ø£ÙتÙا اÙجÙاÙÙر اÙÙÙÙÙبة ÙاÙصاÙدة Ø ÙإرغاÙÙ٠عÙ٠اÙتÙÙÙع عÙ٠اÙتصرÙØ­ باÙشرÙ? ÙبÙاء ÙÙز٠Ùضاد ÙÙزÙزاÙ. ÙاÙحصÙÙØ© Ùعا٠Ù٠اÙتÙÙÙع عÙ٠اÙتصرÙØ­ باÙشرÙ? ÙبÙاء ÙسÙÙ ÙضÙÙÙÙÙÙÙÙاد ÙÙزÙزا٠ب 3 ÙÙÙÙÙ
ÙاأÙت٠ترÙÙÙا دائÙا Ù?٠باÙ٠اÙجÙاعات اÙØ£Ø®Ø±Ù Ø Ø­ÙØ« Ø¢ÙاÙ? اÙأسر Ùشردة Ù?٠اÙØ®ÙÙ ÙÙØ° 24 Ù?براÙر 2004 . ÙÙØ­Ù ÙجÙعÙØ© ÙدÙÙØ© ÙستÙÙØ© بتÙاسÙÙت أعÙÙا ÙÙØ° Ùا٠2004 ع٠رÙ?ضÙا ÙÙبرÙاÙج اÙØ­ÙÙÙÙ Ùإعادة اÙإعÙØ§Ø±Ø ÙÙÙØ° Ø°Ù٠اÙØ­ÙÙ ÙÙØ­Ù ÙÙÙ٠بأ٠اÙبرÙاÙج اÙØ­ÙÙÙÙ Ùإعادة اÙإعÙار خاب اÙتظارات اÙÙÙÙÙبÙ٠خاصة Ù?٠اÙش٠اÙÙتعÙ٠بإعادة إسÙاÙÙÙ ÙبÙاء ÙÙازÙÙ٠اÙÙدÙرة Ø Ø¥Ø° Ùا٠اÙبرÙاÙج Ù?٠اÙبداÙØ© Ù?٠صÙغة 2 ÙÙÙÙ٠أ٠3 ÙÙÙÙ٠أ٠5 ÙÙÙÙÙ Ùحسب تÙ?اÙت اÙأضرار ÙÙÙ ÙÙز٠دÙ٠اÙÙظر Ø¥Ù٠أ٠أغÙبÙØ© اÙÙÙاز٠ÙبÙÙØ© باÙØ·Ùب ÙاÙÙÙØ·ÙØ© زÙزاÙÙØ© ٠زÙزا٠1994 Ù ÙخطÙرة ÙÙا Ùا٠ÙÙ ÙÙع سÙب٠ÙسÙØ¡ Ùد٠اÙعائÙات اÙÙÙÙÙØ¨Ø©Ø Ù?Ùا٠اÙرÙ?ض اÙجÙاع٠باÙØ¥ÙÙÙÙ ÙاÙ?Ø© Ù?٠تسÙ٠تÙ٠اÙÙباÙغ اÙÙزÙÙØ© ÙاÙÙØ®Ùبة ÙØ·ÙÙحات اÙÙÙÙÙبÙÙ Ø Ù?أعدت صÙغة جدÙدة أخر٠ÙÙ 3 ÙÙÙÙÙ ÙÙزعة بÙ٠اÙإسÙÙت ÙاÙحدÙد ÙÙÙ ÙÙز٠Ùع Ø¥Ùصاء اÙعدÙد Ù٠اÙأسر اÙÙÙÙÙبة .. ÙÙÙذا أثارت اÙصÙغة اÙجدÙدة100/40: Ø£Ùثر Ù٠احتجاجات Ù?Ù ÙختÙÙ? اÙجÙاعات باÙØ¥ÙÙÙÙ ÙعÙ٠اÙÙستÙ٠اÙÙرÙز٠٠ÙÙتÙ٠اÙجÙعÙات اÙÙÙتÙØ© باÙشأ٠اÙعا٠٠ÙÙÙ ÙختÙÙ? اÙأشÙا٠( ÙسÙرات Ø Ø§Ø¹ØªØµØ§Ùات Ø ÙÙÙ?ات Ø Ø¥Ø¶Ø±Ø§Ø¨Ø§Øª ...) غÙر أ٠اÙدÙÙØ© تجاÙÙت ÙÙ Ùذ٠اÙاحتجاجات اÙسÙÙÙØ© ÙØ£Ùضت Ù?٠تÙÙ?ÙØ° برÙاÙج 100/40 اÙذ٠أشرÙ? عÙÙ٠اÙÙ?رÙ٠اÙÙتعدد اÙاختÙاسات اÙسÙØ¡ اÙØ°Ùر.
Ø£ÙتÙا اÙجÙاÙÙر اÙشعبÙØ© اÙÙÙÙÙبة ÙاÙصاÙدة بتÙاسÙÙت ..
Ø£ÙÙا اÙإخÙØ© Ù?٠اÙÙÙئات اÙسÙاسÙØ© ÙاÙØ­ÙÙÙÙØ© ÙاÙÙدÙÙØ© ÙاÙجÙعÙÙØ© اÙÙؤازرة ÙÙÙÙÙÙبÙÙ ..
Ùظرا ÙÙÙضعÙØ© اÙاستثÙائÙØ© ÙاÙخطÙرة بتÙاسÙÙت ÙÙÙضعÙا اÙسÙØ¡ Ùح٠اÙÙعتÙÙÙ٠اÙØ«Ùاثة باÙسج٠اÙÙØ­Ù٠باÙÙاظÙر ( اÙغÙبزÙر٠Ùعتص٠ØأبرÙا٠اÙØ­Ùد70 عا٠ÙسÙÙ٠غÙÙØ· ) ÙاÙظرÙÙ? غÙر اÙصحÙØ© ÙاÙÙاإÙساÙÙØ© ÙاÙÙاسÙØ© داخ٠اÙØ³Ø¬Ù Ø Ù?Ø¥ÙÙا ÙعÙÙ ÙÙÙÙÙÙبÙÙ ÙÙÙرأ٠اÙعا٠اÙÙØ·ÙÙ ÙاÙدÙÙÙ Ùا ÙÙÙ:
1.     إداÙتÙا ÙÙÙجÙ٠اÙÙÙع٠اÙخطÙراÙذ٠تعرض Ù٠اÙÙÙÙÙبÙÙ ÙÙ٠اÙØ®ÙÙس اÙأسÙد 19 ÙاÙÙ
2.     ÙطاÙبتÙا بÙ?٠اÙحصار ع٠تÙاسÙÙت ÙØ¥ÙÙاÙ? اÙاستÙ?زازات اÙت٠تطا٠اÙÙÙÙÙبÙÙ ÙاÙÙتابعات ÙاÙÙضاÙÙات ضد أعضاء جÙعÙØ© تÙاسÙÙت ÙÙتابعة آثار اÙزÙزا٠.
3.     إداÙتÙا ÙÙا تعرض Ù٠أعضاء اÙجÙعÙØ© اÙÙغربÙØ© ÙØ­ÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠Ù?رع اÙحسÙÙØ© Ù٠تعذÙب.
4.     ÙطاÙبتÙا بÙ?تح Ø­Ùار جاد ÙÙسؤÙÙ Ùع ÙÙØ«Ù٠اÙÙÙÙÙبÙÙ ÙتحÙÙÙ ÙطاÙبÙ٠اÙعادÙØ© ÙاÙÙشرÙعة .
5.     إداÙتÙا ÙÙسÙاسرة ÙاÙÙتاجرÙÙ Ù?Ù ÙعاÙاة Ùتشرد Ø¢ÙاÙ? اÙÙÙÙÙبÙÙ .

ÙÙ?٠اÙأخÙر ÙØ­Ù٠عاÙÙا Ù٠أشÙا٠اÙدع٠ÙاÙÙؤازرة ÙاÙتضاÙÙ Ùع اÙÙÙÙÙبÙÙ .. ÙÙشد عÙ٠أÙد٠ÙÙ ÙÙÙÙب ÙÙÙÙب
ÙدÙت٠ÙÙاضÙÙ٠ع٠حÙÙÙÙÙ
ÙتحÙØ© ÙضاÙÙØ©
بÙا٠صادر Ù٠اÙسج٠اÙÙØ­Ù٠باÙÙاظÙر
ع٠اÙÙعتÙ٠اÙسÙاس٠اÙغÙبزÙر٠Ùعتص٠رÙ٠اÙاعتÙاÙ861500
Re: Concentració solidaritat Tamassint
01 jun 2005
NOSOTROS DESDE AQUI , DESDE LAS PALMAS DE CRAN CANARIA NOS EXPRESAMOS NUESTRA SOLARIDAD A LOS ARRESTRADOS DE LA ASOCIACION TAMASSINT , Y TAMBIEN NUESTRA EXEGENCIA A LAS AUTORIDADES MARROQUI DE:
1/ LIBERAR A LOS TRES DETENIDOS DE LA ASOCIACION TAMASSINT
2/DIALOGO CON LOS DOMIFICADOS DEL SEISMO DEL AL-HOCEIMA, PARA BUSCAR UNA SOLCION RAPIDA Y LOGICA PARA LAS VICTIMAS DEL SEISMO, YA QUE 1900 FAMILIAS VIVEN AUN EN TIENDAS DE CAMPAÑA DESDE 24/02/05
4/LIBERAR TAMASINT DE EMBARGO Y EL ASIALAMIENTO POLICIAL, Y DEJAR A LAS CARAVAS DE APOYO HUMANITARIAS INCROPRARSE A TAMASSINT
Re: Carta de l'encarcelat, Coord. Ass. Tamassint
01 jun 2005
COMUNICADO DE LA PRISIÃN LOCAL DE NADOR
DEL SECUESTRADO MOATASSIM EL GHALBZOURI
A LA POBLACIÃN DAMNIFICADA Y RESISTENTE A TAMASSINT
SALUDO DE LUCHA Y RESISTENCIA PARA CADA DAMNIFICADO DAMNIFICADO
SALUDO DE MILITANCIA A TODAS LAS ORGANIZACIONES POLÃ?TICAS, DE DERECHOS HUMANOS, CÃ?VICAS Y ASOCIATIVAS SOLIDARIAS CON LOS DAMNIFICADOS

He sido victima de un secuestro el miércoles 11/05/05 a las 10.15 h de la mañana, de una cafetería de tamassint, fue llevado a cabo por el jefe de la gendarmería de la zona ayudado por sus colaboradores en vehículo ´´ESTAFET DE LA GENDARMER�A en lo cual el complot ha sido trenzado con perfección, estaciono el jefe de la gendarmería su vehículo habitual ´´FIAT´´ a la puerta del establecimiento y mi ha llamado, al llegar a el sin darme cuento hasta que me encuentre y con agilidad muy precisa dentro del coche blindado de la gendarmería, lo cual se dirigió de inmediato y a gran velocidad hacia alhoceima.
A la población damnificada y resistente
    A las organizaciones Políticas, asociativas, cívicas y de derechos humanos.. no hace falta matizar mas sobre el historial de mi secuestro; porque el complot estaba claro y escandaloso, su objetivo era frustrar los ánimos de lucha de la población damnificada resistente y abortar su decisión de protesta y obligarles a renunciar sus reivindicaciones justas y legitimas a demás, se conciernan básicamente en la lista de las reivindicaciones firmadas por 2000 afectos y afectadas que contienen primero: Ayudas suficientes para la construcción de las viviendas a la s familiares damnificadas o que se responsabilice el estado de la reconstrucción de lo que el terremoto del 24/02/2004 ha destruido.
No se esconde nada de la situación muy infrahumana en que viven centenares de familias afectadas, están viviendo en tiendas de campaña desde hace mas 15 meses con la succesividad del calor del verano y el frío de el invierno, también el peligro de las serpientes y todos los insectos venenosos, es una situación que acabara en un desastre humano muy grave nadie podrá imaginar sus secuelas.
    A la población damnificada y resistente en Tamassint... saludo de lucha muy alto
El jueves negro fuisteis el objeto de la ofensiva represora, sangrienta y grave, utilizando bastones, bombas lacrimógenas y balas de goma... el mas grave la ofensiva con el helicóptero que ha lanzado sobre las cabezas de los afectados inocentes: niños, ancianos y mujeres las bombas lacrimógenas, detención de decenas de los pobres afectados de varias comunas y zonas, han causado decenas de heridos y un numero indeterminados de desmayados de todas las edades. Todo esto, querida población damnificada y resistente, para obligaros a firmar la declaración de honor para la construcción de casa antisísmicas, el resultado de todo un año de la declaración de honor para construir viviendas antisísmicas con 3000 dirhams.
Estáis siempre viendo en las otras comunas, miles de familias abandonadas a su suerte en tiendas desde 24/05-2/2004. Nosotros como asociación cívica independiente a Tamassint hemos declarado nuestro desacuerdo y rechazo al programa gubernamental para la reconstrucción, desde entonces decíamos que este programa ha frustrado las esperanzas de los afectados, sobre todo en lado conciérnado en realojarles y la reconstrucción de sus viviendas destruidas. En principio el programa determinaba en 20000, 30000 y 50000 dirhams según el daño efectuado en cada casa, sin tener en consideración que la mayoría de ellas estaba construidas con adobe ya que la zona es sísmica -terremoto de 1994- y peligrosa, lo cual ha tenido un efecto negativo y malvado a las familias afectadas, la negativa colectiva en toda la provincia de la recepción de las ayudas insuficientes y frustradoras de las esperanzas de los afectados, se alterno después otra nueva forma, es los 30000 dh por cada casa destruida distribuida en sacos de cemento y barras de hierro con muchas familias afectadas no contadas. Así, la nueva forma 40/100 ha provocado mas de un acto de protesta en varias comunas de la provincia y a nivel central â el encuentro de las asociaciones que trabajan en el asunto publico- y de distintas formas (marchas, encierros, concentraciones, huelgas...) pero el estado no hizo caso a estas protestas pacificas y continua con la ejecución del programa 40/100 la cual llevo a cabo el equipo multifuncional mal citado.

SALUDO DE LUCHA Y RESISTENCIA PARA CADA DAMNIFICADO DAMNIFICADO
SALUDO DE MILITANCIA A TODAS LAS ORGANIZACIONES POLÃ?TICAS, DE DERECHOS HUMANOS, CÃ?VICAS Y ASOCIATIVAS SOLIDARIAS CON LOS DAMNIFICADOS
A pesar de a la situación de emergencia y grave en Tamassint y nuestra situación, nosotros los 3 encarcelados en la prisión local de Nador (Moatassim El Ghalbzouri, Mhamed Aberkan 72 años y Salim Ghallit) y la situación de insalud, infrahumanas y duras dentro de la prisión. Anunciamos a los afectados y la opinión publica nacional e internacional lo siguiente:
1.     Nuestra condena a la ofensiva represiva que ha sufrido los damnificados el día de jueves negro.
2.     Pedimos la retirada del cerco de tamassint y parar las coacciones a los afectados y persecuciones y apurias contra los miembros de la asociación tamassint por el seguimiento de las secuelas del terremoto.
3.     Condenamos a los daños sufridos de la tortura por los miembros de la Asociación marroquí de los derechos humanos
4.     Pedimos la iniciación del dialogo con los representantes de los afectados y conseguir sus reivindicaciones justas y legitimas.
5.     Condenamos a todo tipo de correduría y comercialización de los sufrimientos y el vagabundeo de miles de damnificados.

Por ultimo, agradecimos altamente a todo tipo de defensa y solidaridad con los afectados.. y animamos a todo damnificado damnificado.

Continuad luchadores por vuestros derechos
Saludo de militancia

Comunicado desde la prisión local de Nador.

Por el detenido político Moatassim El Ghalbzouri numero de recluto 861500
Re: Concentració solidaritat Tamassint
13 jun 2005
Fotos de la Concentracion de barcelona en la web:
http://www.alhucemas.info
Sindicato Sindicat