Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: laboral
«Precarietat zero» (Manifest de la XCT contra la precarietat en l'Administració) (Cat / Cast)
09 abr 2005
PRECARIETAT ZERO: PER L'ESTABILITAT LABORAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CATALANES

No fa gaires anys es donava per fet que treballar en l'Administració pública era sinònim d'ocupació estable. La realitat avui és molt diferent. Milers de treballadors/es de sanitat, ensenyament, serveis centrals de la Generalitat, ajuntaments, diputacions, universitats... estan en la precarietat més absoluta.

No hi ha cap transparència en les contractacions, ni es respecta la igualtat d'oportunitats en l'accés a la major part d'ocupacions que són pagades amb diners públics. Governs anomenats d'esquerra de qualsevol àmbit apliquen els mateixos mecanismes de precarització de l'ocupació que els de dretes, que alhora són idèntics a aquells que aplica la iniciativa privada. Privatitzacions, externalitzacions, subcontractes, ETTs, contractes de setmana, de dies o d'hores són utilitzats quotidianament en les administracions públiques de qualsevol color polític.

Es desvien recursos públics per al negoci de l'ensenyament privat. Amb diners públics es paguen salaris de treballadors/es que són contractats arbitràriament per empresaris privats (escola concertada) o per la jerarquia de l'Església (professors de religió) . Se cedeixen serveis públics com sanitat i la RENFE al negoci privat.

S'omplen la boca de proclames en les campanyes electorals contra la precarització de l'ocupació, signen acords amb els sindicats per a reduir-la, però on governen, tret d'algunes excepcions, tenen percentatges de precarietat que sobrepassen amb escreix la mitjana europea. Segons dades de la mateixa Generalitat, en 31/12/04 hi havia 31.729 treballadors temporals entre el seu personal, cosa que representa un 23,8 % de precarietat, i això sense comptabilitzar el personal de substitució, de reforç, subcontractes, ETTs, etc.

Això està provocant una pressió a la baixa en les condicions laborals del personal fix, i que la qualitat i l'atenció als usuaris empitjori progressivament, fet que alhora s'utilitzarà com a justificació interessada per proposar privatitzacions de determinats serveis, que acabaran sortint més cars a l'erari públic i estimularan la corrupció ja coneguda, per acabar transferint diners públicos a les butxaques privades, com ja n'hi ha suficients exemples que ho demostren. La lluita contra la precarització de l'ocupació pública és també la lluita per uns serveis públics de qualitat i en mans públiques, amb plantilles estables i suficients.

Des de la XARXA CONTRA ELS TANCAMENTS I LA PRECARIETAT volem denunciar aquesta hipocresia d'alguns polítics i exigir-los que compleixin el que prometen en l'eradicació de l'ocupació precària en les administracions públiques. És possible una altra Administració pública AMB PRECARIETAT ZERO EN L'OCUPACIÓ. Com també és possible una economia de plena ocupació i de qualitat, si no acceptem els paràmetres que ens imposa el neoliberalisme.

Des de la XARXA exigim als governs de tots els àmbits que, en aquells on no existeixin —que són molts—, s'obrin borses de treball perquè puguin incorporar-s'hi, en les mateixes condicions, respectant en tot cas els criteris d'antiguitat, les persones que ho sol·licitin, amb absoluta transparència i publicitat. L'oferta d'ocupació pública ha de garantir que ningú estigui més d'un any en situació de provisionalitat en la plaça ocupada.

L'accés a l'ocupació pagada amb diners públics ha de fer-se en condicions de publicitat, transparència i igualtat de condicions, i les proves que es realitzin han de ser objectivables i els seus continguts han de respondre a les necessitats dels llocs a cobrir, amb un control social dels processos selectius.

És necessari, per a resoldre l'alt nivell de precarització heretat dels governs anteriors, un canvi en els sistemes d'accés a la funció pública, introduint una via específica i transitòria d'accés diferenciat per als que ja estan prestant servei en les administracions públiques i incorporant fórmules com la de l'«estabilitat dinàmica», que assegurin l'estabilitat a aquells que duguin més d'un any treballant en el mateix lloc de treball, i reconeixent-los l'antiguitat i els drets igual que als estables.

La XARXA denuncia els acomiadaments que el Govern de la Generalitat està portant a terme, en alguns departaments, de persones amb més de deu anys d'antiguitat, sense indemnització ni preavís.

La XARXA donarà suport a totes les mobilitzacions dels treballadors, precaris o no, l'objectiu dels quals sigui l'ESTABILITAT LABORAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES i promourà la seva unificació.

Barcelona, 7 d'abril de 2005.

XARXA CONTRA ELS TANCAMENTS I LA PRECARIETAT
_____________

PRECARIEDAD CERO: POR LA ESTABILIDAD LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CATALANAS

Hace no muchos años se daba por hecho que trabajar en la Administración pública era sinónimo de empleo estable. La realidad hoy es muy diferente. Miles de trabajadores/as de sanidad, enseñanza, servicios centrales de la Generalitat, ayuntamientos, diputaciones, universidades... están en la precariedad más absoluta.

No existe ninguna transparencia en las contrataciones, ni se respeta la igualdad de oportunidades en el acceso a la mayor parte de empleos que son pagados con dinero público. Gobiernos llamados de izquierda de cualquier ámbito aplican los mismos mecanismos de precarización del empleo que los de derechas, que a la vez son idénticos a los que aplica la iniciativa privada. Privatizaciones, externalizaciones, subcontratas, ETTs, contratos de semana, días u horas son utilizados cotidianamente en las administraciones públicas de cualquier color político.

Se desvían recursos públicos para el negocio de la enseñanza privada. Con dinero público se pagan salarios de trabajadores/as que son contratados arbitrariamente por empresarios privados (escuela concertada) o por la jerarquía de la Iglesia (profesores de religión) . Se ceden servicios públicos como sanidad y la RENFE al negocio privado.

Se llenan la boca de proclamas en las campañas electorales contra la precarización del empleo, firman acuerdos con los sindicatos para reducirla, pero donde gobiernan, salvo algunas excepciones, tienen porcentajes de precarización que sobrepasan con creces la media europea. Según datos de la propia Generalitat, en 31/12/04 había 31.729 trabajadores temporales entre su personal, lo que supone un 23,8 % de precariedad, y esto sin contabilizar el personal de sustitución, de refuerzo, subcontratas, ETTs, etc.

Esto está provocando una presión a la baja en las condiciones laborales del personal fijo, y que la calidad y la atención a los usuarios empeore progresivamente, lo que a la vez se utilizará como justificación interesada para proponer privatizaciones de determinados servicios, que acabarán saliendo más caros al erario público y estimularán la corrupción ya conocida, para acabar transfiriendo dinero público a los bolsillos privados, como ya hay suficientes ejemplos que lo demuestran. La lucha contra la precarización del empleo público es también la lucha por unos servicios públicos de calidad y en manos públicas, con plantillas estables y suficientes.

Desde la XARXA CONTRA ELS TANCAMENTS I LA PRECARIETAT queremos denunciar esta hipocresía de algunos políticos y exigirles que cumplan lo que prometen en la erradicación del empleo precario en las administraciones públicas. Es posible otra Administración pública CON PRECARIEDAD CERO EN EL EMPLEO. Como es posible una economía de pleno empleo y de calidad, si no aceptamos los parámetros que nos impone el neoliberalismo.

Desde la XARXA exigimos a los gobiernos de todos los ámbitos que, en aquellos donde no existan —que son muchos—, se abran bolsas de trabajo para que puedan incorporarse, en las mismas condiciones, respetando en todo caso los criterios de antigüedad, las personas que lo soliciten, con absoluta transparencia y publicidad. La oferta de empleo público debe garantizar que nadie deba estar más de un año en situación de provisionalidad en la plaza ocupada.

El acceso al empleo pagado con dinero público debe hacerse en condiciones de publicidad, transparencia e igualdad de condiciones, y las pruebas que se realicen deben ser objetivables y sus contenidos deben responder a las necesidades de los puestos a cubrir, con un control social de los procesos selectivos.

Es necesario, para resolver el alto nivel de precarización heredado de los gobiernos anteriores, un cambio en los sistemas de acceso a la función pública, introduciendo una vía específica y transitoria de acceso diferenciado para los que ya están prestando servicio en las administraciones públicas e incorporando fórmulas como la de la «estabilidad dinámica», que aseguren la estabilidad a los que lleven más de un año trabajando en el mismo puesto de trabajo, y reconociéndoles la antigüedad y los derechos igual que a los estables.

La XARXA denuncia los despidos que el Gobierno de la Generalitat está llevando a cabo en algunos departamentos de personas con más de diez años de antigüedad, sin indemnización ni preaviso.

La XARXA apoyará todas las movilizaciones de los trabajadores, precarios o no, cuyo objetivo sea LA ESTABILIDAD LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y promoverá su unificación.

Barcelona, 7 de abril de 2005.

XARXA CONTRA ELS TANCAMENTS I LA PRECARIETAT

This work is in the public domain
Sindicato Sindicat