Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia : educació i societat
NOTA DE PREMSA PLATAFORMA XÚQUER VIU - Proposicions sobre el Xúquer Vinalopó aprovades i no
19 set 2004
Amics i amigues de Xúquer Viu:

Estem treballant en l'organització d'una campanya en defensa del Xúquer i
l'Albufera que ens ocuparà els pròxims mesos. Dins aquesta campanya
celebrarem una reunió amb alcaldes i regidors de la comarca el pròxim dia 6
d'octubre als que demanarem col·laboració per a la campanya. La pròxima
reunió de la Plataforma tindrà lloc a la Casa de la Cultura d'Alginet el
proper 28 d'octubre.

Us adjunte els següents documents:

- El comunicat de premsa de la última reunió que tinguérem el passat dia 15
de setembre a Alberic

- El contingut de les proposicions sobre el Xúquer Vinalopó aprovades i no
aprovades al Congrés

- El contingut de debat que tingué lloc al Congrés
NOTA DE PREMSA PLATAFORMA XÃQUER VIU - Proposicions sobre el Xúquer Vinalopó aprovades i no


Amics i amigues de Xúquer Viu:

Estem treballant en l'organització d'una campanya en defensa del Xúquer i
l'Albufera que ens ocuparà els pròxims mesos. Dins aquesta campanya
celebrarem una reunió amb alcaldes i regidors de la comarca el pròxim dia 6
d'octubre als que demanarem col·laboració per a la campanya. La pròxima
reunió de la Plataforma tindrà lloc a la Casa de la Cultura d'Alginet el
proper 28 d'octubre.

Us adjunte els següents documents:

- El comunicat de premsa de la última reunió que tinguérem el passat dia 15
de setembre a Alberic

- El contingut de les proposicions sobre el Xúquer Vinalopó aprovades i no
aprovades al Congrés

- El contingut de debat que tingué lloc al Congrés


NOTA DE PREMSA PLATAFORMA XÃQUER VIU


La Plataforma Xúquer Viu reunida ahir a Alberic va acordar en la reunió els següents punts:- Una volta conegudes les últimes xifres oficials sobre el cabal del Xúquer en els últims anys, que encara són pitjors que les que indicaven els estudis de la Fundació Nova Cultura de lâAigua, reiterar lâoposició a un transvasament que cada vegada és més inviable i insostenible.

Els estudis oficials sobre els aqüífers de la Manxa Oriental dels que es nodreix el Xúquer, demostren que encara que es deixaren dâexplotar aquests aqüífers el riu continuaria perdent cabal en els pròxims anys, pel que la situació és més greu de la que es pensava.- La demanda de paralització del transvasament està més justificada que mai quan sâha iniciat un estudi sobre la viabilitat hidrològica i econòmica del transvasament que pot concloure amb la impossibilitat dâefectuar el mateix. No seria lògic i constituiria una malversació de fons públics el continuar amb unes obres posades en entredit no sols per múltiples sectors socials, ecologistes, polítics o sindicals valencians, sinó també per la pròpia Europa.

Cal indicar que en la constitució del Grup de Treball per a lâestudi del transvasament, on participa Xúquer Viu, tots els participants, inclosos els representants del Ministeri de Medi Ambient, acceptaren que totes les opcions quedaven obertes, entre elles les de la inviabilitat del transvasament o la consideració dâaltres alternatives.- Fer un crida a la societat valenciana en general i riberenca en particular de mobilitzar-se activament contra el transvasament i en defensa del riu i lâAlbufera. No anem a conformar-nos amb un riu simbòlic, més virtual que real, que no recupere i garantitze lâecosistema del Baix Xúquer amb un cabal permanent i adequat a la importància del riu. No anem a permetre que lâAlbufera sâalimente amb aigua de depuració (o procedent dâaltres conques) i que se li neguen les aportacions hidríques suficients per a garantitzar la seua supervivència.- Fer una crida als regants i llauradors de la Ribera per a estar vigilants per a defensar els seu drets històrics. Aquests no haurien dâacceptar a canvi dâunes inversions en la modernització del regadius es deixe morir el riu que dona vida a la comarca. Els regants i llauradors no han de consentir que sâesquilme el riu i els seus drets per a justificar necessitats hídriques al Vinalopó o a la Manxa més que dubtoses.- La Plataforma Xúquer Viu, com va acordar en la última reunió celebrada el 31 dâagost a Cullera, encetarà una ampla campanya per tot el territori valencià, amb especial incidència a la Ribera, en defensa del Xúquer i de lâAlbufera i contra el transvasament. Per a la realització dâaquesta campanya es demanarà la col·laboració dels ajuntaments de la comarca i es convocarà als alcaldes i regidors de la mateixa a una reunió en els pròxims dies. La Plataforma considera que els alcaldes de la Ribera són el més indicats en encapçalar aquesta protesta que en definitiva pretén alçar la veu en defensa del nostre riu i de la nostra comarca.

Dins dâaquesta campanya, Xúquer Viu participarà en la manifestació del 9 dâoctubre en un lloc destacat, portant la segona pancarta de la mateixa. Igualment en el manifest del 9 dâoctubre es replegarà de manera detallada aquesta problemàtica.La Ribera 16-09-04

-SOBRE ELABORACIÃN DE UN PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÃN DEL RÃ?O XÃQUER Y LA PARALIZACIÃN DE LAS OBRAS DEL TRASVASE XÃQUER-VINALOPÃ. GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQ UIERDA UNIDA -INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000020).El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: proposición no de ley sobre la elaboración de un plan integral de recuperación del río Xúquer y la paralización de las obras del trasvase Xúquer-Vinalopó. Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Izquierda Verde, tiene la palabra la señora Navarro.La señora NAVARRO CASILLAS: Un matiz, señor presidente, el grupo es de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Como todo el mundo sabe, el río Xúquer lleva años padeciendo una sobreexplotación, aunque unos lo quieran reconocer más que otros. Ha perdido ya desde el año 1980 una tercera parte del caudal que tenía, según el libro blanco del Plan hidrológico. El Plan hidrológico de la cuenca del Xúquer incluye la extracción de centenares de hectómetros cúbicos de los acuíferos de La Mancha oriental, acuíferos de los que se nutre el río Xúquer, todo ello debido a un pacto que alcanzaron los señores Zaplana y Bono en el año 1997. Esto significa que cada vez llega menos agua y, por tanto, la mayor parte del año sencillamente el río no llega al mar. Además, los pueblos por los que pasa, como ocurre con muchos ríos en nuestro Estado⦠(Rumores.)El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio y si tienen que conversar, salgan fuera. Gracias.La señora NAVARRO CASILLAS: Además, como ocurre con muchos ríos de nuestro Estado, los pueblos por los que pasa vierten las aguas residuales sin depurar y, por tanto, se va embruteciendo. Todos estos datos nos conducen a que el río no tiene excedentes, por una parte -por tanto, no debe ser trasvasado- y, por otra parte, lo que necesita son acciones para recuperar su caudal. Todo ello no significa que el Vinalopó -otro río que necesita agua también- no precise soluciones para esa carencia de agua, que deben ser buscadas y puestas en marcha. Pero lo que no podemos hacer es salvar un río matando a otro, que es lo que se pretende mediante el trasvase que queremos paralizar y que es uno de los puntos que contiene esta iniciativa. El agua, señorías, no es un negocio, el agua es vida, es un derecho social y por eso los gobiernos han de cuidar nuestros ríos, han de invertir lo que haga falta en salvarlos, cuidarlos y no cambiar el curso de la naturaleza. La obra del trasvase se aprobó por el Banco Europeo de Inversiones sobre la base de determinados datos inexactos e incompletos, así se acredita además por el informe de la facultad de Biológicas de la Universidad de Valencia. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó oficialmente la zona afectada cuestionando un trasvase que, según el informe, pondría fin a la cualidad única del entorno natural, haciendo referencia además a la albufera, manifestando una serie de reconsideraciones sobre la financiación. En ese punto estamos. A todo esto hay que sumar que efectivamente la falta de agua del Xúquer afecta directamente a la albufera, pues no se le aporta el agua suficiente para mantener vivo su ecosistema. Si además se trasvasa el agua del Xúquer al Vinalopó, menos agua tendrá la albufera, con lo cual acabamos con su ecosistema definitivamente. A todo esto tenemos que añadir la especulación urbanística que estamos padeciendo en el país valenciano y precisamente ahí, donde el río Xúquer llega pocas veces al año al mar, ahora la Generalitat valenciana está proponiendo como gestor urbanístico a través del Instituto valenciano de la vivienda unas nuevas urbanizaciones en Cullera que ocuparán 70 millones de metros cuadrados. Eso es lo que se está haciendo en el país valenciano y el único motivo por el que se utiliza el agua y a los agricultores es en realidad para cubrir la especulación urbanística apoyada por el actual Gobierno valenciano del Partido Popular. Eso es lo que no podemos tolerar. Por eso pedimos que se recupere el Xúquer, que se apruebe este plan integral de recuperación, que se establezca cuál es el caudal que tiene, que se paralice cautelarmente el trasvase hasta que se determine qué se ha hecho en los últimos años con todas estas extracciones de agua y además que se demuestre que existen excedentes para que se pueda trasvasar, que se resuelvan las necesidades hídricas de otro río que es el Vinalopó que por supuesto necesita agua, todo ello con las tecnologías actualmente existentes y que la ministra de Medio Ambiente nos da a conocer cotidianamente, que se detenga la sobreexplotación de los acuíferos de La Mancha oriental que está destruyendo nuestro río y, por supuesto, que se creen órganos y métodos de trabajo que permitan la participación social y científica en busca de soluciones y para la elaboración de este plan de recuperación del río. Tengo entendido que ahora mismo se ha creado una mesa de negociación con las partes implicadas en lo que ahora mismo ya es un conflicto social, que es este trasvase, pero en el momento en el que se presentó la iniciativa esto no era así. En ese aspecto, aplaudo que ya se haya hecho, pero eso no significa que no haya que actuar cautelarmente para no llevar a cabo actuaciones que después no tienen marcha atrás, como son este tipo de obras que suponen un grave perjuicio para el medio ambiente y unos impactos irreversibles, como me imagino que sabrán muchos de los presentes. De hecho, por eso se paralizaron inmediatamente las obras del Ebro. Nuestro Ebro es el Xúquer, el Júcar, y por eso emplazamos a todos los portavoces y diputados presentes para que apoyen esta iniciativa.El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda por parte del Grupo Socialista a esta proposición no de ley.

Por dicho grupo tiene la palabra la señora Serna.La señora SERNA MASI�: Señorías, efectivamente respecto al punto que tratamos hoy en esta Comisión y que ha traído en esta primera propuesta el grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quisiera aclarar que conceptualmente tiene grandísimas similitudes con la que presenta Esquerra Republicana y, por tanto, algunos de los argumentos que voy a exponer para contestar a la portavoz de Izquierda Unida como representante de su grupo parlamentario, serán exactamente los mismos que le contestaré a la señora Bonás que posteriormente planteará la proposición no de ley de Esquerra.

En primer lugar, quisiera decir que, en cuanto a los puntos 2 y 6 que presenta esta proposición no de ley de la señora Navarro y que habla de determinar con criterios científicos el caudal ecológico del Xúquer y promover la creación de órganos y métodos de trabajo que permitan la participación científica y social en este tema, nuestro grupo, el Grupo Socialista, votará afirmativamente. Pero en relación con el resto de los puntos, 1, 3, 4 y 5, presentamos, señor presidente, una enmienda transaccional que sería como una síntesis de lo que plantea esta proposición no de ley y la enmienda que ayer presentó mi grupo.

Paso, por tanto, a explicar en qué consistiría esta enmienda transaccional, indicando punto por punto para que precisamente la señora Navarro lo entienda correctamente y en los términos en que se explica. En el punto 1 de esta proposición no de ley se indica que hay que revisar inmediatamente el Plan hidrológico de la cuenca del Xúquer con un análisis objetivo de sus cinco años de vigencia. Quiero decirle a la portavoz de Izquierda Unida que la solicitud que hace en este punto de instar al Gobierno a la revisión inmediata del plan, no es posible; no es posible jurídicamente. Los argumentos son los siguientes. Señorías, el Plan hidrológico de cuenca se realizó en el año 1998 y se aprueba con el Real Decreto 927/1998 que establece -y leo textualmente-: La revisión completa y periódica del plan se realizará cada cuatro años. Cierro la cita.

¿Qué significa esto? Que la revisión inmediata solicitada por este grupo y posteriormente, como veremos, por Esquerra Republicana, no puede llevarse a cabo hasta el año 2006. Por tanto, esa revisión inmediata desde el punto de vista jurídico no es factible y no sería una buena recomendación por parte del Parlamento, que es el Legislativo, decir que se tiene que llevar a cabo esta medida, porque no solamente jurídicamente tiene dificultades en el ámbito de la normativa española, es que la normativa europea precisamente plantea la misma cuestión. Cuando la Directiva comunitaria 2060, por la que se establece un marco comunitario para las políticas nacionales del agua, se incorpora al derecho español, queremos señalar que en esta directiva ya incorporada a nuestro propio derecho se indica que la revisión de los planes hidrológicos de cuenca deberá entrar en vigor el 31 de diciembre de 2009, siendo a partir de esta fecha y cada seis años cuando se revisarán. Sin embargo, a pesar de estas dificultades jurídicas, nosotros entendemos que políticamente se puede dar una salida a esta cuestión, por lo que la enmienda transaccional que planteamos a esa revisión inmediata dice lo siguiente: Analizar el desarrollo del Plan Hidrológico de Cuenca del Xúquer en sus cinco años de vigencia. Naturalmente, un análisis es plenamente posible, políticamente correcto y se puede hacer. No una revisión, sino un análisis del mismo.

En cuanto al punto 2, determinar con criterios científicos, ya he indicado que vamos a votar a favor, por lo que no ha lugar a hacer un análisis importante en relación con esta cuestión.

Llegamos al punto 3 de esta proposición no de ley, en relación con el cual Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds señala que hay que paralizar cautelarmente las obras del trasvase Xúquer-Vinalopó. Nosotros consideramos que en este momento el objetivo central del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista es conseguir la paz social y la paz territorial en el tema del agua, es decir, acabar con la guerra del agua presente hoy en nuestro país. Precisamente, la incapacidad del anterior Gobierno para que hubiese un diálogo social al respecto ha dado lugar a fortísimas tensiones desde luego en la Comunidad Valenciana y en toda la cuenca mediterránea. ¿Qué significa esto? Que desde el 25 de agosto la Confederación Hidrográfica del Júcar ha creado un grupo de trabajo en el que están presentes todos los colectivos afectados por la conducción o por el trasvase Júcar-Vinalopó. Eso significa que en este momento estos colectivos por fin se han sentado a la misma mesa, tanto los cedentes de la cuenca como los receptores de la misma, es decir, tanto los que representan al Júcar como los que representan al Vinalopó, y están dialogando, un diálogo que puede ser absolutamente constructivo, un diálogo en el que se van a escuchar unos a otros, pudiéndose llegar a verdaderas conclusiones, conclusiones sociales sobre el agua, lo que significará paz política, algo que es importantísimo en estos momentos. ¿Qué ocurre? Que si ahora el Parlamento sale diciendo que hay que parar cautelarmente ese trasvase sería como matar a un grupo de diálogo y al Grupo Parlamentario Socialista le parece que es fundamental que junto con el Gobierno este grupo trabaje adecuadamente. Por tanto, estamos dispuestos a proporcionar a ese diálogo entre los colectivos afectados un marco político que les permita trabajar. Eso significa que no sería correcto que en este momento el Parlamento tomase partido por una de las partes. Así pues, estando de acuerdo con cosas que acabamos de escuchar de la portavoz, nosotros hacemos a esta proposición no de ley una transacción que dice textualmente: Actuar con cautela en relación con la ejecución de las obras del trasvase, teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en los puntos 1 y 2 de su proposición no de ley, es decir, análisis y criterios científicos. Naturalmente, esto nos parece absolutamente razonable, estamos dispuestos a aceptarlo y por lo tanto planteamos esta transacción al punto 3 de su proposición no de ley.

Siguiendo con el punto 4, este dice: Resolver sin demora las necesidades hídricas del Vinalopó, pero luego hay una serie de cuestiones, ya que dice que tiene que ser con los recursos y con las infraestructuras actualmente disponibles. Pues bien, lo que ocurre en el Vinalopó es que no tiene ni esos recursos ni esas infraestructuras; sin embargo, estamos de acuerdo con que las tecnologías actuales pueden permitir resolver y paliar los problemas del agua en esta zona. Quiero indicar a SS.SS., aunque muchos de ustedes lo saben perfectamente, que la comarca del Vinalopó ha crecido en sus necesidades de agua, en sus necesidades hídricas porque su población ha crecido de forma increíble. Si en el año 1991 había 782.000 habitantes, las últimas cifras de las que disponemos, del año 2002, hablan de 878.000. Podría decirse, como a veces he escuchado, que quizá no tendría que crecer de esta manera, pero supongo que el Parlamento jamás iniciará un debate en el que el mismo indique a los españoles dónde tienen que vivir, puesto que los españoles pertenecen a un país libre y viven allí donde consideran, allí donde encuentran trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es procurar buscar soluciones a este problema, siendo el motivo por el que también planteamos una transacción al punto 4 que dice -a mí me parece que recoge totalmente el espíritu de la proposición no de ley del grupo que hoy nos la presenta- textualmente: Trabajar en la búsqueda de soluciones duraderas a las necesidades hídricas del Vinalopó, atendiendo a las posibilidades que ofrecen las tecnologías actualmente disponibles. En ese punto estaríamos totalmente de acuerdo con la portavoz, la señora Navarro.

En el ámbito -con esto voy acabando, señor presidente- del número 5, cuando se habla de elaborar un plan de recuperación integral incluyendo la detención de la sobreexplotación de los acuíferos de la Mancha oriental, etcétera, nosotros, señor presidente, señorías, insistimos en que el núcleo central de la intervención que en este momento esta teniendo el Grupo Parlamentario Socialista es la consecución de la paz social y del diálogo y por lo tanto no debemos en este momento buscar culpables. La verdad es que en nuestro país ha habido un tratamiento terrible del agua desde hace muchísimos años y por lo tanto no hablaremos de la sobreexplotación y buscaremos a los culpables en la Mancha oriental, sino que la sobreexplotación se da en toda la cuenca. De ahí que lo que hacemos es plantear y ofrecer una transaccional en este punto que dice -leo textualmente-: Detener la sobreexplotación de los acuíferos que afectan al río Xúquer, asegurando un caudal suficiente para el río y la albufera, y actuar sobre los problemas de contaminación, vertidos y aterramientos en su cauce y demás elementos que aseguren la recuperación del río. Así, no se hace referencia solamente a la sobreexplotación de los acuíferos de la Mancha oriental, sino, señor presidente, a toda la cuenca del Júcar, que es lo que tiene que hacer este Parlamento, velar porque las administraciones públicas cumplan con la normativa europea y comunitaria.El señor PRESIDENTE: Señora Serna, le agradecería que nos hiciera llegar por escrito las propuestas de transacción que usted ha hecho para así disponer de una copia que se les pueda facilitar a los grupos. Los grupos deben tener conocimiento de todas las modificaciones que usted ha puesto encima de la mesa para saber a qué se tienen que atener en la votación.La señora SERNA MASI�: Señor presidente, sin duda las tendrán tras escuchar las conclusiones de Izquierda Unida.El señor PRESIDENTE: El Grupo de Izquierda Unida se definirá después de oír a los grupos que quieran intervenir.

¿Grupos que deseen intervenir en relación con este punto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guinart.El señor GUINART SOL�: Señor presidente, la Unión Europea acordó a finales del año 2003 cofinanciar con 80 millones de euros de fondos comunitarios la ejecución de las obras del trasvase de los caudales de los ríos Xúquer y Vinalopó en el País Valenciano, presupuestando un montante global de 355.000 (¿) millones de euros que el Gobierno español pensaba dedicar a esta obra incluida en el Plan Hidrológico Nacional. La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea condiciona este desbloqueo de los fondos comunitarios con la inclusión de cuatro cláusulas de obligado cumplimiento para el Gobierno de España, entre las que destaca instar a evaluar de forma urgente los recursos hídricos del río Xúquer para fijar el caudal ecológico que permita la transferencia hacia el río Vinalopó. Los últimos datos disponibles sobre recursos hídricos reales de la cuenca del Xúquer, recogidos por la Confederación Hidrográfica del Xúquer, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que teóricamente posibilitan el trasvase hacia el río Vinalopó, y en el informe del Banco Europeo de Inversiones, están completamente desfasados, ya que datan de la década pasada.

En este sentido, transferir caudales del río Xúquer hasta las zonas litorales del sur de la Comunidad Valenciana y Murcia provocará inevitablemente un déficit hídrico en la zona ribereña de Valencia, el desabastecimiento de los acuíferos y también de la Albufera de Valencia, como se ha dicho, el lago de agua dulce más grande de la costa mediterránea.

El trasvase Xúquer-Vinalopó prevé enviar los recursos hídricos sobrantes ahorrados en la modernización de los regadíos históricos de la ribera del Xúquer, pero en la situación actual no ofrece ninguna garantía de aporte del agua necesaria para los regantes de la zona. Además, la transferencia de caudales entre ambos territorios ya es actualmente factible a través del Canal Tajo-Segura y de hecho así se ha ejecutado con el envío de los caudales sobrantes del río Xúquer a las comarcas del Alicantí, la Marina Baixa y el Bajo y Alto Vinalopó, situadas al sur de la Comunidad Valenciana, que son precisamente las zonas receptoras previstas por la ejecución del canal del trasvase Xúquer-Vinalopó.

El trasvase Xúquer-Vinalopó también tendrá importantes consecuencias medioambientales sobre el territorio, puesto que conllevará la construcción de vías de servicio y la ejecución de túneles importantes e importantes destrozos forestales en zonas con poca población y alto valor ecológico, como el paraje natural del macizo de Caroig.

Dado que el Grupo Socialista ha presentado unas enmiendas a la proposición no de ley y no sabemos si van a ser aceptadas por el Grupo de Izquierda Unida, nuestro grupo no puede fijar la posición en la votación final hasta que no sepa si las enmiendas del Grupo Socialista son aceptadas por parte del Grupo de Izquierda Unida.El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ramón-Llin.La señora RAMÃN-LLIN I MARTÃ?NEZ: Como nosotros también tenemos una propuesta al respecto, uniría mis dos intervenciones o haría la defensa con posterioridad.El señor PRESIDENTE: Hemos decidido hacer las tres proposiciones de ley por separado, pero también la señora Serna del Grupo Socialista ha dicho antes que una parte importante de su intervención la hacía en ésta. Si usted quiere reservar su intervención para la que tienen ustedes, no habrá ningún problema.La señora RAMÃN I LLIN: Efectivamente. Siendo así, nos reservamos la intervención para la defensa posterior.El señor PRESIDENTE: Pasamos al grupo proponente. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro, para definirse sobre la enmienda presentada.La señora NAVARRO CASILLAS: Me definiré sobre la transaccional, porque las enmiendas del Partido Socialista se han convertido en una transaccional, pero no estamos de acuerdo con todas. Como va a ser un poco complicado, iré punto por punto.

Respecto al punto primero, estamos de acuerdo, porque modificar revisar por analizar no cambia el objetivo de la iniciativa. En cuanto al segundo punto, ha sido aceptado en su integridad, pero nos gustaría añadir ây las aportaciones hídricas que ha de recibir la Albufera para gozar de buena salud ambientalâ?. Con ese añadido, aceptaríamos la transaccional. En cuanto al tercer punto, no estamos de acuerdo, puesto que el problema que entendemos que hay que solucionar es el del agua y no la paz social. Lo que hay que hacer es proteger a nuestros ríos y, a través de esa protección, alcanzar una paz social. Continuar con las obras es tomar partido por una opción, es tomar partido precisamente por la opción que va en contra de la nueva cultura del agua a la que el señor Zapatero manifestó que se sometía en el debate de investidura y que está en su programa electoral. La paralización cautelar sí que significa poder esperar el resultado de esa mesa de negociación que se ha constituido recientemente. Si no se paraliza cautelarmente, no se está haciendo, sino que se opta -como decía- por la opción de seguir con unas obras que van en contra del posicionamiento de una de las partes que están en esa mesa de negociación y en contra de lo que Izquierda Verde entiende que debe ser una cultura de protección de nuestros ríos, de protección del agua. Por tanto, no la podemos aceptar. En ese caso, pediría votación separada punto por punto o de todos los puntos y de este, que es el único que no vamos a aceptar, para que las otras actuaciones que se recogen en la iniciativa puedan ser votadas de manera separada.

En cuanto al cuarto, se acepta la modificación por la misma razón, porque no se altera el objetivo que se pretende. Respecto al quinto, no nos importa que no se quiera mencionar La Mancha oriental y el acuerdo que alcanzaron Zaplana y Bono para sobreexplotar los acuíferos, porque se trata de un acuerdo público, que la gente conoce. Lo que pretendemos es que se cambien las políticas de agua que hasta ahora se han venido ejecutando tanto por unos partidos como por otros, por todos los que están en el Gobierno. Por tanto, si hay una voluntad de detener la sobreexplotación de los acuíferos, nosotros siempre estaremos de acuerdo, pero también entendemos que dentro de esa política se deberían paralizar cautelarmente las obras del trasvase. En cuanto al punto sexto, ha sido aceptado y, por tanto, no hay nada que manifestar.

En resumen, aceptaríamos todas excepto el punto tercero. Por tanto, que se voten por separado.El señor PRESIDENTE: Sugeriría al grupo proponente y al grupo enmendante que se pusieran de acuerdo en un texto transaccional, que nos lo hicieran llegar por escrito a esta mesa antes de las dos y que entregaran copia a todos los grupos, para podamos atenernos a él en la votación. Pónganse de acuerdo en la transaccional, porque si no tenemos este escrito, al final tendremos que remitirnos a la enmienda original. Pónganse de acuerdo durante las postrimerías de esta mañana.

Señora Navarro.La señora NAVARRO CASILLAS: El problema no es ese. La pregunta que hago es si se pueden votar por separado. Esa es la cuestión que quería que me resolviera, porque en ese caso quedaría más claro a la hora de presentárselo a los miembros de la Comisión.El señor PRESIDENTE: Se puede votar por separado, efectivamente.

Señora Serna.La señora SERNA MAS�A: Intervendré brevemente, puesto que no es un turno de réplica, sino un turno de aclaración.

La señora Navarro me ha propuesto añadir ây las aportaciones hídricas que ha de recibir la Albufera para una buena salud ambientalâ? en la transaccional que le he hecho al punto dos.La señora NAVARRO CASILLAS: Para gozar de buena salud ambiental.La señora SERNA MAS�A: Estoy totalmente de acuerdo. No hay ningún problema. Por tanto, mi grupo pide que se voten todos los puntos juntos, excepto el tres, en el que se solicita la paralización cautelar del trasvase del Júcar, porque el Grupo Parlamentario Socialista no está de acuerdo con esa paralización.-SOBRE EL TRASVASE XÃQUER-VINALOPÃ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000059.)El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 10, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Tiene la palabra la señora Bonás.La señora BONÃS PAHISA: Como es muy parecida a la anterior, voy a resumir y sólo voy a completar la exposición de motivos.

En el año 2002 el Xúquer no vertió agua al mar durante 219 días. El agua salada llegó hasta el Azud de la Marquesa. En noviembre, después de las lluvias, en el puente de la Nacional 332, la salinidad del agua era de 30 gramos por litro. Tengan en cuenta que el agua del mar tiene 36. Según la Confederación Hidrográfica del Xúquer, los caudales medios que circulan por el río -no los voy a decir todos- son de 80 hectómetros por año, de lo que se deduce que si en el año 2003 el Xúquer llevaba a la comarca de la Ribera 81 hectómetros y se le trasvasaban 80 hectómetros al Vinalopó, quedaba un hectómetro al año, lo que significaría la muerte del Xúquer y de la Albufera de Valencia. Lo mismo pasó con el Segura, al que han convertido en una alcantarilla al aire libre. Además, los costes de explotación, según la Confederación Hidrográfica del Xúquer, serían de 0,11 por metro cuadrado y el coste de la conducción de Cortes-Villena ¿? sería de 0,26. Se lo voy a explicar. Hay alternativa al trasvase del Xúquer. El día que en esta Comisión tengamos medios tecnológicos, será más fácil que tengamos PowerPoint. Les he traído una gráfica del caudal del Xúquer y los sondeos de La Mancha, para que los que estén interesados puedan verlo. Los sondeos de La Mancha han ido creciendo progresivamente y el Canal del Xúquer ha ¿?? (Rumores.) El Xúquer es un río mediterráneo con fuertes diferencias de caudales de un año para otro. Aquí tengo los caudales del año 914⦠(Rumores.)El señor PRESIDENTE: Señora Bonàs, un momento, por favor.

Si quieren mantener conversaciones, pueden hacerlo fuera. Hay suficiente margen, pueden salir y pueden entrar, de momento no está restringida la salida ni la entrada a nadie. Les agradecería que las conversaciones las tuvieran fuera.

Puede proseguir, señora Bonàs.La señora BONÃS PAHISA: A pesar de las variaciones anuales pueden ver cómo el caudal del Xúquer ha ido bajando progresivamente desde una media de principios de siglo de 1.366 a 569 hectómetros cúbicos al año.

Es evidente que hay necesidades hídricas en la zona, preferentemente en la zona del bajo Alicante y Benidorm. Esos 80 hectómetros cúbicos que necesitan se podrían recuperar con una desaladora en Benidorm que proporcionara 15 hectómetros al año, con reutilización, que son 20 hectómetros y con la de Alicante que son 25 hectómetros. O sea que las deficiencias hídricas se reducen a 20 hectómetros al año.

Hay una propuesta que se está estudiando ahora, que es una alternativa, aparte de que hay que rebajar la presión sobre el Júcar para recuperar el río, que hay que aportar más agua al Vinalopó, que el agua aportada debe tener garantía y calidad, que la agricultura tradicional necesita agua a costes razonables, teniendo en cuenta todo esto la propuesta es: desalar, 40 hectómetros cúbicos al año; reutilizar, 20 hectómetros cúbicos al año y un trasvase de 20 hectómetros del Júcar, banco de agua, Castilla-La Mancha. Aquí tengo un mapa de la zona con la nueva propuesta. Que este pequeño trasvase de 20 hectómetros al año puede aprovechar el acueducto Tajo-Segura. O sea, que esta obra del trasvase del Júcar está en duda si realmente es necesaria y también si el coste propuesto es el adecuado.

El coste que había propuesto por el anterior gobierno, era de 0,27 euros por metro cúbico, tiene un coste real de 0,54 y con la propuesta alternativa sería de 0,25. O sea que hay suficientes motivos para poner en duda la viabilidad de este proyecto. La Comisión europea en las últimas conclusiones también lo ha puesto en duda. Por tanto, entendemos que tiene que haber paz social, pero la paz social, como ha dicho el anterior ponente, tienen que considerarla todas las partes. Si a los regantes se les propone una alternativa viable y más económica y las poblaciones del sur de Alicante y Benidorm tienen agua suficiente habrá paz social.

Por tanto, la proyección de las obras, que el Grupo Socialista cree que sería contraria a la paz social, no se sustenta, porque si empiezan las obras de las desaladoras y empieza a haber agua donde los regantes la necesitan, habrá paz social. Por tanto, continuar con estas obras, aparte de que no hay presupuesto, de que en los presupuestos anunciados primero se destinaron 72 millones, en 1999 eran 199 y ahora son 230 millones, ¿cuál será la previsión final? Sería, creemos, lo más inteligente y más adecuado dejar un impasse a las obras hasta que se analicen todas las cosas.

Así pues, en esta proposición no de ley, que es muy parecida a la de Izquierda Unida, propondríamos en lugar de penalizar las obras, condicionar el desarrollo de las mismas al cumplimiento de todos los puntos y sobre todo de las conclusiones de la mesa de trabajo. Estaríamos de acuerdo en retirar el punto 1 cambiando y en lugar de hablar de realizar las gestiones oportunas para paralizar las obras del trasvase, condicionar el desarrollo de las obras al cumplimiento de todos los puntos y de las conclusiones de la mesa de trabajo, porque creemos que si ésta analiza bien los costes de las obras y las necesidades hídricas de la zona, verán que ese trasvase es necesario.El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista, pero le pediría al Grupo Socialista que fuera breve y sintético, porque en la anterior exposición de la defensa del Grupo de Izquierda Unida ha estado mucho tiempo.La señora SERNA MASIÃ: Señor presidente, de todas maneras me gustaría saber si la ponente en este momento se acaba de enmendar a sí misma, porque no lo he acabado de entender y no suele ser reglamentariamente normal.El señor PRESIDENTE: Lo que entiendo que ha hecho la señora ponente es adelantarse a la toma de posición sobre su enmienda y proponer una transaccional, de la misma forma que usted también se ha enmendado a sí misma cuando ha propuesto una transaccional a partir del texto que había ofrecido.La señora SERNA MASIÃ: Era una transaccional, de acuerdo.

La cuestión está en que efectivamente su proposición no de ley tiene cuatro puntos. El punto 1 sería similar a los puntos 1 y 3 presentados antes por la señora Navarro. El punto 1 la señora Navarro sí que lo ha aceptado, el que se refería a analizar el desarrollo del plan hidrológico de cuenca del Xúquer en sus cinco años de vigencia, por las razones que indicaba de las dificultades jurídicas para llevar a cabo la petición de esta proposición no de ley.

En cuanto al punto 3 lo de la paralización del trasvase, ya sabe lo que piensa el Grupo Parlamentario Socialista y le sigo proponiendo, porque además se lo he dejado por escrito, actuar con cautela.

Por lo que se refiere al punto 2 le digo que vamos a votar que sí. Se refiere a cumplir rigurosamente las condiciones fijadas por la Unión Europea. Sin la menor duda sí.

En cuanto a lo de exigir la elaboración integral de Xúquer, le digo lo mismo que a la señora Navarro y, por tanto, le planteamos detener la sobreexplotación de los acuíferos para toda la cuenca y no solamente para la Mancha oriental. Nos parece mucho más integradora y tiene en cuenta toda la cuenca desde el punto de vista global, no solamente desde unos acuerdos donde se trata de meterle el dedo en el ojo a alguien. Nosotros consideramos que lo importante es la solución para el río, que debe ser, a partir de ahora, tomar esas medidas y esas iniciativas.

En cuanto a posibilitar la participación científica y social, le decimos desde este momento que sí.

Por tanto, resumiendo, los puntos 2 y 4, los vamos a votar favorablemente y en cuanto a los puntos 1 y 3 de su proposición no de ley le remito a las propuestas de transaccional que hemos hecho anteriormente.El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere definirse en este punto? (Pausa.)

Señora Bonàs, si quiere definirse sobre la enmienda del Grupo Socialista.La señora BONÃS PAHISA: No estoy de acuerdo. Nos sentamos ahora, veremos si llegamos a un acuerdo, pero de momento el Grupo Socialista me propone eliminar el punto 1 y no estoy de acuerdo.El señor PRESIDENTE: Entiendo que de la proposición que estamos debatiendo en este momento y la anterior habrá un texto, que la Mesa tendrá a su disposición, tanto de la enmienda transaccionada con el Grupo de Izquierda Unida, como esperemos, como mínimo, si hay luz verde, a una enmienda hipotéticamente transaccionada con el Grupo de Esquerra Republicana. ¿Hay que entender esto así?La señora SERNA MASIÃ: Entiendo que para dar mayor claridad a la Mesa y a todas SS.SS., lo mejor sería ahora hacer por escrito una transaccional escrita con Esquerra Republicana, porque además sería de mayor cortesía parlamentaria.El señor PRESIDENTE: De acuerdo.PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA EJECUCIÃN DE LAS OBRAS DEL TRASVASE JÃCAR-VINALOPÃ. (Número de expediente 161/000080.)El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 11 del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.

Tiene la palabra la señora Ramón-Llín.La señora RAMÃN-LLÃ?N I MARTÃ?NEZ: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, estamos en la misma cuestión del trasvase Xúquer-Vinalopó pero en un sentido absolutamente contrario a todo lo expuesto en estos momentos en esta Comisión. Fundamentalmente porque creo que se han olvidado cuestiones tan obvias como importantes como el hecho de que estamos hablando de una obra fundamental para zonas de Alicante muy afectadas por la escasez de agua, como se ha dicho, las comarcas del Vinalopó, la ciudad de Alicante y todo el entorno metropolitano y fundamentalmente la Madina Baixa. También hay que recordar -se ha dicho de pasada- que este trasvase, previsto en el plan hidrológico del Xúquer, se aprobó sin ningún voto en contra por el Consejo del Agua de cuenca en el año 1997, donde estaban representados todos los usuarios y todas las administraciones interesadas y ratificado por el gobierno en 1998 y esos son los usuarios que realmente conocen la situación de lo que está ocurriendo allí y no muchas de las cosas que se han dicho aquí desde la lejanía y el desconocimiento de la realidad y del día a día de los agricultores y muchos otros usuarios y, por tanto, lamentablemente lo que debía ser sólo una defensa, como dice nuestra propuesta, de instar al Gobierno a ejecutar con celeridad las obras del trasvase Xúquer-Vinalopó, sea también de pasada un momento para, de alguna forma, dar otra visión de la imagen de la Comunidad Valenciana, que lamentablemente desde algunos grupos se ha dado aquí, y esa realidad es muy lejana, como digo, porque estamos hablando de una ruptura de paz social, dando a entender que en la Comunidad Valenciana, y fundamentalmente entre usuarios del Xúquer y del Vinalopó se había roto esa concordia que no se ha conseguido hace cuatro días, sino que es histórica, y que precisamente muchos grupos de los que hablan de ella intentar romper de una forma muy dura en estos últimos tiempos. (La señora vicepresidente, García-Hierro Caraballo ocupa la presidencia.)

Quisiera recordar que entre usuarios y regantes de ambos ríos y de ambas zonas y de todas esas comarcas, las relaciones del pasado, del presente y hasta el día de hoy, si nada ocurre, son excelentes, son racionales y complementadas perfectamente porque las conocemos y sabemos que es absolutamente así y los que dicen lo contrario es que no han hablado nunca o poco con ellos.

Por tanto, creo que es increíble después de esa aprobación en el año 1997 de este plan y de su ejecución en estos momentos, poco menos que dejar a los regantes como pobres tontos ignorantes a los que se manipula continuadamente desde un gobierno del Partido Popular, curiosamente, en la Comunidad Valenciana.

Por tanto, quisiera reiterar que la finalidad de esta obra, porque nadie ha dado una alternativa ni una solución razonable, más que absolutamente utópica y simplemente por el hecho de derogar todo aquello que en su momento aprobó el Partido Popular cuando gobernaba contando con la voz y el voto âno se puede olvidar- de aquellos más afectados por esta situación, es asegurar agua para los regadíos del Vinalopó, haciendo posible ese sostenimiento de una agricultura de gran importancia social y económica, ese aseguramiento de una agricultura importante que da muchos puestos de trabajo y que genera riqueza. Lógicamente nos preocupa que desde algún grupo parlamentario y representantes de la sociedad valenciana y alicantina no den una alternativa para una agricultura que está en manos de aquellos que necesitan más ayudas de las administraciones, es decir, de los agricultores, y que genera puestos de trabajo, y que se pretenda si no acabar con ella, por lo menos producir una paralización importante e impedir ese desarrollo. Por otro lado, con este plan y con estas actuaciones se pretende evitar esa gravísima sobreexplotación de la que se ha hablado, y es cierto, a la que están sometidos los acuíferos de la zona, porque cuando se habla de protección medioambiental del Xúquer, que les recuerdo que nosotros también la queremos, indudablemente me gustaría saber cómo hablamos de una protección medioambiental de unos acuíferos altamente sobreexplotados que no tienen otra alternativa de actuación en estos momentos. Por otro lado, también en lo que se refiere al abastecimiento urbano, secundaría absolutamente lo que ha dicho la representante del Grupo Socialista, en el sentido de que hay municipios y zonas en donde los habitantes han crecido y ante esta situación necesitan ese abastecimiento, que es lógico. También me gustaría recordar que el trazado del trasvase no se ha hecho aleatoriamente con una línea en un mapa, sino que se ha seleccionado con especial cuidado, teniendo en cuenta todas las sugerencias y reduciendo a la mínima expresión los posible impactos ambientales de esta infraestructura. Por lo que se refiere a la cuestión de la protección de la Albufera, el Plan Hidrológico de Xúquer establece las garantías necesarias para asegurar que ese trasvase nunca se podría hacer en perjuicio de sus usos agrícolas y de abastecimiento del propio Xúquer y de esos caudales ecológicos de La Albufera. Quiero recordar ante esta sarta de manipulaciones o verdades a medias, que no sé que es peor, que se trata de los recursos sobrantes después de todas las reservas, que nadie ha leído aquí y que existen en ese plan, para hacer efectiva la prioridad de los riegos tradicionales âpor tanto no hablamos de ampliación- y caudales mínimos medioambientales. Además, se está modernizandoâ¦La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora Ramón-Llin, vaya finalizando que ha agotado su tiempo.LA señora RAMÃN-LLÃ?N I MARTÃ?NEZ: Teniendo en cuenta que tampoco hemos expresado nuestra opinión antes, de alguna forma hemos extendido nuestra intervención, pero ya concluyo.

Quisiera hacer notar dos cuestiones. Se traen propuestas desgraciadamente destructivas y fuera de la realidad, que lógicamente trasladaremos a los agricultores, que me imagino que recibirán con mucha alegría las cosas que se dicen sobre ellos. Además, ahora es curioso cómo se utiliza la argumentación de la Unión Europea. Para el Plan Hidrológico Nacional y para derogar el trasvase del Ebro se argumenta que no se iba a dar financiación, que todavía estaba por ver, y ahora que tiene concedida financiación de la Unión Europea tampoco sirve porque se ha engañado a la Unión Europea. Pues no entiendo nada, porque la Comisión Europea o sirve o no sirve, pero no lo utilizamos a nuestro gusto.

Para concluir y reduciendo muchísimo, hay un tema que posiblemente aquí escape, por la lejanía y las diferentes circunstancias, y es la importancia vital que tiene para muchas comarcas de la Comunidad Valenciana y para su mantenimiento y desarrollo. El informe del Banco Europeo de Inversiones, que efectivamente hace unas recomendaciones que no hace falta que nosotros nos constituyamos exclusivamente en garantes de su cumplimiento, sino que ellos mismos lo hacen porque si no no darán materialmente la subvención, una de las conclusiones importantes del Banco Europeo de Inversiones, que tampoco importa, porque ahora ya no importa la Unión Europea, luego sí que importa, diceâ¦La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora Ramón-Llin, concluya, por favor. Ha sobrepasado ampliamente su tiempo.La señora RAMÃN-LLIN I MARTÃ?NEZ: Sí, efectivamente.

Dice que podría ser una oportunidad para la gestión eficiente y sostenible del agua en el marco de una cuenca hidrográfica, lo que está en línea con los objetivos de la directiva marco del agua y podría ser un ejemplo para las otras regiones de España. Como esto no vale para nada, se suplanta la opinión, pero no argumenten más a la Unión Europea para el trasvase del Ebro porque o la queremos o no la queremos.La señora VICEPRESIDENTA ( García-Hierro Caraballo): ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Serna.La señora SERNA MASI�: En relación a la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, a la que efectivamente no hemos presentado ninguna enmienda, mi grupo quería fijar posición, porque lo que viene a decir textualmente esta proposición no de ley es que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar con celeridad las obras del trasvase Júcar-Vinalopó. En primer lugar, nosotros lo que queremos no es tanto tranquilizar a ningún grupo parlamentario, sino tranquilizar a los ciudadanos, y decirles que no se preocupen, que las obras se están llevando a cabo con el ritmo que jurídicamente les corresponde. De manera que no se hacen ni con celeridad ni con lentitud, sino cumpliendo los trámites administrativos marcados por la ley. En ese sentido, me sorprende además que diga el Grupo Parlamentario Popular que se haga con celeridad cuando precisamente el plan de cuenca donde se veía la conducción del Júcar-Vinalopó es del año 1998 y el Gobierno anterior tardó seis años nada menos en ponerlo en marcha. Por tanto, aquella celeridad no se produjo y ahora las obras se están llevando a cabo tal y como nos marcan las normas administrativas. De manera que suponemos que lo que no están planteando es que nos saltemos esa normas administrativas a la torera y les queremos tranquilizar en el sentido de que las obras llevan el ritmo marcado por la legislación vigente en el ámbito administrativo en nuestro país. Eso significa que nosotros no vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, de la misma manera que a los grupos proponentes anteriores les hemos dicho que no íbamos a votar a favor de la paralización, precisamente porque creemos que es importantísimo que haya paz social, porque creemos que hay que acabar con la guerra del agua y por tanto hay que introducir elementos de sosiego político en las conversaciones que en este momento están manteniendo todos los colectivos afectados.

Por otro lado, hay una segunda sorpresa que nos llevamos en relación con esta proposición no de ley. Yo quería recordarles a SS.SS. que al margen de que hubo un retraso de seis años desde que salió aprobado en 1998 el trasvase Júcar-Vinalopó, anteriormente -y ya ha sido indicado anteriormente-, el señor Zaplana, en junio de 2001, firmó un acuerdo, y lo importante de ese acuerdo, que figura también y que así se indicó a la Comisión Europea para conseguir la financiación, era que no habría ni una gota de agua hasta finalizar las obras de modernización de regadío, fundamentalmente la Acequia Real del Júcar. Quisiera decirles que esas obras de modernización tienen tres partes: la primera corresponde al Gobierno central, que es el gran canal, y que está casi finalizado. El señor Matas puso 8.000 millones de pesetas para esa obra y la señora Narbona ha puesto 2.000 millones de pesetas adicionales, porque el cálculo no estaba bien hecho. En definitiva, las obligaciones del Gobierno central están cubiertas. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que las otras dos partes de las obras que se refieren a los canales secundarios y a los ramales a los campos están sin hacer o con un bajísimo nivel de ejecución. ¿Qué es lo que ocurre? Que los canales secundarios y los ramales a los campos cuestan 22.000 millones de pesetas? Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo en la mesa y en el grupo de trabajo? Pues que los regantes se quejan porque saben que si la Generalitat valenciana no aporta esos 22.000 millones para la modernización de regadíos del Júcar, el Vinalopó no va a poder recibir ni una gota. Luego, señora Ramón-Llin, yo creo que sería muy bueno que su grupo tuviese una cierta influencia sobre el Partido Popular en la Comunidad Valenciana y le dijese que tiene que financiar esas obras, que ése es el compromiso por escrito, que hasta la fecha hay muy poco dinero aportado, y si en este momento hay preocupación por parte de los regantes, no está relacionada con el Gobierno central, y en este caso con el Partido Socialista, sino con el bajísimo nivel de coste que está aportando la Generalitat valenciana, y teniendo en cuenta la crisis financiera de nuestra comunidad, mucho nos tememos que esto no se vaya a desarrollar. Por tanto, a quien hay que decirle que acelere en la financiación de estas obras desde luego no es al Gobierno central, tampoco es la Comunidad Europea, es a la Generalitat valenciana.

Desde aquí decimos con todo respeto y consideración al Grupo Parlamentario Popular que sería bueno que el señor Camps supiese que si en estos momentos los regantes tienen una queja es que la Generalitat Valenciana no está aportando el dinero que corresponde para finalizar estas obras y, por lo tanto, se lleve a cabo el trasvase Júcar-Vinalopó.La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Por Esquerra Republicana de Cataluña tiene la palabra la señora Bonàs.La señora BONÃS PAHISA: He oído comentar a la portavoz del Grupo Popular que se defendían los intereses de los usuarios; se defienden los intereses no sólo de los regantes, sino de los usuarios, de las personas que viven en la comunidad que quieren tener un río vivo. Está claro que si se hace el travase Júcar-Vinalopó desaparece el río Júcar, y no le interesa a nadie de la comunidad que desaparezca un río. Quizá se ha manipulado a los regantes, cuando se les indicó un precio que no es real. El precio que se les indicó que costaría el agua de 0,17 euros por metro cúbico actualmente es de 0,54 euros y no se ha cubierto ni la tercera parte de los costes. Quizá la manipulación sean unas falsas expectativas de agua a un precio determinado que no eran reales. ¿A quiénes están ustedes defendiendo, a los regantes o a los constructores de obras?

Dicen que las alternativas son utópicas. Son utópicas si no se estudian a fondo. Cuando se hacen números, se estudian a fondo los caudales de agua, se respeta el caudal ecológico y se estudian las posibilidades de desalar, entonces puede ser que las alternativas no sean tan utópicas. Estamos hablando de alternativas reales, de que había que trasvasar sólo 20 hectómetros cúbicos de agua y de que tiene capacidad suficiente el acueducto Tajo-Segura, lo que hace innecesario este trasvase, que, aparte del impacto ecológico, que es seguro âla Comisión Europea lo acaba de estudiar y ha puesto serias dudas-, no es económicamente viable para los usuarios, aunque sí para los constructores. Nosotros pedíamos que se paralizasen las obras. Estamos de acuerdo si no en paralizar, al menos en revisar los proyectos futuros para que no hagamos otra vez una infraestructura que es innecesaria y es un desastre ecológico para el futuro como ha pasado con el Segura. Por tanto, les pedimos prudencia en las actuaciones. Puede ser que haya que revisar ahora los estudios que se hicieron hace unos años porque las necesidades hídricas han aumentado y el río Júcar no tiene suficiente agua. Por tanto pedíamos y seguimos pidiendo al Partido Socialista que considere esta obra, que conseguirán la paz social con todos los habitantes de la comunidad valenciana, no sólo con los regantes, porque, por favorecer a los regantes, están perjudicando a toda la comunidad.

Nada más.La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Finalizado este punto del orden del día⦠Perdón, tiene la palabra.La señora NAVARRO CASILLAS: Quiero decir respecto a la iniciativa presentada por el Partido Popular que cuando hablan de realización urgente desde nuestro punto de vista parece que hablen de acabar urgentemente con el río Xúquer. Como les sale gratis mentir en el País Valenciano, es normal que sigan en ello. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Desde el año 1997 hasta hoy han pasado muchos años en que el río Xúquer ha ido perdiendo caudal y no estamos dispuestos a que se acabe definitivamente con él. Ha ido perdiendo caudal no sólo por el pacto al que llegó Zaplana, cómo no, sino por la especulación urbanística a la que ustedes nos están sometiendo en el País Valenciano. No sé si es a través de ese mecanismo como pretende recuperar la situación catastrófica de las cuentas de Generalitat Valenciana esta misma entidad al haber firmado como gestor urbanístico el negocio de 900 millones de euros para construir el Manhattan de Cullera, que es donde acaba el río Xúquer y llega al mar. También se está destruyendo la Albufera, incluso el conseller de Vivienda está permitiendo que se construya en nuestro humedal; o sea, se está produciendo un destrozo absoluto del medio ambiente permanente por parte del Gobierno valenciano, y vienen aquí defendiendo la voz de los agricultores. Bien, hay que proteger a los agricultores, al medio ambiente en su globalidad. Si destruimos la huerta, que también es lo que están haciendo a través de esa especulación urbanística, al final no habrá sitio para que estos agricultores puedan cultivar la tierra. Además de todo eso, se nos acusa de utilizar a la Unión Europea. Pues bien, no se trata de utilizar, sino de que desde que se presentó este proyecto en la Unión Europea hasta la actualidad las circunstancias han variado y se conocen más datos gracias a que los opositores al trasvase que se los han dado a conocer a la Unión Europea. La Comisión de Peticiones visitó oficialmente la zona y vio que un trasvase ponía en serio peligro un río, que es el nuestro, el río Xúquer. Si eso no es realidad, no sé qué lo será para el Partido Popular. Sencillamente instamos al Partido Popular a que sea un poquito más razonable y tanto desde aquí como desde el Gobierno valenciano intente proteger el medio ambiente, cosa que hasta ahora no ha hecho, sino más bien todo lo contrario. (La señora Ramón-Llin i Martínez pide la palabra.)El señor PRESIDENTE: ¿Por qué me pide la palabra, señora Ramón-Llin?La señora RAMÃN-LLIN I MARTÃ?NEZ: Pido la palabra para réplica de las afirmaciones vertidas por los grupos, que, además, se escapan del debate del Júcar y entran en otras cuestiones que no tenemos por qué dejar en el aire.El señor PRESIDENTE: Señora Ramón-Llin, es verdad que en el debate de esta proposición no de ley del Grupo Popular ha habido un cierto desorden en las intervenciones de los diferentes grupos, en su posicionamiento, pero eso no obsta para abrir un turno de réplica. Por tanto, cerramos este punto del debate.

___________________________________________________________________________Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley número dos, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la elaboración de un plan integral de recuperación del río Xúquer y la paralización de las obras del travase Xúquer-Vinalopó. Hay un transacción en la que han llegado a acuerdo finalmente el grupo proponente y el Grupo Socialista.El señor HERRERA TORRES: Habría que votar la transacción y después el punto número tres y el punto número seis aparte.El señor PRESIDENTE: Votaremos en primer lugar la transacción y en segundo lugar los puntos tres y seis.

Votamos la transacción.Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos el punto número tres.Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36; abstenciones, dos.El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el punto número seis.Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Por consiguiente, en la proposición no de ley número dos se han aprobado la transacción y el punto número seis, y no lo ha sido el punto número tres.

Vamos al punto número diez, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, también sobre el trasvase del Xúquer-Vinalopó. En primer lugar votamos la transacción.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15.El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transacción del punto número 10 del orden del día.

Pasamos a la proposición no de ley número 11 del Grupo Popular.Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley del Grupo Popular.

A continuación, punto del orden del día número 6, proposición relativa al aprovechamientoPROPOSICIÃN NO DE LEY ORIGINAL PRESENTADA P0R EUPV Y ERPVEl Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:1) Revisar de manera inmediata del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar con un análisis objetivo de sus cinco años de vigencia.2) Determinar con criterios científicos del caudal ecológico del Júcar que ha de ser proporcional a la importancia del río, tomando como referencia otros ríos mediterráneos.3) Paralizar cautelarmente de les obras del transvase Júcar-Vinalopó, hasta que se efectúe la revisión del Plan de Cuenca y se demuestre la existencia de excedentes.4) Resolver sin demora de las necesidades hídricas del Vinalopó, lo cual es posible con los recursos, infraestructuras y tecnologías actualmente disponibles.5) Elaborar un Plan de Recuperación Integral del Júcar que incluya la detención de la sobreexplotación de los acuíferos de la Mancha Oriental y su recuperación, que asegure un caudal suficiente para la Albufera y para el Júcar, y que actúe sobre los problemas de contaminación, vertidos y aterramientos en su cauce.6) Posibilitar la participación científica y social tanto en la revisión del Plan de Cuenca y el establecimiento de un caudal ambiental como en la elaboración del Plan de Recuperación del río, así como asegurar esta participación en el seguimiento y cumplimiento de los compromisos que se acuerden.ENMIENDAS TRANSACIONALES PRESENTADAS POR EL PSOE y APROBADAS CON LA EXCEPCIÃN DEL PPEl Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:Al punto 1: âAnalizar el desarrollo del Plan Hidrológico de Cuenca del Xúquer en sus cinco años de vigenciaâ?.Al punto 2: Determinar con criterios científicos el caudal el caudal ecológico del Xúquer y las aportaciones hídricas que ha de recibir la Albufera para gozar de una buena salud ambiental tomando como referencia otros ríos mediterráneos. (La referencia a la Albufera se añade a propuesta de Isaura Navarro)Al punto 4: âTrabajar en la búsqueda de soluciones duraderas a las necesidades hídricas del Vinalopó atendiendo a las posibilidades que ofrecen las tecnologías actualmente disponiblesâ?.Al punto 5: âDetener la sobrexplotación de los acuíferos que afectan al río Xúquer asegurando un caudal suficiente para el río y la Albufera, y actuar sobre los problemas de contaminación, vertidos y aterramientos en su cauce y demás elementos que aseguren la recuperación del ríoâ?.ENMIENDAS TRANSACIONALES PRESENTADAS POR ERC Y APROBADAS CON LA EXCEPCIÃN DEL PPEl Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:1- Respetar rigurosamente las conclusiones de la Comisión de Estudio del Trasvase Júcar-Vinalopó, creada por la Confederación Hidrográfica del Júcar en relación a la ejecución del trasvase.

2- Cumplir rigurosamente las condiciones fijadas por la Unión Europea.

3- Detener la sobreexplotación de los acuíferos que afectan al río Xúquer asegurando un caudal suficiente para el río y la Albufera, y actuar sobre los problemas de contaminación, vertidos y aferramientos en su cauce y demás elementos que aseguren la recuperación del río.

4- Posibilitar la participación científica y social tanto en el análisis del Plan de Cuenca y el establecimiento de un caudal ambiental como en la elaboración del Plan de Recuperación del río, así como asegurar esta participación en el seguimiento y cumplimiento de los compromisos que se acuerden.PUNTO DEFENDIDO POR ESQUERRA UNIDA Y QUE ES RECHAZADO CON LOS VOTOS DEL PSOE Y EL PP, Y LA ABSTENCIÃN DE ERC Y GRUPO MIXTOParalizar cautelarmente de les obras del transvase Júcar-Vinalopó, hasta que se efectúe la revisión del Plan de Cuenca y se demuestre la existencia de excedentes.EL PP PRESENTA UNA PROPOSICIÃN PIDIENDO LA ACELERACIÃN DE LAS OBRAS QUE ES RECHAZADO POR EL RESTO DE GRUPOS
http://www.xarxadelaiguaclara.org/Europa en la Albufera

Estuve en la visita de los parlamentarios europeos a la Albufera y a Sueca, que es la New Orleans del delta sucronense. Margot Kessler, del SPD, al ver uno de los ullals que aún manan agua diáfana, le palpitó el collarcito de perlas y dijo que había que conservar esta hermosura. Porque antes habíamos estado en el canal de salida de la muy insuficiente depuradora de Pinedo del que se desprenden espumarajos y tufos que aturden. Tampoco la conurbación Alzira-Carcaixent tiene depuradora y por eso en Cullera, cuando el Xúquer va corto de caudal (se ha reducido dos tercios en veinte años), huele a bacalao desechado. Por decirlo gráficamente: hemos alicatado el baño con cerámica de reflejos metálicos hispano-árabes, pero hemos olvidado el retrete, de tal manera que los zurullos resbalan por el brillante azulejo.

Soy incapaz de emocionarme, como la profesora Rosa Miracle, con los pececillos del Terciario o los foraminíferos endémicos. Mi unidad mínima de asombro son los insectos cuyas versiones más extremas parecen ideas de un poeta surrealista natural de Reus. O los pájaros que son, ciertamente, fragmentos de una oración pronunciada por el cielo. De todas formas, el arrozal, al vuelo secante del azulón, sólido y flechado como el de un cazabombarderos, me emociona como a la Kessler, la joven de la perla que no es joven, pero si alemana y justa como Goethe.

Creo que aparte de pasar el mocho, respetar a los guardias, retirar la basura, completar la red de saneamiento que debería de haberse terminado hace un siglo, aparte de eso y de cumplir las mismas leyes que nos damos, la mejor solución es pedirle a
Mira també:
http://www.iberica2000.org/Es/Index.asp
http://www.xarxadelaiguaclara.org/

This work is in the public domain

Comentaris

Re: NOTA DE PREMSA PLATAFORMA XÚQUER VIU - Proposicions sobre el Xúquer Vinalopó aprovades i no
19 set 2004
Recursos sobre Medio Ambiente: Reciclar, Reducir, Reutilizar


http://www.iberica2000.org/


Consejos para ahorrar energía y preservar el Medio Ambiente.

1. Adquiera productos reutilizables, producirá menos desechos.

2. Cierre el grifo durante el afeitado y el aseo personal; ahorre agua, ya que el transporte hasta su domicilio requiere un gasto de energía.

3. Bórrese de las listas de correo publicitarias;reclame ante la empresa que le envía a su domicilio publicidad no solicitada impresa sobre papel. Para obtener el papel de estas revistas se cortan miles de árboles. Use papel reciclado. Compruebe que haya sido utilizado por ambas caras antes de echarlo al contenedor de reciclaje. Utilice más las publicaciones electrónicas, lea online en Internet, ahorrará papel.

4. Utilice los transportes públicos, camine o use la bicicleta. Ponga biodiesel a su vehículo, si es posible. Revise periódicamente la presión de los neumáticos y el filtro del aire de su coche. No llene el depósito de combustible hasta que rebose. Si se derrama, contaminará el medio ambiente y su salud.

Apague el motor de su vehículo si se detiene durante más de un minuto.

No acelere bruscamente el motor ni lo sobrepase de revoluciones, así ahorrará combustible.

5. Invierta parte de sus activos en fondos garantizados de empresas líderes en energías alternativas, solar, eólica, y otras.

6. Hágase miembro de asociaciones que defiendan el Medio Ambiente.

7. Haga sus compras con su propio bolso y no utilice las bolsas de plástico de los hipermercados; no adquiera productos con envases de PVC. Deposite las pilas usadas y cartuchos de tinta de impresora en puntos autorizados. No adquiera instrumentos que contengan mercurio; minimice el uso de pinturas con plomo y disolventes orgánicos.

8. Haga su propio compost o abono para sus plantas con los restos de vegetales. Separe la basura según su composición, papel y cartón, plásticos, vidrio y residuos orgánicos.

9. Baje algunos grados la temperatura de su calefactor y optimice la temperatura del frigorífico para ahorrar electricidad.

10. Sustituya las bombillas incandescentes por fluorescentes de bajo consumo y apague las luces innecesarias.

Estos sencillos actos ayudan a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, ya que una gran parte de la electricidad consumida, es generada quemando carbón y destilados de petróleo.

--------------------------------------------------------------------------------

Información sobre reciclaje de teléfonos móviles, pilas y otros productos electrónicos
http://www.asimelec.es/

Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones


--------------------------------------------------------------------------------

Redcicla
http://www.redcicla.com/
Papel/cartón, vidrio, metal, pilas, consumibles, plásticos, orgánico

--------------------------------------------------------------------------------

PBS
http://www.pbs.org/pov/borders/2004/index_flash.html
Recursos sobre el Medio Ambiente.

--------------------------------------------------------------------------------

Asociación para el Reciclado de Productos de Aluminio (ARPAL)
http://www.aluminio.org/

--------------------------------------------------------------------------------

Enlaces sobre energías renovables: biomasa, eólica, solar, geotérmica
http://rredc.nrel.gov/

--------------------------------------------------------------------------------

Medio Ambiente: cambio climático, desarrollo sostenible...
http://www.msc.es/Diseno/medioAmbient/ambiente_medio_ambiente.htm

--------------------------------------------------------------------------------

Día de la Tierra
http://www.earthday.gov/
El Día del Planeta Tierra es el 22 de abril

--------------------------------------------------------------------------------

Técnicas de compostaje
http://www.infoagro.com/abonos/compostaje.asp
Qué es el compostaje, propiedades, materias primas, fabricación de compost, tipos de compost.

--------------------------------------------------------------------------------

Greenpeace
http://www.greenpeace.org/multimedia/download/1/211768/0/Incineracion2.s
Visita una planta incineradora de residuos

--------------------------------------------------------------------------------

Reduce Waste
http://www.moea.state.mn.us/campaign/index.html
Cómo reducir los residuos

--------------------------------------------------------------------------------

Recycle.net
http://www.recycle.net/
Cómo reciclar los residuos

--------------------------------------------------------------------------------

Minnesota Office of Environmental Assistance
http://www.moea.state.mn.us/index.html

--------------------------------------------------------------------------------

Container Recycling Institute
http://www.container-recycling.org/

--------------------------------------------------------------------------------

Biocycle
http://www.jgpress.com/biocycle.htm

--------------------------------------------------------------------------------

National Recycling Coalition
http://www.nrc-recycle.org/

--------------------------------------------------------------------------------

EPA: composting
http://www.epa.gov/compost/

--------------------------------------------------------------------------------

Massachusetts Recycling
http://www.mass.gov/dep/recycle/compost.htm

--------------------------------------------------------------------------------

Recycle City
http://www.epa.gov/recyclecity/

--------------------------------------------------------------------------------

howtocompost.org, información sobre compostaje
http://www.howtocompost.org/

--------------------------------------------------------------------------------

Cornell Waste Management Institute, recursos sobre compostaje
http://compost.css.cornell.edu/Composting_homepage.html

--------------------------------------------------------------------------------

Reciclar: página para niños
http://www.recyclezone.org.uk/

--------------------------------------------------------------------------------

Kids Recycle
http://www.kidsrecycle.org/index.php

--------------------------------------------------------------------------------

Animación sobre reciclaje
http://www.encorpinc.com/returnit/encp_intro.htm

--------------------------------------------------------------------------------

Globe
http://www.globe.gov/fsl/educornimages/poster_letter_color.jpg
Imágenes de la Tierra en función de las estaciones(primavera,verano,otoño e invierno): radiación solar, temperatura, humedad, precipitaciones y nubosidad.

--------------------------------------------------------------------------------

Envirolink
http://www.envirolink.org/
Recursos ordenados por materias.

--------------------------------------------------------------------------------

Climate hot map
http://www.climatehotmap.org/
Página sobre el cambio climático.

--------------------------------------------------------------------------------

Agencia para el Medio Ambiente, UK
http://www.environment-agency.gov.uk/


Ecologistas en Acción
http://www.ecologistasenaccion.org/inicio.php3


--------------------------------------------------------------------------------


Directorio Ecológico y Natural
http://www.ecoportal.net/

-------------------------------------------------


Fundación Utopía Verde
http://www.utopiaverde.org/


http://www.iberica2000.org/Es/Index.asp
Re: Més de 2.000 signatures contra la urbanització de Vinyals, al peu de la serra de Segària
19 set 2004
> Salvem Segària ha demanat a l'ajuntament que desestimi la iniciciativa

http://www.salvem-segaria-vinyals.tk
La plataforma Salvem Segària-Vinyals continua en la seva lluita per evitar la urbanització als peus de la serra de Segària (Marina Alta), concretament en el sector de Vinyals. El col·lectiu ha lliurat al consistori més de 2.000 signatures en contra del projecte urbanístic, que preveu la construcció de 1.954 vivendes i un camp de golf. Amb esta nova acció, Salvem Segària vol que el primer edil Ximo Ferrando tingui una prova més de l'oposició existent contra el pla promogut pel Grup Generala. La plataforma ha anunciat que les firmes també seran enviades a la Generalitat Valenciana i a la Unió Europea. De moment, l'alcaldia, dominada pel PP, ha apremiat la plataforma a continuar recollint signatures i ha declarat que s'intentaria arribar a un consens.
----------

> Més de 2.000 signatures contra la urbanització de Vinyals, al peu de la serra de Segària
> Salvem Segària ha demanat a l'ajuntament que desestimi la iniciativa de Generala
La plataforma Salvem Segària-Vinyals continua en la seva lluita per evitar la urbanització als peus de la serra de Segària (Marina Alta), concretament en el sector de Vinyals. El col·lectiu ha lliurat al consistori més de 2.000 signatures en contra del projecte urbanístic, que preveu la construcció de 1.954 vivendes i un camp de golf. Amb esta nova acció, Salvem Segària vol que el primer edil Ximo Ferrando tingui una prova més de l'oposició existent contra el pla promogut pel Grup Generala. La plataforma ha anunciat que les firmes també seran enviades a la Generalitat Valenciana i a la Unió Europea. De moment, l'alcaldia, dominada pel PP, ha apremiat la plataforma a continuar recollint signatures i ha declarat que s'intentaria arribar a un consens.
----------


http://www.salvem-segaria-vinyals.tk
> Salvem Segària ha demanat a l'ajuntament que desestimi la iniciativa de Generala
La plataforma Salvem Segària-Vinyals continua en la seva lluita per evitar la urbanització als peus de la serra de Segària (Marina Alta), concretament en el sector de Vinyals. El col·lectiu ha lliurat al consistori més de 2.000 signatures en contra del projecte urbanístic, que preveu la construcció de 1.954 vivendes i un camp de golf. Amb esta nova acció, Salvem Segària vol que el primer edil Ximo Ferrando tingui una prova més de l'oposició existent contra el pla promogut pel Grup Generala. La plataforma ha anunciat que les firmes també seran enviades a la Generalitat Valenciana i a la Unió Europea. De moment, l'alcaldia, dominada pel PP, ha apremiat la plataforma a continuar recollint signatures i ha declarat que s'intentaria arribar a un consens.
----------
Sindicat Terrassa