Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
error conn db

Xerrada/Fòrum

Acte informatiu: RESCATEM LES PERSONES (ILP Renda Garantida Ciutadana)

Data:Divendres 14 Juny, 2013, 18:30 - 20:30
Organitzador*:Plataforma d' usuaris dels serveis publics a Polinya
Descripció: La información es un valor importante
Con motivo de informar y apoyar la Iniciativa Legislativa Popular Renda Garantida Ciutadana el próximo viernes 14 a las 18’30 horas en El Roure vamos a celebrar un acto en el que participara Diosdado Toledano, componente de la comisión promotora de dicha ILP.
Consideramos que es un tema de gran importancia para las personas que ya no cuentan con ningún recurso económico, pero también para el conjunto de la sociedad Polinyense.
Te esperamos

La informació és un valor important
Amb motiu d'informar i donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular Renda garantida Ciutadana el proper divendres 14 a les 18'30 hores a El Roure, anem a celebrar un acte en què participés Diosdado Toledano, component de la comissió promotora d'aquesta ILP.
Considerem que és un tema de gran importància per a les persones que ja no compten amb cap recurs econòmic, però també per al conjunt de la societat Polinyense.

Te esperem

Presentació de la Renda Garantida Ciutadana (ILP).
L’article 24.3 del present Estatut de Catalunya diu: “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a acedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”. Aquesta llei encara no ha estat desenvolupada, així docs que aquesta Comissió Promotora ha decidit presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda mínima Ciutadana.
Per a això hem redactat un projecte de llei, per presentar-ho a la taula del Parlament de Catalunya, i si aquest l’aprova tindrem uns mesos per recollir un mínim de 50.000 signatures. Per a això hauran de fer-ho persones habilitades a tal efecte, que no hauran de tenir antecedents penals, anomenats fedataris. Abans de presentar-la al Parlament, és necessari donar-la a conèixer massivament a tot el poble de Catalunya, perquè no els sigui fàcil despatxar-la amb un tràmit, és per això que sol•licitem àmplia difusió d’aquest projecte perquè no els sigui fàcil rebutjar-la.
La quantia d’aquesta renda serà de 7.967,7 € a l’any i tindrà caràcter incondicional, no subjecta a cap obligació de seguir cursos, perquè el dret a la vida és incondicional. Tindrà caràcter indefinit, fins que el perceptor surti de la situació de pobresa. La quantia l’estableix el Parlament, que considera aquesta quantitat com el mínim que permet una vida digna a Catalunya, per això l’hem establert així en el nostre projecte. Tindrà també un caràcter complementari, de manera que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta quantitat seran complementats fins a aconseguir-la.
Eixos centrals del projecte de llei:
La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:
1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral.
2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.
3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.
4-La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.
5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la RGC són:
a)-Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
b)-Estar vivint legalment a Catalunya.
c)-Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
d)-No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol•licitud.
6-El projecte de Llei per la RGC regula també les obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la RGC.
7-El finançament de la RGC és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades.
8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol•licitud feta pel ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.

Vídeo de presentació de la ILP Renda Garantida Ciutadana: http://youtu.be/kGBN13Xm0P8

Memoria justificativa de la iniciativa legislativa popular per regular la
Renda garantida de ciutadania establerta a l’ article 24.3. De l’ estatut
D’ autonomia de catalunya: http://rendagarantidaciutadana.net/files/Catala-Memoria.pdf

Iniciativa legislativa popular per la renda garantida de ciutadania
Exposició de motius http://rendagarantidaciutadana.net/images/llei.pdf
Lloc:Sala polivalent "El Roure"
Adreça:C/Balmes, 10, Polinya, (BCN)
Mira també:www.facebook.com/events/125316711009762/
 
 
Sindicat